نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 -

2 استاد گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

10.22054/jcps.2023.64426.2663

چکیده

شناخت با وساطت و ترکیب فرایندهای ذهنی توسط گفتار درونی شکل می‌گیرد و فرایندهای شناختی، نقش اساسی در اختلال‌های اضطراب تعمیم یافته و وسواسی جبری ایفا می‌کنند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه فراوانی و محتوای گفتار درونی در افراد دارای رگه‌های اختلال اضطراب تعمیم یافته، رگه‌های وسواسی – جبری، رگه‌های اختلال اضطراب تعمیم یافته – رگه‌های اختلال وسواس و بهنجار انجام شد. تعداد 348 نفر (پسر: 203، دختر: 145) از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های مقیاس 7 سؤالی اضطراب تعمیم یافته (اسپیتزر و همکاران، ۲۰۰۶ )، مقیاس خودگویی (برین تات و همکاران، 2009) و پرسشنامه وسواس پادوآ اصلاحی دانشگاه ایالتی واشنگتن ( برنز و همکاران، 1996)پاسخ دادند. یافته‌های پژوهش، با استفاده از روش‌های آماری تحلیل واریانس یکراهه و تحلیل واریانس چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان دهنده تفاوت معنادار بین گروه بهنجار و گروه‌های بالینی در فراوانی گفتار درونی بود. همچنین، نتایج پژوهش نشان نشان دهنده تفاوت معنادار بین گروه بهنجار و گروه‌های بالینی در زیرمقیاس‌های منفی محتوای گفتار درونی (خودانتقادی و ارزیابی اجتماعی) و نه زیرمقیاس‌های مثبت (خودتنظیمی و خودتقویتی) بود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Frequency and Content of Internal Speech in People with Generalized Anxiety Disorders traits, obsessive-compulsive disorder traits and normal

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Parchami Khoram 1
  • shahriar shahidi 2
  • mohsen dehghani 3

1 -

2 Professor (Psychology and Educational Sciences). Shahid Beheshti University: Tehran, Tehran, IR

3 Associate Professor (Psychology and Educational Sciences) Employment. Shahid Beheshti University: Tehran, Tehran, IR

چکیده [English]

Cognition is mediated and combined by mental processes formed by internal speech and cognitive processes play a key role in generalized anxiety disorders and obsessive-compulsive disorder. The aim of this study was to compare the frequency and content of inner speech in people with generalized anxiety disorder traits, obsessive-compulsive disorder traits and normal. 348 (boys: 203, girls: 145) students of Shahid Beheshti University were selected by convenience sampling method and participants answered the 7-item Generalized Anxiety Scale (Spitzer et al., 2006), the Self-talk Scale (Brinthaupt et al.., 2009) and the Padua Inventory–Washington State University Revision (Burns et al.., 1996). Findings were analyzed using one-way analysis of variance and multivariate analysis of variance. The results showed a significant difference in frequency between the normal group and clinical groups. Also, the research findings showed a significant difference between the normal group and clinical groups in the negative subscales of inner speech content (self-criticism and social assessment) and not the positive subscales (self-regulation and self-reinforcement).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inner Speech
  • Generalized Anxiety Disorder
  • Obsessive-Compulsive Disorder
  • Self-criticism
  • Social assessment
  • Self-regulation
  • Self-reinforcement