نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش روانشناسی بالینی دانشگاه اصفهان. اصفهان. ایران

2 استاد تمام بخش روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز ، شیراز ، ایران

10.22054/jcps.2023.63820.2657

چکیده

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ارزیابی ویژگی های روانسنجی فرم 42 سوالی پرسشنامه فارسی ارزیابی عمومی از تجربه‌های روان‌پریشی (استفانیز و همکاران، 2002) در دانشجویان دانشگاه شیراز بود. این مطالعه همچنین به ارتباط بین تجربه‌های روان‌پریشی و سلامت عمومی پرداخت. بدین منظور 200 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شیراز (129 پسر و 71 دختر) با میانگین سنی به ترتیب 75/23 و 69/25 به شیوه نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه ارزیابی عمومی از تجربه‌های روان‌پریشی (CAPE؛ استفانیز و همکاران، 2002) و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ؛ گلدبرگ و هیلر، 1979) پاسخ دادند. داده‌های به دست آمده با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره، تحلیل عاملی تاییدی و آلفای کرونباخ با نرم افزار SPSS-22 و Amos-22تحلیل شدند و اعتبار همگرای CAPE با GHQ سنجیده شد( 0.52=r). نتایج حاکی از آن بود که مولفه‌های مقیاس CAPE از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار بودند. مؤلفه‌های پرسشنامه GHQ نیز همبستگی مثبت و معنی داری با ابعاد و نمره کل CAPE داشت. در نهایت زنان در افسردگی و نشانه‌های مثبت نمرات بالاتری از مردان کسب کردند. به طور کلی می‌توان گفت این پرسشنامه از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است و به نظر می‌رسد قادر به سنجش تجربیات روان‌پریشی در جمعیت عادی و به خصوص دانشجویان باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of the Community Assessment of Psychic Experiences in University Students

نویسندگان [English]

  • Zahra Zamanian 1
  • Changiz Rahimi 2

1 Clinical psychology faculty. University of Isfahan. Isfahan.Iran

2 University Professor of Clinical Psychology. Clinical Psychology Dept., Faculty of Clinical Psychology and Educational Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran.

چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study was to assess the psychometric properties of the 42-item form of the Persian questionnaire for general assessment of psychotic experiences (Stefanis & et.al, 2002) of Shiraz University students.Also, this study examined the relationship between psychotic experiences and general health. For this purpose, 200 male and female students (129 male and 71 female) with average ages of 23.75 and 25.69, respectively, were selected by simple random sampling method and they completed the General Assessment of Psychotic Experiences Questionnaire (CAPE, Stefanis & et.al, 2002) and General Health Questionnaire (GHQ, Goldberg & Hiller, 1979). Data were analyzed with SPSS-22 and AMOS-22 software using multivariate analysis of variance, confirmatory factor analysis and Cronbach's alpha and the convergent validity of CAPE was measured with GHQ (r= 0.52). The results showed that the components of the CAPE scale had acceptable internal consistency. The components of GHQ questionnaire also had a statistically significant positive correlation with the dimensions and total score of CAPE. Finally, women scored higher than men in depression and positive symptoms. In general, it can be said that this questionnaire has a good validity and reliability and seems to be able to measure psychotic experiences in the general population, especially University students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychic Experiences
  • Depression
  • Positive Symptoms
  • Negative Symptoms
  • Psychometrics properties
  • Mental Health