نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 -

2 استاد گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

شناخت با وساطت و ترکیب فرایندهای ذهنی توسط گفتار درونی شکل می‌گیرد و فرایندهای شناختی، نقش اساسی در اختلال‌های اضطراب تعمیم یافته و وسواسی جبری ایفا می‌کنند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه فراوانی و محتوای گفتار درونی در افراد دارای رگه‌های اختلال اضطراب تعمیم یافته، رگه‌های وسواسی – جبری، رگه‌های اختلال اضطراب تعمیم یافته – رگه‌های اختلال وسواس و بهنجار انجام شد. تعداد 348 نفر (پسر: 203، دختر: 145) از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های مقیاس 7 سؤالی اضطراب تعمیم یافته (اسپیتزر و همکاران، ۲۰۰۶ )، مقیاس خودگویی (برین تات و همکاران، 2009) و پرسشنامه وسواس پادوآ اصلاحی دانشگاه ایالتی واشنگتن ( برنز و همکاران، 1996)پاسخ دادند. یافته‌های پژوهش، با استفاده از روش‌های آماری تحلیل واریانس یکراهه و تحلیل واریانس چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان دهنده تفاوت معنادار بین گروه بهنجار و گروه‌های بالینی در فراوانی گفتار درونی بود. همچنین، نتایج پژوهش نشان نشان دهنده تفاوت معنادار بین گروه بهنجار و گروه‌های بالینی در زیرمقیاس‌های منفی محتوای گفتار درونی (خودانتقادی و ارزیابی اجتماعی) و نه زیرمقیاس‌های مثبت (خودتنظیمی و خودتقویتی) بود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Frequency and Content of Internal Speech in People with Generalized Anxiety Disorders traits, obsessive-compulsive disorder traits and normal

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Parchami Khoram 1
  • shahriar shahidi 2
  • mohsen dehghani 3

1 -

2 Professor (Psychology and Educational Sciences). Shahid Beheshti University: Tehran, Tehran, IR

3 Associate Professor (Psychology and Educational Sciences) Employment. Shahid Beheshti University: Tehran, Tehran, IR

چکیده [English]

Cognition is mediated and combined by mental processes formed by internal speech and cognitive processes play a key role in generalized anxiety disorders and obsessive-compulsive disorder. The aim of this study was to compare the frequency and content of inner speech in people with generalized anxiety disorder traits, obsessive-compulsive disorder traits and normal. 348 (boys: 203, girls: 145) students of Shahid Beheshti University were selected by convenience sampling method and participants answered the 7-item Generalized Anxiety Scale (Spitzer et al., 2006), the Self-talk Scale (Brinthaupt et al.., 2009) and the Padua Inventory–Washington State University Revision (Burns et al.., 1996). Findings were analyzed using one-way analysis of variance and multivariate analysis of variance. The results showed a significant difference in frequency between the normal group and clinical groups. Also, the research findings showed a significant difference between the normal group and clinical groups in the negative subscales of inner speech content (self-criticism and social assessment) and not the positive subscales (self-regulation and self-reinforcement).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inner Speech
  • Generalized Anxiety Disorder
  • Obsessive-Compulsive Disorder
  • Self-criticism
  • Social assessment
  • Self-regulation
  • Self-reinforcement
منابع
زینالی، شیرین؛ اشرفیان، پروانه؛ بیرامی، منصور (1393). پیش‌بینی علائم افسردگی بر اساس نشخوار فکری و خودگویی در زنان افسرده. زن و مطالعات خانواده، سال 7، شماره 25. http://noo.rs/QEJiG
شمس، گیتی؛ کرم قدیری، نرگس؛ اسماعیلی ترکانبوری، یعقوب؛ امینی، همایون؛ ابراهیم‌خانی، نرگس؛ ناصری بفرونی، علی؛ پایه‌دار اردکانی، علی (1386). شیوع علائم وسواس فکری-عملی در نوجوانان و میزان هم ابتلایی آن با سایر علائم روان‌پزشکی. تازه‌های علوم شناختی، سال 9، شماره 4، 50- 59. http://icssjournal.ir/article-1-402-fa.html
محمدرضا، نائینیان؛ محمدرضا شعیری؛ شریفی‌نیا، معصومه و هادیان، مهری (1390). بررسی پایایی و اعتبار مقیاس کوتـاه اخـتلال اضطراب فراگیر (GAD-7). روان‌شناسی بالینی و شخصیت. 3 (4): 41- 50. http://journals.shahed.ac.ir/article_2647.html
 
References
Alsaleh, M., Lebreuilly, R., Lebreuilly, J., & Tostain, M. (2016). The relationship between negative and positive cognition and psychopathological states in adults aged 18 to 20. Journal de Thérapie Comportementale et Cognitive, 26(2), 79–90. doi:10.1016/j.jtcc.2016.02.002
Atmoko, A., Indreswari, H., Simon, I. M., & Utami, N. W. (2020). Coping Self-Talk Training Using Blended Learning to Develop Counsellors’ Competence. In 2nd International Seminar on Guidance and Counseling 2019 (ISGC 2019) (pp. 265-269). Atlantis Press.
 Beck, A. T., & Haigh, E. A. P. (2014). Advances in Cognitive Theory and Therapy: The Generic Cognitive Model. Annual Review of Clinical Psychology, 10(1), 1–24. doi:10.1146/annurev-clinpsy-032813-153734
Besharat, M. A., Atari, M., & Mirjalili, R. S. (2019). Transdiagnostic Processes in Generalized Anxiety Disorder and Obsessive-Compulsive Disorder: Worry, Cognitive Avoidance, Intolerance of Uncertainty, and Metacognitive Beliefs. Journal of Practice in Clinical Psychology, 7(4), 281-290.doi:10.32598/jpcp.7.4.281
Brinthaupt, T. M., Hein, M. B., & Kramer, T. E. (2009). The Self-Talk Scale: Development, Factor Analysis, and Validation. Journal of Personality Assessment, 91(1), 82–92. doi:10.1080/0022389080 2484498.
 Calkins, A. W., Berman, N. C., & Wilhelm, S. (2013). Recent Advances in Research on Cognition and Emotion in OCD: A Review. Current Psychiatry Reports, 15(5). doi:10.1007/s11920-013-0357-4
Calvete, E., & Connor-Smith, J. K. (2005). Automatic Thoughts and Psychological Symptoms: A Cross-Cultural Comparison of American and Spanish Students. Cognitive Therapy and Research, 29(2), 201–217. doi:10.1007/s10608-005-3165-2
Calvete, E., Estévez, A., Landín, C., Martínez, Y., Cardeñoso, O., Villardón, L., & Villa, A. (2005). Self-Talk and Affective Problems in College Students: Valence of Thinking and Cognitive Content Specificity. The Spanish Journal of Psychology, 8(01), 56–67. doi:10.1017/s1138741600004960
Castilho, P., Pinto-Gouveia, J., & Duarte, J. (2013). Exploring Self-criticism: Confirmatory Factor Analysis of the FSCRS in Clinical and Nonclinical Samples. Clinical Psychology & Psychotherapy, 22(2), 153–164. doi:10.1002/cpp.1881
Clark, D. A. (2004). Intrusive thoughts in clinical disorders: Theory, research, and treatment. New York: Guilford. [In Persian]
Comer, J. S., Kendall, P. C., Franklin, M. E., Hudson, J. L., & Pimentel, S. S. (2004). Obsessing/worrying about the overlap between obsessive–compulsive disorder and generalized anxiety disorder in youth. Clinical Psychology Review, 24(6), 663–683. doi:10.1016/j.cpr.2004.04.004
Conroy, D. E., & Metzler, J. N. (2004). Patterns of Self-Talk Associated with Different Forms of Competitive Anxiety. Journal of Sport and Exercise Psychology, 26(1), 69–89. doi:10.1123/jsep.26.1.69
disorder in a nationally representative sample. Behaviour Research and Therapy, 42(1), 105–114. doi:10.1016/s0005-7967(03)00105-0
Eagleson, C., Hayes, S., Mathews, A., Perman, G., & Hirsch, C. R. (2016). The power of positive thinking: Pathological worry is reduced by thought replacement in Generalized Anxiety Disorder. Behaviour Research and Therapy, 78, 13–18. doi:10.1016/j.brat.2015.12.017
Efrati, Y., & Gola, M. (2019). The Effect of Early Life Trauma on Compulsive Sexual Behavior among Members of a 12-Step Group. The Journal of Sexual Medicine. doi:10.1016/j.jsxm.2019.03.272
 Everaert, J., & Joormann, J. (2019). Emotion Regulation Difficulties Related to Depression and Anxiety: A Network Approach to Model Relations Among Symptoms, Positive Reappraisal, and Repetitive Negative Thinking. Clinical Psychological Science, 216770261985934. doi:10.1177/2167702619859342
Fergus, T. A., & Wu, K. D. (2009). Do Symptoms of Generalized Anxiety and Obsessive-Compulsive Disorder Share Cognitive Processes? Cognitive Therapy and Research, 34(2), 168–176. doi:10.1007/s10608-009-9239-9
Fergus, T. A., & Wu, K. D. (2009). Do Symptoms of Generalized Anxiety and Obsessive-Compulsive Disorder Share Cognitive Processes? Cognitive Therapy and Research, 34(2), 168–176. doi:10.1007/s10608-009-9239-9 
Garnefski, N., & Kraaij, V. (2006). Relationships between cognitive emotion regulation strategies and depressive symptoms: A comparative study of five specific samples. Personality and Individual Differences, 40(8), 1659–1669. doi:10.1016/j.paid.2005.12.009
Gillett, C. B., Bilek, E. L., Hanna, G. L., & Fitzgerald, K. D. (2018). Intolerance of uncertainty in youth with obsessive-compulsive disorder and generalized anxiety disorder: A transdiagnostic construct with implications for phenomenology and treatment. Clinical Psychology Review, 60, 100–108. doi:10.1016/j.cpr.2018.01.007
Grados, M. A, Leung, D., Ahmed, K., & Aneja, A. (2005). Obsessive-compulsive disorder and generalized anxiety disorder: a common diagnostic dilemma. Primary Psychiatry, 12, 40–46.
Grumet, G.W. (1985), “On Speaking to Oneself,” Journal for the Study of Interpersonal Processes, 48 (2), 180–95.
Gunther, M. L., Jackson, J. C., & Ely, E. W. (2007). The Cognitive Consequences of Critical Illness: Practical Recommendations for Screening and Assessment. Critical Care Clinics, 23(3), 491–506. doi:10.1016/j.ccc.2007.07.001
Hardy, J. (2006). Speaking clearly: A critical review of the self-talk literature. Psychology of Sport and Exercise, 7(1), 81–97. doi:10.1016/j.psychsport.2005.04
Hatzigeorgiadis, A., & Galanis, E. (2017). Self-talk effectiveness and attention. Current Opinion in Psychology, 16, 138–142. doi:10.1016/j.copsyc.2017.05.014
Hatzigeorgiadis, A., Theodorakis, Y., & Zourbanos, N. (2004). Self-Talk in the Swimming Pool: The Effects of Self-Talk on Thought Content and Performance on Water-Polo Tasks. Journal of Applied Sport Psychology, 16(2), 138–150. doi:10.1080/10413200490437886
Hatzigeorgiadis, A., Zourbanos, N., & Theodorakis, Y. (2007). The Moderating Effects of Self-Talk Content on Self-Talk Functions. Journal of Applied Sport Psychology, 19(2), 240–251. doi:10.1080/10413200701230621
Helton, W. S., Head, J., & Kemp, S. (2011). Natural disaster induced cognitive disruption: Impacts on action slips. Consciousness and Cognition, 20(4), 1732–1737. doi:10.1016/j.concog.2011.02.011
Hogendoorn, S. M., Prins, P. J. M., Vervoort, L., Wolters, L. H., Nauta, M. H., Hartman, C. A., … Boer, F. (2012). Positive thinking in anxiety disordered children reconsidered. Journal of Anxiety Disorders, 26(1), 71–78. doi:10.1016/j.janxdis.2011.09.003
Holaway, R. M., Heimberg, R. G., & Coles, M. E. (2006). A comparison of intolerance of uncertainty in analogue obsessive-compulsive disorder and generalized anxiety disorder. Journal of Anxiety Disorders, 20(2), 158–174. doi:10.1016/j.janxdis.2005.01.002
Hood, H. K., Wilson, G. A., Koerner, N., McCabe, R. E., Rowa, K., & Antony, M. M. (2019). Poor insight in obsessive-compulsive disorder: Examining the role of Cognitive and metacognitive variables. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 100447. doi:10.1016/j.jocrd.2019.100447
Hupp, S. D., Reitman, D., & Jewell, J. D. (2008). Cognitive behavioral theory. Handbook of clinical psychology2, 263-287.‏
Kashdan, T. B., Weeks, J. W., & Savostyanova, A. A. (2011). Whether, how, and when social anxiety shapes positive experiences and events: A self-regulatory framework and treatment implications. Clinical Psychology Review, 31(5), 786–799. doi:10.1016/j.cpr.2011.03.012
Kaufman, N. K., Rohde, P., Seeley, J. R., Clarke, G. N., & Stice, E. (2005). Potential Mediators of Cognitive-Behavioral Therapy for Adolescents With Comorbid Major Depression and Conduct Disorder. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73(1), 38–46. doi:10.1037/0022-006x.73.1.38
Kendall, P. C., & Treadwell, K. R. H. (2007). The role of self-statements as a mediator in treatment for youth with anxiety disorders. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 75(3), 380–389. doi:10.1037/0022-006x.75.3.380
Kendall, P. C., Cummings, C. M., Villabø, M. A., Narayanan, M. K., Treadwell, K., Birmaher, B., Compton, S., Piacentini, J., Sherrill, J., Walkup, J., Gosch, E., Keeton, C., Ginsburg, G., Suveg, C., & Albano, A. M. (2016). Mediators of change in the Child/Adolescent Anxiety Multimodal Treatment Study. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 84(1), 1–14.
Khodayarifard, M., Brinthaupt, T. M., Zardkhaneh, S. A., & Azar, G. E. F. (2014). The Psychometric Properties of the Self-Talk Scale among Iranian University Students. Psychology, 05(02), 119–126. doi:10.4236/psych.2014.52019
Latinjak, A. T., Hatzigeorgiadis, A., & Zourbanos, N. (2017). Goal-Directed and Spontaneous Self-Talk in Anger- and Anxiety-Eliciting Sport-Situations. Journal of Applied Sport Psychology, 29(2), 150–166. doi:10.1080/10413200.2016.1213330
Latinjak, A. T., López-Ros, V., & Font-Lladó, R. (2015). A descriptive study of emotion concepts using dimensional models of core affect / Un estudio descriptivo de los conceptos emocionales desde los modelos dimensionales de los estados afectivos. Estudios de Psicología, 36(2), 413–450. doi:10.1080/02109395.2015.1026121
Lau, W., Chan, C. K., Li, J. C., & Au, T. K. (2010). Effectiveness of group cognitive-behavioral treatment for childhood anxiety in community clinics. Behaviour Research and Therapy, 48(11), 1067–1077. doi:10.1016/j.brat.2010.07.007
McCarthy-Jones, S., & Fernyhough, C. (2011). The varieties of inner speech: Links between quality of inner speech and psychopathological variables in a sample of young adults. Consciousness and Cognition, 20(4), 1586–1593. doi:10.1016/j.concog.2011.08.005
McCarthy-Jones, S., & Fernyhough, C. (2011). The varieties of inner speech: Links between quality of inner speech and psychopathological variables in a sample of young adults. Consciousness and Cognition, 20(4), 1586–1593. doi:10.1016/j.concog.2011.08.005
McIntyre, R., Smith, P., & Rimes, K. A. (2018). The role of self-criticism in common mental health difficulties in students: A systematic review of prospective studies. Mental Health & Prevention, 10, 13–27. doi:10.1016/j.mhp.2018.02.003 
Meichenbaum, D. (2017). Teaching thinking: A cognitive-behavioral perspective. In The evolution of cognitive behavior therapy (pp. 69-88). Routledge.‏ doi:10.4324/9781315748931
Meichenbaum, D. H. (1977). Cognitive behavior modification: An integrative approach. New York: Plenum.
Norton, P. J., Sexton, K. A., Walker, J. R., & Ron Norton, G. (2005). Hierarchical Model of Vulnerabilities for Anxiety: Replication and Extension with a Clinical Sample. Cognitive Behaviour Therapy, 34(1), 50–63. doi:10.1080/16506070410005401 
Nozadi, S. S., Spinrad, T. L., Eisenberg, N., & Eggum-Wilkens, N. D. (2015). Associations of anger and fear to later self-regulation and problem behavior symptoms. Journal of Applied Developmental Psychology, 38, 60–69. doi:10.1016/j.appdev.2015.04.005
Prins, P. J. M., & Hanewald, G. J. F. P. (1997). Self-statements of test-anxious children: Thought-listing and questionnaire approaches. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 65(3), 440–447. doi:10.1037/0022-006x.65.3.440
Peris, T. S., Compton, S. N., Kendall, P. C., Birmaher, B., Sherrill, J., March, J., Gosch, E., Ginsburg, G., Rynn, M., McCracken, J. T., Keeton, C. P., Sakolsky, D., Suveg, C., Aschenbrand, S., Almirall, D., Iyengar, S., Walkup, J. T., Albano, A. M., & Piacentini, J. (2015). Trajectories of change in youth anxiety during cognitive behavior therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 83(2), 239–252. Doi:10.1037/a0038402
Ren, X., Wang, T., & Jarrold, C. (2016). Individual Differences in Frequency of Inner Speech: Differential Relations with Cognitive and Non-cognitive Factors. Frontiers in Psychology, 7. doi:10.3389/fpsyg.2016.01675
Renshaw, K. D., Chambless, D. L., & Thorgusen, S. (2017). Expressed Emotion and Attributions in Relatives of Patients With Obsessive-Compulsive Disorder and Panic Disorder. The Journal of Nervous and Mental Disease, 205(4), 294–299. doi:10.1097/nmd.0000000000000636
Sachs-Ericsson, N. J., Rushing, N. C., Stanley, I. H., & Sheffler, J. (2015). In my end is my beginning: developmental trajectories of adverse childhood experiences to late-life suicide. Aging & Mental Health, 20(2), 139–165. doi:10.1080/13607863.2015.1063107
Sachs-Ericsson, N., Verona, E., Joiner, T., & Preacher, K. J. (2006). Parental verbal abuse and the mediating role of self-criticism in adult internalizing disorders. Journal of Affective Disorders, 93(1-3), 71–78. doi:10.1016/j.jad.2006.02.014
Sharma, P., Rosário, M. C., Ferrão, Y. A., Albertella, L., Miguel, E. C., & Fontenelle, L. F. (2021). The impact of generalized anxiety disorder in obsessive-compulsive disorder patients. Psychiatry Research, 300, 113898. doi:10.1016/j.psychres.2021.11389
 Smith, S. W. (2002). Applying Cognitive-Behavioral Techniques to Social Skills Instruction. ERIC/OSEP Digest.‏
Sood, E. D., & Kendall, P. C. (2007). Assessing Anxious Self-Talk in Youth: The Negative Affectivity Self-Statement Questionnaire–Anxiety Scale. Cognitive Therapy and Research, 31(5), 603–618. doi:10.1007/s10608-006-9043-8
Wong, S. S. (2009). States-of-Mind in Psychopathology and Psychological Well-Being. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 32(2), 178–184. doi:10.1007/s10862-009-9148-y
Yap, K., Mogan, C., Moriarty, A., Dowling, N., Blair-West, S., Gelgec, C., & Moulding, R. (2017). Emotion regulation difficulties in obsessive-compulsive disorder. Journal of Clinical Psychology, 74(4), 695–709. doi:10.1002/jclp.22553
Clark, D. A. (2004). Intrusive thoughts in clinical disorders: Theory, research, and treatment. New York: Guilford. [In Persian]