نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی و مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سده، فارس، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی اختلالات شخصیت بر اساس ترومای پیچیده با میانجی‌گری توانمندی ایگو انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود، جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه دانشجویان دختر و پسر دوره کارشناسی دبیری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی تهران در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 بود. تعداد 161 نفر دختر و پسر به روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس در این پژوهش شرکت نمودند. برای گردآوری داده‌های پژوهش از مقیاس‌های پرسشنامه شخصیت (SCID-II)، پرسشنامه روابط ابژه بل (BORI) و مقیاس توانمندی ایگو (PIES) استفاده شد. داده‌های جمع‌آوری‌شده از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد کلیه متغیرهای پژوهش با یکدیگر همبستگی معناداری دارند. ترومای پیچیده 34/5-% از واریانس توانمندی ایگو را به‌صورت منفی تبیین نموده است. ترومای پیچیده با نقش میانجی توانمندی ایگو توانسته است 25/1% از واریانس اختلالات شخصیت در دانشجو معلمان را پیش‌بینی کند. همچنین ترومای پیچیده توانسته است به‌تنهایی 41/7% از واریانس اختلالات شخصیتی در دانشجو معلمان را تبیین کند. به‌طورکلی زمانی که ترومای پیچیده از دوران کودکی در دانشجو معلمان شکل‌گرفته باشد، ایگو هم ضعیف رشد می‌کند و درنتیجه دانشجو معلمان در معرض اختلالات شخصیت قرار می گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Prediction of Personality Disorders based on Complex Trauma with the Mediating of Ego Empowerment

نویسندگان [English]

  • Jamshid Jarareh 1
  • Omid Seifouri 2
  • Medina Amiri 3

1 Assistant Professor, Department of Psychology and Counseling, Faculty of Humanities, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran.

2 MSc, Department of School Counseling, Faculty of Humanities, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran.

3 MSc, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Azad University of Sedeh, Fars, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to examine the prediction of personality disorders based on complex trauma with the mediating of ego empowerment. The research method was descriptive-correlational. The statistical population of the present study was all male and female undergraduate students of Shahid Rajaee Teacher Training University in Tehran in the first semester of the academic year 2020-2021. A total of 161 girls and boys participated in this study by available random sampling method. To collect research data, Scales of Personality Questionnaire (SCID-II), Bell Object Relationship Questionnaire (BORI) and Ego Empowerment Scale (PIES) were used. The collected data were analyzed through Pearson correlation coefficient and path analysis. Findings showed all research variables had a significant correlation with each other. Complex trauma %-34.5 of ego empowerment variance has explained negatively. Complex trauma with the mediating role of ego empowerment has been able to predict %25/1 of the variance of personality disorders in and student teachers. Also, complex trauma has been able to explain %41/7 of the variance of personality disorders in student teachers alone. In general, when a childhood complex trauma develops in the student teachers, the ego also grows poorly, and as a result, the student teachers are exposed to personality disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality disorders
  • Complex trauma
  • Ego Empowerment
  • Student teachers