نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روان شناسی دانشگاه اصفهان

2 ریاست دانشکده ی روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان. عضو هیأت علمی گروه روان شناسی

3 عضو هیأت علمی گروه روان شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

افراد افسرده تمایل دارند اطلاعات منفی را آسان تر از اطلاعات مثبت یا خنثی پردازش یا یاداوری کنند. روشی که اخیرا اصلاح ارزیابی های خاطرات مزاحم را نوید داده است، اصلاح سوگیری شناختی کامپیوتری است. اصلاح سوگیری شناختی، شامل آموزش راه‌های جدید پردازش اطلاعات برای  تغییر سوگیری‌های پردازشی مانند توجه انتخابی و سوگیری‌های تفسیری است. هدف از این پژوهش، تعیین اثربخشی 4 هفته اجرای CBM-I مثبت و CBM-I مبتنی بر خود-زایی بر دانشجویان دارای علائم افسردگی و مقایسه آن‌ها با آموزش شناختی-رفتاری کامپیوتری بود. پژوهش حاضر، یک پژوهش شبه آزمایشی با سه گروه و شامل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری است. 51 دانشجوی شرکت کننده، به طور تصادفی به گروه CBM-I استاندارد، خود-زایی و آموزش شناختی-رفتاری کامپیوتری گمارده شدند. با استفاده از پرسشنامه‌ها و درجه‌بندی‌های مربوط به خلق، سوگیری تفسیری، سوگیری حافظه و نگرش‌های ناکارآمد، نتایج بررسی شد. هم CBM-I استاندارد هم خود-زایی و هم آموزش شناختی-رفتاری کامپیوتری به طور معنی‌داری کاهش علائم افسردگی، افزایش خلق، افزایش سوگیری تفسیری مثبت، افزایش سوگیری مثبت حافظه و کاهش سوگیری منفی حافظه را نشان دادند. در هیچ‌کدام از متغیرها تفاوت معنی‌داری بین مداخله‌هاوجود نداشت، فقط در مورد سوگیری مثبت حافظه، روش خود-زایی به طور معنی‌داری از روش شناختی-رفتاری- نه از CBM-I استاندارد- برتر بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Positive Imagery-Based Interpretation Bias Modification, Interpretation Bias Modification Based Self-Generation and Computerized Cognitive-Behaviour Training on Depressed Students

نویسندگان [English]

  • Ali Nikbakht 1
  • Hamid taher Neshat doost 2
  • Hosseinali Mehrabi 3

1 Ph.D. Student of Psychology, Department of Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor of Psychology, Department of Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Depressed people tend to process or recall negative information easier than positive or neutral information. A recent method that promises modifying the intrusive memories is cognitive bias modification (CBM). The aim of this study was to investigate the effects of four weeks training of interpretation (CBM-I) and CBM-I based on self-generation among the students with depressive symptoms and to compare them with computerized cognitive behavior training. The present study is a quasi-experimental research with three groups including pre-test, post-test and follow-up. Fifty one students were randomly assigned into groups of standardized CBM-I, self-generation, and computerized cognitive behaviour training. Instruments included a questionnaires related to the mood, interpretation bias, memory bias and dysfunctional attitudes. Standardized CBM-I, self-generation, and computerized cognitive-behaviour training significantly showed reduced symptoms of depression, enhanced mood, increased positive interpretation bias, increased positive memory bias and reduced negative memory bias. In none of the variables no significant difference was observed between the interventions. Only for positive memory bias, self-generation method was significantly superior to cognitive-behaviour therapy—but not to standardized CBM-I.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Bias Modification
  • Self-Generation
  • Depression
  • Cognitive-Behavior Training
ابراهیمی، امرالله؛  نشاط دوست، حمیدطاهر؛ کلانتری، مهرداد؛ موسوی، حمید؛ و اسدالهی، قاسم. (1386). سهم مقیاس نگرش‌های ناکارآمد و خرده مقیاس‌های سلامت عمومی در پیش بینی و نسبت شانس ابتلا به افسردگی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 4، 58 -52.
بخشی پور، عباس؛ و دژکام، محمود. ( 1384 ). تحلیل عاملی تأییدی مقیاس عاطفه مثبت و منفی. مجله روانشناسی، 9، 365-351.
حسینی بهشتیان، محمد. (1389). مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری حضوری و درمان شناختی رفتاری اینترنتی آفلاین بر میزان افسردگی دانشجویان. فصلنامه مطالعات روان‌شناسی بالینی، 1، 144-129.
دلیر، مجتبی؛ علی‌پور، احمد؛ زارع، ح؛ و فرزاد، ولی‌الله. (1395). تأثیر درمان تعدیل سوگیری‌ شناختی بر نشانه‌های اختلال وسواس-بی ‌اختیاری: مقایسه اثربخشی آن و درمان شناختی رفتاری گروهی. فصلنامه مطالعات روان‌شناسی بالینی، 21، 25-1.
نیک بخت، علی. نشاط دوست، حمیدطاهر. و مهرابی، حسینعلی (1396)، بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس سوگیری تفسیری برای خلق افسرده(AST-D) در جامعه ایرانی: آزمون سناریوهای مبهم. فصلنامه اندازه گیری تربیتی، 28، 179-155.
هاوتون، کیت؛ کرک، جوان؛ سالکووس کیس، پال؛ و میلر، دیوید. (1989). رفتاردرمانی شناختی: راهنمای کاربردی در درمان اختلال‌های روانی(جلد 1)، ترجمه حبیب الله قاسم زاده(1394)، چاپ نهم، تهران، انتشارات ارجمند.
Baert, S., De Raedt, R., Schacht, R., & Koster, E. H. (2010). Attentional bias training in depression: therapeutic effects depend on depression severity. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry, 41(3), 265-274.
Beadel, J. R., Smyth, F. L., & Teachman, B. A. (2014). Change processes during cognitive bias modification for obsessive compulsive beliefs. Cognitive therapy and research, 38(2), 103-119.
Bem, D. J. (1972). Self-perception theory. Advances in experimental social psychology, 6, 1-62.
Baert, S., De Raedt, R., Schacht, R., & Koster, E. H. (2010). Attentional bias training in depression: therapeutic effects depend on depression severity. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry, 41(3), 265-274.
Berna, C., Lang, T. J., Goodwin, G. M., & Holmes, E. A. (2011). Developing a measure of interpretation bias for depressed mood: An ambiguous scenarios test. Personality and Individual Differences, 51(3), 349-354.
Blackwell, S. E., & Holmes, E. A. (2010). Modifying interpretation and imagination in clinical depression: A single case series using cognitive bias modification. Applied Cognitive Psychology, 24(3), 338-350.
Blackwell, S. E., Browning, M., Mathews, A., Pictet, A., Welch, J., Davies, J., Holmes, E. A. (2015). Positive imagery-based cognitive bias modification as a web-based treatment tool for depressed adults: a randomized controlled trial. Clinical Psychological Science, 3(1), 91-111.
Blanchette, I., & Richards, A. (2010). The influence of affect on higher level cognition: A review of research on interpretation, judgement, decision making and reasoning. Cognition & Emotion, 24(4), 561-595.
Bradley, B. P., Mogg, K., Millar, N., Bonham-Carter, C., Fergusson, E., Jenkins, J., & Parr, M. (1997). Attentional biases for emotional faces. Cognition & Emotion, 11(1), 25-42.
Gotlib, I. H., & Joormann, J. (2010). Cognition and depression: current status and future directions. Annual review of clinical psychology, 6, 285-312.
Grey, S., & Mathews, A. (2000). Effects of training on interpretation of emotional ambiguity. The Quarterly Journal of Experimental Psychology Section A, 53(4), 1143-1162.
Hirsch, C. R., Clark, D. M., & Mathews, A. (2006). Imagery and interpretations in social phobia: Support for the combined cognitive biases hypothesis. Behavior therapy, 37(3), 223-236.
Holmes, E. A., Coughtrey, A. E., & Connor, A. (2008). Looking at or through rose-tinted glasses? Imagery perspective and positive mood. Emotion, 8(6), 875.
Holmes, E. A., Lang, T. J., & Shah, D. M. (2009). Developing interpretation bias modification as a" cognitive vaccine" for depressed mood: imagining positive events makes you feel better than thinking about them verbally. Journal of abnormal psychology, 118(1), 76.
Holmes, E. A., Mathews, A., Dalgleish, T., & Mackintosh, B. (2006). Positive interpretation training: Effects of mental imagery versus verbal training on positive mood. Behavior therapy, 37(3), 237-247.
Hoppitt, L., Mathews, A., Yiend, J., & Mackintosh, B. (2010). Cognitive bias modification: The critical role of active training in modifying emotional responses. Behavior therapy, 41(1), 73-81.
Lang, T. J., Blackwell, S. E., Harmer, C. J., Davison, P., & Holmes, E. A. (2012). Cognitive bias modification using mental imagery for depression: developing a novel computerized intervention to change negative thinking styles. European Journal of Personality, 26(2), 145-157.
Layard, R. (2011). Happiness: Lessons from a new science: Penguin UK.
Lothmann, C., Holmes, E. A., Chan, S. W., & Lau, J. Y. (2011). Cognitive bias modification training in adolescents: effects on interpretation biases and mood. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 52(1), 24-32.
MacLeod, A. K., & Byrne, A. (1996). Anxiety, depression, and the anticipation of future positive and negative experiences. Journal of abnormal psychology, 105(2), 286.
MacLeod, A. K., Tata, P., Kentish, J., & Jacobsen, H. (1997). Retrospective and prospective cognitions in anxiety and depression. Cognition & Emotion, 11(4), 467-479.
Mathews, A., & MacLeod, C. (2002). Induced processing biases have causal effects on anxiety. Cognition & Emotion, 16(3), 331-354.
Mathews, A., & MacLeod, C. (2005). Cognitive vulnerability to emotional disorders. Annu. Rev. Clin. Psychol., 1, 167-195.
Mathews, A., & Mackintosh, B. (2000). Induced emotional interpretation bias and anxiety. Journal of abnormal psychology, 109(4), 602.
Micco, J. A., Henin, A., & Hirshfeld-Becker, D. R. (2014). Efficacy of interpretation bias modification in depressed adolescents and young adults. Cognitive therapy and research, 38(2), 89-102.
Nelis, S., Vanbrabant, K., Holmes, E. A., & Raes, F. (2012). Greater positive affect change after mental imagery than verbal thinking in a student sample. Journal of experimental psychopathology, 3(2), 178.
Newby, J. M., Lang, T., Werner-Seidler, A., Holmes, E., & Moulds, M. L. (2014). Alleviating distressing intrusive memories in depression: A comparison between computerised cognitive bias modification and cognitive behavioural education. Behaviour research and therapy, 56, 60-67.
  Peckham, A. D., McHugh, R. K., & Otto, M. W. (2010). A meta‐analysis of the magnitude of biased attention in depression. Depression and Anxiety, 27(12), 1135-1142..
Pictet, A., Coughtrey, A. E., Mathews, A., & Holmes, E. A. (2011). Fishing for happiness: the effects of generating positive imagery on mood and behaviour. Behaviour research and therapy, 49(12), 885-891.
Rohrbacher, H., Blackwell, S. E., Holmes, E. A., & Reinecke, A. (2014). Optimizing the      ingredients for imagery-based interpretation bias modification for depressed mood: Is self-generation more effective than imagination alone? Journal of affective disorders, 152, 212-218.
Rude, S. S., Wenzlaff, R. M., Gibbs, B., Vane, J., & Whitney, T. (2002). Negative processing biases predict subsequent depressive symptoms. Cognition & Emotion, 16(3), 423-440.    
Tamir, M., & Robinson, M. D. (2007). The happy spotlight: Positive mood and selective attention to rewarding information. Personality and Social Psychology Bulletin, 33(8), 1124-1136.
Torkan, H., Blackwell, S. E., Holmes, E. A., Kalantari, M., Neshat-Doost, H. T., Maroufi, M., & Talebi, H. (2014). Positive imagery cognitive bias modification in treatment-seeking patients with major depression in Iran: A pilot study. Cognitive therapy and research, 38(2), 132-145.
Whisman, M. A., Perez, J. E., & Ramel, W. (2000). Factor structure of the Beck Depression Inventory—Second Edition(BDI-ii) in a student sample. Journal of clinical psychology, 56(4), 545-551.
Williams, A. D., Blackwell, S. E., Mackenzie, A., Holmes, E. A., & Andrews, G. (2013). Combining imagination and reason in the treatment of depression: A randomized controlled trial of internet-based cognitive-bias modification and internet-CBT for depression. Journal of consulting and clinical psychology, 81(5), 793.
Williams, A. D., O’Moore, K., Blackwell, S. E., Smith, J., Holmes, E. A., & Andrews, G. (2015). Positive imagery cognitive bias modification (CBM) and internet-based cognitive behavioral therapy (iCBT): A randomized controlled trial. Journal of affective disorders, 178, 131-141.
Yiend, J., & Mackintosh, B. (2004). The experimental modification of processing biases. In J. Yiend (Ed.), Cognition, emotion and psychopathology: Theoretical, empirical and clinical directions (pp. 190–210). Cambridge: Cambridge University Press.
Yiend, J. (Ed.). (2010). Cognition, emotion and psychopathology. Cambridge: Cambridge University Press.
Yiend, J., Lee, J.-S., Tekes, S., Atkins, L., Mathews, A., Vrinten, M., Shergill, S. (2014). Modifying interpretation in a clinically depressed sample using ‘cognitive bias modification-errors’: A double blind randomised controlled trial. Cognitive therapy and research, 38(2), 146-159.