نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان شناسی کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد علوم تربیتی دانشگاه تهران و معلم مرکز آموزش کودکان استثنایی شهر قدس

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه اثربخشی توان بخشی مجازی (تله توانبخشی) حسی حرکتی در محیط خانه، بر کاهش رفتارهای کلیشه ای و تکانشی کودکان اتیستیک در دوران پاندمی ویروس کرونا انجام شده است. روش پژوهش از جهت گردآوری اطلاعات، از نوع تحقیفات شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و همراه با گروه کنترل و به لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل کلیه خانواده های کودکان با اختلال اتیسم مرکز اتیسم دوم آوریل تهران در سال تحصیلی ۹۸-۹۹ بود. از بین کل جامعه تعداد 16 خانواده دارای کودک اتیستیک که در قرنطینه خانگی بودند، به صورت نمونه هدفمند انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش(8نفر) و کنترل(8نفر) بطور کاملا تصادفی جایگزین شدند. برای گردآوری اطلاعات از مقیاس بودفیش(2000) استفاده شد. برنامه توانبخشی تمرینات حسی حرکتی در 21جلسه متوالی به مدت چهار ماه هفته ای دو جلسه از طریق سامانه مجازی اسکای روم بصورت آنلاین و افلاین برای گروه آزمایش اجرا شد. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل کواریانس با رعایت پیش فرض‌های کاربست آن استفاده شد. نتایج نشان داد که برنامه توانبخشی مجازی بطور معناداری در سطح ۰.۰۱P< موجب بهبود رفتارهای چالشی کودکان اتیستیک در محیط خانواده شد، با توجه به آسیب پذیری کودکان اتیستیک در برابر ویروس کرونا و تعطیلی مراکز توانبخشی و نیز به منظور جلوگیری از پسرفت و تشدید رفتارهای کودکان اتیستیک و نیز باتوجه به اثربخشی برنامه توان بخشی مجازی، کاربرد این برنامه در خانه البته با رعایت تمام نکات حرفه ای توانبخشی توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of virtual sensory rehabilitation (Tele rehabilitation) in the family environment on reducing stereotyped and impulsive behaviors of autistic children during the coronavirus pandemic

نویسندگان [English]

  • Saeed Rezayi 1
  • Yasaman Alizadeh 2

2 Qods school

چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to investigate the effectiveness of virtual sensory rehabilitation (Tele rehabilitation) in the home environment on reducing stereotyped and impulsive behaviors of autistic children during the coronavirus pandemic. The research method for data collection was quasi-experimental with pre-test and post-test design with control group. The statistical population included all families of children with autism at the Autism Center of Tehran on 2020. Out of the total population, 16 families with autistic children who were in home quarantine were selected as a sample and randomly assigned to the experimental (n = 8) and control (n = 8) groups. The Budfish (2000) scale was used to collect data. Analysis of covariance with application assumptions was used to analyze the data. The rehabilitation program of sensorimotor exercises was performed in 21 consecutive sessions in four months for the experimental group. The results showed that the tele rehabilitation program significantly improved the challenging behaviors of autistic children in the family environment at the level of P <0.01, due to the vulnerability of autistic children to the corona virus and the closure of rehabilitation centers and to prevent regression and exacerbation. Behaviors of autistic children and also due to the effectiveness of the tele rehabilitation program, the use of this program at home is recommended, of course, with all the points of professional rehabilitation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Rehabilitation
  • Rehabilitation Trap
  • Family
  • challenging behavior
  • Autism