نویسندگان

1 باز نشسته دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکترای روان‌شناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

3 دانشیار پزشکی، فوق تخصص کودکان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان

چکیده

اضطراب و افسردگی پس از زایمان شرایط زیان باری است که نه‌تنها مادران بلکه نوزاد آنان را به‌صورت منفی تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این رو این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی درمان‌های روان‌شناختی در کاهش مشکلات مذکور در مادران در معرض خطر اجراشده است. پژوهش حاضر کار آزمایی بالینی تصادفی با گروه کنترل بود. پس از ارزیابی 75 مادر که نوزادشان در بخش مراقبت ویژه نوزادان بستری بودند، 45 مادر که میزان اضطراب و افسردگی آن‌ها بالاتر از نقطه برش بوده و شرایط لازم را داشتند شناسایی و سپس به‌صورت تصادفی در سه گروه 15 نفری، دو گروه مداخله و یک گروه کنترل اختصاص یافتند. برای گروه مداخله اول، درمان CBT  و گروه مداخله دوم، درمان ACT  در 8 جلسه اجرا شد و گروه کنترل، مراقبت معمول را دریافت کردند. جهت تعیین تأثیر برنامه مداخله‌ها، با استفاده از آزمون اضطراب زانک و آزمون افسردگی ادینبورگ، پیش‌آزمون و پس‌آزمون برگزار شد. نمرات گروه‌های مداخله در مقایسه با گروه کنترل در مقیاس اضطراب و افسردگی در پس‌آزمون تغییرات معنی‌دار داشت. افسردگی و اضطراب پس از مداخلات، کاهش یافت و اندازه این کاهش در گروه ACT بیشتر بود. با توجه به نتایج، درمان ACT در کاهش اضطراب و افسردگی مادران تأثیر بیشتری نسبت به درمان CBT  دارد و استفاده از رویکرد ACT  و لزوم همکاری پرستاران و پزشکان با روانشناسان برای انجام مداخلات ضروری به نظر ‌می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy (CBT) and Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on Anxiety and Depression in Premature Infants Mothers

نویسندگان [English]

  • abolfazl karami 1
  • Roghayeh Omrani 2
  • Navid Danaei 3

1 allameh tabatabaei

2 Associate Professor, Pediatrician, Medical Science University of Semnen, Semnan, Iran

چکیده [English]

Postpartum anxiety and depression are harmful conditions that negatively affects not only mothers but also their infants. Therefore, this study aimed to determine and compare the effectiveness of psychological treatments in reducing the above-mentioned problems in mothers at risk. This is a randomized clinical trial with control group. After assessing 75 mothers who were admitted to infants' care unit, 45 mothers who had anxiety and depression levels above the cut-off point and conditions of participation in the design were identified and then randomly divided into three groups of 15, two intervention groups And a control group. For the first intervention group, the CBT program and the intervention group of the ACT program were administered in 8 sessions and the control group received the usual training. To determine the effect of the intervention program, a pre-test and post-test were conducted using the Zung anxiety test and Edinburgh post-partum depression test. The scores of intervention groups were significantly different in the post-test group compared to the control group in the anxiety and depression scale. The rate of depression and anxiety decreased after intervention, and the size of this decrease was higher in the ACT group. ACT treatment has a greater effect on the anxiety and depression of mothers than CBT treatment. According to the results, the use of the ACT approach and the need for nurses and doctors to cooperate with psychologists to intervene is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive behavioral therapy
  • Acceptance and Commitment therapy
  • Anxiety
  • Depression
  • Premature newborn mothers
فیضی، ژاله. مرادی، علیرضا. خواجه‌دلوئی، محمد و خادم، نیره (1396). "کارآمدی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب و افسردگی زنان باردار به وسیله لقاح خارج از رحمی". فصلنامه مطالعات روان‌شناسی بالینی، سال هفتم، شماره بیست و هفتم، 1-21.
قمیان، سهیلا. شعیری، محمدرضا (1396)." اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد کودکان مبتلا به درد مزمن (CHACT) بر نشانه‌های برونی‌سازی شده‌ی کودکان 7 تا 12 ساله مبتلا به درد مزمن". فصلنامه مطالعات روان‌شناسی بالینی، سال هفتم، شماره بیست و نهم، 1-19.
نعیمی، ابراهیم و مظاهری، زهرا. (1396). "بررسی تأثیر مشاوره مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر انطباق‌پذیری مسیر شغلی دانشجویان". فصلنامه مطالعات روان‌شناسی بالینی، سال هفتم، شماره بیست و هفتم، 161-180.
ویسانی،ی. دلپیشه، آ. سایه میری، ک. رضائیان، س(1392)." روند افسردگی پس از زایمان در ایران". بررسی و تحلیل متناوب درمان افسردگی.1-8.
Adouard, F., Glangeaud-Freudenthal, N. Golse., & B. (2015)." Validation of the Edinburgh postnatal depression scaleEPDS (in asample of women with high-risk pregnancies in France". Arch Womens Ment Health.; 8(2), 89-95
Akerblad, A. C., Bengtsson, F., Ekselius, L., von Knorring, L. (2013)."Effects of an educational compliance enhancement programme and therapeutic drug monitoring on treatment adherence in depressed   patients managedby general practitioners". Int Clin Psychopharmacol.; 18(6): 347-54.
Anastasi, A. (2014).Psychological testing. New York: Macmillan.
Babcock, J. C., Green, C. E., Robie, C. ( 2014)."Does batterer's treatment work?" A meta analytic review of domestic violence treatment. Clin Psychol Rev Jan; 23(8):1023-53.
Bach, P., & Hayes, S. C. (2017)"The use of acceptance and commitment therapy to prevent the rehospitalization of psychotic patients": A randomized controlled trial. J Consult Clin Psychol. Oct; 70 (5):1129-1139.
Beck, CT. (2012). Predictors of postpartum depression: an update. Nurs Res.; 50(5): 275-85.
Board, R. & Ryan-Wenger N. (2011)." Long-term effects of pediatric intensive care unit hospitalization on families with young children". J Heart Lung; 31(1):53-66.
Cox JL, Holden JM, Sagovsky R. (1987)." Detection of postnatal depression. Development of 10item Edinburgh Postnatal Depression Scale". Br J Psychiatry. Jun; 150:782-6.
Dahl, J., Wilson, K. G. & Nilsson, A. (2013)"Acceptance and commitment therapy and the treatment of personsat risk for long-term disability resulting from stress and pain symptoms": A preliminary randomizedtrial. behave therapy. Aut; 35(4):785-801.
Eberhard-Gran, M., Eskild, A., Tambs, K., Opjordsmoen, S., Samuelsen, S. O. (2010)." Review of validation studies of the Edinburgh postnatal depression scale". Acta Psychiatr Scand; 104(4): 243-9
Ericksen, J., Condon, J., Bilszta, J., Brooks, J., Milgrom, J., Hayes, B., & Buist, A. (2015). " Recognition and management of perinatal depression in general practice": a survey of GPs and postnatal women. Australian family physician, 34(9), 787-90.
Forman, E. M., Herbert, J. D. (2014). New directions in cognitive behavior therapy: Applying empirically supported treatment in your practice, 2nd ed. New York: Wiley,: 263-265.
Gifford, E. V, Kohlenberg, B. S., Hayes, S. C, Antonuccio, D. O, Piasecki M. M, Rasmussen-Hall, & M. L. (2012). "Acceptance-Based treatment for smoking cessation". Behavior Therapy. Aut; 35(4): 689-705.
Green, K., Broome, H., & Mirabella, J. (2010). "Postnatal depression among mothers in the United Arab Emirates: socio-cultural and physical factors". Psychology, health & medicine, 11(4), 425-431.
Hamilton, M. (2014)." The assessment of anxiety states by rating". Britbh Journal of Medical Psychology, 32, 50-55.
Hayes SC, Follette VM, Linehan MM. (2017).Mindfulness and acceptance: expanding the cognitive-behavioral. New York:Guilford Press.
Hayes SC, Strosahl KD, Wilson KG. (2017).Acceptance and commitment therapy. An experiential
approach to behavior change, 3nd ed. New York: Guiford, 165-171.
Hou, Y., Hu, P., Zhang, Y., et al. (2014)."Cognitive behavioral therapy in combination with systemic family therapy improves mild to moderate postpartum depression". Rev Bras Psiquiatr. 36(1): 47-52.
Howard, L. M., Hoffbrand, S., Henshaw, C., Boath, L., & Bradley, E. (2015). "Antidepressant prevention of postnatal depression". Cochrane Database of Systematic Review, 2, 1-14.
Johnson, S., Ring, W., Anderson, P., Marlow, N. (2010)."Randomized trial of parental support for families with very preterm children": Outcomes at 5 years. Arch Dis Child; 90(9): 909-15.
Jotzu M, Poet CH. (2011).Helping parent cope with trauma of premature birth.pediatrics. 115 (4): 915-919.
Kanter, J. W, Baruch, D. E, Gaynor, S. T. (2012)."Acceptance and commitment therapy and behavioral activation for the treatment of depression"; description and comparison. Behave anal. Fall; 29(2):161-185.
Karamy, A. (2009), Editor. Zung anxiety inventory. Tehran: Psychometrics Publication Center.
Kazantis, N., Deane, E. P., Ronhan, K. R. (2012)."Homework assignments in cognitive and behavioral therapy": a meta- analysis. Clin Psychology Sci Pract; 7: 189-202.
Klerman, G. L., Weissman, M. M., Rounsaville, B., & Chevron, E. S. (2010). Interpersonal psychotherapy for depression. New York, NY, US: New York University Press.
Leis, J. A., Solomon, B. S., Wasserman, K. E. et al. (2014)." Preventing Postpartum Depression in a Pediatric Primary Care Clinic". A Pilot Study. Clin Pediatr. pii. [Epub ahead of print] 48(4): 218-24.
Mazhari, S., & Nakhaee, N. (2007). "Validation of the Edinburgh postnatal depression scale in an Iranian sample". Archives of women's mental health, 10(6), 293-297
McGinn, L. K., & Sanderson, W. C. (2008) "What allows cognitive behavioral therapy to be brief: Overview, efficacy, and crucial factors facilitating brief treatment". Clinical Psychology: Science and Practice, 8(1), 23-37.
Mishina, H., & Takayama, J. I. (2009). "Screening for maternal depression in primary care pediatrics". Current Opinion in Pediatrics, 21(6), 789–793.
Misri, S., Reebye, P., Corral, M., Mills, L. (2014)." The use of paroxetine and cognitive-behavioral therapy in postpartum depression and anxiety": a randomized controlled trial. J Clin Psychiatry. 69(5): 1236-41.
Montazeri, A., Torkan, B., Omidvar, S. (2007). "The Edinburgh postnatal depression scale (EPDS)": translation and validation study of the Iranian version. BMC Psychiatry; 11: 293-7.
Nunnali, J. C. (2014). Psychometric theory. New York: McGraw-Hill.
O'Hara MW, Wisner KL. (2013)Perinatal mental illness: Definition, description and aetiology. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 28(1): 3-12.
Parker, G., Roy, K., Eyers, K. (2013).Cognitive behavior therapy for depression? Choose horses for courses. Am J Psychiatry May; 160(5):825-34.
Posmontier, B. (2008). "Functional status outcomes in mothers with and without postpartum depression". Journal of Midwifery & Women’s Health, 53(4), 310-318. Thought & Behavior in Clinical Psychology.
Puterbaugh, D. T. (2016). "Communication counseling as part of a treatment plan for depression". Journal of Counseling & Development, 84(3), 373-380.
Santos, I. S., Matijasevich, et al (2007)." Comparing validity of Edinburgh scale and SRQ20 inscreening for post-partum depression". Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health 418-416(18)3.
Stuart, S., & Koleva, H. (2014). "Psychological treatments for perinatal depression. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology", 28(1), 61-70. Review and Meta-Analysis.
Taylor, R., J. (2008)." A personalicy scale of manifest anxiety". Journal of Abnormal Psychology. 48. 285-290.
Vowles, K. E, McCracken, L. M. (2010). "Acceptance and Values-Based Action in Chronic Pain": A Study of Treatment Effectiveness and Process: J Consult & Clin Psychol.; (76): -397-407.
William, W. K. Zung. (1971). A rating instrument for anxiety disorders. Psychosomatics
Wojdyla, D., Beck, S., Say, L., et al. (2010)."The worldwide incidence of preterm birth": a systematic review of maternalmortality and morbidity. Bull World Health Organ; 88(1):31-8.
Zettle., R. D. (2003). “Acceptance and commitment therapy (ACT) vs. systematic desensitization in treatment of mathematics anxiety”. Psychological Record, 53, 197–215.