نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی (نویسنده مسئول)

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناس مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی روان درمانی عقلانی- عاطفی- رفتاری به شیوه گروهی بر بهزیستی روان شناختی زنان صورت گرفت. این پژوهش کاربردی و از نوع نیمه آزمایشی (به صورت پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل) بود. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از بین زنانی که در کلاس های روان شناسی خانه سلامت شهرداری منطقه 5 تبریز شرکت کرده بودند، با توجه به نمره پایین در مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف (RSPWB)، 24 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. سپس در گروه آزمایش مداخله روان درمانی عقلانی- عاطفی- رفتاری به شیوه گروهی به مدت 8 جلسه (هفته ای یک جلسه 2 ساعته) اجرا شد. نتایج تحلیل کوواریانس یک طرفه نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل بعداز اعمال متغیر مستقل از نظر بهزیستی روان شناختی تفاوت معنی داری وجود دارد (001/0>p ). بنابراین، می توان نتیجه گرفت که روان درمانی عقلانی- عاطفی- رفتاری به شیوه گروهی در بهبود بهزیستی روان شناختی زنان موثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Rational-Emotive Behavioral Group Therapy in Psychological Well-Being of Women

نویسندگان [English]

  • Hadi Esmkhani Akbarinezhad 1
  • Ahmad E'temadi 2
  • Fariba Nasirnezhad 3

1 Corresponding Author: MA in Counseling, Allameh Tab ataba’i University

2 Faculty Member, Allameh Tabataba’i University

3 BA in Counseling, Islamic Azad University, Tabriz Branch

چکیده [English]

The present study aims at determining the effectiveness of rationalemotive behavioral group therapy in psychological well-being of
women. The type study was applied and semi-experimental (pretestposttest with control group). Using convenience sampling method, 24
patients were selected from among the women who participated in the
psychology classes of the ‘health house’ in District 5 of the
Municipality of Tabriz based on their low scores in Ryff's Scale of
Psychological Well-Being (RSPWB). The selected patients were then
randomly divided into experimental and control groups. Next, in the
experimental group, intervention rational-emotive behavioral group
therapy was conducted for 8 sessions (one 2-hour session per week).
The results of the one-way covariance analysis showed that after the
application of the independent variable (rational-emotive behavioral
group therapy), there was a significant difference between the
experimental and the control groups. Therefore, it can be concluded
that rational-emotive behavioral group therapy is effective (P <0/000)
in the psychological well-being of women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rational-Emotive Behavioral Therapy
  • group therapy
  • Psychological well-being
احدی، حسن؛ یوسفی لویه، جید؛ صالحی، مهدیه و احمدی، ابراهیم. (1388). مقایسه کارآمدی مداخله عقلانی – هیجانی - رفتاری گروهی با واقعیت درمانی گروهی در افزایش سلامت عمومی دانشجویان دختر. تحقیقات روانشناختی، شماره 1، از صفحه 1 تا 15.
اکبری، ابوالقاسم. (1387). مشکلات نوجوانی و جوانی. تهران، نشر رشد و توسعه.
ایمانی زاد، اعظم. (1386). بررسیاثربخشیآموزشمهارتحلمسألهبرافزایشسازگاریفردی-اجتماعی زنانمطلقهشهرکرمانشاه. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان.
بیابانگرد، اسماعیل. (1381). اثربخشی درمان چندوجهی لازاروس، عقلانی- عاطفی الیس و آرام‌سازی بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان. اندیشه و رفتار، سال هشتم، شماره 3، از صفحه 36 تا 42.
بیانی، علی اصغر؛ محمدکوچکی، عاشور و بیانی، علی. (1387). روایی و پایایی مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، شماره 2، از صفحه 146 تا 151.
حسنی، فریبا؛ محزونی نجف آبادی، مهشید و لطفی کاشانی، فرح. (1390). اثربخشی درمان عقلانی- عاطفی- رفتاری گروهی بر عقاید ناکارآمد دانش آموزان دختردوره متوسطه. پژوهش های علوم شناختی و رفتاری، شماره اول، از صفحه 23 تا 42.
رجبی، غلامرضا و کارجو کسمایی، سونا. (1391). اثربخشی مشاورهی گروهی با روش عقلانی- عاطفی- رفتاری بر مولفه های سلامت عمومی در دانش آموزان پسر. مجله روان شناسی مدرسه، شماره 2، از صفحه 59 تا 76.
رحمانی، حمیرا. (1387). مقایسهفشارروانی،اضطرابومسئولیتپذیریدرمادرانکودکانتالاسمی و مادرانعادیشهراهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان.
رحیمیان، حوریه بانو. (1381). نظریه های مشاوره و روان درمانی. تهران: مهرداد.
رنجبر، فرحدخت؛ اشک تراب، طاهره و دادگری، آتنا. (1389). بررسی اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری به شیوه گروهی بر میزان افسردگی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، شماره 4، از صفحه 299 تا 306.
شارف، ریچارد اس. (2004). نظریه های روان درمانی و مشاوره. ترجمه مهرداد فیروزبخت، 1389. تهران: انتشارات رسا.
شفیع آبادی، عبدالله. (1392). پویایی گروه و مشاوره گروهی. تهران: انتشارات رشد.
صادقی، احمد؛ احمدی، سیداحمد و عابدی، محمد رضا. (1381). بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهار خشم به شیوه عقلانی- رفتاری- عاطفی، بر کاهش پرخاشگری. مجله روانشناسی، شماره 1، از صفحه 52 تا 62.
کار، آلن. (2005). روان شناسی مثبت (علم شادمانی و نیرومندی های انسان). ترجمه حسن پاشا شریفی، جعفر نجفی زند و باقر ثنایی ذاکر، 1387. تهران: انتشارات سخن.
ولی زاده، شیرین و امامی پور، سوزان. (1386). تأثیر درمان عقلانی- هیجانی رفتاری بر عزت نفس دانش آموزان دختر نابینا. روان شناسی کاربردی، شماره 3، از صفحه 43 تا 50.
Azimi H; Jannati Y & Mahmoudi G. (2003). Text of mental health nursing. Tehran: Salemi 54-62. [Persian].
Barekatain, M; Taghavi, T; Salehi, M & Hasanzadeh, A. (2005). The Efficacy of Rational-Emotive-Behavioral versus Relaxation Group Therapies in Treatment of Aggression of Offspring of Veterans with Post Traumatic Stress Disorder. JRMS, 11(1): 34-40.
Buss, D. (2000). The evolution of happiness. American Psychologist. 55 (1): 5-23.
David, D; Kangas, M.; Schnur, J. B & Montgomery, G.H. (2004). REBT depression manual; Managing depression using rational emotive behavior therapy. Babes-Bolyai University (BBU), Romania.
Ellis, A. (1999). Rational- Emotive Behavior Therapy and cognitive Behavior Therapy for Elderly people. Journal of Rational Emotive & Cognitive- Behavior Therapy, 17: 5-18.
Froggatt, W. (2005). A Brief Introduction To Rational Emotive Behaviour Therapy. Third Ed.
Hauser, R. M; Springer; K. W & Pudrovska, T. (2005). Temporal structures of psychological well-being: continuity or change?.Presented at the 2005 Meetings of the Gerontological Society of America, Orlando, Florida.
Karademas, E. (2007). Positive and negative aspects of well-being: Common and specific predictors. Personality and Individual Differences, 43: 227-287.
Leahy, R. L. (1996). Cognitive Therapy: Basic principle & applications. Northvale, NJ: Aronson.
Lindfors, P; Berntsson, B & Lundberg, U. (2006(. Factor structure of Ryff's Psychological Well-Being Scales in Swedish female and male white-collar workers. Personality and Individual Differences, 40: 1213-1222.
Malkinson, R. (2010). Cognitive-Behavioral Grief Therapy: The ABC Model of Rational-Emotion Behavior Therapy. Psychological Topics, 19 (2): 289-305.
Myers, D. G. (2000). The funds, friends, and faith of happy people. American Psychologist. 55 (1): 56- 67.
Rosner, R. (2011). Albert Ellis’ Rational-Emotive Behavior Therapy. Adolescent Psychiatry, 1: 82-87.
Ryan, R. M & Deci, E. L. (2001). To be happy or to be self-fulfilled: A review of research on hedonic and eudemonic well-being. In S. Fiske )Ed), Annual Review of Psychology, 52: 141- 166.
Sava, F. A; Yates, B. T; Lupu, V; Szentagotai, A & David, D. (2009). Cost-Effectiveness and Cost-Utility of Cognitive Therapy, Rational Emotive Behavioral Therapy, and Fluoxetine (Prozac) in Treating Depression: A Randomized Clinical Trial. Journal of Clinival Psychology, 65 (1): 36-52.
TRIP, S; VERNON, A & McMAHON, J. (2007). Effectiveness of rational-emotive education: a quantitative meta-analytical study. Journal of Cognitive & Behavioral Psychotherapies, 7 (1): 81.
Turner, M & Barker, J. B. (2013). Examining the Efficacy of Rational-Emotive Behavior Therapy (REBT) on Irrational Beliefs and Anxiety in Elite Youth Cricketers. Journal of Applied Sport Psychology, 25 (1): 131-147.
Warren, R; McLellarn, R & Ponzoha, C. (1988). Rational-emotive therapy vs general cognitive-behavior therapy in the treatment of low self-esteem and related emotional disturbances. Cognitive Therapy and Research, 12 (1): 21-37
Wilde, J. (2011). Rational-Emotive and Cognitive-Behavioral Interventions for Children with Anxiety Disorders: A Group Counseling Curriculum. Different Views of Anxiety Disorders, Dr. Salih Selek (Ed.), ISBN: 978-953-307-560-0, InTech,DOI: 10.5772/20406. Available from: http://www.intechopen.com