نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 هیات علمی تمام وقت دانشگاه گیلان

3 استاد دانشگاه محقق اردبیلی

4 دانشگاه محقق اردبیلی

10.22054/jcps.2023.60895.2577

چکیده

افسردگی با علائم بسیاری از جمله افکار مرگ و خودکشی مشخص می شود. هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه حس انسجام، سیستم‌های مغزی-رفتاری و سبک‌های اسنادی در پیش‌بینی افکار خودکشی بیماران مبتلا به افسردگی بود. ابتدا با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس و با استفاده از مقیاس افسردگی بک، 100 نفر از بیماران افسرده بستری شده در بیمارستان روان‌پزشکی رازی شهر تبریز انتخاب شدند. سپس پرسشنامه افکار خودکشی بک، پرسشنامه حس انسجام آنتونووسکی، پرسشنامه سیستم‌های مغزی-رفتاری کارور و وایت و پرسشنامه سبک‌های اسنادی سلیگمن برای جمع‌آوری اطلاعات به آن‌ها ارائه شد. سپس بررسی و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه، با کمک نرم‌افزار SPSS انجام شد. یافته‌های این پژوهش نشان داد که حس انسجام 44%، سیستم‌های مغزی-رفتاری 9/28% و سبک‌های اسنادی 9/33% از واریانس افکار خودکشی بیماران افسرده را تبیین می‌کنند؛ بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که حس انسجام، سیستم‌های مغزی-رفتاری و سبک‌های اسنادی از متغیرهای تأثیرگذار بر افکار خودکشی بیماران افسرده هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Predicting suicidal thoughts in depressed patients based on the sense of coherence, brain-behavioral systems, and attributional styles

نویسندگان [English]

  • mahsa mosavi 1
  • Abbas Abolghasemi 2
  • nader hajloo 3
  • Akbar Atadokht 4

1 MSc student of department psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

2 Faculty of Guilan University

3 university of mohaghegh ardabili

4 university of Mohaghegh Ardebil

چکیده [English]

Depression is characterized by many symptoms, including thoughts of death and suicide. The aim of this study was to determine the relationship between sense of coherence, brain-behavioral systems, and attributional styles in the prediction of suicidal thoughts of depressed patients. First, using availability sampling and Beck depression inventory, 100 depressed patients admitted to Razi psychiatric hospital in Tabriz were selected. Then Beck scale for suicide ideation, Antonovsky's sense of coherence questionnaire, Carver and White's brain-behavioral systems questionnaire, and Seligman's attributional style questionnaire were presented to them to collect information. Then data were analyzed by SPSS software, using Pearson correlation coefficient and multiple regression. The results of this study showed that sense of coherence explained 44%, brain-behavioral systems explained 28.9% and attributional styles explained 33.9% of the variance of suicidal thoughts in depressed patients. Therefore, it can be concluded that sense of coherence, brain-behavioral systems, and attributional styles are the variables affecting the suicidal thoughts of depressed patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depressive disorder
  • Suicidal thoughts
  • Sense of coherence
  • Brain-behavioral systems
  • Attributional styles