نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان

3 دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه اثربخشی طرحواره‌درمانی ذهنیت‌مدار بر عزت‌نفس آشکار و ناآشکار مبتلایان به اختلال شخصیت خودشیفته انجام شد. در این پژوهش از طرح تجربی مورد‌منفرد از نوع خط‌پایه چندگانه استفاده گردید. نمونه این مطالعه شامل 3 مورد از مراجعه کنندگان به کلینیک مشاوره در شهر قزوین در سال 1395بودند که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. به این صورت که پس از پاسخگویی به سومین نسخه پرسش‌نامه بالینی چندمحوری میلون (MMPI-III)، توسط روانپزشک مورد مصاحبه تشخیصی قرار گرفته و مبتلا به اختلال شخصیت خودشیفته (NPD) تشخیص داده شدند. ابتدا آزمودنی‌ها (2 زن و 1مرد) در مرحلـه خط‌پایه به پرسش‌نامه عزت‌نفس آشکار روزنبرگ (RSES) و مقیاس عزت نفس ناآشکار حرف-نام (NLT) پاسخ دادند. پس از ترسیم خط‌پایه داده‌ها، روند درمان طبق اصول طرح‌های تجربی تک‌آزمودنی دنبال شد و هر سه آزمودنی یکی پس از دیگری وارد طرح درمان شدند. طرحواره‌درمانی در 20 جلسه انفرادی 60 دقیقه‌ای به صورت هفته‌ای 2 جلسه اجرا شد و دوره پیگیری درمان، 1 ماه پس از پایان مداخله دنبال گردید. در پایان داده‌های بدست آمده با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی، تحلیل دیداری نمودارها با شاخص‌های روند، ثبات، درصد داده‌های غیرهمپوش (PND) و همپوش (POD) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که طرحواره‌درمانی درافزایش عزت‌نفس آشکار افراد دارای اختلال شخصیت خودشیفته موثر نبود ولی در افزایش عزت نفس ناآشکار آنها موثر واقع شد.بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر، طرحواره‌درمانی ذهنیت‌مدار در بهبود و افزایش عزت نفس ناآشکار افراد دارای اختلال شخصیت خودشیفته از کارایی و اثربخشی لازم برخوردار است و می‌تواند در درمان علائم ناشی از عزت نفس پایین بیماران خودشیفته مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Schema Mode Therapy on the Self-Esteem in Narcissistic Personality Disorder: A Single-Subject Research

نویسندگان [English]

  • saeed khodabandelow 1
  • Mahmoud Najafi 2
  • Icaaq Rahimian Boogar 3

1 Graduate student of Clinical psychology, University of semnan, Semnan, Iran.

2 Assistant Professor, Faculty of Psychology and Education, Semnan University

3 Associate Professor of department Clinical Psychology, University of Semnan

چکیده [English]

The present study aimed to study the effectiveness of schema mode therapy on the increasing of explicit and implicit self -esteem in narcissistic personality disorder was carried out. In this study, the A-B single-subject design, and multiple baseline were used. The study sample was three clinic clients in Qazvin who were selected by purposive sampling. So that, the clients after answering to the Third Version of Millon Clinical Multiaxial Inventory (MMPI-III(, were diagnostic interviewed by psychiatrist, and they were diagnosed with Narcissistic Personality Disorder (NPD). First, at baseline, subjects (2 female, 1 male), responded to the Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES). After drawing the baseline data, the treatment process was followed in accordance with the principles of the single subject experimental designs and all three subjects entered to the treatment plan one after another. Schema therapy in 20 individual 60-minute sessions weekly for 2 sessions was administered and 1 month after the end of treatment, follow-up period followed. Finally, the data obtained using descriptive statistics, visual analysis charts with trend indicators, stability, percentage data unoverlapping (PND), and the percentage overlapping data (POD) were analyzed. The results showed that schema mode therapy on the increasing of the explicit self-esteem in narcissistic personality disorder was not effective, but on their implicit self-esteem was effective. According to the results, schema therapy on improving and increasing of the explicit self-esteem in narcissistic personality disorder is efficient and effective, and can be used in the treatment of symptoms that they are due to low implicit self-esteem in narcissism patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schema therapy
  • Narcissistic personality disorder
  • Explicit self-esteem
  • Implicit self-esteem
آرنتز، آرنود؛ و خندرن، هنی فن. (2009). طرحواره‌درمانی اختلال شخصیت مرزی. ترجمه حسین زیرک و حسن حاجی پور. (1393). چاپ اول، تهران: انتشارات ارجمند.
آقامحمدی، سمیه؛ کجباف، محمدباقر؛ نشاط دوست، حمیدطاهر؛ عابدی، احمد؛ کاظمی، زینب؛ و صادقی، سعید. (1390). اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر روابط اجتماعی دختران فراری: پژوهش مورد‌منفرد . مجلهروانشناسیبالینی، 3(2)، 89-79.
احمدی، نسرین؛ و قریشی راد، فخرالسادات (1392). بررسی رابطه بین طرح وارههای ناسازگار و سبک های فرزند پروری در افراد دارای رگه های اختلالات شخصیت دسته ب. مجله روانشناسی بالینی وشخصیت، 10(21)، 98-87.
انجمن روان پزشکی آمریکا. (2013). راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی- ویراست پنجم. ترجمه یحیی سیدمحمدی، (1393). چاپ اول، تهران: انتشارات ساوالان.
اعلمی نیا، منصوره. (1393). بررسی و تحلیل پژوهش‌های حوزه طرحواره‌درمانی. فصلنامهمطالعاتروان‌شناسیبالینی، 5(18)، 125-100.
اسماعیلی، علی؛ سهرابی، فرامرز؛ برجعلی، احمد؛ و فرخی، نورعلی. (1389). مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و در مان شناختی-رفتاری بر بهبودی وسواس-اجبار همایند و نا همایند با افسردگی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی. دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
جلالی، رستم. (1391). نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی. مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 1(4)، 320-310 .
جوشن لو، محسن؛ و قائدی، غلامحسین. (1387). بررسی مجدد پایایی و اعتبار مقیاس حرمت خود روزنبرگ در ایران. مجله دانشور، 15(31)، 56-49.
حمیدپور، حسن؛ دولتشاهی، بهروز؛ پورشهباز، عباس؛ و دادخواه، اصغر. (1389). کارآیی طرحواره درمانی در درمان زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 4(16)، 426-420.
خدایاری فرد، محمد؛ و صیادشیرازی، مریم. (1394). اثربخشی خانواده درمانی شناختی– رفتاری بر اختلال شخصیت خودشیفته: مطالعه موردی. مجله رویش روان شناسی، 4(10)، 36-25.
خورشیدزاده، محسن؛ برجعلی، احمد؛ سهرابی، فرامرز؛ و دلاور، علی. (1390). اثربخشی طرحواره‌درمانی در درمان زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی. مجله پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره، 1(2)، 24-5.
دیویسیون، جرالد؛ نیل، جان؛ کرینگ، ان ام؛ و جانسون، شری ال. (2014). آسیب‌شناسی روانی بر اساس DSM-5. ترجمه مهدی دهستانی. (1395). جلد دوم، چاپ اول، تهران: انتشارات ویرایش.
رجبی، غلامرضا. (1386). سنجش پایایی و روایی مقیاس عزت‌نفس روزنبرگ در دانشجویان سال اول دانشگاه شهید چمران. مجله پژوهش‌هایتربیتیوروانشناختی، 3(2)، 48-33 .
رستمی، مصطفی؛ برجعلی، احمد؛ و سهرابی، فرامرز. (1394). اثربخشی طرحواره‌درمانی بر علائم مبتلایان به اختلال دوقطبی نوع 1: پژوهش مورد‌منفرد . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی. دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
سهرابی، فرامرز. (1394). رواندرمانی‌های موج سوم: خاستگاه، حال و چشم انداز، با تاکید ویژه بر طرحواره‌درمانی. فصلنامه مشاوره و رواندرمانی، 5(18)، 14-1.
شریفی، علی اکبر؛ مولوی، حسین؛ و نامداری، کوروش. (1386). روایی تشخیصی آزمون بالینی چندمحوری میلون-3. مجله دانش و پژوهش در روان‌شناسی، 4(34)، 38-27.
صفاری نیا، مجید؛ شقاقی، فرهاد؛ ملکی، بهرام (1391)0بررسی مقدماتی ویژگیهای روانسنجی پرسش‌نامه شخصیت خودشیفته (NPI-40). فصلنامه مطالعات روان‌شناسی بالینی، 2(8)،92-71.
صورتیچی، طوبی؛ سلیمی بجستانی، حسین؛ کلانترکوشه، محمد. (1394). اثربخشی آموزش فنون نظم بخشی هیجانی بر کاهش ترس از صمیمیت زنان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی. دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
طباطبایی برزکی، سعید؛ سهرابی، فرامرز؛ و کریمی زارچی، مهدی. (1391). اثربخشی آموزش تکنیکهای تجربی طرحواره درمانی بر روی طرحواره‌های افراد افسرده. فصلنامه مشاوره و رواندرمانی، 3(11)، 75-80.
فراهانی، حجت اله؛ عابدی، احمد؛ آقامحمدی، سمیه؛ و کاظمی، زینب. (1392). مبانی کاربردی طرح های مورد‌منفرد  در پژوهش‌های علوم رفتاری و پزشکی. تهران: انتشارات روان‌شناسی و هنر.
قربانعلی پور، مسعود. (1389). اثربخشی و مقایسه طرحواره‌درمانی و معنادرمانی بر هراس از مرگ در افراد مبتلا به خودبیمار پنداری. رساله دکتری. دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی. دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
کاپلان، هارولد. و سادوک، بنجامین. (2003). خلاصه روان پزشکی و علوم رفتاری. ترجمه نصرت اله پورافکاری. (1382). جلد دوم. چاپ اول، تهران: انتشارات شهرآب.
قریشی راد، فخرالسادات. (1394). اعتباریابی و تحلیل عاملی پرسش نامه شخصیت خودشیفته(NPI-40) در جمعیت غیرعاملی. مجلهدانشگاهعلومپزشکیمازندران، 25(124)، 93-84.
کاملی، زهرا؛ قنبری هاشم آبادی، بهرام علی؛ محمدیان شعرباف، حمیدآقا. (1390). بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره برتعدیل طرحواره‌های ناسازگار اولیه در دختران نوجوان بی سرپرست و بد سرپرست. مجله پژوهش‌هایروانشناسیبالینیومشاوره، 1(1)، 98-81.
کردلو، منیره. (1389). شناخت درمانی اختلالات شخصیت رویکرد طرحواره محور. انتشارات مشاور مدرسه، 5(3) 23-21
گنجی، مهدی. (1392). آسیب‌شناسی روانی بر اساس DSM-5 . تهران: انتشارات ساوالان.
موسوی  اصل، علی؛ برجعلی، احمد؛ سهرابی، فرامرز؛ فرخی، نورعلی (1391). اثربخشی  طرحواره‌درمانی  بر کاهش علائم  تجربه مجدد  ضربه درجانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه (PTST). فصلنامه مطالعات روان‌شناسی بالینی، 2(8)92-71.
عبدی، رضا؛ و نصیری، احد. (1394). نقش ابعاد نابهنجار شخصیت در پیش بینی ویژگی‌های شخصیت خودشیفته. مجله اندیشه و رفتار، 37(9) 94-21.
هاشمی، حمید؛ حیدری، محمود؛ فتح آبادی، جلیل؛ و نجات، پگاه. (1391). بررسی ویژگیهای روان سنجی آزمون تداعی ضمنی عزت‌نفس. فصلنامهمطالعاتاندازه گیریوارزشیابیآموزشی، 1(1)، 48-33.
یانگ، جفری. (1994). شناخت درمانی اختلالات شخصیت. ترجمه حسن حمیدپور و علی صاحبی. (1392). چاپ سوم، تهران: انتشارات ارجمند.
یانگ، جفری؛ کلوسکو، ژانت؛ ویشار، مارجوری. (2003). طرحواره‌درمانی: راهنمای کاربردی برای متخصصین بالینی. ترجمه حسن حمیدپور و زهرا اندوز. (1389). چاپ ششم، تهران: انتشارات ارجمند.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). American Psychiatric Pub.
Anderson, J., Snider, S., Sellbom, M., Krueger, R., & Hopwood, C. (2014). A comparison of the DSM-5 Section II and Section III personality disorder structures. Psychiatry Research, 216(3), 363-372.
Arntz, A. (2012). Schema therapy for cluster C personality disorders. The Wiley-Blackwell handbook of schema therapy: Theory, research, and practice, 397-414.
Arntz, A., Klokman, J., & Sieswerda, S. (2005). An experimental test of the schema mode model of borderline personality disorder. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry36(3), 226-239.
Bamber, M. (2004). ‘The good, the bad and defenceless Jimmy’—a single case study of Schema Mode Therapy. Clinical Psychology & Psychotherapy11(6), 425-438.
Bamelis, L. L., Evers, S. M., Spinhoven, P., & Arntz, A. (2014). Results of a multicenter randomized controlled trial of the clinical effectiveness of schema therapy for personality disorders. American Journal of Psychiatry.
Bamelis, L. L., Evers, S. M., & Arntz, A. (2012). Design of a multicentered randomized controlled trial on the clinical and cost effectiveness of schema therapy for personality disorders. BMC public health12(1), 1.
Bateman, A. W., Gunderson, J., & Mulder, R. (2015). Treatment of personality disorder. The Lancet385(9969), 735-743.
Ball, G. A., Brandon, M. B,.  Plus, D,. Richland, W. A. (2015). Frequency of narcissistic personality disorder in pastors: A preliminary study. American Association of Christian Counselors.11(2)1-18. 
Baskin-Sommers, A., Krusemark, E., & Ronningstam, E. (2014). Empathy in narcissistic personality disorder: From clinical and empirical perspectives. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment5(3), 323.
Behary, W. T., & Dieckmann, E. (2011). Schema therapy for narcissism: The art of empathic confrontation, limit-setting, and leverage. The Handbook of narcissism and narcissistic personality disorder: Theoretical approaches, empirical findings, and treatments, 445-456.
Bosson, J. K., Lakey, C. E., Campbell, W. K., Zeigler‐Hill, V., Jordan, C. H., & Kernis, M. H. (2008). Untangling the links between narcissism and self‐esteem: A theoretical and empirical review. Social and Personality Psychology Compass2(3), 1415-1439.
Bosson, J. K., Swann, W. B., & Pennebaker, J. W. (2000). Stalking the perfect measure of implicit self-esteem: The blind men and the elephant revisited?. Journal of personality and social psychology79(4), 631-643.
Brookes, J. (2015). The effect of overt and covert narcissism on self-esteem and self-efficacy beyond self-esteem. Personality and Individual Differences85, 172-175
Bushman, B. J., & Baumeister, R. F. (1998). Threatened egotism, narcissism, self-esteem, and direct and displaced aggression: Does self-love or self-hate lead to violence?. Journal of personality and social psychology75(1), 219.
Blascovich, J., & Tomaka, J. (1996). The biopsychosocial model of arousal regulation. Advances in experimental social psychology28, 1-51.
Campbell, W. K., & Miller, J. D. (2011). The handbook of narcissism and narcissistic personality disorder: Theoretical approaches, empirical findings, and treatments. John Wiley & Sons.
Caligor, E., Levy, K. N., & Yeomans, F. E. (2015). Narcissistic personality disorder: diagnostic and clinical challenges. American Journal of Psychiatry172(5), 415-422.
Callaghan, G. M., Summers, C. J., & Weidman, M. (2003). The treatment of histrionic and narcissistic personality disorder behaviors: A single-subject demonstration of clinical improvement using functional analytic psychotherapy. Journal of contemporary psychotherapy33(4), 321-339.
Cain, N. M., Pincus, A. L., & Ansell, E. B. (2008). Narcissism at the crossroads: Phenotypic description of pathological narcissism across clinical theory, social/personality psychology, and psychiatric diagnosis. Clinical psychology review28(4), 638-656. 
Cozma, H,. Javadian, J,. Gupta, V.K,. & Canever, M. (2014). Narcissistic personality inventory: An assessment of measurement equivalence across countries and gender. The international journal of management and business, 5(1), 108-116
Dickinson, K. A., & Pincus, A. L. (2003). Interpersonal analysis of grandiose and vulnerable narcissism. Journal of personality disorders17(3), 188-207.
Farrell, J. M., Shaw, I. A., & Webber, M. A. (2009). A schema-focused approach to group psychotherapy for outpatients with borderline personality disorder: a randomized controlled trial. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry40(2), 317-328.
Giesen-Bloo, J., Van Dyck, R., Spinhoven, P., Van Tilburg, W., Dirksen, C., Van Asselt, T., ... & Arntz, A. (2006). Outpatient psychotherapy for borderline personality disorder: randomized trial of schema-focused therapy vs transference-focused psychotherapy. Archives of general psychiatry63(6), 649-658.
Ha, C., Petersen, N., & Sharp, C. (2008). Narcissism, self-esteem, and conduct problems. European child & adolescent psychiatry17(7), 406-413.
Hammond, D., & Gast, D. L. (2010). Descriptive Analysis of Single Subject Research Designs: 1983—2007. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 187-202.
Jacob, G. A., & Arntz, A. (2013). Schema therapy for personality disorders-a review. International Journal of Cognitive Therapy6(2), 171-185.
Jalali Asheghabadi, P., Borjali, A., & Hosseinsabet, F. (2015). Overt and Covert Narcissism in Iranian Students: The Role of Self-esteem and Shame. Practice in Clinical Psychology3(2), 79-88.
Jovev, M., & Jackson, H. J. (2004). Early maladaptive schemas in personality disordered individuals. Journal of Personality Disorders18(5), 467-478.
Kalichman, S. C., Shealy, L., & Craig, M. E. (1991). The use of the MMPI in predicting treatment participation among incarcerated adult rapists. Journal of Psychology & Human Sexuality3(2), 105-119.
Kealy, D., & Ogrodniczuk, J. S. (2012). Pathological narcissism: A front-line guide. Practice24(3), 161-174.
Kellogg, S. H., & Young, J. E. (2006). Schema therapy for borderline personality disorder. Journal of clinical psychology62(4), 445-458.
Keulen-de Vos, M. E. (2013). Emotional states, crime and violence: a schema therapy approach to the understanding and treatment of forensic patients with personality disorders.
Kernberg, O. F. (2014). An overview of the treatment of severe narcissistic pathology. The International Journal of Psychoanalysis95(5), 865-888.
Kernberg, O. F., & Yeomans, F. E. (2013). Borderline personality disorder, bipolar disorder, depression, attention deficit/hyperactivity disorder, and narcissistic personality disorder: practical differential diagnosis. Bulletin of the Menninger clinic77(1), 1-22.
Koole, S. L., Govorun, O., Cheng, C. M., & Gallucci, M. (2009). Pulling yourself together: Meditation promotes congruence between implicit and explicit self-esteem. Journal of Experimental Social Psychology45(6), 1220-1226.
Krizan, Z., & Suls, J. (2008). Are implicit and explicit measures of self-esteem related? A meta-analysis for the Name-Letter Test. Personality and Individual Differences44(2), 521-531.
Levy, K. N., Ellison, W. D., & Reynoso, J. S. (2011). A historical review of narcissism and narcissistic personality. The handbook of narcissism and narcissistic personality disorder, 3-13.
Levine, A. B., & Faust, J. (2013). A psychodynamic approach to the diagnosis and treatment of closet narcissism. Clinical Case Studies12(3), 199-212.
Logan, L. R., Hickman, R. R., Harris, S. R., & Heriza, C. B. (2008). Single‐subject research design: recommendations for levels of evidence and quality rating. Developmental medicine & child neurology50(2), 99-103.
Martin, J., Walcott, G., Clarke, T. R., Barton, E. N., & Hickling, F. W. (2013). The prevalence of personality disorder in a general medical hospital population in Jamaica. West Indian Medical Journal62(5), 463-467.
Ministry of Justice. (2011). Working with Personality Disordered Offenders. A Practitioner’s Guide.
Miller, J. D., Widiger, T. A., & Campbell, W. K. (2010). Narcissistic personality disorder and the DSM-V. Journal of Abnormal Psychology119(4), 640.
Morf, C. C., & Rhodewalt, F. (1993). Narcissism and self-evaluation maintenance: Explorations in object relations. Personality and Social Psychology Bulletin19(6), 668-676.
Myers, E. M., & Zeigler-Hill, V. (2012). How much do narcissists really like themselves? Using the bogus pipeline procedure to better understand the self-esteem of narcissists. Journal of Research in Personality46(1), 102-105.
Nadort, M., van Genderen, H., & Behary, W. (2012). Training for and Registrations of Schema Therapists. The Wiley-Blackwell Handbook of Schema Therapy: Theory, Research and Practice, 441.
Nordahl, H. M., Holthe, H., & Haugum, J. A. (2005). Early maladaptive schemas in patients with or without personality disorders: does schema modification predict symptomatic relief?. Clinical Psychology & Psychotherapy12(2), 142-149.
Nordahl, H. M., & Nysæter, T. E. (2005). Schema therapy for patients with borderline personality disorder: a single case series. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry36(3), 254-264.
Nysæter, T. E., & Nordahl, H. M. (2008). Principles and clinical application of schema therapy for patients with borderline personality disorder. Nordic Psychology60(3), 249.
Ogrodniczuk, J. S. (2013). Understanding and treating pathological narcissism. American Psychological Association.
Păunescu, C., Piţigoi, G., Gagea, G., & Păunescu, M. (2014). Study on the Self-evaluation of Self-esteem among Young Adults. Procedia-Social and Behavioral Sciences117, 705-709.
Pincus, A. L., & Lukowitsky, M. R. (2010). Pathological narcissism and narcissistic personality disorder. Annual Review of Clinical Psychology6, 421-446.
Philippson, P. (2009). Schema Therapy: A Gestalt-Oriented Overview Scott H. Kellogg New York University and The Schema Therapy Institute. Gestalt10(1).
Rad, F. G. Validation and Factor Analysis of Persian Version of the Narcissistic Personality Inventory-40 in Non-clinical Population.
Rahimian, S., & Ghaffary, T. (2014). Schema therapy as a treatment for chronic disorder. Indian J. Sci. Res4(3), 437-446.
Rhodewalt, F., Madrian, J. C., & Cheney, S. (1998). Narcissism, self-knowledge organization, and emotional reactivity: The effect of daily experiences on self-esteem and affect. Personality and Social Psychology Bulletin24(1), 75-87.
Rahimian, Sh,. & Ghaffari, T. (2014). Schema therapy as a treatment for chronic disorders. Indian J.Sci.Res. 4(3), 437-446.
Raskin, R., Novacek, J., & Hogan, R. (1991). Narcissism, Self‐Esteem, and Defensive Self‐Enhancement. Journal of personality59(1), 19-38.
Rosario, P.M., & White, R.M. (2005). The narcissistic personality inventory: Test-retest stability and internal consistency. Pers Individ Dif 39(6): 1075-1081.
Ronningstam, E., & Weinberg, I. (2013). Narcissistic personality disorder: Progress in recognition and treatment. Focus11(2), 167-177.
Ronningstam, E. (2013). An update on narcissistic personality disorder. Current opinion in psychiatry26(1), 102-106.
Ronningstam, E. (2016). Pathological Narcissism and Narcissistic Personality Disorder: Recent Research and Clinical Implications. Current Behavioral Neuroscience Reports3(1), 34-42.   
Ronningstam, E., & Weinberg, I. (2013). Narcissistic personality disorder: Progress in recognition and treatment. Focus11(2), 167-177.
Rosenthal, S.A,. Montoya, R.M,. Ridings, L.E,. Rieck, S.M,. & Hooley, J.M. (2011). Further evidence of the Narcissistic Personality Inventory’s validity problems: A meta-analytic investigation-Response to Miller, Maples, and Campbell. Journal of Research in Personality, 45, 410-414.
Roediger, E. & Laireiter, A.R. (2013). The schema sherapeutic mode cycle in behavior therapy supervision. (English Version of) Verhaltenstherapie. 23,91–99
Rosenthal, S. A., Montoya, R. M., Ridings, L. E., Rieck, S. M., & Hooley, J. M. (2011). Further evidence of the Narcissistic Personality Inventory’s validity problems: A meta-analytic investigation—Response to Miller, Maples, and Campbell (this issue). Journal of Research in Personality45(5), 408-416.
Ritter, K. (2014). The Narcissistic Personality Disorder: Empirical Studies (Doctoral dissertation, Berlin, Humboldt Universität zu Berlin, Diss., 2014).
Say, B. (2010). Unfolding the Myth of Narcissus: Towards a Process Oriented Approach to Working with Narcissism. Portland, Oregon.
Skodol, A. E., Bender, D. S., & Morey, L. C. (2014). Narcissistic personality disorder in DSM-5. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment5(4), 422.
Skodol, A. E., Morey, L. C., Bender, D. S., & Oldham, J. M. (2015). The alternative DSM-5 model for personality disorders: a clinical application. American Journal of Psychiatry172(7), 606-613.
Stets, J. E., & Burke, P. J. (2014). Self-esteem and identities. Sociological Perspectives57(4), 409-433.
Vater, A., Schröder-Abé, M., Ritter, K., Renneberg, B., Schulze, L., Bosson, J. K., & Roepke, S. (2013). The narcissistic personality inventory: a useful tool for assessing pathological narcissism? Evidence from patients with narcissistic personality disorder. Journal of Personality Assessment95(3), 301-308.
Vater, A., Ritter, K., Schröder-Abé, M., Schütz, A., Lammers, C. H., Bosson, J. K., & Roepke, S. (2013). When grandiosity and vulnerability collide: Implicit and explicit self-esteem in patients with narcissistic personality disorder. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry44(1), 37-47.
Vaknin, S. (2015). Malignant self love: Narcissism revisited. Narcissus Publishing.
Van Vreeswijk, M., Broersen, J., & Nadort, M. (2015). The Wiley-Blackwell handbook of schema therapy: Theory, research and practice. John Wiley & Sons.
Vreeswijk, M., Broersen, J., & Schurink, G. (2014). Mindfulness and schema therapy: A practical guide. John Wiley & Sons.
Widiger, T. A. (Ed.). (2012). The Oxford handbook of personality disorders. Oxford University Press.
Wink, P. (1991). Two faces of narcissism. Journal of personality and social psychology61(4), 590.
Young, J., & Behary, W. T. (1998). Schema-focused therapy for personality disorders.
Young, J. E. (1994). Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach (rev. Professional Resource Press/Professional Resource Exchange.
Zeigler‐Hill, V. (2006). Discrepancies between implicit and explicit self‐esteem: Implications for narcissism and self‐esteem instability. Journal of personality74(1), 119-144.
Zeigler-Hill, V., Green, B. A., Arnau, R. C., Sisemore, T. B., & Myers, E. M. (2011). Trouble ahead, trouble behind: Narcissism and early maladaptive schemas. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 42(1), 96-103.