مدل ساختاری علائم اختلالات خوردن در زنان بر اساس درونی‌سازی الگوهای رسانه، باورهای مربوط به خوردن و نگرانی از بدشکلی بدنی

زینب کاظمی؛ سمیه آقامحمدی؛ مصطفی خانزاده

دوره 12، شماره 46 ، فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22054/jcps.2022.62337.2607

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی و آزمون مدل ساختاری علائم اختلالات خوردن در زنان بر اساس درونی‌سازی الگوهای رسانه و با توجه به نقش میانجیگر باورهای مربوط به خوردن و نگرانی از بدشکلی بدنی، در دانشجویان دختر انجام شد. طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. 298 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی خمینی‌شهر در سال تحصیلی 99-98 با استفاده از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر