نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش انطباق‌سازی و بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه‌ی فارسی پرسشنامه‌ی امنیت در زیرسیستم بین‌والدینی (SIS) در نوجوانان بود. بدین منظور، نسخه‌ی انگلیسی پرسشنامه‌ی امنیت در زیر سیستم بین والدینی (SIS) به صورت مضاعف ترجمه و بر 587 دانش‌آموز ( 269پسر و 318دختر) پایه های اول و دوم متوسطه شهر شیراز در سال تحصیلی 1397-1398 اجرا شد. بعد از اجرا، ضریب همسانی درونی (آلفای کرونباخ) برای اعتباریابی خرده‌مقیاس‌ها و تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی برای بررسی ساختار عاملی و رواسازی پرسشنامه محاسبه شد.. داده‌ها توسط برنامه‌ی SPSS 16 و LISREL-8.7 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بررسی ساختار عاملی این پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی 9 عامل استخراج شد که 8/57 درصد واریانس را تبیین می‌کرد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نیز حاکی از برازش مطلوب و قابل قبول مدل 9 عاملی بود. دامنه ضرایب آلفای کرونباخ در کل مقیاس بین 29/0 تا 80/0 قرار داشت. نتایج حاکی از آن است که نسخه‌ی فارسی پرسشنامه‌ی امنیت در زیرسیستم بین‌والدینی در جامعه‌ی ایران از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار است و ابزاری مناسب جهت فرایندهای غربالگری، تشخیص و درمان مشکلات مختلف هیجانی در موقعیت‌های بالینی و پژوهشی می‌باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of Persian version of The security in the Interparental Subsystem Scales (SIS)

نویسندگان [English]

  • Alale Oboudi 1
  • Maryam Moghadasin 2
  • jafar hasani 2

1 M.A student cilinical psychology university of kharazmi

2 Department of clinical psychology, Faculty of Psychology and Educational , Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to prepare a Persian version of the Security in the Inter-Parental Subsystem scales (SIS), and to examine its psychometric properties in the Iranian adolescent community. The English version of the SIS questionnaire was translated and back-translated prior to its administration to 587 students (269 boys and 318 girls) from the first and second grades of high school in Shiraz at 2019-2020. After administration, the internal consistency coefficient (Cronbach's alpha) was calculated to validate the subscales and also exploratory and confirmatory factor analysis was assessed to examine the factor structure and validation of the questionnaire. In examining the factor structure of this questionnaire, 9 factors were extracted using the exploratory factor analysis method, which explained 57.8% of the variance The results of confirmatory factor analysis also indicated aد acceptable fit of the 9-factor model. The range of alpha coefficients in the girls group was between 0.34 to 0.82, in the boys group between 0.20 to 0.80 and in the whole scale was between 0.29 to 0.80. According to the results of the study, the Persian version of the Security in the interparental subsystem scales has good reliability and validity in Iranian population and is a appropriate tool for clinical and research opportunities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional security
  • Interparental system
  • reliability and validity