نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر

2 داتشگاه خلیج فارس

3 مدیر گروه روان شناسی دانشگاه خلیج فارس

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی نوروفیدبک در ترکیب بازی‌های شناختی بر بهبود انعطاف‌پذیری شناختی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی‌توجه/بیش‌فعالی صورت گرفت. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل بود. تعداد 20 نفر از دانش‌آموزان پسر مبتلا به اختلال ‌نارسایی‌توجه/بیش‌فعالی به شیوه نمونه‌گیری هدفمند در دو گروه آزمایش و کنترل ‌تصادف گمارده شدند. گروه آزمایش 20 جلسه‌ یک‌ ساعته، هفته‌ای سه بار تحت آموزش نوروفیدبک در ترکیب با بازی شناختی رایانه‌ای قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. ابزارهای پژوهش عبارت‌اند بودند از: مقیاس تشخیصی اختلال ‌نارسایی‌توجه/بیش‌فعالی کودکان کانرز بزرگسالان (فرم والد و فرم معلم، 1960) و آزمون رایانه‌ای ویسکانسین (1948). داده‌ها به‌وسیله‌ی نرم‌افزار‌ spss و با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه‌ وتحلیل قرار گرفت. تحلیل داده‌ها با آزمون تحلیل کوواریانس بیانگر تغییرات نمرات شرکت‌کنندگان از پیش‌آزمون به پس‌آزمون است. به‌نحوی‌که آموزش نوروفیدبک در ترکیب با بازی‌های شناختی باعث بهبود انعطاف‌پذیری شناختی کودکان مبتلا به اختلال ‌نارسایی‌توجه/بیش‌فعالی شده است (05/0>P). میانگین اندازه اثر 20 جلسه آموزش نوروفیدبک در ترکیب با بازی‌های شناختی بر بهبود انعطاف‌پذیری شناختی 6/31 درصد بوده است.
با توجه به یافته‌ها نوروفیدبک در ترکیب با بازی‌های شناختی رایانه‌ای، می‌تواند موجب بهبود انعطاف-پذیری شناختی کودکان مبتلا به اختلال‌ نارسایی‌توجه/بیش‌فعالی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Neurofeedback in Combination with Games-Based Cognition on Improving Cognitive flexibility in Children with Attention Deficit / Hyperactivity Disorder

نویسندگان [English]

  • NozhatAlzaman Moradi 1
  • soran rajabi 3

1 Persian gulf university of Bushehr

3 مدیر گروه روان شناسی دانشگاه خلیج فارس

چکیده [English]

This research aims to study the effectiveness of neurofeedback in combining cognitive games on improving cognitive flexibility in children with attention deficit hyperactivity disorder. The research method was quasi-experimental with a pretest-posttest design with a control group. For this purpose, 20 male students with attention deficit hyperactivity disorder were randomaly selected by purposive sampling in two experimental groups and control. The experimental group received neurofeedback training in combination with cognitive games three times a week for 20 one-hour sessions and the control group did not receive any intervention.The research instruments were diagnostic Scale of Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Adult Children (Parent Form and Teacher Form, 1960), Wisconsin Card Sorting (1948). Data were analyzed by SPSS software using covariance analysis. Data analysis with analysis of covariance test shows changes in participants' scores from pre-test to post-test. Neurofeedback training in combination with cognitive games has improved cognitive flexibility in children with attention deficit hyperactivity disorder (P <0.05). The average effect of 20 sessions of neurofeedback training in combination with cognitive games on improving cognitive flexibility was 31.6%.
According to the findings, neurofeedback in combination with cognitive games can improve cognitive flexibility in children with attention deficit hyperactivity disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neurofeedback
  • Attention Deficit / Hyperactivity Disorder
  • Cognitive Flexibility
  • Cognitive Game
منابع
اسبقی، مونا.، ارجمندنیا، علی‌اکبر.، رحمانیان، مهدیه.، اسبقی، الهام. (1395). مقایسه اثربخشی آموزش نوروفیدبک و نوروفیدبک همراه بازتوانی شناختی در بهبود کودکان دارای اختلال کمبود توجه – بیش‌فعالی. فصلنامه علمی- پژوهشی عصب روان‌شناسی. 2(3)، 88-75.
افتاده حال، محسن.، موحدی، یزدان. (1395). اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر بهبود عملکرد توجه پیوسته. فصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی. 5(1) 17-7.
امیدی‌نژاد، محبوبه.، صلیبی، ژاسنت.، نامور، هومن. (1398). بررسی مداخله نوروفیدبک بر میزان توجه و تمرکز، مشکلات رفتاری و سازگاری هیجانی- اجتماعی کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ فزون‌جنبشی 6 تا 12 ساله. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 62 (2)، 1466-1456.
بهرامی، هاجر.، نجاتی، وحید.، پوراعتماد، حمیدرضا. (1391). مقایسه توجه انتخابی و انتقالی کودکان و نوجوانان دچار لکنت رشدی و همتایان سالم. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 6، 21، 35-23.
بهرامی، میترا؛ یوسفی، فائق؛ بهرامی، افشین؛ فراضی، عرفان.، بهرامی، علی. (1395). بررسی شیوع اختلال نقص توجه – بیش‌فعالی و عوامل مرتبط با آن در بین دانش‌آموزان دبستانی. مجله روان‌شناسی و روان‌پزشکی شناخت، 3(3) 11-1.
بهمنی، مریم.، دشت‌بزرگی، زهرا. تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر انعطاف‌پذیری شناختی دانش‌آموزان با اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی. نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی. 9، 4، 122-115.
تبریزی، مهدی.، منشنی، غلامرضا.، قمرانی، امیر.، راستی، جواد. (1399). مقایسه اثربخشی درمان واقعیت مجازی با نوروفیدبک بر کمبود توجه دانش‌آموزان مقطع ابتدایی مبتلابه اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی. 21 (1)، 19-8.
تقوی جلودار، مریم .، حامی، مهیار. (1397). اثربخشی بازی‌های رایانه‌ای بر توانایی حل مسئله کودکان. نشریه آموزش و ارزشیابی، 42، 70-55.
حسن‌زاده، سعید.، امرایی، کوروش.، صمدزاده، صبا. (1398). فراتحلیلی بر شیوع اختلال کاستی توجه و بیش‌فعالی در ایران. نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی. 10، 2، 165-177.
حسینی، سیده‌گلاله؛ اکبرفهیمی، ملاحت؛ حسنی‌مهربان، افسون. (1395). ارتباط اجرای مستمر آکوپیشن‌های ورزش و مطالعه با کارکردهای اجرایی در سالمندان. طب توان‌بخشی، 5، 4، 22-10.
حیدری نسب، لیلا.، مدنی، اعظم السادات.، یعقوبی، حمید.، رستمی، رضا.، کاظمی، رضا. (1395). بررسی اثربخشی نوروفیدبک همراه با تمرین‌های شناختی رایانه‌ای در بهبود حافظه فعال در بزرگ‌سالان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی. فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان. 18(19)، 112 -101.
خاکساریان، مجتبی.، حسنوندی، صبا.، پیری، رقیه.، سهرابی‌فرد، محمدمهدی. (1399). مقایسه اثربخشی درمان نوروفیدبک در بهبود کارکردهای اجرایی مبتلایان به بیش‌فعالی و صرع. فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان. 22، 1، 24-13.
رجبی، سوران.، مرادی، نزهت‌الزمان. (1396). اثربخشی نوروفیدبک در ترکیب با بازی‌های شناختی بر کاهش علائم سلوک کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی. فصلنامه پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی. 8 (4)، 36-13.
ساداتی، سمیه.، افروز، غلامعلی.، رستمی، رضا.، به پژوه، احمد.، شکوهی یکتا، محسن.، غباری بناب، باقر. (1393). بررسی اثربخشی درمان نوروفیدبک بر بازداری رفتاری و تکانش گری دانش‌آموزان دارای اختلال کاستی و بیش‌فعالی. فصلنامه کودکان استثنایی. 14(1)، 66-57.
سادوک، بنجامین؛ سادوک، ویرجینا الکوت؛ روئیز، پدرو. (1395). کاپلان و سادوک. خلاصه روان‌پزشکی (علوم رفتاری، روان‌پزشکی بالینی). جلد سوم. ترجمه فرزین رضاعی. انتشارات ارجمند. (تاریخ انتشار به زبان‌اصلی: 2015).
سورنی، حمید.، قلی زاده، زلیخا. (1398). اثربخشی نوروفیدبک بر انعطاف‌پذیری شناختی. فصلنامه پژوهش‌های نوین روان‌شناختی. 12 (48)، 15-1.
شهیم، سیما.، فریده، یوسفی.، شهائیان، آمنه. (1386). هنجاریابی و ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس درجه‌بندی کانرز- فرم معلم. مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز، دورة سوم، سال چهاردهم، شماره 1 و 2، ص: 26-1.
ضیاءبخش، سیدمرتضی.، شریفی، مسعود.، فتح‌آبادی، جلیل.، وحید نجاتی (1399). تأثیر نوروفیدبک در کاهش علائم اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی: یک مطالعه فراتحلیل. مجله روان‌شناسی و روان‌پزشکی شناخت. 7 (2)، 78-64.
عبدی، اکبر.، عربانی‌دانا، علی.، حاتمی، جواد.، پرند، اکرم. (1393). اثربخشی بازی‌های رایانه‌ای شناختی بر بهبود حافظه کاری، توجه و انعطاف‌پذیری شناختی در کودکان مبتلابه ADHD. فصلنامه کودکان استثنایی، 14، 1، 23-19.
علیدادی طائمه، فرشته.، ستوده اصل، نعمت.، کرمی، ابوالفضل. (1398). اثربخشی توان‌بخشی شناختی و نوروفیدبک بر بهبود حافظه کاری کودکان مبتلابه اختلال کاستی توجه/بیش‌فعالی. نشریه پژوهشی توان‌بخشی در پرستاری. 6 (1)، 27-33.
کرمانی مامازندی، زهرا.، محمدی‌فر، محمدعلی.، طالع‌پسند، سیاوش .، نجفی محمود. (1396). اثربخشی آموزش نوروفیدبک در بهبود کارکردهای اجرایی توجه و انعطاف‌پذیری شناختی دانشجویان ورزشکار. فصلنامه علمی- پژوهشی عصب روان‌شناسی. 3، 4، (11)، 90-71.
نادری، نیما. (1373). بررسی پردازش اطلاعات و برخی از عملکردهای نوروپسیکولوژی مبتلایان به اختلال وسواس فکری عملی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم پزشکی ایران.
 نرگس، معین.، گندمانی، رقیه.، محسن، امیری. (1397). اثربخشی درمان نوروفیدبک بر بهبود کارکردهای اجرایی در کودکان با اختلال نقص توجه / بیش فعالی. توان‌بخشی. 19 (3). 220-227.
References
Abdi, A., Arabani Dana, A., Hatami, J., Parand, A. (2014). The effect of cognitive computer games on working memory, attention and cognitive flexibility in students with attention deficit/hyperactivity disorder. Except Children, (14),19-33. (Persian)
 Alidadi­Taeme, F. A., Asl, N. S., & Karami, A. (2019). The Effect of Cognitive Rehabilitation and Neurofeedback on improving Working Memory in children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
Alizadeh, H. (2006). Pattern of behavioral inhibition and self-control nature. Exceptional Children, 3(5),323-48
American Psychiatric Association. (2013). American Psychiatric Association. DSM-5 Task Force. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. 5th ed. Washington, D.C.: American Psychiatric Association.
Arns, M., Clark, C. R., Trullinger, M., DeBeus, R., Mack, M., & Aniftos, M. (2020). Neurofeedback and Attention-Deficit/Hyperactivity-Disorder (ADHD) in Children: Rating the Evidence and Proposed Guidelines. Applied Psychophysiology and Biofeedback, 45(2), 39-48.
Arns, M., Heinrich, H., & Strehl, U. (2014). Evaluation of neurofeedback in ADHD: the long and winding road. Biological psychology95, 108-115.
Bakhshayesh, A.L., Hänsch, S., Wyschkon, A., Rezai, M.J., Esser, G. (2011). Neurofeedback in ADHD: a single-blind randomized controlled trial. European Child & Adolescent Psychiatry, 20(9), 481-491.
Bakhtadze, S., Beridze, M., Geladze, N., Khachapuridze, N., & Bornstein, N. (2016). Effect of EEG biofeedback on cognitive flexibility in children with attention deficit hyperactivity disorder with and without epilepsy. Applied psychophysiology and biofeedback41(1), 71-79.
Barkley, R. A. (2011). Barkley Adult ADHD Rating Scale-IV (BAARS-IV). New York, Londen. Guilford Press.
Bathelt, J., Holmes, J., & Astle, D. E. (2019). Data-driven subtyping of executive function–related behavioral problems in children. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 57(4): 252-262.
Baumeister, S., Wolf, I., Holz, N., Boecker-Schlier, R., Adamo, N., Holtman, M., Ruf, M., Banaschewski, T., Hohmann, S., Brandeis, D. (2016). Neurofeedback training effects on inhibitory brain activation in ADHD: A matter of learning? Neuroscience.: Article in Press.
Benitez VL, Vales C, Hanania R, Smith LB. (2017). Sustained selective attention predicts flexible switching in preschoolers. Journal of Experimental Child Psychology. 156, 29-42.
Burnette, J. L., Babij, A. D., Oddo, L. E., & Knouse, L. E. (2020). Self-Regulation Mindsets: Relationship to Coping, Executive Functioning, and ADHD. Journal of Social and Clinical Psychology39(2), 101-116.
Cañas, J., Quesada, J., Antolí, A., & Fajardo, I. (2003). Cognitive flexibility and adaptability to environmental changes in dynamic complex problem-solving tasks. Ergonomics46(5), 482-501.
Carbonella, J.Y.; Timpano, K.R. (2016). Examining the link between hoarding syptoms and cognitive flexibility deficits. Behav Ther. 47(2): 262-73.
Carpenter, P. A., Just, M. A., Shell, P. (1990). What one intelligence test measures: A theoretical account of the processing in the Raven Progressive Matrices Test. Psychological Review, 97(3), 404-443.
Charles, C., Stephen, M., Jeffrey, F., Andrew, R., & Nicole, K. (2006). Factor structure of the conners adult ADHA rating scale (CAARS) for substance users. Addictive Behaviore. 31, 1277-1282.
Chen, J., Wang, G., Zhang, K., Wang, G., & Liu, L. (2019). A pilot study on evaluating children with autism spectrum disorder using computer games. Computers in Human Behavior, 90, 204-214.
Conners, C. K. (1990). Manual for Conners’ Rating Scales. Toronto: Multi Health System, Inc.
Conners, C.K., Erhardt, D., & Sparrow, E. (1999). Conners Adult ADHD Rating Scales (CAARS) technical manual. N. Tonawanda, NY: Multi-Health Systems.
Cortese, S., Ferrin, M., Brandeis, D., Buitelaar, J., Daley, D., Dittmann, R.W., Holtmann, M., Santosh, P., Stevenson, J., Stringaris, A., Zuddas, A., Sonuga-Barke, E.J., Group, E.A.G., )2015(. Cognitive Training for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: Meta-Analysis of Clinical and Neuropsychological Outcomes From Randomized Controlled Trials. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 54, 164-174.
Damasio A. A. (2000). Descartes' error: Emotion, reason, and the human brain. New York: Quill.
Danielson, M. L., Bitsko, R. H., Ghandour, R. M., Holbrook, J. R., Kogan, M. D., & Blumberg, S. J. (2018). Prevalence of parent-reported ADHD diagnosis and associated treatment among U.S. children and adolescents, 2016. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 47(2), 199–212.
Demos, J. (2005). Getting Started With Neurofeedback. New York, NY: W.W. Norton. ISBN: 0-393-70450-5.
Demos, J. (2005). Getting Started With Neurofeedback. New York, NY: W.W. Norton. ISBN: 0-393-70450-5.
Dongen‐Boomsma, M., Vollebregt, M. A., Buitelaar, J. K., & Slaats‐Willemse, D. (2014). Working memory training in young children with ADHD: A randomized placebo‐controlled trial. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 55(8), 886-896.
Drechsler, R., Straub, M., Doehnert, M., Heinrich, H., Steinhausen, H.C., & Brandeis, D. (2007). Controlled evaluation of a neurofeedback training of slow cortical potentials in children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Behavioural and Brain Functions, 3, 35.
Duric, N. S., Assmus, J., Gundersen, D., & Elgen, I. B. (2012). Neurofeedback for the treatment of children and adolescents with ADHD: a randomized and controlled clinical trial using parental reports. BMC Psychiatry, 12(1), 1-8.
Eichorn, N., Marton, K., & Pirutinsky, S. (2018). Cognitive flexibility in preschool children with and without stuttering disorders. Journal of Fluency Disorders, 57, 37-50.
Eme, R. (2016). ADHD and risky substance use in male adolescents, Child and Adolescent Psychopharmacology News, 22(3), 1-8.
Farah, T., Ling, S., Raine, A., Yang, Y., & Schug, R. (2018). Alexithymia and reactive aggression: The role of the amygdala. Psychiatry Research: Neuroimaging, 281, 85-91.
Fenwick, M. E., Kubas, H. A., Witzke, J. W., Fitzer, K. R., Miller, & et al. (2016). Neuropsychological profiles of written expression learning disabilities determined by concordance-discordance model criteria. Applied Neuropsychology Child, 5(2): 83-96.
Fernández-Andrés, M. I., Tejero, P., & Vélez-Calvo, X. (2019). Visual Attention, Orthographic Word Recognition, and Executive Functioning in Children With ADHD, Dyslexia, or ADHD+ Dyslexia. Journal of Attention Disorders, 1087054719864637.
Gevensleben, H., Holl, B., Albrecht, B., Schlamp, D., Kratz, O., Studer, P., Rothenberger, A., Moll, G.H., Heinrich, H. (2010). Neurofeedback training in children with ADHD: 6-month follow-up of a randomised controlled trial, 19(9), 715-724.
Ghaziri, J., Tucholka, A., Larue, V., Blanchette-Sylvestre, M., Reyburn, G., Gilbert, G.,... Beauregard, M. (2013). Neurofeedback training induces changes in white and gray matter. Clinical EEG and neuroscience, 44(4), 265-272.
Günther, T., Knospe, E. L., Herpertz-Dahlmann, B., & Konrad, K. (2015). Sex differences in attentional performance in a clinical sample with ADHD of the combined subtypes. Journal of Attention Disorders, 19(9), 764–770.
Hammond, D. (2011). What is neurofeedback? Journal of Neurotherapy, 15, 305–336.
Hammond, D. C. (2007). What is neurofeedback?. Journal of Neurotherapy, 10(4), 25-36.
Hart, J. L., & Phillips, D. (2020). Effects of Physical Activity on Executive Function of Children with ADHD. Journal of the American Academy of Special Education Professionals, 59, 76.
Heydari-nasab, L., Madani, A., Yaghoubi, H., Rostami, R., Kazemi, R. (2016). The Effectiveness of Neurofeedback with Cognitive Tasks on working memory in Adulthood with ADHD. Journal of Lorestan University of Medical Sciences, 18(1), 101-112.
Hohenfeld, C., Nellessen, N., Dogan, I., Kuhan, H., Muller, C., Papa, F & et al. (2017). Cognitive improvement and brain changes after real-time functional MRI neurofeedback training in healthy elderly and prodromal Alzheimer's disease. Frontiers in Neurology, 8, 10.3389/fneur.00384.
Holtmann, M., Pniewski, B., Wachtlin, D., Wörz, S., & Strehl, U. (2014). Neurofeedback in children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD)–a controlled multicenter study of a non-pharmacological treatment approach. BMC pediatrics, 14(1), 202.
Homer, B. D., Plass, J., Raffaele, C., Ober, T. M., & Ali, A. (2018). Improving high school students' executive functions through digital game play. Administration, Leadership & Technology Applied Psychology, 117, 50-58.
Johnstone, S. J., Roodenrys, S. J., Johnson, K., Bonfield, R., Bennett, S. J. (2017). Game-based combined cognitive and neurofeedback training using focus reduces symptom severity in children with diagnosed AD/HD and subclinical AD/HD. International Journal of Psychophysiology, 116, 32-44.
Judson AB, et al. (2016). Source-space EEG neurofeedback links subjective experience with brain activity during effortless awareness meditation, NeuroImage, 77-100.
Kaiser, D.A., Othmer, S. (2010). Effect of neurofeedback on variables of attention in a large multicenter trial. J Neurother, 4(1), 5-28.
Kim, S. K., Yoo, E. Y., Lee, J. S., Jung, M. Y., Park, S. H., & Park, J. H. (2014). The EEG and behavior changes after neurofeedback training in children with attention deficit hyperactivity disorder. In Proceedings of the 3rd 2014 International Workshop on Healthcare and Nursing (pp. 15-18).
Lambez, B., Harwood-Gross, A., Golumbic, E. Z., & Rassovsky, Y. (2020). Non-pharmacological interventions for cognitive difficulties in ADHD: A systematic review and meta-analysis. Journal of psychiatric research, 120, 40-55.
Lisanne, F., Davis, J. C., Barha, C. K., & Liu-Ambrose, T. (2017). Effects of computerized cognitive training on neuroimaging outcomes in older adults: a systematic review. BMC geriatrics17(1), 139.
Lisanne, F., Davis, J. C., Barha, C. K., & Liu-Ambrose, T. (2017). Effects of computerized cognitive training on neuroimaging outcomes in older adults: a systematic reviewBMC geriatrics17(1), 139.
Lotfi, S. (2012). The effectiveness of computerized cognitive training on visual spatial working memory performance of students with reading problems. Tehran University: MS Thesis. (In Persion).
Loyer Carbonneau, M., Demers, M., Bigras, M., & Guay, M. C. (2020). Meta-Analysis of Sex Differences in ADHD Symptoms and Associated Cognitive Deficits. Journal of Attention Disorders, 1087054720923736.
Luijmes, R.E., Pouwels, S., Boonman, J. (2016). The effectiveness of neurofeedback on cognitive functioning in patients with Alzheimer's disease: Preliminary results. Neurophysiologie Clinique/Clinical Neurophysiology,46(3), 179-187.
Luijmes, R.E., Pouwels, S., Boonman, J. (2016). The effectiveness of neurofeedback on cognitive functioning in patients with Alzheimer's disease: Preliminary results. Neurophysiologie Clinique/Clinical Neurophysiology,46(3), 179-187.
Madani A S, Heidarinasab L, Yaghubi H, Rostami R. Surveying Effectiveness of Neuro-feedback in Reduction of Attention and Concentration Deficit Symptoms in ADHD Adults. Clinical Psychology & Personality. 2014; 2(11):85-98.
Madani, A., Heydari-nasab, L., Yaghoubi, H., Rostami, R. (2016). The Effectiveness of Neurofeedback with Cognitive Tasks on Attention Deficit / Hyperactivity (ADHD Symptoms) in Adulthood. Journal of Clinical Psychology, 7(4), 59-70.
Martinovic, D., Burgess, G. H., Pomerleau, C. M., & Marin, C. (2016). Computer games that exercise cognitive skills: What makes them engaging for children? Computers in Human Behavior, 60, 451-462.
Meltzer, I. A.; Negishi, M.; Mayes, L. C. & Constable, R. T. (2007). Individual differences in EEG theta and alpha dynamics during working memory correlate with Fmri response across subjects. Clinical Neurophysiology, 118(11), 2419-2436.
Mohammadzadeh, A., Khorrami Banaraki, A., Tehrani Doost, M., & Castelli, F. (2020). A new semi-nonverbal task glance, moderate role of cognitive flexibility in ADHD children’s theory of mind. Cognitive Neuropsychiatry25(1), 28-44.
Moin, N., Asadi Gandomani, R., & Amiri, M. (2018). The Effect of Neurofeedback on Improving Executive Functions in Children with Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder. J Rehabil, 19(3), 220-7. Doi: 10.32598/rj.19.3.220.
Monstra, V. J., Linden, M., VanDeusen, P., Green, G., Wing, W., & Philips, A. (1999).Assessing attention deficit hyperactivity disorder via quntitiative electrencephalography. Neurophsiology, 13, 424-433.
Najarzadegan, M., Nejati, V., & Amiri, N. (2016). Investigating the predictive role of working memory in risky decision-making in children with attention deficit and hyperactivity disorder. Feyz Journal of Kashan University of Medical Sciences, 19.
Nooripour, R., Hosseinian, S., Afrouz, G. A., & Bakhshani, N. M. (2018). Effectiveness of Neurofeedback on Executive Functions and Tendency Toward High-Risk Behaviors in Adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. International Journal of High Risk Behaviors and Addiction7(4).
Nussbaum, A. M. (2013). The Pocket Guide to the DSM-5 Diagnostic Exam. Arlington, V A; American Psychiatric Publishing. Adivision of American Psychiatric Association.
Onton, J.; Delorme, A. & Makeig, S. (2005). "Frontal midline EEG dynamics during working memory". NeuroImage, 27, 341-356.
Ortega, L. A., Tracy, B. A., Gould, T. J., & Parikh, V. (2013). Effects of chronic low-and high-dose nicotine on cognitive flexibility in C57BL/6J mice. Behavioural brain research, 238: 134-145.
Pau, C. W., Lee, T. M., & Chan, S. F. F. (2002). The impact of heroin on frontal executive functions. Archives of clinical neuropsychology17(7): 663-670.
Rajabi, S., Pakize, A., & Moradi, N. (2019). Effect of combined neurofeedback and game-based cognitive training on the treatment of ADHD: A randomized controlled study. Applied Neuropsychology: Child, 1-13.
Rapport, M.D., Orban, S.A., Kofler, M.J., Friedman, L.M., (2013). Do programs designed to train working memory, other executive functions, and attention benefit children with ADHD? A metaanalytic review of cognitive, academic, and behavioral outcomes. Clinical Psychology Review, 33(8), 1237-1252
Raven, J., 2000. The Raven's progressive matrices: change and stability over culture and 470time. Cogn. Psychol. 41, 1–48
Reynolds, C. R., & McNeill Horton, J. R. A. (2008). Assessing executive functions: A life‐span perspective. Psychology in the Schools45(9): 875-892.
Riaño-Garzón, M. E., Díaz-Camargo, E. A., Torrado-Rodríguez, J. L., Uribe-Alvarado, J. I., Contreras-Velásquez, J. C., Fierro-Zarate, C. A., ... & Bermudez, V. (2018). Neurofeedback effects on cognitive performance in children with attention deficit. Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica37(3), 205-211.
Robinson, K.E., Kaizar, E., Catroppa, C., Godfrey, C., Yeates, K.O., 2014. A systematic review and meta-analysis of cognitive interventions for children with central nervous system disorders and neurodevelopmental disorders. Journal of Pediatric Psychology 39, 846-865.
Roshani, F., Piri, R., Malek, A., Michel, T. M., & Vafaee, M. S. (2020). Comparison of cognitive flexibility, appropriate risk-taking and reaction time in individuals with and without adult ADHD. Psychiatry Research284, 112494.
Samuele, C., et al. (2016). Neurofeedback for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 55(6), 444-455.
Sayal, K., Prasad, V., Daley, D., Ford, T., & Coghill, D. (2018). ADHD in children and young people: prevalence, care pathways, and service provision. The Lancet Psychiatry5(2), 175-186.
Scharnowski, F., Veit, R., Zopf, R., Studer, P., Bock, S., Diedrichsen, J., Goebel, R, et al. (2015). Manipulating motor performance and memory through real-time fMRI neurofeedback. BioPsychology, 108(5):85-97.
Sherwood, M.S., Kane, J. H., Weisend, M.P., Parker, J. G. (2016). Enhanced control of dorsolateral prefrontal cortex neurophysiology with real-time functional magnetic resonance imaging (rt-fMRI) neurofeedback training and working memory practice. NeuroImage, 124, 214-223.
Smith, B., Barkley, R., & Shapiro, C. (2006). Combined child therapies. Attention-deficit hyperactivity disorder, 3, 678-691.
Soriano-Ferrer M, Félix-Mateo V, Begeny J. Executive function domains among children with ADHD: Do they differ between parents and teachers ratings. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2014; 132:80-6.
Staufenbiel, S. M., Brouwer, A. M., Keizer,A. W., VanWouwe, N. C. (2014). Effect of beta and gamma neurofeedback on memory and intelligence in the elderly. Biological Psychology, 95(1),74-85.
Strauss, E., Sherman, E. M. S., & Spreen, O. (2006). A Compendium of Neuropsychological Tests: Administration, Norms and Commentary.USA: Oxford University Press.
Ten Brinke, L.F., JenDavis, J.C., Barha, C.K., and Liu-Ambrose, T. (2017). Effects of computerized cognitive training on neuroimaging outcomes in older adults: a systematic review. BMC Geriatrics, 17(39), 1-20.
Thorell, L. B., Holst, Y., & Sjöwall, D. (2019). Quality of life in older adults with ADHD: links to ADHD symptom levels and executive functioning deficits. Nordic journal of psychiatry, 73(7), 409-416.
Tye C, Bedford R, Asherson P, Ashwood K, Azadi B, Bolton P, et al. Callousunemotional traits moderate executive function in children with ASD and ADHD: A pilot event-related potential study. Developmental Cognitive Neuroscience. 2017; 26:84-90.
Van Doren, J., Heinrich, H., Bezold, M., Reuter, N., Kratz, O., Horndasch, S.,... Moll, G. H. (2017). Theta/beta neurofeedback in children with ADHD: feasibility of a short-term setting and plasticity effects. International Journal of Psychophysiology, 112, 80-88.
Wang JR, Hsieh S. (2013). Neurofeedback training improves attention and working memory performance. Clinical Neurophysiology, 124, 24062420.
Waschl, N. A., Nettelbeck, T., Jackson, S. A., & Burns, N. R. (2016). Dimensionality of the Raven's Advanced Progressive Matrices: Sex differences and visuospatial ability. Personality and Individual Differences, 100, 157-166.
Weber, L. A., Ethofer, T., & Ehlis, A. C. (2020). Predictors of neurofeedback training outcome: A systematic review. NeuroImage: Clinical, 102301.
Wixted, E.K., Sue, I.J., Dube, M., Sarahjane, L., 2016. Cognitive Flexibility and Academic Performance in College Students with ADHD: An fMRI Study. UVM Honors College Senior Theses. 126
Wonguparaj, P., Kumari, V., Morris, R. G. (2015). Across-Temporal Meta-Analysis Of Raven's Progressive Matrices: Age groups and developing versus developed countries. Inteligence, 49, 1-9.
Yasuhara A, Yasuhara Y, Yoshizaki Y. (2010). Continuous performance test “Mograz” using personal computer in children with attention deficit/hyperactivity disorders (ADHD). Clin Neurophysiol, (121),49 -57.