نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 د کتری دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار دانشگاه آزاد قزوین

3 دانشیاردانشگاه شهید بهشتی

4 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مکتب روان‌پویشی به عوامل اجتماعی و فرهنگی حساس است و کاربرد آن در فرهنگ­های مختلف آثار مختلفی را بجا می‌گذارد. به طوری که از سویی تطبیق و تناسب نظری و عملی این مکتب با فرهنگ­های غیرغربی همواره بحث­­برانگیز بوده­است. شناخت هم‌خوانی‌ها و عدم هم‌خوانی‌های نظری و کاربردی روان‌پویشی در ایران موضوع بررسی حاضر است. کاربست­پذیری نظری، مقوله­های اصلی نظرات متخصصان روان­پویشی، شناخت تناسب این مکتب از جهت درمانی در چهارچوب تسهیل­ها، موانع، هم­خوانی­ها، عدم هم­خوانی­ها، تعدیل­ها و پیشنهادها روان­درمان­گران و متخصصان روان­پویشی در کاربرد این رویکرد با جمعیت ایرانی محور پژوهش در این بررسی است. مطابق روش‌شناسی نظریه زمینه‌ای کاربست­پذیری روان‌پویشی در ایران در سه بخش کلی مرتبط با یکدیگر نشان داده است که سازوکارهای اجرائی همچون چرخه­های معیوب سیستماتیک، تعدیل­ها، آماده‌سازی و گزینش گرایش­های مناسب روان‌پویشی به عنوان یک میانجی ارتباطی، ویژگی­های بافت­شناختی جامعه ایران را با حدود و ثغور نظری و درمانی روان‌پویشی پیوند می­دهد. ساز و کارهای اجرائی مناسب و یا نامناسب در این حیطه احتمالاً می­تواند از یک سو تعیین کننده نوع پیوند و کاربست­پذیری روان‌پویشی در ایران باشد و از سوی دیگر منجر به بازتعریف مرزهای روان‌پویشی و همچنین تحولاتی در بافت ایران باشد. رویکرد روان‌پویشی گرچه مجال پرداخت عمیق به پویش­شناسی خاص در ایران را فراهم می‌آورد اما توجه و کاربست رویکردهای جدیدتر پویشی هم‌چون "خود" دربرگیرنده، "خود" نامتمرکز و رویکرد میانه پیشنهادی فرهنگ اسلامی می­تواند انعطاف، کاربست­پذیری و دربرگیرندگی آن را در مواجهه با پویش­شناسی خاص ایران افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Applicability of psychodynamic theory and practice in Iran

نویسندگان [English]

  • Somayeh Babaei 1
  • Ali.Reza.Abedin Abedin 2
  • Shahryar Shahidi 3
  • Mahmoud Heydari 3
  • Fatemeh Bagherian 4

1 Master of Shahidbeheshi university

2 Ghazvin university

3 associat professor Shahidbeheshti university

4 Shahidbeheshti university.

چکیده [English]

Psychodynamic school is sensitive to socio-cultural factors. Namely its theoretical and practical applicability in non-western cultures had been always arguable. The aim of this study is to identify compatibilities and incompatibilities of psychodynamics in Iran. Theoretical applicability considers based on literature review and experts' references. Practical applicability will design based on facilities, barriers, compatibilities and incompatibilities, adjustments and suggestions that psychodynamic psychotherapists had in their practices with Iranian samples. According to Grounded theory methodology developed through codification process showed that applicability of psychodymics in Iran can be demonstrated by three connected elements. Executive mechanisms such as systematic vicious cycles, adjustments, preparatory items and the best selected approaches could determine applicability of psychodynamics in Iran, on the one hand, and redefining limits of psychodynamics and contextual changings in Iran, on the other hand. Although this school is an opportunity to investigation psychic dymics in Iran, but considering new approaches such as assimilative self, decentered self or median Islamic orientation could increase its flexibility, applicability and coverage faced with psychic dynamics in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Applicability
  • psychodynamic
  • Theory
  • therapy
  • socio-cultural factors
آریان­پور، امیرحسین. (1375). فرویدیسم با اشاراتی به ادبیات و عرفان. تهران. انتشارات امیرکبیر.
ابراهیم زاده، عیسی. (1386).  توسعه توریسم و تحولات کارکردی آن در ایران در حال گذار. تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی. 6(8-9).
تیلیش، پل. (1959). الهیات فرهنگ. ترجمه مراد فرهادپور و فضل­الله پاکزاد (1376). تهران. انتشارات طرح نو.
جهانگرد، علیرضا. (1383) . آموزش عالی در جهان در حال گذار. همایش آموزش الکترونیکی ایران(2).
دادستان،پریرخ.، حق‌بین، محسن.، بزازیان، سعیده. و حسن‌زاده توکلی، محمدرضا. (1383). جدایی روانشناختی از والدین و پیشرفت تحصیلی، یک پژوهش درباره تفاوتهای جنسی و فرهنگی. فصلنامه روانشناسان ایرانی. 1(1).
ربیعی، علی. (1389). شکاف در آمدی، دغدغه امنیتی کشورهای در حال گذار؛ مطالعه موردی ایران. مجلهراهبرد. 19(57)
سادوک، ویرجینیا.، و سادوک، بنیامین. (2003). خلاصه روانپزشکی. ج اول. مترجمان: حسن رفیعی و خسرو سبحانیان (1382). تهران: انتشارات ارجمند.
شادی طلب، ژاله. و بیات، مجتبی. (1390). نوسازی فرهنگی در روستاهای در حال گذار . مجله رفاه اجتماعی  11(43).
فروم، اریک. (1950). روان­کاوی و دین. ترجمه آرسن نظریان (1359). تهران. نشر پویش.
گال، مردیت.، دامین.، بورگ، والتر.، و گال، جویس. (1996). روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی. جلد اول. مترجمان: احمدرضا نصر، حمیدرضا عریضی، محمود ابوالقاسمی، محمدجعفر پاک-سرشت، علیرضا کیامنش، خسرو باقری، محمد خیر، منیجه شهنی ییلاق، و زهره خسروی (1382). تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
نبوی، سید عبدالامیر. (1389). جامعه در حال گذار؛ بازبینی یک مفهوم. فصلنامه مطالعات میان رشته­ای در علوم انسانی،3 (1).
هومن، حیدرعلی.، راهنمای عملی پژوهش کیفی. (1385). تهران: سمت، 1385.
Ad-Dab'bagh, Y. (2001). The median: Islamic Faith and Mental Health. In S. Akhtar & H. Parens (Ed s.), does God help: Developmental and clinical aspects of religious belief (pp. 253-289). New York: Aronson.
Akhtar, S. (2008). The Crescent and the Couch: Cross-Currents betweenIslamand Psychoanalysis, Jason Aronson, New York; 414 pp.
Aslan, R., (2005). No god but God: The Origins, Evolution, and Future of Islam. New York: Random house.
Bensalma, F. (2009). Psychoanalysis and the challenge of Islam. University of Minnesota Press.
Black, D., M. (2008). Psychoanalysis and Religion in the 21st Century: Competitors or collaborators? Routledge.
Bromberg, P. M. (2001). Standing in the spaces: Essays on clinical process, trauma, and dissociation. Hillsdale, NJ: Analytic Press.
Brannan, D., N. (2013). Friends and family: A cross-cultural Investigation of Social Support and Subjective Well-Being among College Students. The Journal of Positive Psychology. Volume 8, Issue 1.
Bushra, A., Khadivi, A., & Frewat-Nikowitz, S. (2007). History, custom, and the twin towers: Challenges in adapting psychotherapy to Middle Eastern culture in the United States. In C. Muran (Ed.), Dialogues on difference: Studies of diversity and the therapeutic relationship, (pp. 221-235). Washington, DC: American Psychological Association.
Cushman, P. (1995). Constructing the self, constructing America: a cultural history of psychotherapy, Reading, MA: Addison-Wesley.
Eickhoff, F-W. (1995) The formation of the German psychoanalytical association (DPV): regaining the psychoanalytical orientation lost in the Third Reich. International Journal of Psychoanalysis, 76.
Elliott, S. A. (2010). Walking the Worlds: The Experience of Native Psychologists in their Doctoral Training and Practice. Ph.D. dissertation. Fielding Graduate University. Santa Barbara, California.
Etezady. M. (2008.b) Rapture and poetry/Rumi. In Akhtar, S. The Crescent and the Couch: Cross-Currents between Islam and Psychoanalysis. (pp. 43-62). Jason Aronson. New York.
Gottlieb, R., M. (2010). Introduction: how should psychoanalysis adapt to certain challenges of contemporary culture. Journal of Am Psychoanalytic Association. 58(3).
Gulerce, A. (2008). On the Absence of a Presence/the Presence of an Absence, Psychoanalysis in the Turkish Context. Theory & Psychology. 18(2).
Habermas, J. (1971). Knowledge and human interests (J. J. Shapiro, Trans.). Boston, MA: Beacon.
Hong, R. (2008). Shame in the Korean Uri Culture: An Interpretation of Self Psychology and Korean Indigenous Psychology. Ph.D. Dissertation, Graduate Division of Religion, Drew University, Madison, New Jersey.
Javanbakht, A., & Sanati, M. (2006).Psychiatry and Psychoanalysis in Iran. Journal of the American Academy of Psychoanalysis and Dynamic Psychiatry; 34, 3; pg. 405.
Kirmyer, L.J. & Young, A., Culture and Somatization: Clinical, Epidemiological, and Ethnographic Perspectives. (1998). Psychosomatic Medicine 60:420-430
Kawai, H. (1996). Buddhism and the art of psychotherapy. College Station: Texas A&M Press. Cambridge University Press, Cambridge.
Kortmann, F., (2010). Transcultural Psychiatry: From Practice to Theory. Transcultural Psychiatry. 47: 203.
Laungani, P. (2004). Cross cultural psychology: A handmaiden to mainstream Western psychology. Counseling Psychology Quarterly, 15(4), 385-397.
Martin, J., & Sugarman, J. (2001). Interpreting Human Kinds: Beginnings of a Hermeneutic. Theory and Psychology 2001; 11; 193.
Masalha, S. (1999). Psychodynamic psychotherapy as applied in an Arab village clinic.Clinical Psychology Review, 79(8).
McLean, A. (2001). A collision of worldviews: Theory and implications for therapy with Hindu Indians in America. (Doctoral dissertation, Rutgers University, 2001).Dissertation Abstracts International, 62, 3385.
Milton, J., Polmear, C,. & Fabricius, J. (2004). A short introduction to psychoanalysis. Sage Publications. New Delhi.
Nejati, V. (2013). Iranian happiness: collectivistic or individualistic?Evidence form eye tracking. Under publish.
Noorbala AA, Bagheri Yazdi SA, Yasami MT, Mohammad K. Mental health survey of the adult population in Iran. British Journal of Psychiatry 2004; 184:70-73
Shafii, M., (2008). Sufi Perspective on human suffering and its relief. In Akhtar, S. The Crescent and the Couch: Cross-Currents between Islam and Psychoanalysis. (pp. 161-179). Jason Aronson. New York.
Shafti, S. S. (2005). Psychoanalysis in Persia. American Journal of Psychotherapy. New York: Vol. 59, Iss. 4; p. 385 (5 pages).
Sharabi, H. (1991). Introduction to the study of Arabic society. Beirut, Lebanon: Dar El-Talia'a.
Shehadeh, S. (2008). Psychoanalytic exploration into the Arab self and implications for therapy with Arabs in the United States. Ph.D. Dissertation, Graduate School of Applied and Professional Psychology, New Jersey.
Sue, S., & Zane, N. (1987). The role of culture and cultural techniques in psychotherapy: A critique and reformulation. American Psychologist, 42(), 37-45.
Watkins, D., Mortazavi, Sh., & Trofimova, I. (2000). Differences in Importance and Satisfaction Ratings Independent and Interdependent Conceptions of Self: An Investigation of Age, Gender, and Culture. Cross-Cultural Research, 34: 113.
Yasmine Khan, R., (2008) Oedipus in Egypt: A Twentieth-Century Rendition of Majnun Layla. In Akhtar, S. The Crescent and the Couch: Cross-Currents between Islam and Psychoanalysis. (pp. 283-294). Jason Aronson. New York.