اثربخشی آموزش مدیریت شرم در کاهش خشم نوجوانان دختر در محیط مدرسه

پروانه علائی؛ منصور بیرامی

دوره 7، شماره 25 ، اسفند 1395، ، صفحه 129-148

https://doi.org/10.22054/jcps.2017.7135

چکیده
  خشم و تجربه‏ی آن در محیط مدرسه از هیجان‏های رایج دوره‏ی نوجوانی است که همواره مورد توجه روان‏شناسان بوده است. بر اساس نظریه‏ی تانگنی، احساس شرمساری پیش‏زمینه‏ی بروز هیجان خشم محسوب می‏شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مدیریت شرم در کاهش خشم نوجوانان دختر در محیط مدرسه انجام گرفت. برای تحقق آن، از روش تحقیق نیمه آزمایشی، ...  بیشتر