نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه،ایران

10.22054/jcps.2023.58635.2508

چکیده

اختلال شخصیت خودشیفته، اختلالی بسیار پیچیده است که منجر به مشکلات قابل توجه در افراد مبتلا می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی روابط ساختاری ترومای کودکی و تحریفات شناختی با اختلال شخصیت خودشیفته با میانجی گری طرحواره های ناسازگار اولیه بود. طرح پژوهش همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری و جامعه آماری آن ‌شامل دانشجویان دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 99-1398 بود که 225 دانشجو از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه های شخصیت خودشیفته آمز، تحریفات شناختی عبدالله زاده و سالار، کودک‌آزاری نوربخش و طرحواره ناسازگار یانگ را تکمیل کردند. نتایج نشان داد مسیرهای ترومای کودکی، تحریفات شناختی و طرحواره ناسازگار اولیه با خودشیفتگی و مسیر های ترومای کودکی و تحریفات شناختی با طرحواره ناسازگار اولیه معنی‌دار است. همچنین نتایج کاربست آزمون بوت استراپ نشان داد مسیرهای غیر مستقیم ترومای کودکی وتحریفات شناختی با اختلال شخصیت خودشیفته از طریق طرحواره ناسازگار اولیه از شاخص برازش برخوردار است. براساس یافته های این پژوهش، به نظر می رسد طرحواره های ناسازگار اولیه می تواند رابطه ساختاری بین ترومای کودکی و تحریفات شناختی با اختلال شخصیت خودشیفته را تحت تاثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Structure of Structural Relationships between Childhood Trauma and Cognitive Distortions with Narcissistic Personality Disorder: Mediated by Early maladaptive Schemas

نویسندگان [English]

  • sara lorzangeneh 1
  • esmail soleimani 2

1 department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, Urmia, Iran.

2 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, Urmia, Iran

چکیده [English]

Introduction: Narcissistic personality disorder is a very complex disorder that leads to significant problems in people with the disorder. The aim of the present study was to investigate the structural relationships between childhood trauma and cognitive distortions with narcissistic personality disorder mediated by early maladaptive schemas. Method: The correlational research design model was structural equation modeling and its statistical population included students of Urmia University in the academic year 2019-2020. 225 students were selected through available sampling and narcissistic personality questionnaires, distortions. Cognitive completed Abdullah Zadeh and Salar, Nourbakhsh Child Abuse and Young's maladaptive schema. Results: The results showed that the paths of childhood trauma, cognitive distortions and early maladaptive schemas with narcissism and the paths of childhood trauma and cognitive distortions with primary maladaptive schemas are significant. Also, the results of using Bootstrap test showed that indirect pathways of childhood trauma and cognitive distortions with narcissistic personality disorder through initial maladaptive schema have a fit index. Conclusion: Based on the findings of this study, it seems that early maladaptive schemas can affect the structural relationship between childhood trauma and cognitive distortion with narcissistic personality disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child trauma
  • Cognitive distortions
  • Narcissism
  • Schema