نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری روانشناسی سلامت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،

2 دانشیار دانشگاه الزهرا

3 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

4 استاد دانشگاه آزاد داسلامی واحد کرج

5 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی شیوه درمانی EMDR که توسط فرانسین شاپیرو (1998) مطرح شده بر روی کم خوابی نوع اول شب، اجرا شده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از طرح علی مقایسه ای استفاده شد.نمونه شامل 60 نفر بیمار مبتلا به کم خوابی از نوع اول شب، در محدوده سنی 25 تا 50 سال و محدوده تحصیلی دیپلم تا فوق لیسانس از هر دو جنس (30 زن و 30 مرد) بودند. که با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. به منظور طبقه بندی و تحلیل داده ها از آزمون t تست و کواواریانس استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که بین پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش EMDR تفاوت معنی دار است که اثربخشی این روش را نشان می دهد. همینطور بین پیش آزمون و پس آزمون در گروه شناختی رفتاری تفاوت معنی داری بدست آمد که اثربخشی روش درمان شناختی رفتاری را در بهبود کم خوابی نشان می دهد. ولی تفاوت بین گروه شناختی رفتاری و EMDR معنی دار نبوده است. یعنی می‌توان روش درمانیEMDR را بعنوان درمانی با اثر بخشی یکسان با CBT در نظر گرفته شود . 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Therapy on Primary Insomnia

نویسندگان [English]

  • Tahereh Ranjbaripour 1
  • Kianoush Hashemian 2
  • Hasan Ahadi 3
  • Hossein Rezabakhsh 4
  • Noor-Ali Farrokhi 5

1 Corresponding Author: PhD in Health Psychology, Islamic Azad University

2 Associate Professor, Alzahra University

3 Professor, Allameh Tabataba'i University

4 Professor, Islamic Azad University - Karaj Branch

5 Associate Professor, Allameh Tabataba’i University

چکیده [English]

Abstract
The present study examined the effectiveness of EMDR approach
by Francine Shapiro on primary insomnia. Causal comparative design
was used for testing research hypotheses. Population consisted of 60
patients with primary insomnia, ranging in age from 25 to 50 years, in
degree from diploma to master’s, and consisting of both sexes (30
females and 30 males), who were selected using purposive sampling.
In order to classify and analyze test data, T-test and covariance were
used. Data analysis showed that the pretest and posttest EMDR
treatment group showed significant differences in the effectiveness of
this approach. Moreover, significant difference was found between
pretest and posttest in the cognitive-behavioral group, indicating the
efficacy of cognitive-behavioral therapy in treating primary insomnia.
However, there was no significant difference between CBT and
EMDR groups. In conclusion, the effectiveness of EMDR therapy and
CBT may be considered equal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
  • Cognitive-Behavioral Therapy (CBT)
  • Primary Insomnia
ولز،آدرین.(1389). فراشناخت درمانی. ترجمه مهدی اکبری.تهران:انتشارات ارجمند(2011).
پورچاسکا،جیمز.(1385).نظریه رواندرمانی. ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: انتشارات رشد(1999).
جودیت، اس بک.(1391). شناخت درمانی برای بیماران مشکل آفرین. مترجم حسن حمیدپور.تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی(2011).
ریلی، پاتریک.(1390). مدیریت خشم بر اساس رویکرد شناختی رفتاری. ترجمه فرزاد نصیری. تهران: انتشارات ارجمند (2003).
صادق نسب، خسرو.(1387). روشهای نوین تشخیص اختلالات خواب.تهران:انتشارات جهاد دانشگاهی.
وایسمن،میرنا. (1391).روان درمانی بین فردی:راهنمای سریع برای درمانگر. مترجم مهدی داداشی و همکاران.تهران: انتشارات ارجمند (2007).
نجفی، محمدرضا.(1384). اختلالات خواب.اصفهان: ناشر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
Bergman U(2012). Neulobiological fundations for EMDR practice.
Brony T(2008). Several sleep disorders  Reflect cender difference.
Brony T(2008).Insomnia- sleeplessness, chronic insomnia, acute insomnia: a, mental … director marticless, Retrieved no.
Joanne J(1999).Re: EMDR and childhood Anxity.
Lovett J(2007). small wondels, Healing childhood trauma with EMDR.
Lubber M(2009). Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) scripted protocols, Basics and special situations.
Mariberger B(2006). EMDR essentials A Guide for clients and Therapists.
Marich J(2011). EMDR Made simple: Approaches to using EMDR with every client.
9. Scott O. Hall L. Hall. EMDR,2008, Taking a closer look.
Shapiro F(1998). EMDR: “the break through, Eye movement” therapy for overcoming Anxiety, stress and trauma.
Sweet, C. (2010). change yourr life with CBT. Robert P. Brien O, Resocial Phobia & EMDR
Roth, T(2007). Brain Basics, Understanding sleep: National institute of Neurological Disorder and stroke (NINDS).
Roth T(2007). Insomnia: Epidemiology, characteristics and consequences, Timothy Rehrs, clinical corner stone, no 3 (2004-02-25): 5-15.