نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان

2 دانشگاه لرستان گروه روانشناسی

3 استادیار گروه روانشناسی، ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

10.22054/jcps.2022.56496.2461

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین مقایسه اثربخشی درمان تدوینی اجتناب متقابل و درمان شناختی-رفتاری هیجان‌مدار بر علایم اختلال اضطراب فراگیر انجام گرفت. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر در شهر خرم‌آباد بود که از میان آن‌ها 45 نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه‌ آزمایشی و یک گروه گواه جایگزین شدند، درمان تدوینی اجتناب متقابل و درمان شناختی-رفتاری هیجان-مدار هر کدام به طور جداگانه در 12 جلسه 90 دقیقه‌ای برگزار شد و برای گروه گواه هیچ گونه آموزشی اعمال نشد و ابزار این پژوهش مقیاس اضطراب فراگیر بود که شرکت کنندگان در پیش آزمون و پس آزمون به سؤالات آن پاسخ دادند و از آزمون تحلیلی کواریانس چند متغیره برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که درمان تدوینی اجتناب متقابل و درمان شناختی-رفتاری هیجان‌مدار باعث بهبود علایم اختلال اضطراب فراگیر می‌شوند (01/0>p). و درصد بهبودی آن بیشتر از آزمودنی‌های گروه گواه می‌باشد (01/0>p). ولی دو گروه آزمایشی تفاوت معناداری با هم نداشتند (05/0<P). درمان تدوینی اجتناب متقابل و درمان شناختی رفتاری هیجان‌مدار موجب بهبودی علایم اختلال اضطراب فراگیر می‌شود درمان تدوینی متمرکز بر تجربه‌ی فیزیولوژیکی و هیجانی مراجعه است تا مراجعه بتواند با تجربه‌ی تقابل هیجانی مواجهه شود، که این ممکن است یکی از علل زیربنایی اختلال اضطراب فراگیر باشد اثربخشی این درمان ممکن است در اختلالات روانی که زیربنایی هیجانی دارند، نیز مؤثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the Effectiveness of the New Developed Treatment Contrast Avoidance and Emotion-focused Cognitive Behavioral Therapy on the Severity of Symptoms of Generalized Anxiety Disorder

نویسندگان [English]

  • masumeh shafiei 1
  • msoud sadeghi 3

1 University Lorestan

3 . Assistant Professor of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Khoramabad, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to compare the effectiveness of the New Developed Contrast Avoidance and Emotion-focused Cognitive Behavioral Therapy on the Severity of Symptoms Generalized Anxiety Disorder. The present study was quasi-experimental with pre-test, post-test design with control group. The statistical population included all women with generalized anxiety disorder in the city of Khorramabad, of whom 45 were selected as available. They were randomly assigned to two experimental groups and a control group. the New Developed treatment Contrast Avoidance and Emotion-focused Cognitive Behavioral Therapy were held separately In 12 sessions 90-minute and no training was applied to the control group. The instrument of this study was a Generalized Anxiety Disorder scale in which pre-test and post-test participants answered questions A multivariate analysis of covariance was used to analyze the data. The findings showed that the developmental treatment contrast avoidance and Emotion-focused Cognitive Behavioral Therapy improves the symptoms of generalized anxiety disorder (p <0.01). And the recovery rate is higher than the subjects of the control group (p <0.01). But the two experimental groups did not differ significantly (P <0.05). the New Developed treatment contrast avoidance and Emotion-focused Cognitive Behavioral Therapy improves the symptoms of generalized anxiety disorder and Developmental therapy focuses on the physiological and emotional experience of the client so that the client can experience the emotional contrast, which may be one of the underlying causes of generalized anxiety disorder. The effectiveness of this treatment may also be effective in mental disorders that have an emotional underpinning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the New Developed Treatment Contrast Avoidance
  • Emotion-focused Cognitive Behavioral Therapy
  • Generalized Anxiety Disorder
منابع
بیتا، فاطمه.، محمدی، نورالله. (1396). ویژگی‌های روان‌سنجی چهارمین ویرایش پرسشنامه تشخیصی اختلال اضطراب فراگیر. فصلنامه علمی پژوهشی روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 8(3)، 87-104.
سرمد، زهره.، بازرگان، عباس.، حجازی، الهه. (1393). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، نشر آگه، تهران، چاپ بیست و ششم
. شفیعی، معصومه.، رضایی، فاطمه.، صادقی، مسعود. (1398). تدوین مدل اجتناب متقابل اختلال اضطراب فراگیر: مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر این مدل و درمان شناختی رفتاری هیجان مدار بر علائم اضطراب، شدت هیجان و کنترل عاطفی زنان مبتلابه اختلال اضطراب فراگیر. پایان‌نامه دکتری دانشگاه لرستان.
 
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). Washington, DC: Author.
Arch, J.J, & Mitchell, J. L. (2016). An Acceptance and Commitment Therapy (ACT) group intervention for cancer survivors experiencing anxiety at re‐entry. PsychoOncology25(5), 610-615.
Bagheri Yazdi S, Bolhari J, Peyravi H. (2006). Mental health status of newly admitted students toTehran University academic year. (Andeesheh Va Raftar). Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology.4 (1): 30-9.
Berking, M, & Schwarz, J. (2014). Affect regulation training. Handbook of emotion regulation2. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-1022-9.
Berking M, Whitley B. Affect regulation training: A practitioners' manual. New York: Springer; 2014. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-1022-9.
Carl, E, Witcraft, S. M, Kauffman, B. Y, Gillespie, E. M, Becker, E. S, Cuijpers, P, ... & Powers, M. B. (2020). Psychological and pharmacological treatments for generalized anxiety disorder (GAD): a meta-analysis of randomized controlled trials. Cognitive Behaviour Therapy49(1), 1-21.
Carnevali, L, Mancini, M, Koenig, J, Makovac, E, Watson, D. R, Meeten, F, ... & Ottaviani, C. (2019). Cortical morphometric predictors of autonomic dysfunction in generalized anxiety disorder. Autonomic Neuroscience217, 41-48.
Chhatwal, J, & Lane, R. D. (2016). A cognitive-developmental model of emotional awareness and its application to the practice of psychotherapy. Psychodynamic psychiatry44(2), 305-325.
Christ, C, Ten Have, M, de Graaf, R, van Schaik, D. J. F, Kikkert, M. J, Dekker, J. J. M, & Beekman, A. T. F. (2020). Mental disorders and the risk of adult violent and psychological victimisation: a prospective, population-based study. Epidemiology and psychiatric sciences29.
Coyne, A. E, Constantino, M. J, Westra, H. A, & Antony, M. M. (2019). Interpersonal change as a mediator of the within-and between-patient alliance-outcome association in two treatments for generalized anxiety disorder. Journal of consulting and clinical psychology87(5), 472.
Crouch, T. A, Lewis, J. A, Erickson, T. M, & Newman, M. G. (2017). Prospective investigation of the contrast avoidance model of generalized anxiety and worry. Behavior therapy, 48(4), 544-556.
Dadfarnia, S, Hadianfard, H, Rahimi, C, & Aflakseir, A. (2019). Emotion Regulation Therapy for Social Anxiety Disorder Comorbid with Major Depressive Disorder: A Case Study. International Journal of Behavioral Sciences13(2), 68-72.
DeMartini, J, Patel, G, & Fancher, T. L. (2019). Generalized anxiety disorder. Annals of internal medicine170(7), ITC49-ITC64.
Diefenbach, G. J, Rabany, L, Hallion, L. S, Tolin, D. F, Goethe, J. W, Gueorguieva, R, ... & Assaf, M. (2019). Sleep improvements and associations with default mode network functional connectivity following rTMS for generalized anxiety disorder. Brain Stimulation: Basic, Translational, and Clinical Research in Neuromodulation12(1), 184-186.
Erazo, E. C, & Hazlett-Stevens, H. (2018). Generalized Anxiety Disorder. In Principle-Based Stepped Care and Brief Psychotherapy for Integrated Care Settings (pp. 203-213). Springer, Cham.
Evers, C. (2018). Emotion regulation and self-control: Implications for health behaviors and wellbeing.
Feinstein, J. S, Khalsa, S. S, Yeh, H, Al Zoubi, O, Arevian, A. C, Wohlrab, C, ... & Paulus, M. P. (2018). The elicitation of relaxation and interoceptive awareness using floatation therapy in individuals with high anxiety sensitivity. Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging3(6), 555-562.
Hayes, S. C, Luoma, J. B, Bond, F. W, Masuda, A, & Lillis, J. (2006). Acceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes. Behaviour research and therapy44(1), 1-25.
Hovenkamp-Hermelink, J. H, Voshaar, R. C. O, Batelaan, N. M, Penninx, B. W, Jeronimus, B. F, Schoevers, R. A, & Riese, H. (2019). Anxiety sensitivity, its stability and longitudinal association with severity of anxiety symptoms. Scientific reports9(1), 1-7.
Arch, J. J, & Mitchell, J. L. (2016). An Acceptance and Commitment Therapy (ACT) group intervention for cancer survivors experiencing anxiety at re‐entry. PsychoOncology25(5), 610-615.
Kim, K. L, Christensen, R. E, Ruggieri, A, Schettini, E, Freeman, J. B, Garcia, A. M, ... & Dickstein, D. P. (2019). Cognitive performance of youth with primary generalized anxiety disorder versus primary obsessive–compulsive disorder. Depression and anxiety36(2), 130-140.
Kneeland, E. T, Dovidio, J. F, Joormann, J, & Clark, M. S. (2016). Emotion malleability beliefs, emotion regulation, and psychopathology: Integrating affective and clinical science. Clinical psychology review45, 81-88.
LaFreniere, L. S, & Newman, M. G. (2019). Exposing worry’s deceit: Percentage of untrue worries in generalized anxiety disorder treatment. Behavior Therapy.
Leahy, R. L. (2019). Introduction: Emotional Schemas and Emotional Schema Therapy. International Journal of Cognitive Therapy12(1), 1-4.
Leonard, K, & Abramovitch, A. (2019). Cognitive functions in young adults with generalized anxiety disorder. European Psychiatry56(1), 1-7.
Lipsitz, J. D, Markowitz, J. C, & Cherry, S. (1997). Manual for interpersonal psychotherapy of social phobia. Unpublished Manuscript. Columbia University College of Physicians and Surgeons.
Llera, S. J, & Newman, M. G. (2017). Development and validation of two measures of emotional contrast avoidance: The contrast avoidance questionnaires. Journal of anxiety disorders, 49, 114-127.
Mennin, D. S, Fresco, D. M, O'Toole, M. S, & Heimberg, R. G. (2018). A randomized controlled trial of emotion regulation therapy for generalized anxiety disorder with and without co-occurring depression. Journal of consulting and clinical psychology, 86(3), 268.
Morvaridi, M, Mashhadi, A, Shamloo, Z. S, & Leahy, R. L. (2019). The effectiveness of group emotional schema therapy on emotional regulation and social anxiety symptoms. International Journal of Cognitive Therapy12(1), 16-24.
Nasiri, F, Mashhadi, A, Bigdeli, I, Chamanabad, A. G, & Ellard, K. K. (2020). Augmenting the unified protocol for transdiagnostic treatment of emotional disorders with transcranial direct current stimulation in individuals with generalized anxiety disorder and comorbid depression: A randomized controlled trial. Journal of affective disorders262, 405-413.
Newman, M. G, & Llera, S. J. (2011). A novel theory of experiential avoidance in generalized anxiety disorder: A review and synthesis of research supporting a contrast avoidance model of worry. Clinical psychology review, 31(3), 371-382.
Newman, M. G, Llera, S. J, Erickson, T. M, & Przeworski, A. (2014). Basic science and clinical application of the Contrast Avoidance model in generalized anxiety disorder. Journal of Psychotherapy Integration, 24(3), 155.
Newman, M. G, Zuellig, A. R, Kachin, K. E, Constantino, M. J, Przeworski, A, Erickson, T. & Cashman-McGrath, L. (2002). Prelim-inary reliability and validity of the generalized anxiety disorder questionnaire-IV: A revised self-report diagnostic measure of generalized anxiety disorder. Behavior Therapy, 33, 215–233.
O'Brien, K, O'Keeffe, N, Cullen, H, Durcan, A, Timulak, L, & McElvaney, J. (2019). Emotion-focused perspective on generalized anxiety disorder: A qualitative analysis of clients’ in-session presentations. Psychotherapy Research29(4), 524-540.
Post, L. M. (2014). Emotion Regulation Processes and Negative Mood Regulation Expectancies in the Relationship Between Negative Affect and Co-occurring PTSD and MDD (Doctoral dissertation, Case Western Reserve University).
Poulin, L. E, Button, M. L, Westra, H. A, Constantino, M. J, & Antony, M. M. (2019). The predictive capacity of self-reported motivation vs. early observed motivational language in cognitive behavioural therapy for generalized anxiety disorder. Cognitive behaviour therapy48(5), 369-384.
Price, M, Legrand, A. C, Brier, Z. M, & Hebert-Dufresne, L. (2019). The symptoms at the center: examining the comorbidity of posttraumatic stress disorder, generalized anxiety disorder, and depression with network analysis. Journal of psychiatric research109, 52-58.
Robichaud, M, Koerner, N, & Dugas, M. J. (2019). Cognitive behavioral treatment for generalized anxiety disorder: From science to practice. Routledge.
Robichaud, M, Koerner, N, & Dugas, M. J. (2019). Cognitive behavioral treatment for generalized anxiety disorder: From science to practice. Routledge.
Stefan, S, Cristea, I. A, Szentagotai Tatar, A, & David, D. (2019). Cognitive‐behavioral therapy (CBT) for generalized anxiety disorder: Contrasting various CBT approaches in a randomized clinical trial. Journal of clinical psychology75(7), 1188-1202.
Sugiura, Y, & Sugiura, T. (2015). Emotional intensity reduces later generalized anxiety disorder symptoms when fear of anxiety and negative problem-solving appraisal are low. Behaviour research and therapy, 71, 27-33.
Suveg, C, Jones, A, Davis, M, Jacob, M. L, Morelen, D, Thomassin, K, & Whitehead, M. (2018). Emotion-focused cognitive-behavioral therapy for youth with anxiety disorders: A randomized trial. Journal of abnormal child psychology, 46(3), 569-580.
Tiirikainen, K, Haravuori, H, Ranta, K, Kaltiala-Heino, R, & Marttunen, M. (2019). Psychometric properties of the 7-item Generalized Anxiety Disorder Scale (GAD-7) in a large representative sample of Finnish adolescents. Psychiatry research272, 30-35.
Timulak, L, McElvaney, J, Keogh, D, Martin, E, Clare, P, Chepukova, E, & Greenberg, L. S. (2017). Emotion-focused therapy for generalized anxiety disorder: An exploratory study. Psychotherapy54(4), 361.
Timulak, L, Keogh, D, Chigwedere, C, Wilson, C, Ward, F, Hevey, D, Griffin, P, Jacobs, L. and Irwin, B, 2018. A comparison of emotion-focused therapy and cognitive-behavioural therapy in the treatment of generalised anxiety disorder: study protocol for a randomised controlled trial. Trials19(1), pp.1-11.
van Bronswijk, S. C, Lemmens, L. H, Huibers, M. J, Arntz, A, & Peeters, F. P. (2018). The influence of comorbid anxiety on the effectiveness of Cognitive Therapy and Interpersonal Psychotherapy for Major Depressive Disorder. Journal of affective disorders232, 52-60.
Wahl, K, Ehring, T, Kley, H, Lieb, R, Meyer, A, Kordon, A, ... & Schönfeld, S. (2019). Is repetitive negative thinking a transdiagnostic process? A comparison of key processes of RNT in depression, generalized anxiety disorder, obsessive-compulsive disorder, and community controls. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry64, 45-53.
Westra, H. A, Constantino, M. J, & Antony, M. M. (2016). Integrating motivational interviewing with cognitive-behavioral therapy for severe generalized anxiety disorder: An allegiance-controlled randomized clinical trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology84(9), 768.
Yu, W, Singh, S. S, Calhoun, S, Zhang, H, Zhao, X, & Yang, F. (2018). Generalized anxiety disorder in urban China: Prevalence, awareness, and disease burden. Journal of affective disorders, 234, 89-96.