مقایسه سوگیری توجه و سبک‌های پردازش هیجانی در دانشجویان دختر مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، مبتلا به بدریخت‌انگاری و غیرمبتلا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روانشناسی دانشگاه الزهراء

2 کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه الزهراء

چکیده

پژوهش­های روان­شناختی ادعا می‌کند سوگیری توجه و تحریف در پردازش هیجانی از عوامل تداوم دهنده بسیاری از اختلالات روانی است از این میان اختلال اضطراب فراگیر و اختلال بدریخت انگاری دو نمونه از اختلالات هیجانی شایع­ هستند که بخش عظیمی از افراد جامعه از آن رنج می­برند. هدف پژوهش حاضر مقایسه سوگیری توجه و سبک‌های پردازش هیجانی در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، مبتلا به بدریخت‌ انگاری و غیرمبتلا بود. این پژوهش با استفاده از روش علی مقایسه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. نمونه­ی مورد پژوهش شامل 300 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه­های دولتی شهر تهران بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای‌ مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه اضطراب بک، پرسشنامه بدریخت انگاری ییل-براون، پرسشنامه پردازش هیجانی باکر و آزمون نرم‌افزاری دات پروب بود. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد افراد دارای اختلال اضطراب فراگیر در مقایسه با افراد دارای بدریخت انگاری و غیرمبتلا، سوگیری توجه منفی‌تری دارند (05/0>P). به­علاوه افراد مبتلا به بدریخت­انگاری هنگام ادراک محرک­ها تحت تأثیر سوگیری توجه نیستند (05/0>P). همچنین افراد مبتلا به اضطراب و افراد مبتلا به بدریخت‌انگاری در مقایسه با افراد غیر مبتلا بیشتر از سبک‌های پردازش هیجانی ناکارآمد مزاحمت، سرکوبی، عدم کنترل و تجزیه استفاده می‌کنند (05/0>P). از یافته‌های این پژوهش می­توان نتیجه گرفت، توان­بخشی و اصلاح سوگیری توجه در تشخیص و درمان اختلال اضطراب فراگیر موثر است. همچنین اصلاح سبک­های ناکارآمد پردازش هیجانی در درمان اختلال اضطراب فراگیر و اختلال بدریخت انگاری مفید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of attention bias and emotional processing styles in female students with generalized anxiety disorder, with body dysmorphic disorder and inpatient

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Mehrinejad 1
  • Azam Farahbijari 1
  • Mahsa Norouzi Nargesi 2
1 Associate professor of psychology department, Alzahra University
چکیده [English]

Psychological studies suggest that attention bias and distortions in emotional processing are two factors of persistence of many mental disorders. Generalized anxiety disorder and body dysmorphic disorder as if two samples of common emotional disorders in our society that a great majority of people suffer from it. The aim of this study was to compare attention bias and emotional processing styles in patients with generalized anxiety disorder, patients with body dysmorphic disorder, and inpatients. The study sample included 300 female students who available sampling of public universities in Tehran were selected. Instruments used in this study are Beck Anxiety Inventory, Yale-Brown body dysmorphic Inventory, Baker emotional processing questionnaire and dot-probe software test. This study showed that patients with generalized anxiety disorder have negative attention bias more than patients with body dysmorphic disorder and inpatients (p<0.05). And also, patients with body dysmorphic disorder are not affected by attention bias during stimuli perception (p<0.05). In addition, patients with generalized anxiety disorder and patients with body dysmorphic disorder compared to inpatients are more likely to use intrusive, suppression, uncontrolled and dissociation dysfunctional emotional processing styles (p<0.05). From the results, it can be concluded that the rehabilitation and reform of attention bias can be effective in the diagnosis and treatment of generalized anxiety disorder. Also reparation of dysfunctional emotional processing seemed to be useful in the treatment of generalized anxiety disorder and body dysmorphic disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • generalized anxiety disorder"
  • "body dysmorphic disorder"
  • "inpatients"
  • "attention bias"
  • "emotional processing styles"  
احمری، مهسا. صالحی­ فدردی، جواد. امین یزدی، سیدامیر. غنایی، علی. (1393). مقایسه سوگیری توجه به جلوه های هیجانی چهره ای در مبتلایان به اضطراب اجتماعی و گروه سالم غیرمضطرب با فن­آوری ردیاب چشمی.‎ مجله اصول بهداشت روانی، 16 (1)، 22-33.
بیاضی، محمدحسین. گوهری، زکیه. حجت، سیدکاوه. (1392). رابطه بین طرحواره های هیجانی با میزان اضطراب و افسردگی و سبک ها ی مقابله با استرس در بیماران کرونری قلب. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 5 (5)، 35.‎
دهقانی، محسن. خطیبی، علی. پوراعتماد، حمیدرضا. (1388). ساخت و اعتباریابی نسخه تجدیدنظر شده آزمون تصویری «کاوش نقطه» با استفاده از چهره های هیجانی به عنوان محرک.‎ مجله علوم رفتاری، 3 (4)، 270-266.
ربیعی، مهدی. خرم دل،کاظم. کلانتری، مهرداد. مولوی، حسین. (1388). ساختار عاملی، پایایی و روایی مقیاس اصلاح‌شده وسواس فکری-عملی ییل-براون برای اختلال بدشکلی بدن در میان دانشجویان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 15(4)، 343-350.‎
زرگر، یداله. صیاد، سحر. بساک نژاد، سودابه. (1390).  اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری بر اختلال بدشکلی بدن و حساسیت بین فردی در دانش‌آموزان دختر. تحقیقات علوم رفتاری، 9(5)، 341-349.‎
شهامت ده سرخ، فاطمه. صالحی فدردی، جواد. (1392) سوگیری توجه در اضطراب حالت، صفت: پارادایم ردیابی نقطه.‎ فصلنامه پژوهش­های روانشناخت، 8 (29)، 181-194.
کاویانی، حسین. موسوی، اشرف السادات. (1387). ویژگی های روان سنجی پرسشنامه اضطراب بک در طبقات سنی و جنسی جمعیت ایرانی.‎ مجله دانشکده پزشکی، 66(2)، 140-126.
لطفی، صدیقه. ابوالقاسمی، عباس. نریمانی، محمد. (1392). مقایسه پردازش هیجانی و ترس از ارزیابی های مثبت و منفی در زنان دارای فوبی اجتماعی و زنان عادی.‎ مجله دانش و پژوهش در روان­شناسی کاربردی، 14 (3)، 101-111.
مختاری، سمیه. خسروی، صدراله. نجاتبخش، عبدالله. (1394). مقایسه عدم تحمل بلاتکلیفی، نگرانی، اجتناب شناختی و جهت گیری منفی به مشکل در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، اختلال افسردگی اساسی و افراد عادی. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 13 (2)، 188-207.‎
دلیر، مجتبی. علی‌پور، احمد. زارع، حسین. فرزاد، ولی­اله‌. (1394). تأثیر درمان تعدیل سوگیری شناختی بر نشانه­های اختلال وسواس-بی‌اختیاری: مقایسه اثربخشی آن و درمان شناختی رفتاری گروهی. مطالعات روان شناسی بالینی، 6(21)، 1-25.‎
پورحسین، رضا. فرهودی، فرزاد. امیری،محسن. جانبزرگی، محمود. رضایی بیداخویدی، اکرم. نوراللهی، فاطمه. (1393). بررسی رابطه بین افکار خودکشی، افسردگی، اضطراب، تاب‌آوری، تنیدگی‌های روزانه و سلامت روانی در دانشجویان دانشگاه تهران. مطالعات روان شناسی بالینی، 4(14)، 21-40.‎
نریمانی، محمد. (1391). اثربخشی آموزش کنترل تکانه بر پردازش هیجانی، تکانشوری و حواس پرتی دانش آموزان مبتلا به اختلال ریاضی.‎ مجله ناتوانی­های یادگیری، 2 (2)، 122-101.
Aue, T., & Okon-Singer, H. (2015). Expectancy biases in fear and anxiety and their link to biases in attention. Clinical psychology review42, 83-95.
Arienzo, D., Leow, A., Brown, J. A., Zhan, L., GadElkarim, J., Hovav, S., & Feusner, J. D. (2013). Abnormal brain network organization in body dysmorphic disorder. Neuropsychopharmacology 38(6), 1130-1139.
Baker, R., Thomas, S., Thomas, P. W., Gower, P., Santonastaso, M., & Whittlesea, A. (2010). The Emotional Processing Scale: scale refinement and abridgement (EPS-25). Journal of psychosomatic research68(1), 83-88.
Baker, R., Thomas, S., Thomas, P. W., & Owens, M. (2007). Development of an emotional processing scale. Journal of Psychosomatic Research62(2), 167-178.
Beck, A. T., Epstein, N., Brown, G., & Steer, R. A. (1988). An inventory for measuring clinical anxiety: psychometric properties. Journal of consulting and clinical psychology, 56(6), 893.
Britton, J. C., Suway, J. G., Clementi, M. A., Fox, N. A., Pine, D. S., & Bar-Haim, Y. (2015). Neural changes with attention bias modification for anxiety: a randomized trial. Social cognitive and affective neuroscience, 10(7), 913-920.
Bohon, C., Hembacher, E., Moller, H., Moody, T. D., & Feusner, J. D. (2012). Nonlinear relationships between anxiety and visual processing of own and others’ faces in body dysmorphic disorder. Psychiatry Research: Neuroimaging204(2), 132-139.
Cisler, JM. Koster, EHW. (2010). Mechanisms of attentional biases towards threat in anxiety disorders: An integrative review. Clin Psychol Rev; 30(2): 203-16
Dodd, H. F., Vogt, J., Turkileri, N., & Notebaert, L. (2016). Task relevance of emotional information affects anxiety-linked attention bias in visual search.Biological psychology; 57(2): 1-9
Eldar, S., Apter, A., Lotan, D., Edgar, K. P., Naim, R., Fox, N. A., & Bar-Haim, Y. (2012). Attention bias modification treatment for pediatric anxiety disorders: a randomized controlled trial. American Journal of Psychiatry; 169(1): 213-220.
Fang, A., & Wilhelm, S. (2015). Clinical features, cognitive biases, and treatment of body dysmorphic disorder. Annual review of clinical psychology, 11, 187-212.
Guo-Ming, Y., & Biao, L. (2012). How subjective well-being affects emotional processing: the role of event-related potentials. SocialBehaviour and Personality: an international Journal, 40, 1285-1292.
Josh MC. (2010). Mechanisms of attentional biases towards threat in anxiety disorders: An integrative review. Clin Psychol Rev; 30(2): 203-16.
Jänsch, C., Harmer, C., & Cooper, M. J. (2009). Emotional processing in women with anorexia nervosa and in healthy volunteers. Eating Behaviors, 10(3), 184-191.
Kendall, A. D., Zinbarg, R. E., Bobova, L., Mineka, S., Revelle, W., Prenoveau, J. M., & Craske, M. G. (2016). Measuring Positive Emotion With the Mood and Anxiety Symptom Questionnaire Psychometric Properties of the Anhedonic Depression Scale. Assessment, 23(1), 86-95.
MacLeod, C., Mathews, A., & Tata, P. (1986). Attentional bias in emotional disorders. Journal of abnormal psychology, 95(1), 15-19.
Makovac, E., Meeten, F., Watson, D. R., Garfinkel, S. N., Critchley, H. D., & Ottaviani, C. (2016). Neurostructural abnormalities associated with axes of emotion dysregulation in generalized anxiety. NeuroImage: Clinical, 10, 172-181.
Moulding, R., Mancuso, S. G., Rehm, I., & Nedeljkovic, M. (2016). The selfin the obsessive–compulsive-related disorders: hoarding disorder, body dysmorphic disorder, and trichotillomania. The Self in Understanding and Treating Psychological Disorders; 16(2), 123-130.
Oldershaw, A., Hambrook, D., Stahl, D., Tchanturia, K., Treasure, J., & Schmidt, U. (2011). The socio-emotional processing stream in anorexia nervosa. Neuroscience & Biobehavioral Reviews35(3), 970-988.
Phillips, K. A. (2009). Understanding body dysmorphic disorder.  London: Oxford University Press. 133-154.
Phillips, K. A., Hollander, E., Rasmussen, S. A., & Aronowitz, B. R. (1997). A severity rating scale for body dysmorphic disorder: development, reliability, and validity of a modified version of the Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale. Psychopharmacology bulletin33(1), 17-24.
Raparia, E., Coplan, J. D., Abdallah, C. G., Hof, P. R., Mao, X., Mathew, S. J., & Shungu, D. C. (2016). Impact of childhood emotional abuse on neocortical neurometabolites and complex emotional processing in patients with generalized anxiety disorder. Journal of affective disorders190, 414-423.
Rachman, S. (2001). Emotional processing, with special reference to post-traumatic stress disorder. International Review of Psychiatry, 13, 164-171.
Schneier, F. R., Kimeldorf, M. B., Choo, T. H., Steinglass, J. E., Wall, M. M., Fyer, A. J., & impson, H. B. (2016). Attention bias in adults with anorexia nervosa, obsessive-compulsive disorder, and social anxiety disorder. Journal of psychiatric research79, 61-69.
Singh, J. S., Capozzoli, M. C., Dodd, M. D., & Hope, D. A. (2015). The Effects of Social Anxiety and State Anxiety on Visual Attention: Testing the Vigilance–Avoidance Hypothesis. Cognitive behaviour therapy, 44(5), 377-388.
Taylor, C. T., Bomyea, J., & Amir, N. (2010). Attentional bias away from positive social information mediates the link between social anxiety and anxiety vulnerability to a social stressor. Journal of Anxiety Disorders, 24(4), 403-408.