نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی علامه طباطبائی.

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی.

3 استادیار دانشگاه قرآن وحدیث.

چکیده

 با توجه به اهمیت بنیان خانواده و از آنجا که مسائل جنسی یکی از مؤلفه های مهم برای داشتن یک زندگی بانشاط و پایدار است، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی افزایش دانش جنسی بر رضایت زناشویی زنان متأهل انجام گردید.پژوهش حاضر نوعی پژوهش شبه آزمایشی است که در آن بعد از اجرای پرسشنامه رضایت زناشویی اسپانیر و رضایت جنسی لارسون بر روی زنان متأهل مراجعه کننده به سرا ی محله صادقیه (منطقه18) 30 نفر از آنها به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و درحال انتظار ( کنترل) جایگزین شده و در 12 جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش قرار گرفتند.
بعد از اجرای پس آزمون و اجرای آزمون در جلسه پیگیری تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس نشان داد که افزایش دانش جنسی  با 99% اطمینان (f=28.64) موجب افزایش رضایت زناشویی می گردد اما این افزایش تا جلسه پیگیری که یک‌ماه بعد برگزار شد ادامه نداشت و فرضیه دوم پژوهش (f=./32) رد شد.
پژوهش حاضر نشان داد که افزایش دانش جنسی موجب  افزایش رضایت زناشویی زنان می گردد اما این افزایش تا جلسه پیگیری ادامه نداشت. بنابراین، برای این‌که نتایج حاصل از این روش آموزشی ادامه داشته باشد در پژوهش‌های آتی باید تمهیداتی در نظر گرفت. برای مثال می‌توان از وسایل کمک آموزشی بیشتر استفاده شود یا اینکه تکالیف بیشتری برای اجرا در منزل به آزمودنی ها داده شود 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of sexual knowledge on marital satisfaction in married women sex

نویسندگان [English]

  • Nahid Rastgo 1
  • Mahmood Golzari 2
  • Farid Barati sedeh 3

1 MA in psychology, Allameh Tabataba;i university

2 Assistant Professor, Allameh Tabataba;i university

3 Assistant Professor, Allameh Tabataba;i university

چکیده [English]

since the foundation of the family and sexual issues is a important component of lively and stable life, this study aimed to evaluate the effectiveness of increase knowledg on marital satisfaction in married women.
this was a semi- experimental study in which after the performance Of Spainner marital satisfaction questionnair and Larson sexual satisfaction on married woman admitted the college of the city square (area 18) ,, 30 of them were selected  and randomly replaced two group of emperimental and waiting. emperimental group were trained in 12 session of 90 minuted.
after the implementation of the post-test and followup testing session were analyzed using analysis of covariance showed the sexual knowledge with 99% confidence (F=28.64)increase marital satisfaction. how ever ,this increas did not continue to follow-up session was held one month after and the second hypothesis (F=./32) was rejected.
The study showed that sexual knowledge increase marital satisfaction But this was not followed up the meeting so that the results of this technique are continue training measures should be considered infuture studies For example, more training aidscanbe used Or more tasks to be performe the subjects'

کلیدواژه‌ها [English]

  • sexual knowledge
  • Sexual Satisfaction
بخشایش، علیرضا. مرتضوی، مهناز. (1388). رابطه رضایت جنسی، سلامت عمومی، رضایت زناشویی در زوجین،  فصلنامه روانشناسی کاربردی، سال 3، 4 (12): 85-73.
پورافکاری، نصرت الله. (1382).  فرهنگ جامع روانشناسی –روانپزشکی حاوی بیش از 2000 واژه و اصطلاح، تهران: فرهنگ معاصر.
ثنایی، باقر. (1379). مقیاسهای سنجش خانواده و ازدواج، تهران: بعثت.
دیوبند، ساره. (1387). بررسی اثر بحشی آموزش مهارت های برقراری رابطه جنسی بر رضایت زناشویی نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد شهر بابل، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
رهنما، اکبر. (1380). بررسی تأثیر آموزشهای ضمن ازدواج بر رضایت زناشویی گروهی از زوجین تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی تهران، تهران: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
رحمانی، اعظم. مرقاتی خویی، عفت السادات. صادقی،  نرجس. الله قلی، لیلی. (1390). ارتباط رضایت جنسی با رضایت از زندگی زناشویی، نشریه پرستاری ایران، 24 (70): 90-82..
زاهدی، ماندانا. ماهیار، آذر. محرابی، یداله.(1380). بررسی میزان آگاهی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره ازدواج شمال وشرق تهران در مورد روابط سالم، سمینار جایگاه بهداشت جنسی در باروری وناباروری، تهران: دانشگاه شهیدبهشتی.
رضایی پور،  افسر. تقی زاده، زیبا. ایازی، رزیتا. (1382). بررسی میزان رضایتمندی از روابط زناشویی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک، مجله دانشکده پرستاری، 9 (12).
دیبائیان، شهرزاد. (1384). میزان اثربخشی درمان راه حل مدار بر رضایت زناشویی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
شاه سیاه، مرضیه.  محبی، سیامک. تبرایی، یاسر. (1389). مجله تحقیقات نظام سلامت، 6 (12).
عشقی، روناک. بهرامی، فاطمه. فاتحی زاده، مریم السادات. (1385). بررسی اثربخشی مشاوره شناختی –رفتاری جنسی زوجین بر بهبود سردمزاجی زنان آنان در شعر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
فراست، زهرا. (1382). مقایسه منبع کنترل و رضایت زناشویی در زنان خانه دار وشاغل در تهران، تهران: دانشگاه تربیت معلم.
قاسمی، سعادت. احسانپور، سهیلا. (1383). بررسی مقایسه ای نیازهای آموزشی داوطلبین ازدواج در حیطه روابط جنسی، سمینار خانواده و مشکلات جنسی شاهد.
میرخشتی، فرشته (1375). بررسی رابطه رضایت از زندگی زناشویی و سلامت روان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد رودهن.
نادری، فرح. (1387). رابطه بین دانش ونگرش جنسی، مؤلفه عشق و رضایت زناشویی با همسر آزاری در کارکنان متأهل ادارات دولتی شهر اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.
نجاتیان، مریم. باقری، ناصر. شریفی، محمدرضا. (1383). بررسی تأثیر آموزش زناشویی موفق و پایدار بر میزان آگاهی زنان مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره پیش از ازدواج نسبت به رابطه زناشویی، سمینار جایگاه بهداشت جنسی در باروری و ناباروری، تهران:شهیدبهشتی.
نورانی پور، رحمت الله. بشارت، محمدعلی. یوسفی، اسکندر. (1386). بررسی رابطه دانش و نگرش جنسی با رضایت زناشویی، تازه ها و پژوهش‌های مشاوره، 24.
Baron,  RA. & Byrne, D. (2004).  Social psychology. Boston, MA: Pearson/Allyn & Bacon
Brezsnyak,  M. Whisman,  MA. (2004). Sexual desire and relationship functioning: the effects of marital satisfaction andpower. J Sex Marital Ther. 30(3): 199-217.
Byers, Sandra. (2005). Relationship satisfaction and sexual satisfaction: a longitudinal study of individuals in long-termrelationships. J Sex Res. 42(2): 11.
Janetius,T.(200). Marriage and marital adjustment. Available online atwww.homestead.com/Psycho – religion / files/ adjustment.
Masters, W.H. & Johnson, V. E. (1970). Human sexual inadequancy, Boston:littlebrown.
Sharff,J. S. & Sharff, D. (2003). Object relations and psychodynamic approaches to couple and family therapy. Newyork: Brunner
Spanier, G. B; Lewis, R. A . (1980). Marital quality :a review of seventies, journal marriage and family, 42: 825-839.
Spence, S. h. (1991). psychasexual therapy: a cognitive behavioral approach, London: chapman and hall.