مدیر مسئول


دکتر احمد برجعلی استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

روان شناسی بالینی

سردبیر


دکتر فرامرز سهرابی استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

روان شناسی بالینی

دبیر تخصصی


مهدی خانجانی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

روان شناسی بالینی

اعضای هیات تحریریه


فرامرز سهرابی استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

روان شناسی بالینی

اعضای هیات تحریریه


احمد برجعلی استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

روان شناسی بالینی

اعضای هیات تحریریه


دکتر رسول روشن چسلی استاد، دانشگاه شاهد

روان شناسی بالینی

اعضای هیات تحریریه


محمد نریمانی استاد، دانشگاه محقق اردبیلی

روان شناسی عمومی

اعضای هیات تحریریه


حمیدرضا محمدیان شعرباف استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

روان شناسی عمومی

اعضای هیات تحریریه


حسین سلیمی استاد، دانشگاه بقیه الله

روان شناسی بالینی

اعضای هیات تحریریه


مهرداد کلانتری استاد، دانشگاه اصفهان

روان شناسی

اعضای هیات تحریریه


عباس بخشی پور رودسری استاد، دانشگاه تبریز

روان شناسی بالینی

اعضای هیات تحریریه


شکوه السادات بنی جمالی استاد، دانشگاه الزهرا

روان شناسی

اعضای هیات تحریریه


ابوالقاسم عیسی مراد دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

روان شناسی

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


نعمت اله جعفری استاد دانشگاه پوآتیه فرانسه

روان شناسی

کارشناس نشریه


فرزانه نظری دانشگاه علامه طباطبائی

علوم سیاسی

  • farzaneh.nazari1368gmail.com