نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای اضطراب کرونا در رابطه میان الگوهای ارتباطی خانواده و نارسایی کنش‌های اجرایی با گرایش به رفتارهای پرخطر انجام شد. روش پژوهش، همبستگی از نوع مدل‌سازی معادلات ساختاری بود. جامعه‌ی این پژوهش شامل تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی مرکز آموزش عالی پلدختر در سال تحصیلی 401-1400 بود. حجم نمونه آماری بر اساس قاعده سرانگشتی کلاین برابر 225 نفر تعیین شد که به روش نمونه‌گیری در دسترس و با پرسشنامه آنلاین انجام شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش مقیاس اضطراب بیماری کرونا ویروس (CDAS)، مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS)، مقیاس نارسایی کنش‌های اجرایی بارکلی (BDEFS) و پرسش‌نامه الگوهای ارتباطی خانواده (FCP) بود. تمام تحلیل‌ها به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزارهای 22 SPSS- و آموس 24 AMOS- انجام شدند. نتایج نشان داد نارسایی کنش‌های اجرایی بر گرایش به رفتارهای پرخطر تأثیر مستقیم و به‌واسطه‌ی اضطراب کرونا بر گرایش به رفتارهای پرخطر تأثیر غیرمستقیم دارد. جهت‌گیری گفت‌وشنود بر گرایش به رفتارهای پرخطر اثر مستقیم نداشت، اما به واسطه اضطراب کرونا بر گرایش به رفتارهای پرخطر اثر غیرمستقیم داشت. جهت‌گیری همنوایی اثر مستقیم و اثر غیرمستقیم از طریق اضطراب کرونا بر گرایش به رفتارهای پرخطر نداشت. علاوه بر این، اضطراب کرونا بر گرایش به رفتارهای پرخطر دارای اثر مستقیم بود. به‌طور کلی، افزایش نارسایی کنش‌های اجرایی و جهت‌گیری گفت‌وشنود باعث افزایش اضطراب کرونا می‌گردد که این امر موجب می‌شود افراد برای مقابله با اثرات منفی این همه‌گیری و اضطراب ناشی از آن به مصرف مواد مخدر، سیگار و مشروبات الکلی روی آورند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Structural modeling of family communication patterns and deficits in executive functioning with tendency to high-risk behaviors (Drug use, smoking and alcohol consumption): The mediating role of corona anxiety

نویسنده [English]

  • houshang garavand

Psychology Department, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Khorramabad, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the mediating role of corona anxiety in the relationship between family communication patterns and deficits in executive functioning with tendency to high-risk behaviors. The research method was correlation of the type structural equation modeling. The population of this study included all Undergraduate students Poldokhtar Higher Education Center who were studying in the academic year 2021-2022. The statistical sample size was determined based on the rules of thumb Kline equal to 225 people, which was done by available sampling method and online questionnaire. The instruments used in this study were Corona Disease Anxiety Scale, Iranian Adolescents Risk Taking Scale, Barkley Deficits in Executive Functioning Scale and Family Communication Patterns. Data analysis was performed using by the SPSS-22, and AMOS-24 software. The results showed that the deficits in executive functioning has a direct relationship on the tendency to high-risk behaviors and an indirect effect on the tendency to high-risk behaviors due to corona anxiety. Conversation orientation had no direct effect on tendency to high-risk behaviors, but had an indirect effect on tendency to high-risk behaviors due to corona anxiety. Conformity orientation had no direct or indirect effect through anxiety on the tendency to high-risk behaviors. In addition, corona anxiety had a direct effect on the tendency to high-risk behaviors. In general, increased deficits in executive functioning and conversation orientation increases corona anxiety, which leads people to use drugs, cigarettes and alcohol to deal with the negative effects of this epidemic and the resulting anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • family communication patterns
  • deficits in executive functioning
  • corona anxiety
  • tendency to high-risk behaviors
منابع
استاد رحیمی، احمد.، فتحی، آیت اله. (1400). نقش الگوهای ارتباطی خانواده و فرهنگ مدرسه در گرایش به اعتیاد در دانش‌آموزان. فصلنامه اعتیاد پژوهی، 15 (59)، 275-292.
اسلام‌پناه، محمدرضا.، مهدیان، حسین.، جاجرمی، محمود. (13989). بررسی برازش مدل خطرپذیری نوجوانان ایرانی درزمینة اعتیاد با تأکید بر کارکرد خانواده و طرح‌واره‌های ناسازگار، تحمل پریشانی و تنظیم هیجان. فصلنامه اعتیاد پژوهی، 13 (54)، 68-90.
امانی، حسن. (1392). رابطه بین تاب‌آوری و سرسختی روان‌شناختی با گرایش به اعتیاد در دانش‌آموزان دوره متوسطه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، چاپ‌نشده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر.
بی‌باک، فرشید.، نجاری، مسعود.، جباری، سعید.، سنگانی، علیرضا. (1400). اضطراب کووید-19 در بیماران دیابتی: اثر عملکرد عصب روان‌شناختی و رفتارهای خود مراقبتی. مجله طب دریا، ویژه‌نامه. 65-70.
حسین‌زاده ملکی، زهرا.، مشهدی، علی.، غنایی چمن‌آباد؛ علی.، سلطانی‌فر، عباس.، محرری، فاطمه.، حسینی، زهرا. (1392). ترکیب آموزش والدینی و آموزش حافظه کاری بر کنش اجرایی بازداری کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی. پژوهش‌های روان‌شناسی بالنی و مشاوره، 3 (2)، 95-114.
حمزه لو، محمد.، مشهدی، علی. (1399). مقایسه بازداری رفتاری در نوجوانان بزهکار با یا بدون سابقه سوءمصرف مواد و نوجوانان بهنجار. فصلنامه پژوهش در سلامت روان‌شناختی، 4 (15)، 55-64.
ذهبیون، شهلا.، حسینی سلطان نصیر، محبوبه سادات. (1396). مدل علّی سبک فرزندپروری و الگوهای ارتباطی خانواده، تعهد به مدرسه و حرمت خود در آمادگی اعتیاد دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرآبادان. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 18 (1)، 100-109.
رحیمی، مهدی.، خیر، محمد. (1386). رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و کیفیت زندگی دانش آموزان دوره متوسطه شهر شیراز. مطالعات تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی، 10 (1)، 5-25.
زاده‌محمدی، علی.، احمدآبادی، زهره.، پناغی، لیلی .، حیدری، محمود. (1390). ساخت و هنجاریابی مقیاس خطرپذیری جوانان. مجلۀروانشناسی، 15(2)، 129-146.
سقزی، ایوب.، یزدانی اسفیدواجانی، حمیده.، گل‌محمدیان، محسن. (1399). نقش واسطه‌ای فراشناخت و فراهیجان مثبت در رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده با اضطراب کرونا. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی، 11 (43)، 33-62.
عاملی، اکرم.، شکوهی راد، صمد.، قربانی، ابراهیم. (1399). ارتباط دو سویه کووید 19 (کرونا ویروس) و اعتیاد به مواد مخدر، روان‌گردان و مشروبات الکلی. دو فصلنامه دانش مبارزه با مواد مخدر، 9 (17)، 9-34.
عطادخت، اکبر.، قره‌گوزلو، نادیا. (1397). نقش افسردگی، اضطراب و استرس دانش‌آموزان پسر در پیش‌بینی نگرش مثبت و منفی آن‌ها به بزهکاری. روان‌شناسی مدرسه، 7 (2)، 115-130.
علی پور، احمد.، قدمی، ابوالفضل.، علیپور، زهرا.، عبداله‌زاده، حسن. (1398). اعتباریابی مقدماتی مقیاس اضطراب بیماری کرونا (CDAS) در نمونه ایرانی. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت، 8 (32)، 163 -175.
قربانی، ابراهیم.، شرافت، جلال. (1398). مبارزه با مواد مخدر در فضای مجازی. چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی امین.
کامکار، شبنم.، فرخی، نورعلی.، سلیمی‌بجستانی، حسین.، مردانی‌راد، مژگان. (1392). تدوین و آزمون مدل علّی گرایش به اعتیاد دانشجویان بر اساس متغیرهای تحمل پریشانی و تمایزیافتگی با میانجی‌گری ناگویی هیجانی. فصلنامه اعتیاد پژوهی، 14 (55)، 29-46.
کرمی، جهانگیر.، باقری، اشکان. (1394). رابطه تنیدگی ادراک‌شده، حمایت اجتماعی و عاطفه مثبت و عاطفه منفی با سطح اعتیادپذیری در دانشجویان. دانش انتظامی کرمانشاه، 6 (21)، 27-37.
کورش‌نیا، مریم.، لطیفیان، مرتضی. (1386). بررسی روایی و پایایی ابزار تجدیدنظر شدة الگوهای ارتباطی خانواده. فصلنامة خانواده پژوهی، 3 (12)، 855-875.
کورش‌نیا، مریم.، مزیدی، محمد.، حسینچاری، مسعود. (1389). رابطه ابعاد الگوهای ادراک‌شده در خانواده و جهت‌گیری مذهبی در دانشجویان. اندیشه‌های نوین تربیتی، 6 (3)، 45-65.
مام‌شریفی، پیمان.، سهرابی، فرامرز.، برجعلی، احمد. (1400). نقش واسطه‌ای راهبردهای مقابله‌ای در رابطه بین الگوی ارتباطی خانواده و آمادگی به اعتیاد. فصلنامه اعتیادپژوهی، 15 (59)، 311-334.
معینی، پوپک.، ملیحی الذاکرینی، سعید.، اسدی، جوانشیر.، خواجوند خوشلی، افسانه. (1398). اثربخشی آموزش و درمان فراشناختی بر احساس انسجام و کیفیت زندگی همسران مردان مبتلابه اعتیاد. فصلنامه اعتیادپژوهی، 13 (54)، 181-204.
مهدوی، سمیره.، میرزاوند، جهانگیر. (1399). رابطه علّی تعارض والد- فرزند، اضطراب، احساس تنهایی و کنترل شخصی به‌عنوان پیشایندهای گرایش به مصرف مواد مخدر در نوجوانان. فصلنامه اعتیادپژوهی، 14 (55)، 115-132.
Bari, A., Robbins., T. W. (2013). Inhibition and impulsivity: behavioral and neural basis of response control. Progress in neurobiology, 108, 44-79.
Barkley, R. A. (2011). Barkley deficits in executive functioning scale (BDEFS): Guilford Press.
Barkley, R. A. (2014). The assessment of executive functioning using the Barkley Deficits in Executive Functioning Scales. In Handbook of executive functioning (pp. 245-263): Springer.
Begdache, L., Kianmehr, H., Sabounchi, N., Marszalek, A., & Dolma, N. (2019). Principal component regression of academic performance, substance use and sleep quality in relation to risk of anxiety and depression in young adults. Trends in neuroscience and education, 15, 29-37.
Cai, G., Bossé, Y., Xiao, F., Kheradmand, F., & Amos, C. I. (2020). Tobacco smoking increases the lung gene expression of ACE2, the receptor of SARS-CoV-2. American journal of respiratory and critical care medicine, 201(12), 1557-1559.
Carroll, A., Hemingway, F., Bower, J., Ashman, A., Houghton, S., & Durkin, K. (2006). Impulsivity in juvenile delinquency: Differences among early-onset, late-onset, and non-offenders. Journal of youth and adolescence, 35(4), 517-527.
Chen, C.-Y., Muggleton, N. G., Juan, C.-H., Tzeng, O. J., & Hung, D. L. (2008). Time pressure leads to inhibitory control deficits in impulsive violent offenders. Behavioural Brain Research, 187(2), 483-488.
Eckstrand, K. L., Choukas-Bradley, S., Mohanty, A., Cross, M., Allen, N. B., Silk, J. S.,... Forbes, E. E. (2017). Heightened activity in social reward networks is associated with adolescents’ risky sexual behaviors. Developmental cognitive neuroscience, 27, 1-9.
Fan, X., & Lu, M. (2020). Testing the effect of perceived social support on left-behind children’s mental well-being in mainland China: The mediation role of resilience. Children and Youth Services Review, 109(20), 104695.
Farsalinos, K., Barbouni, A., & Niaura, R. (2020). Systematic review of the prevalence of current smoking among hospitalized COVID-19 patients in China: could nicotine be a therapeutic option? Internal and emergency medicine, 15(5), 845-852.
Ghanbari, R., & Sumner, S. (2018). Using metabolomics to investigate biomarkers of drug addiction. Trends in molecular medicine, 24(2), 197-205.
Gillmore, M. R., Chen, A. C.-C., Haas, S. A., Kopak, A. M., & Robillard, A. G. (2011). Do family and parenting factors in adolescence influence condom use in early adulthood in a multiethnic sample of young adults? Journal of youth and adolescence, 40(11), 1503-1518.
Gorfein, D. S., & MacLeod, C. M. (2007). Inhibition in cognition: American Psychological Association.
Gratz, K. L., & Roemer, L. (2008). The relationship between emotion dysregulation and deliberate self‐harm among female undergraduate students at an urban commuter university. Cognitive behaviour therapy, 37(1), 14-25.
Gross, J. J. (2013). Handbook of emotion regulation: Guilford publications.
Kaiser, A. J., Milich, R., Lynam, D. R., & Charnigo, R. J. (2012). Negative urgency, distress tolerance, and substance abuse among college students. Addictive behaviors, 37(10), 1075-1083.
Kline, R. B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling: Guilford publications.
Koerner, A. F., & Fitzpatrick, M. A. (2002). Toward a theory of family communication. Communication theory, 12(1), 70-91.
Larson, H. A., Yoder, A. M., Johnson, C., El Rahami, M., Sung, J., & Washburn, F. (2010). Test anxiety and relaxation training in third-grade students. Eastern Education Journal, 13.
Lavigne-Cerván, R., Costa-López, B., Juárez-Ruiz de Mier, R., Real-Fernández, M., Sánchez-Muñoz de León, M., & Navarro-Soria, I. (2021). Consequences of COVID-19 confinement on anxiety, sleep and executive functions of children and adolescents in Spain. Frontiers in Psychology, 12, 334.
Lawrence, A. J., Luty, J., Bogdan, N. A., Sahakian, B. J., & Clark, L. (2009). Impulsivity and response inhibition in alcohol dependence and problem gambling. Psychopharmacology, 207(1), 163-172.
Marashian, F. S., & Safarzadeh, S. (2017). The Prediction of Identity Crisis and Addiction Tendency Based on Islamic Beliefs and Family Climate among the nursing and midwifery students. Iranian Journal of Health Sciences, 5(4), 38-47.
Marsden, J., Darke, S., Hall, W., Hickman, M., Holmes, J., Humphreys, K.,... West, R. (2020). Mitigating and learning from the impact of COVID‐19 infection on addictive disorders. Addiction.
McGannon, K. R., L’Estrange, M., & McMahon, J. (2020). The role of ultrarunning in drug and alcohol addiction recovery: An autobiographic study of athlete journeys. Psychology of Sport and Exercise, 46, 101585.
Micco, J. A., Henin, A., Biederman, J., Rosenbaum, J. F., Petty, C., Rindlaub, L. A.,... Hirshfeld‐Becker, D. R. (2009). Executive functioning in offspring at risk for depression and anxiety. Depression and anxiety, 26(9), 780-790.
Navarro-Soria, I., Real-Fernández, M., Juárez-Ruiz de Mier, R., Costa-López, B., Sánchez, M., & Lavigne, R. (2021). Consequences of Confinement Due to COVID-19 in Spain on Anxiety, Sleep and Executive Functioning of Children and Adolescents with ADHD. Sustainability, 13(5), 2487.
Peeri, N. C., Shrestha, N., Rahman, M. S., Zaki, R., Tan, Z., Bibi, S.,... Haque, U. (2020). The SARS, MERS and novel coronavirus (COVID-19) epidemics, the newest and biggest global health threats: what lessons have we learned? International journal of epidemiology, 49(3), 717-726.
Poulin, F., & Denault, A.-S. (2012). Other-sex friendships as a mediator between parental monitoring and substance use in girls and boys. Journal of youth and adolescence, 41(11), 1488-1501.
Putwain, D. W., Woods, K. A., & Symes, W. (2010). Personal and situational predictors of test anxiety of students in post‐compulsory education. British journal of educational psychology, 80(1), 137-160.
Ritchie, L. D., & Fitzpatrick, M. A. (1990). Family communication patterns: Measuring intrapersonal perceptions of interpersonal relationships. Communication research, 17(4), 523-544.
 Rogers, A. H., Shepherd, J. M., Garey, L., & Zvolensky, M. J. (2020). Psychological factors associated with substance use initiation during the COVID-19 pandemic. Psychiatry research, 293, 113407.
Rossato, M., Russo, L., Mazzocut, S., Di Vincenzo, A., Fioretto, P., & Vettor, R. (2020). Current smoking is not associated with COVID-19. European Respiratory Journal, 55(6).
Saha, M. (2014). EFL test anxiety: Sources and supervisions. Journal of Teaching and Teacher Education, 2(02).
Tabibi, Z., Borzabadi, H. H., Stavrinos, D., & Mashhadi, A. (2015). Predicting aberrant driving behaviour: The role of executive function. Transportation research part F: traffic psychology and behaviour, 34, 18-28.
Testino, G. (2020). Are patients with alcohol use disorders at increased risk for Covid-19 infection? Alcohol and Alcoholism, 55(4), 344-346.
Van Steensel, F. J., Bögels, S. M., & Perrin, S. (2011). Anxiety disorders in children and adolescents with autistic spectrum disorders: a meta-analysis. Clinical child and family psychology review, 14(3), 302.
Vilsaint, C. L., NeMoyer, A., Fillbrunn, M., Sadikova, E., Kessler, R. C., Sampson, N. A.,... Chen, R. (2019). Racial/ethnic differences in 12-month prevalence and persistence of mood, anxiety, and substance use disorders: Variation by nativity and socioeconomic status. Comprehensive psychiatry, 89, 52-60.
Wang, Q. Q., Kaelber, D. C., Xu, R., & Volkow, N. D. (2021). COVID-19 risk and outcomes in patients with substance use disorders: analyses from electronic health records in the United States. Molecular psychiatry, 26(1), 30-39.
Williams, L. R., Fox, N. A., Lejuez, C., Reynolds, E. K., Henderson, H. A., Perez-Edgar, K. E.,... Pine, D. S. (2010). Early temperament, propensity for risk-taking and adolescent substance-related problems: A prospective multi-method investigation. Addictive behaviors, 35(12), 1148-1151.
Wilson, J. M., Weiss, A., & Shook, N. J. (2020). Mindfulness, self-compassion, and savoring: Factors that explain the relation between perceived social support and well-being. Personality and Individual Differences, 152, 109568.
Wu, Z., & McGoogan, J. M. (2020). Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: summary of a report of 72 314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention. Jama, 323(13), 1239-1242.
Zhao, Q., Meng, M., Kumar, R., Wu, Y., Huang, J., Lian, N.,... Lin, S. (2020). The impact of COPD and smoking history on the severity of COVID‐19: A systemic review and meta‐analysis. Journal of medical virology, 92(10), 1915-1921.
 
استناد به این مقاله: گراوند، هوشنگ. (1401). مدل‌یابی ساختاری الگوهای ارتباطی خانواده و نارسایی کنش‌های اجرایی با گرایش به رفتارهای پرخطر (مصرف مواد مخدر، سیگار کشیدن و مصرف الکل): نقش واسطه‌ای اضطراب کرونا،  مطالعات روان شناسی بالینی، 12(47)، 63-94.
DOI: 10.22054/jcps.2022.66205.2710
 Clinical Psychology Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.