نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده
هدف این مطالعه بررسی رابطه ی بین طرحواره های ناسازگار اولیه و تصور از خدا است. بدین منظور 125نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ، فرم کوتاه (SQ-SF) و پرسشنامه تصور از خدای لارنس (GIS) (لارنس، 1997، صادقی، 1384). یافته ها نشان می دهند که بین طرحواره های ناسازگار اولیه و تصور از خدا رابطه معناداری وجود ندارد. علی رغم عدم همبستگی معنادار میان نمره کلی طرحواره های ناسازگار با متغیر تصور از خدا، بین طرحواره های انزوای اجتماعی، معیارهای سرسختانه و اطاعت با متغیر تصور ازخدا رابطه منفی و معنادار وجود دارد. سایر طرحواره های ناسازگار رابطه معناداری را با تصور ازخدا نشان نمی دهند. بنابراین می توان گفت کسانی که فکر می کنند خداوند بسیار کنترل کننده است پاسخ‌های عاطفی منفی در مقابل خدا دارند. یعنی فردی که احساس دربند بودن و مختار نبودن می کند و احساس می کند که هیچ چیز تحت کنترل او نیست دیدگاه منفی نسبت به خدا شکل می دهد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the Relationship between Early Maladaptive Schemas and God Image in Shiraz University Students

نویسندگان [English]

  • Marmyam Radi 1
  • Farideh Hosseinsabet 2
  • Ahmad Borjali 3

1 MA in Psychology, Allameh Tabataba’i University; email:

2 Corresponding Author: Assistant Professor, Allameh Tabataba’i University

3 Associate Professor, Allameh Tabataba’i University;

چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study was to investigate the relationship
between early maladaptive schemas and God image. To do so, 125
students of Shiraz University were selected using multi-stage cluster
sampling. The instruments used in this study consisted of the Young
Early Maladaptive Schema Questionnaire —Short Form (SQ-SF) and
Lawrence’s God Image Scale (GIS) (Lawrence, 1997; Sadeghi, 1384).
Results showed that there was no significant relationship between
early maladaptive schemas and image of God. Despite the lack of
significant correlation between total scores of maladaptive schemas
and image of God, there was a negative and significant relationship
between social isolation, compliance and strict standards schemas with
God image. Other maladaptive schemas did not show significant
relationship with God image. These results indicate that those who
think God is very controlling have negative emotional responses to
God. That is, someone who feels that they are powerless and
dependent and nothing is under their control shapes a negative image
of God.

کلیدواژه‌ها [English]

  • early maladaptive schemas
  • God Image
  • students
شهامت، فاطمه (1389). پیش بینی نشانه های سلامت عمومی(جسمانی سازی، اضطراب و افسردگی) بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه. پژوهش های نوین روانشناسی، سال 5 . شماره20 صفحه 107-127.
شهامت، فاطمه؛ ثابتی، علیرضا؛ رضوانی، سمانه (1389) بررسی رابطه سبک های فرزندپروری وطرحواره های ناسازگار اولیه. مطالعات تربیتی و روانشناسی، سال 2 ، شماره 2، صفحه 254-239.
ﺻﺎدﻗﻲ، ﻣﻨﺼﻮره ﺳﺎدات. ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪروش ﺗﺮﺑﻴﺖدﻳﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﺼﻮر از ﺧــﺪا در داﻧﺸــﺠﻮﻳﺎن. ﭘﺎﻳــﺎن ﻧﺎﻣــﻪﻛﺎرﺷﻨﺎﺳــﻲ ارﺷــﺪ. داﻧﺸــﮕﺎه ﺷــﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ.1384.
صادقی، منصوره سادات، مظاهری، محمد علی، عسگر، سعاده ملک.(1387). والدین، خود و دیگران مهم: منابع تصور از خدا. مجله علوم رفتاری، دوره2، شماره1، 96-83.
کریمی زارچی، مهدی(1390). بررسی نقش واسطه ای طرحواره های ناسازگار اولیه بین سبک های فرزندپروری ادراک شده و صفات شخصیتی خوشهB. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
مظاهری، ﻣﺤﻤﺪﻋﻠـﻲ؛ ﺻـﺎدﻗﻲ، ﻣﻨﺼـﻮره ﺳـﺎدات؛ ﺷـﻬﺎﺑﻲ زاده، ﻓﺎﻃﻤﻪ و ﻳﺎوری، ﻓﺎﻃﻤﻪ. ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺳﺒﻜﻬﺎی دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ و دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺗﺼﻮر از ﺧﺪا. ﭼﺎپﻧﺸﺪه. ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺧﺎﻧﻮاده.1384.
یانگ، جفری. شناخت درمانی اختلالات شخصیت. ترجمه: صاحبی، علی، حمید پور، حسن(1389). تهران: نشر آگاه.
Adler , A.(1956)The individual psychology of Alfred adler , H. L.ansbacher and R.R Ansbacher(eds).new yourk: Harper torch books.
Birky, IT., Ball, S. (1988) Parental trait influence on God as an object representation. Journal of Psychology,122(2);133-137.
Braama, AW., Mooi, B., Schaap-Jonker, CJ., Van Tilburg, W., & Deeg, DJH.(2008). God image and Five-Factor Model personality characteristics in later life: A study among inhabitants of Sassenheim in The Netherlands, Mental Health, Religion & Culture,11(6), 547–559.
Brokaw, BF., & Edwards, KJ.(1994). The relationship of God image to level of object relations development. Journal of Psychology and Theology, 22(4), 352-371.
Buri, JR., & Mueller, RA. (1993). Psychoanalytic theory and loving God concepts: Parent referencing versus self-referencing. The Journal of Psychology, 127(1), 17-27.
Dickie, JR., Eshleman, AK., Merasco, DM. , Shepard, A. , Vander wilt, M. Johnson, M.(1997). Parent-child relationships and children images of God. Journal for scientific study of religion, 36(1), 25-43.
Gunty,AL., Buri,J R.( 2008). Parental Practices and the Development of Maladaptive Schemas. Online Submission, Paper presented at the Annual Meeting of the Midwestern, Psychological Association (Chicago, IL, 33pp).
Hill, PC., & Hall, TW. (2002). Relational schemas in processing one's image of God and self. Journal of Psychology & Christianity, 21(4), 365-373.
Lawrence, R.T. (1997). Measuring the image of God: The God image inventory and the God image scales. Journal of Psychology and Theology, 25, 214-226.
Racine, CT. (2004). Does religious coping moderate the relationship between early maladaptive schemas and negative trait affect, college Adjustment, and Alcohol Us? Doctoral Dissertation. Forham University .Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses.
Rackley, B. (2007). God image and early maladaptive schemas: A correlational study. Doctoral Dissertation. Regent University. Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses.
Rayner, JS. (2008). The relationship between patterns of relating and early maladaptive schemas.Doctoral Dissertation, University of Mississippi.Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses.
Rowatt, WC., & Kirkpatrick, LA. (2002). Two dimensions of attachment to God and their relation to affect, religiosity, and personality constructs. Journal for the Scientific Study of religion 41:4, 41(4), 637-651.
Torres, C., Early maladaptive schemas and cognitive distortions in psychopathy and narcissism. (2002). thesis for the degree of clinical psychology, Austurlian national university. Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses.
Young , JE. ,Weishaar,ME. ,Klosko, JS. (2003). Schema therapy :a practitioners’ guide. Newyork: Guildford Press.
Zhang, D.H., & He, H.L. (2010). Personality traits and life satisfaction: A Chinese case study. Social Behaviorand Personality, 38(8), 1119-1122.