نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان شناسی کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد علوم تربیتی دانشگاه تهران و معلم مرکز آموزش کودکان استثنایی شهر قدس

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه اثربخشی توان بخشی مجازی (تله توانبخشی) حسی حرکتی در محیط خانه، بر کاهش رفتارهای کلیشه ای و تکانشی کودکان اتیستیک در دوران پاندمی ویروس کرونا انجام شده است. روش پژوهش از جهت گردآوری اطلاعات، از نوع تحقیفات شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و همراه با گروه کنترل و به لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل کلیه خانواده های کودکان با اختلال اتیسم مرکز اتیسم دوم آوریل تهران در سال تحصیلی ۹۸-۹۹ بود. از بین کل جامعه تعداد 16 خانواده دارای کودک اتیستیک که در قرنطینه خانگی بودند، به صورت نمونه هدفمند انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش(8نفر) و کنترل(8نفر) بطور کاملا تصادفی جایگزین شدند. برای گردآوری اطلاعات از مقیاس بودفیش(2000) استفاده شد. برنامه توانبخشی تمرینات حسی حرکتی در 21جلسه متوالی به مدت چهار ماه هفته ای دو جلسه از طریق سامانه مجازی اسکای روم بصورت آنلاین و افلاین برای گروه آزمایش اجرا شد. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل کواریانس با رعایت پیش فرض‌های کاربست آن استفاده شد. نتایج نشان داد که برنامه توانبخشی مجازی بطور معناداری در سطح ۰.۰۱P< موجب بهبود رفتارهای چالشی کودکان اتیستیک در محیط خانواده شد، با توجه به آسیب پذیری کودکان اتیستیک در برابر ویروس کرونا و تعطیلی مراکز توانبخشی و نیز به منظور جلوگیری از پسرفت و تشدید رفتارهای کودکان اتیستیک و نیز باتوجه به اثربخشی برنامه توان بخشی مجازی، کاربرد این برنامه در خانه البته با رعایت تمام نکات حرفه ای توانبخشی توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of virtual sensory rehabilitation (Tele rehabilitation) in the family environment on reducing stereotyped and impulsive behaviors of autistic children during the coronavirus pandemic

نویسندگان [English]

  • Saeed Rezayi 1
  • Yasaman Alizadeh 2

2 Qods school

چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to investigate the effectiveness of virtual sensory rehabilitation (Tele rehabilitation) in the home environment on reducing stereotyped and impulsive behaviors of autistic children during the coronavirus pandemic. The research method for data collection was quasi-experimental with pre-test and post-test design with control group. The statistical population included all families of children with autism at the Autism Center of Tehran on 2020. Out of the total population, 16 families with autistic children who were in home quarantine were selected as a sample and randomly assigned to the experimental (n = 8) and control (n = 8) groups. The Budfish (2000) scale was used to collect data. Analysis of covariance with application assumptions was used to analyze the data. The rehabilitation program of sensorimotor exercises was performed in 21 consecutive sessions in four months for the experimental group. The results showed that the tele rehabilitation program significantly improved the challenging behaviors of autistic children in the family environment at the level of P <0.01, due to the vulnerability of autistic children to the corona virus and the closure of rehabilitation centers and to prevent regression and exacerbation. Behaviors of autistic children and also due to the effectiveness of the tele rehabilitation program, the use of this program at home is recommended, of course, with all the points of professional rehabilitation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Rehabilitation
  • Rehabilitation Trap
  • Family
  • Challenging Behavior
  • Autism
منابع
ابوالمعالی، خ (1399)، پیامدهای روان‌شناختی و آموزشی بیماری کرونا در دانش‌آموزان و راهکارهای مقابله با آن‌ها. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، 166 تا 153 ص، 99 بهار، 56 شماره، 15 سال
خاموشی، م و میرمهدی، ر (1394). اثربخشی روش یکپارچگی حسی در کاهش رفتارهای کلیشه­ای کودکان در خود مانده. مجله روانشناسان تحولی: روانشناسان ایرانی (44),417. 11-25
چوبداری، ع. نیک خو، ف. فوالدی، ف (1399). پیامدهای روان‌شناختی کرونا ویروس جدید (کووید 19) در کودکان: مطالعه مروری نظام‌مند. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، 166 تا 153 ص، 99 بهار، 56 شماره، 15 سال
رضایی، س ولاری لواسانی، م (1395.) رابطه مهارت‌های حرکتی با مهارت‌های اجتماعی و رفتارهای چالشی در کودکان با اختلال طیف اوتیسم. فصلنامه روان‌شناسی افراد استثنایی،7(25،)32-19.
رضایی، س (1398). اختلال‌های حرکتی. تهران: انتشارات آوای نور
رضایی، س (1396). تبیین، ارزیابی و تشخیص اختلال اتیسم. چاپ پنجم. تهران: انتشارات آوای نور
شیرزادی، پ. امینی، ن. اصغرپور، ز (1399). رابطه اضطراب کرونا در مادران با تعامل والد ـ کودک و پرخاشگری کودکان در ایام قرنطینه. فصلنامه خانواده پژوهشی، سال شانزدهم، شماره 62، ص 139-154
References
Altafim, E. R. P., & Linhares, M. B. M. (2016). Universal violence and child maltreatment prevention programs for parents: A systematic review. Psychosocial Intervention,25(1), 27-38.
Anderson, D. J., Larkin, K. C., Hill, B. K., & Chen, T. H. (1992). Social integration of older persons with mental retardation in residential facilities. American Journal on Mental Retardation, 96, 488–501
Baio, J., Wiggins, L., Christensen, D. L., Maenner, M. J., Daniels, J., Warren, Z., & Durkin, M. S. (2018). Prevalence of autism spectrum disorder among children aged 8 years’ autism and developmental disabilities monitoring network, 11 sites, United States, MMWR Surveillance Summaries, 67(6), 1-12. ‏
Barbisch, D., Koenig, K. L., & Shih, F. (2015). Is there a case for quarantine? Perspectives from SARS to Ebola. Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 9(5), 547-553.
Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland, L., Wessely, S., & Greenberg, N., et al. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. The Lancet. 18, 1-6.
Chadwick, O., Piroth, N., Walker, J., Bernard, S., & Taylor, E. (2000). Factors affecting the risk of behavior problems in children with severe intellectual disability. Journal of Intellectual Disability Research, 44, 108–123.
Chen, S., Zhang, Z., Yang, J., Wang, J., Zhai, X., & Bärnighausen, T., et al. (2020). Fangcang shelter hospitals: a novel concept for responding to public health emergencies. The Lancet. 30, 44-53.
Chong, M., Wang, W., Hsieh,W., Lee, C., Chiu, N., & Yeh, W., et al. (2004). Psychological impact of severe acute respiratory syndrome on health workers in a tertiary hospital. The British Journal of Psychiatry, 185(2), 127-133.
Cortese, S., Asherson, P., Sonuga-Barke, E., Banaschewski, T., Brandeis, D., Buitelaar, J.,& Doepfner, M. (2020). ADHD management during the COVID-19 pandemic: guidance from the European ADHD Guidelines Group. The Lancet Child & Adolescent Health.1, 1-10.
Courtney D, Watson P, Battaglia M, Mulsant BH, Szatmari P. COVID-19 Impacts on Child and Youth Anxiety and Depression: Challenges and Opportunities. Canadian Journal of Psychiatry. 2020:706743720935646
De Giacomo, A., Craig, F., Terenzio, V., Coppola, A., Campa, M. G., & Passeri, G. (2016). Aggressive behaviors and verbal communication skills in autism spectrum disorders. Global pediatric health, 3(3): 21-30.
Diener E, Oishi S, Lucas RE. (2003). Personality, culture, and subjective well-being: Emotional and cognitive evaluations of life. Annu Rev Psychol; 54(1): 403-425.
Fegert, J. M., Vitiello, B., Plener, P. L., & Clemens, V. (2020). Challenges and burden of the Coronavirus 2019 (COVID-19) pandemic for child and adolescent mental health: a narrative review to highlight clinical andresearch needs in the acute phase and the long return to normality. Child and adolescent psychiatry and mental health,14, 1-11.
Fujita, F., Diener, E., & Sandvik, E. (1991).Gender differences in negative affect and well-being: The case for emotional intensity. Journal of Personality and Social Psychology; 61(3): 427-434.
Gensini, G. F., Yacoub, M. H., & Conti, A. A. (2004). The concept of quarantine in history: from plague to SARS. Journal of Infection, 49(4), 257-261.
Ghosh, R., Dubey, M. J., Chatterjee, S., & Dubey, S. (2020). Impact of COVID-19 on children: Special focus on psychosocial aspect. Education,31, 34-42.
Golberstein, E., Wen, H., & Miller, B. F. (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19) and mental health for children and adolescents. JAMA pediatrics.1, 1-10.
Greyling, T., Rossouw, S., & Adhikari, T. (2020). Happiness-lost: Did Governments make the right decisions to combat Covid-19,GLO, DiscussionPaper, No. 556, Global LaborOrganization(GLO), Essen, http://hdl.handle.net/10419/217494
Gong, B., Zhang, S., Yuan, L., & Chen, K. Z. (2020). A balance act: minimizing economic loss while controlling novel coronavirus pneumonia. Journal of Chinese Governance,4,1-20. Gretna, D. (2020). Health threats associated with children lockdown in Spain during COVID-19. Available at SSRN, 1, 356-376.
Humphreys, K. L., Myint, M. T., & Zeanah, C. H. (2020). Increased risk for family violence during the COVID-19 pandemic. Pediatrics,145(4), 1-10. Lee, J. (2020). Mental health effects of school closures during COVID-19. The Lancet Child & Adolescent Health,4(6), 421.
Huang, Y., & Zhao, N. (2020). Generalized anxiety disorder, depressive symptoms and sleep quality during COVID-19epidemic in China: a web-based cross-sectional survey. Psychiatry research. 45, 15-22.
Lee, S. M., Kang, W. S., Cho, A., Kim, T., & Park, J. K. (2018). Psychological impact of the 2015MERS outbreak on hospital workers and quarantined hemodialysis patients. Comprehensive Psychiatry, 87, 123-127.
Liu, J. J., Bao, Y., Huang, X., Shi, J., & Lu, L. (2020). Mental health considerations for children quarantined because of COVID-19.The Lancet Child & Adolescent Health,4(5), 347-349.
Maynard, M. S., Perlman, C. M., & Kirkpatrick, S. I. (2019). Food insecurity and perceived anxiety among adolescents: An analysis of data from the 2009-2010 National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES).Journal of Hunger & Environmental Nutrition, 14 (3), 339-351.
Mirzaei, F., Shakerinia, I., & Asghari, F. (2016). The Associations between Parent-Child Relationship and Aggressive Behavior among Students. Jcmh, 2(4), 21-34 [in Persian].
Narzisi, A. (2020). Handle the autism spectrum condition during Coronavirus (COVID-19) stay at home period: Ten tips for helping parents and caregivers of young children. Brain Sciences,10, 207-211.
Park, I., Oh, S. M., Lee, K. H., Kim, S., Jeon, J. E., Lee, H. Y., & Lee, Y. J. (2020). The moderating effect of sleep disturbance on the association of stress with impulsivity and depressed mood. Psychiatry Investigation,17(3), 243-433.
Reynolds, D. L., Garay, J. R., Deamond, S. L., Moran, M. K., Gold, W., & Styra, R. (2008). Understanding, compliance and psychological impact of the SARS quarantine experience. Epidemiology & Infection, 136(7), 997-1007.
Riphagen S, Gomez X, Gonzalez-Martinez C, Wilkinson N, Theocharis P. Hyperinflammatory shock in children during COVID-19 pandemic. Lancet (London, England). 2020 May 23;395(10237):1607-8.
Robertson, E., Hershenfield, K., Grace, S. L., & Stewart, D. E. (2004). The psychosocial effects of being quarantined following exposure to SARS: A qualitative study of Toronto health care workers. The Canadian Journal of Psychiatry, 49(6), 403-407.
Schaller, M., Murray, D. R., & Bangerter, A. (2015). Implications of the behavioural immune system for social behaviour and human health in the modern world. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 370, 1–10.
Viner, R. M., Russell, S. J., Croker, H., Packer, J., Ward, J., Stansfield, C.,.. & Booy, R. (2020). School closure and management practices during coronavirus outbreaks including COVID-19: a rapid systematic review.The Lancet Child & Adolescent Health.4, 1-8.
Wang, G., Zhang, Y., Zhao, J., Zhang, J., & Jiang, F. (2020). Mitigate the effects of home confinement on children during the COVID-19 outbreak. The Lancet,395, 945-947.World Health Organization (2020). COVID-19 situation. https://www.worldometers.info/coronavirus/Accessed: 7 Jun 2020.
Webster, A., Feiler A., Webster, V., & Lovell, C. (2004). Parental perspectives on early intensive intervention for children diagnosed with autistic spectrum disorder. Journal of Early Childhood Research, vol 2 (1), pp. 25 – 49
World Health Organization (WHO). Multisystem inflammatory syndrome in children and adolescents with COVID-19 [Internet]. 2020 [21 July 2020]. Available from:: https://www.who.int/publications/i/item/multisystem-inflammatory-syndrome-in-children-and-adolescentswith-covid-19.
Zhang, J., Shuai, L., Yu, H., Wang, Z., Qiu, M., Lu, L., ... & Chen, R. (2020). Acute stress, behavioural symptoms and mood states among school-age children with attention-deficit/hyperactive disorder during the COVID-19 outbreak. Asian journal of psychiatry,51, 10-20.
Zhu, N., Zhang, D., Wang, W., Li, X., Yang, B., Song, J., & Niu, P. (2020). A novel coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019.New England Journal of Medicine.15, 1-6.