دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، زمستان 1393، صفحه 1-178 
2. بررسی اثر بخشی آموزش امید بر سبک‌‎های اسنادی دانشجویان

صفحه 19-33

ابوالقاسم یعقوبی؛ پریسا فروتن بقا؛ حسین محققی


3. اثربخشی افزایش دانش جنسی بر رضایت زناشویی زنان متاهل

صفحه 35-48

ناهید راستگو؛ محمود گلزاری؛ فرید براتی سده


6. کاربست‌پذیری نظریه و درمان روان‌پویشی در ایران

صفحه 97-119

سمیه بابائی؛ علیرضا عابدین؛ شهریار شهیدی؛ محمود حیدری؛ فاطمه باقریان


7. اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی به روش قصه‌گویی بر میزان کمرویی دانش‌آموزان

صفحه 121-136

نسرین گودرزی؛ شاهرخ مکوند حسینی؛ علی محمد رضایی؛ افضل اکبری بلوطبنگان