کلیدواژه‌ها = stress
تعداد مقالات: 15
1. The Effect of Training Spiritual Skills on Stress and Stressful Features of Nursing Mothers

دوره 9، شماره 33، زمستان 1397، صفحه 79-89

10.22054/jcps.2019.41370.2118

Maryam Safara؛ mohamad hatami؛ farnoosh Pashangzadeh


2. شناسایی نشانگان و طراحی مدل سندرم استرس جابه جایی در سالمندان ایرانی

دوره 8، شماره 32، پاییز 1397، صفحه 145-158

10.22054/jcps.2019.39726.2079

عبدالله معتمدی؛ محمدعلی سلطانی؛ عطیه حامدی


6. Stress Management in Preventive Police of Islamic Republic of Iran

دوره 7، شماره 28، پاییز 1396، صفحه 125-137

10.22054/jcps.2017.8160

Mohammad Pourasadi؛ shaghayegh pourasadi


7. Relationship between Positive Variables and Stress

دوره 7، شماره 28، پاییز 1396، صفحه 137-148

10.22054/jcps.2017.8161

Hajar Massah؛ Sayyed Meysam Dibaji


10. An Investigation of the Relationship between Sources of Meaning of Life and Mental Health

دوره 7، شماره 28، پاییز 1396، صفحه 43-51

10.22054/jcps.2017.8154

Abbas Rahiminezhad؛ Amir Mahmoud Hushmand Chatroidi؛ Javad Ejei


11. MSAS: An M-mental health care System for Automatic Stress detection

دوره 7، شماره 28، پاییز 1396، صفحه 72-80

10.22054/jcps.2017.8156

Saeid Pourroostaei Ardakani


15. اثربخشی روش آموزش ایمن‌سازی در مقابل استرس (SIT) بر کاهش استرس، اضطراب و افسردگی زنان شاغل

دوره 2، شماره 5، زمستان 1390، صفحه 28-49

دکتر فرامرز سهرابی؛ مهرنوش دارینی؛ حسین داوودی