اثربخشی افزایش دانش جنسی بر رضایت زناشویی زنان متاهل

ناهید راستگو؛ محمود گلزاری؛ فرید براتی سده

دوره 5، شماره 17 ، دی 1393، ، صفحه 35-48

چکیده
   با توجه به اهمیت بنیان خانواده و از آنجا که مسائل جنسی یکی از مؤلفه های مهم برای داشتن یک زندگی بانشاط و پایدار است، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی افزایش دانش جنسی بر رضایت زناشویی زنان متأهل انجام گردید.پژوهش حاضر نوعی پژوهش شبه آزمایشی است که در آن بعد از اجرای پرسشنامه رضایت زناشویی اسپانیر و رضایت جنسی لارسون بر روی زنان متأهل ...  بیشتر