نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 هیات علمی تمام وقت دانشگاه گیلان

3 استاد دانشگاه محقق اردبیلی

4 دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

افسردگی با علائم بسیاری از جمله افکار مرگ و خودکشی مشخص می شود. هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه حس انسجام، سیستم‌های مغزی-رفتاری و سبک‌های اسنادی در پیش‌بینی افکار خودکشی بیماران مبتلا به افسردگی بود. ابتدا با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس و با استفاده از مقیاس افسردگی بک، 100 نفر از بیماران افسرده بستری شده در بیمارستان روان‌پزشکی رازی شهر تبریز انتخاب شدند. سپس پرسشنامه افکار خودکشی بک، پرسشنامه حس انسجام آنتونووسکی، پرسشنامه سیستم‌های مغزی-رفتاری کارور و وایت و پرسشنامه سبک‌های اسنادی سلیگمن برای جمع‌آوری اطلاعات به آن‌ها ارائه شد. سپس بررسی و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه، با کمک نرم‌افزار SPSS انجام شد. یافته‌های این پژوهش نشان داد که حس انسجام 44%، سیستم‌های مغزی-رفتاری 9/28% و سبک‌های اسنادی 9/33% از واریانس افکار خودکشی بیماران افسرده را تبیین می‌کنند؛ بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که حس انسجام، سیستم‌های مغزی-رفتاری و سبک‌های اسنادی از متغیرهای تأثیرگذار بر افکار خودکشی بیماران افسرده هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Predicting suicidal thoughts in depressed patients based on the sense of coherence, brain-behavioral systems, and attributional styles

نویسندگان [English]

  • mahsa mosavi 1
  • Abbas Abolghasemi 2
  • nader hajloo 3
  • Akbar Atadokht 4

1 MSc student of department psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

2 Faculty of Guilan University

3 university of mohaghegh ardabili

4 university of Mohaghegh Ardebil

چکیده [English]

Depression is characterized by many symptoms, including thoughts of death and suicide. The aim of this study was to determine the relationship between sense of coherence, brain-behavioral systems, and attributional styles in the prediction of suicidal thoughts of depressed patients. First, using availability sampling and Beck depression inventory, 100 depressed patients admitted to Razi psychiatric hospital in Tabriz were selected. Then Beck scale for suicide ideation, Antonovsky's sense of coherence questionnaire, Carver and White's brain-behavioral systems questionnaire, and Seligman's attributional style questionnaire were presented to them to collect information. Then data were analyzed by SPSS software, using Pearson correlation coefficient and multiple regression. The results of this study showed that sense of coherence explained 44%, brain-behavioral systems explained 28.9% and attributional styles explained 33.9% of the variance of suicidal thoughts in depressed patients. Therefore, it can be concluded that sense of coherence, brain-behavioral systems, and attributional styles are the variables affecting the suicidal thoughts of depressed patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depressive disorder
  • Suicidal thoughts
  • Sense of coherence
  • Brain-behavioral systems
  • Attributional styles
اسداللهی، فاطمه، نشاط دوست، حمید طاهر، عابدی، محمدرضا و افشار، حمید. (1399). مقایسه تأثیر ترکیب درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان مبتنی بر شفقت با سیستم روان‌درمانی تحلیل شناختی-رفتاری بر علائم افسردگی، کیفیت زندگی، انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و شفقت به خود زنان مبتلا به اختلال افسردگی مداوم. مطالعات روان­شناسی بالینی، 10(39)، 19-46.
پورحسین، رضا، فرهودی، فرزاد، امیری، محسن، جانبزرگی، محمود، رضایی بیداخویدی، اکرم و نوراللهی، فاطمه. (1393). بررسی رابطه بین افکار خودکشی، افسردگی، اضطراب، تاب‌آوری، تنیدگی‌های روزانه و سلامت روانی در دانشجویان دانشگاه تهران. مطالعات روان­شناسی بالینی، 4(14)، 21-40.
حاتمی، سید اسماعیل، رضایی، مهدی، حجت، سید کاوه، عین بیگی، الهه و منادی زیارت، حدیثه. (1395). اثربخشی درمان فراشناختی بر اندیشه خودکشی بیماران افسرده تحت درمان دارویی. مطالعات روان­شناسی بالینی، 6(22)، 1-13.
دلاور، علی. (1392). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. چاپ یازدهم، تهران: انتشارات رشد، ص 131.
عصفوری، میعاد، سروری، محسن، کارسازی، حسین، بیرامی، منصور و هاشمی، تورج. (1396). بررسی نقش سیستم‌های فعال‌سازی و بازداری رفتاری (BAS/BIS) در نشانه‌های اختلال اضطراب اجتماعی با توجه به نقش میانجی سوگیری شناختی. مجله مطالعات علوم پزشکی، 28(۱)، 13-1.
لقایی، مرضیه، مهرابی زاده هنرمند، مهناز و ارشدی، نسرین. (1399). مدل یابی معادلات ساختاری ایده پردازی خودکشی دانشجویان بر اساس تاب‌آوری و راهبردهای مقابله‌ای با نقش میانجی افسردگی. مطالعات روان­شناسی بالینی، 10(40)، 27-46.
References
Alloy, L. B., Abramson, L. Y., Walshaw, P. D., Cogswell, A., Grandin, L. D., Hughes, M. E., ... & Hogan, M. E. (2008). Behavioral approach system and behavioral inhibition system sensitivities and bipolar spectrum disorders: Prospective prediction of bipolar mood episodes. Bipolar Disorders10(2), 310-322.
Ammerman, B. A., Kleiman, E. M., Jenkins, A. L., Berman, M. E., & McCloskey, M. S. (2016). Using propensity scores to examine the association between behavioral inhibition/activation and nonsuicidal and suicidal self-injury. Crisis, 38, 227-236
Antonovsky, A. (1993). The structure and properties of the sense of coherence scale. Social Science & Medicine, 36(6), 725-733.
Anyfantakis, D., Symvoulakis, E. K., Linardakis, M., Shea, S., Panagiotakos, D., & Lionis, C. (2015). Effect of religiosity/spirituality and sense of coherence on depression within a rural population in Greece: the Spili III project. BMC Psychiatry15(1), 1-7.
Beck, A. T., & Steer, R. A. (1991). Manual for the Beck scale for suicide ideation. San Antonio, TX: Psychological Corporation63.
Beck, A. T., Steer, R. A., & Brown, G. (1996). Beck depression inventory–II. Psychological Assessment.
Beck, A. T., Ward, C., Mendelson, M., Mock, J., & Erbaugh, J. (1961). Beck depression inventory (BDI). Arch Gen Psychiatry, 4(6), 561-571.
Benson, O., Gibson, S., & Brand, S. L. (2013). The experience of agency in the feeling of being suicidal. Journal of Consciousness Studies20(7-8), 56-79.
Biuckians, A., Miklowitz, D. J., & Kim, E. Y. (2007). Behavioral activation, inhibition and mood symptoms in early-onset bipolar disorder. Journal of Affective Disorders97(1-3), 71-76.
Campbell-Sills, L., Liverant, G. I., & Brown, T. A. (2004). Psychometric evaluation of the behavioral inhibition/behavioral activation scales in a large sample of outpatients with anxiety and mood disorders. Psychological Assessment16(3), 244.
Carver, C. S., & White, T. L. (1994). Behavioral inhibition, behavioral activation, and affective responses to impending reward and punishment: the BIS/BAS scales. Journal of Personality and Social Psychology, 67(2), 319.
Chan, S., Miranda, R., & Surrence, K. (2009). Subtypes of rumination in the relationship between negative life events and suicidal ideation. Archives of Suicide Research13(2), 123-135.
Cruwys, T., South, E. I., Greenaway, K. H., & Haslam, S. A. (2015). Social identity reduces depression by fostering positive attributions. Social Psychological and Personality Science6(1), 65-74.
Dabson, K., & Mohammad Khani, P. (2007). Psychometric characteristics of beck depression inventory – ii in patients with major depressive disorder. Archives of Rehabilitation, 8(29), 82-88.
Dezutter, J., Wiesmann, U., Apers, S., & Luyckx, K. (2013). Sense of coherence, depressive feelings and life satisfaction in older persons: a closer look at the role of integrity and despair. Aging & Mental Health17(7), 839-843.
Drum, D. J., Brownson, C., Hess, E. A., Burton Denmark, A., & Talley, A. E. (2017). College students’ sense of coherence and connectedness as predictors of suicidal thoughts and behaviors. Archives of Suicide Research21(1), 169-184.
Efrati‐Virtzer, M., & Margalit, M. (2009). Students’ behaviour difficulties, sense of coherence and adjustment at school: Risk and protective factors. European Journal of Special Needs Education24(1), 59-73.
Erdle, S., & Rushton, J. P. (2010). The general factor of personality, BIS–BAS, expectancies of reward and punishment, self-esteem, and positive and negative affect. Personality and Individual Differences48(6), 762-766.
Freudenstein, O., Valevski, A., Apter, A., Zohar, A., Shoval, G., Nahshoni, E. ... & Zalsman, G. (2012). Perfectionism, narcissism, and depression in suicidal and nonsuicidal adolescent inpatients. Comprehensive Psychiatry53(6), 746-752.
Haeffel, G. J., & Vargas, I. (2011). Resilience to depressive symptoms: The buffering effects of enhancing cognitive style and positive life events. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry42(1), 13-18.
Hamlat, E. J., O'Garro-Moore, J. K., Alloy, L. B., & Nusslock, R. (2016). Assessment and treatment of bipolar spectrum disorders in emerging adulthood: applying the behavioral approach system hypersensitivity model. Cognitive and Behavioral Practice23(3), 289-299.
Harmon-Jones, E. (2003). Anger and the behavioral approach system. Personality and Individual Differences35(5), 995-1005.
Hirsch, J. K., & Conner, K. R. (2006). Dispositional and explanatory style optimism as potential moderators of the relationship between hopelessness and suicidal ideation. Suicide and Life-Threatening Behavior36(6), 661-669.
Hirsch, J. K., & Rabon, J. K. (2015). Optimistic explanatory style and suicide attempt in young adults. International Journal of Mental Health and Addiction13(6), 675-686.
Hirsch, J. K., Wolford, K., LaLonde, S. M., Brunk, L., & Parker-Morris, A. (2009). Optimistic explanatory style as a moderator of the association between negative life events and suicide ideation. Crisis: The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention30(1), 48.
Horesh, N., Orbach, I., Gothelf, D., Efrati, M., & Apter, A. (2003). Comparison of the suicidal behavior of adolescent inpatients with borderline personality disorder and major depression. The Journal of Nervous and Mental Disease191(9), 582-588.
Kasch, K. L., Rottenberg, J., Arnow, B. A., & Gotlib, I. H. (2002). Behavioral activation and inhibition systems and the severity and course of depression. Journal of Abnormal Psychology111(4), 589.
Kleiman, E. M., Miller, A. B., & Riskind, J. H. (2012). Enhancing attributional style as a protective factor in suicide. Journal of Affective Disorders143(1-3), 236-240.
Lindblad, C., Sandelin, K., Petersson, L. M., Rohani, C., & Langius-Eklöf, A. (2016). Stability of the 13-item sense of coherence (SOC) scale: a longitudinal prospective study in women treated for breast cancer. Quality of Life Research25(3), 753-760.
Mayer, E. A., Craske, M., & Naliboff, B. D. (2001). Depression, anxiety, and the gastrointestinal system. Journal of Clinical Psychiatry62, 28-37.
McFarland, B. R., Shankman, S. A., Tenke, C. E., Bruder, G. E., & Klein, D. N. (2006). Behavioral activation system deficits predict the six-month course of depression. Journal of Affective Disorders91(2-3), 229-234.
Mellick, W., Sharp, C., & Alfano, C. (2014). The role of BIS/BAS in the vulnerability for depression in adolescent girls. Personality and Individual Differences69, 17-21.
Mellqvist, M., Wiktorsson, S., Joas, E., Östling, S., Skoog, I., & Waern, M. (2011). Sense of coherence in elderly suicide attempters: the impact of social and health-related factors. International Psychogeriatrics23(6), 986.
Newman, J. P., MacCoon, D. G., Vaughn, L. J., & Sadeh, N. (2005). Validating a distinction between primary and secondary psychopathy with measures of Gray's BIS and BAS constructs. Journal of Abnormal Psychology114(2), 319.
O’Connor, R. C., & Noyce, R. (2008). Personality and cognitive processes: Self-criticism and different types of rumination as predictors of suicidal ideation. Behaviour Research and Therapy46(3), 392-401.
Osman, A., Gutierrez, P. M., Muehlenkamp, J. J., Dix-Richardson, F., Barrios, F. X., & Kopper, B. A. (2004). Suicide Resilience Inventory–25: Development and preliminary psychometric properties. Psychological Reports94(3), 1349-1360.
Pardo, Y., Aguilar, R., Molinuevo, B., & Torrubia, R. (2007). Alcohol use as a behavioural sign of disinhibition: Evidence from JA Gray's model of personality. Addictive Behaviors, 32(10), 2398-2403.
Peterson, C., & Steen, T. A. (2002). Optimistic explanatory style. Handbook of Positive Psychology, 244-256.
Piña-Watson, B., & Abraído-Lanza, A. F. (2017). The intersection of Fatalismo and pessimism on depressive symptoms and suicidality of Mexican descent adolescents: An attribution perspective. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology23(1), 91.
Pinto-Meza, A., Caseras, X., Soler, J., Puigdemont, D., Pérez, V., & Torrubia, R. (2006). Behavioural inhibition and behavioural activation systems in current and recovered major depression participants. Personality and Individual Differences40(2), 215-226.
Rasmussen, S. A., Elliott, M. A., & O’Connor, R. C. (2012). Psychological distress and perfectionism in recent suicide attempters: The role of behavioural inhibition and activation. Personality and Individual Differences52(6), 680-685.
Rothman, A. J., Salovey, P., Turvey, C., & Fishkin, S. A. (1993). Attributions of responsibility and persuasion: increasing mammography utilization among women over 40 with an internally oriented message. Health Psychology, 12(1), 39.
Rueger, S. Y., & George, R. (2017). Indirect effects of attributional style for positive events on depressive symptoms through self-esteem during early adolescence. Journal of Youth and Adolescence46(4), 701-708.
Seligman, M. E., Abramson, L. Y., Semmel, A., & Von Baeyer, C. (1979). Depressive attributional style. Journal of Abnormal Psychology, 88(3), 242.
Steer, R. A., Rissmiller, D. J., & Beck, A. T. (2000). Use of the Beck Depression Inventory-II with depressed geriatric inpatients. Behaviour Research and Therapy, 38(3), 311-318.
Van der Linden, D., Taris, T. W., Beckers, D. G., & Kindt, K. B. (2007). Reinforcement sensitivity theory and occupational health: BAS and BIS on the job. Personality and Individual Differences42(6), 1127-1138.
Zeng, R., Cohen, L. J., Tanis, T., Qizilbash, A., Lopatyuk, Y., Yaseen, Z. S., & Galynker, I. (2015). Assessing the contribution of borderline personality disorder and features to suicide risk in psychiatric inpatients with bipolar disorder, major depression and schizoaffective disorder. Psychiatry Research, 226(1), 361-367