نویسنده = رزگار محمدی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه بسترهای طلاق در افراد مطلقه: پژوهشی پدیدارشناسانه

دوره 7، شماره 25، زمستان 1395، صفحه 191-211

10.22054/jcps.2017.7138

یوسف کریمی؛ سکینه الماسی؛ رزگار محمدی؛ حسن فاضلی


2. ارائه روش شناسی هرمنوتیکی برای الگوسازی در روان درمانی و مشاوره

دوره 3، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 120-133

رزگار محمدی؛ به رزان حسینی؛ یوسف کریمی؛ حسین احمد دوست