نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: استادیار، دکتری رفتارحرکتی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر یک دوره تمرین ایروبیک بر میزان اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی افراد مبتلا به سرطان سینه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی بیماران مبتلا به سرطان سینه شرکت کننده در کلاس‌های رونشناسی انجمن بیماران سرطانی شهر مشهد در تابستان 1392 بودند که 24 آزمودنی به صورت تصادفی از بین ‌آن‌ها (43=n ؛ سن=15 ± 45سال) انتخاب و در دو گروه کنترل و آزمایش گزینش شدند. برای ارزیابی میزان اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی، به ترتیب از سه پرسشنامه ی افسردگی بک، اضطراب عمومی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان استفاده شد. روش این پژوهش نیمه تجربی، با طرح پیش آزمون - پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. یافته‌های پژوهش کاهش چشمگیری در میزان اضطراب و افسردگی و افزایش کیفیت زندگی را پس از 8 هفته تمرین ایروبیک نشان داد (001/0≥P). می‌توان نتیجه گرفت تمرینات ایروبیک در کاهش اضطراب و افسردگی و افزایش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان سینه تأثیردارد و بر اساس ماهیت خود می تواند تأثیر مطلوبی بر این سه مولفه روانی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Aerobic exercise on anxiety, depression and quality of life in women with breast cancer

نویسندگان [English]

  • Ehsan Zareian 1
  • Forough Rahmati 2

1 Assistant Professor.Author's affiliation: University of Allameh tabataba’i, Tehran, Iran Ehsan.zarian@gmail.com

2 M.A of Behavioral-motor of Allameh tabataba’iuniversity,Forough_rahmati2012@yahoo.com

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of aerobic exercise on the, anxiety, depression and life quality in women with breast cancer. Research community were the women who were involved in psychology class in breast cancer Community of Mashhad in 1392 summer, 24 subject were selected randomly (N=24;Age = 45 ± 15) among them. To assess the anxiety, depression and life quality, the ANQ, BDI (Beck depression Inventory) and life quality questionnaire for women with cancer was used. Quasi-experimental method with pre- test and post- test design with a control group was used for this research. Results showed that 8 weeks aerobic exercise could decrease anxiety and depression and increase life quality in women with breast cancer (P≤0.001). Finally, we can conclude the nature of aerobic exercise can reducing anxiety and depression and increase life quality in patients with breast cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aerobic
  • Depression
  • Anxiety
  • Quality of life
  • breast cancerDependency
 ابوالقاسمی، عباس (1374). ساخت و اعتباریابی مقدماتی پرسش نامه اضطراب امتحان و بررسی رابطه اضطراب امتحان با اضطراب عمومی، عزت نفس ، پایگاه اجتماعی- اقتصادی، عملکرد تحصیلی و انتظارات معلم در دانش آموزان پسر سال سوم راهنمایی شهر اهواز.پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
حمید، نجمه. طالبیان، لیدا. مهرابی زاده هنرمند، مهناز.یاوری، امیر حسین.(1390). اثر بخشی معنا درمانی بر افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان، مجله دستاورد‌های روانشناختی، 4(3)، 224- 199.
درخشان فر، امیر. نیایش، امین. عباسی، محمد.(1392).تعیین فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان فرشچیان و بعثت همدان، نشریه جراحی ایران، 21(2)، 65-59
صفایی، آزاده مقیمی دهکردی، بیژن و طباطبایی، سید حمیدرضا(1386). بررسی روایی و پایایی پرسشنامه اختصاصی سنجش کیفیت زندگی در مبتلایان به سرطان. مجله ارمغان دانش. شماره 12 (2)، 87-79.
فتحی، کیهان (1385). بررسی افسردگی، هیجان خواهی، پرخاشگری، سبک‌های دلبستگی و وضعیت اقتصادی-اجتماعی به عنوان پیش بین‌های وابستگی به مواذ مخدر در نوجوانان پسر شهر اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
قربانی، مریم. سخنگوی، یحیی.(1389). تأثیر دو روش درمانی پیلاتس و یوگا بر دامنه حرکتی، ادم و درد اندام فوقانی در زنان مبتلا به سرطان سینه پس از جراحی سرطان سینه، فصلنامه بیماری‌های پستان ایران، 1390
کراز، ژاکوب (1989). بیماری‌های روانی. ترجمه محمود، منصور و پریرخ، دادستان (1386). تهران: انتشارات رشد.
کرمی بناری، لاله. نوری، رضا. مقدسی، مهرزاد. طهماسبی، صدیقه. طالعی، عبدالرسول (1390). اثر 12 هفته پیاده روی بر سطوح پلاسمایی لیپیتین زنان یائسه مبتلا به سرطان پستان، تحقیقات علوم رفتاری. شماره 6 (3)، 43-37
ملکیان، آزاده. علی زاده، احمد. احمدزاده، غلام حسین (1385). افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به سرطان، تحقیقات علوم رفتاری، 5(2)، 119-114.
نوری, رضا. دمیرچی, ارسلان. رحمانی نیا, فرهاد و رهنما، نادر. (1389). اثر فعالیت ورزشی ترکیبی بر برخی متغیرهای آنتروپومتریکی و فیزیولوژیک زنان یائسة مبتلا به سرطان پستان. نشریه علوم زیستی ورزشی, 2(7).
Adkins, B. W.,( 2009). Maximizing Exercise in Breast Cancer Survivors. Clinical Journal of Oncology Nursing. 13, (6): 695-700.
 American Cancer Society. (2007). Breast Cancer. Retrieved from internet: http://www.cancer.org/downloads/ . PRO/BreastCancer. pdf. Accessed November2012.
Banerjee, B., Vadiraj, H. S., Ram, A., Rao, R., Jayapal, M., Gopinath, K. S., & Hande, M. P. (2007). Effects of an integrated yoga program in modulating psychological stress and radiation-induced genotoxic stress in breast cancer patients undergoing radiotherapy. Integrative Cancer Therapies, 6(3), 242-250.
Berger, A. M., Wielgus, K., Hertzog, M., Fischer, P., & Farr, L. (2010). Patterns of circadian activity rhythms and their relationships with fatigue and anxiety/depression in women treated with breast cancer adjuvant chemotherapy. Supportive care in cancer, 18(1), 105-114.
Cheema, B., Gaul, C.A., Lane, K., Singh, M.A.F., (2008). Progressive resistance training in breast cancer: a systematic review of clinical trials. Breast Cancer research and Treatment. 109, 9-26.
Chie, W. C., Yang, C. H., Hsu, C., & Yang P. C. (2004). Quality of life of lung cancer patients: validation of the Taiwan Chinese version of the EROTC QLO – C30 and QLQ- LC13. Quality of life research, 13,257-262.
Conn, V.S., Hafdahl, A.R., Porock, D.C., McDaniel, R., Nielsen, P.J.,( 2006). A meta-analysis of exercise interventions among people,treated for cancer. Support Care in Cancer. 14, 699-712
Cramp, F., Daniel, J., (2008). Exercise for the management of cancer-related fatigue in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2
Dobek, J., Winters-Stone, K. (2013). Musculoskeletal changes after 1 year of exercise in breast cancer survivors, The Journal of Cancer Survivorship, 8(2), pp 304-311.
Giese-Davis, J., Collie, K., Rancourt, K. M., Neri, E., Kraemer, H. C., & Spiegel, D. (2011). Decrease in depression symptoms is associated with longer survival in patients with metastatic breast cancer: a secondary analysis. Journal of clinical oncology, 29(4), 413-420.
Hofmann, S. G., Sawyer, A. T., Witt, A. A., & Oh, D. (2010). The effect of mindfulness-based therapy on anxiety and depression: A meta-analytic review. Journal of consulting and clinical psychology, 78(2), 169.
Hsich, C.C., Sprod, L. K., Hydock, D.S., Carter, S.D., Hayward, R., & Schneider, C.M.,( 2008). Effects of a supervised exercise intervention on recovery from treatment regimes in breast cancer survivors. Oncology Nursing Forum. 35, (6): 909-915.
Karakoyun-Celik, O., Gorken, I., Sahin, S., Orcin, E., Alanyali, H., & Kinay, M. (2010). Depression and anxiety levels in woman under follow-up for breast cancer: relationship to coping with cancer and quality of life. Medical Oncology, 27(1), 108-113.
Keays, K. S., Harris, S. R., Lucyshyn, J. M., & MacIntyre, D. L. (2008). Effects of Pilates exercises on shoulder range of motion, pain, mood, and upper-extremity function in women living with breast cancer: a pilot study. Physical Therapy, 88(4), 494-510.
Kerri, M. Winters-Stone, K. Dobek, J. Jill, A. Lillian, M. Michael, C. Schwartz, A.(2012). The effect of resistance training on muscle strength and physical function in older, postmenopausal breast cancer survivors: a randomized controlled trial. Published in the Journal of Cancer Survivorship, June 2012
Kushi, L. H., Byers, T., Doyle, C., Bandera, E.V., McCullough, M., McTiernana, A., et al., (2006). American Cancer Society guidelines on nutrition and physical activity for cancer prevention: Reducing risk of cancer with healthy food choices and physical activity. Cancer Journal for Clinicians. 56, (5): 245-281
Moadel, A. B., Shah, C., Wylie-Rosett, J., Harris, M. S., Patel, S. R., Hall, C. B., & Sparano, J. A. (2007). Randomized controlled trial of yoga among a multiethnic sample of breast cancer patients: effects on quality of life. Journal of Clinical Oncology, 25(28), 4387-4395.
Ohira, T., Schmitz, K. H., Ahmed, R. L., & Yee, D., (2006). Effects of weight training on quality of life in recent breast cancer survivors:The weight training for breast cancer survivors (WTBS) study. Cancer. 106, (9): 2076-2083.
Oldervolla, L.M., Kaasaa, S., Hjermstadc, M.J., Lund, J.A., Logea, J.H. (2004). Physical exercise results in the improved subjective well-being of a few or is effective rehabilitation for all cancer patients? European Journal of Cancer. 40, 951-962
Pastakia, K., Kumar, S., (2011). Exercise Parameters in the Management of Breast Cancer: A systematic Review of Randomized Controlled Trials. Physiotherapy Research International. 16, 237-244.
Roscoe, J. A., Morrow, G. R., Hickok, J. T., Mustian, K. M., Griggs, J. J., Matteson, S. E., & Smith, B. (2005). Effect of paroxetine hydrochloride (Paxil®) on fatigue and depression in breast cancer patients receiving chemotherapy. Breast cancer research and treatment, 89(3), 243-249.
So, W. K., Marsh, G., Ling, W. M., Leung, F. Y., Lo, J. C., Yeung, M., & Li, G. K. (2010). Anxiety, depression and quality of life among Chinese breast cancer patients during adjuvant therapy. European Journal of Oncology Nursing, 14(1), 17-22.
Somerset, W., Stout, S. C., Miller, A. H., & Musselman, D. (2004). Breast cancer and depression. Oncology (Williston Park, NY), 18(8), 1021-34.
Velthuis, M.J., Agasi-Idenburg, S.C., Aufdemkampe, G., Wittink, H.M., (2010). The effect of Physical Exercise on Cancer-related Fatigue during Cancer Treatment: a Meta-analysis of Randomised Controlled Trials. Clinical Oncology. 22, 208-221.