نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مطالعات خانواده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 استاد روان‏شناسی دانشگاه تبریز

چکیده

خشم و تجربه‏ی آن در محیط مدرسه از هیجان‏های رایج دوره‏ی نوجوانی است که همواره مورد توجه روان‏شناسان بوده است. بر اساس نظریه‏ی تانگنی، احساس شرمساری پیش‏زمینه‏ی بروز هیجان خشم محسوب می‏شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مدیریت شرم در کاهش خشم نوجوانان دختر در محیط مدرسه انجام گرفت. برای تحقق آن، از روش تحقیق نیمه آزمایشی، طرح پیش‏آزمون – پس‏‏آزمون با گروه کنترل استفاده شد. در این راستا، دانش‏آموزان دوره‏ی راهنمایی دو مدرسه‏ی دولتی دخترانه‏ی شهر تبریز با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی خوشه‏ای چندمرحله‏ای انتخاب و غربال شدند. در نهایت، سی نفر از هر مدرسه به روش نمونه‏گیری هدفمند و مبتنی بر نتایج مقیاس خشم چندبعدی مدرسه انتخاب شدند. در هر مدرسه دو گروه 15 نفری تشکیل شد؛ مدارس به صورت تصادفی، گروه‏های آزمایشی و کنترل فرض شدند و به ترتیب بسته‏ی آموزشی و پلاسیبو را دریافت کردند. نتایج تحلیل کوواریانس تک‏متغیره‏ی یک‏راهه پس از بررسی و تحقق پیش‏فرض‏های آن، نشان داد که مداخله اثربخش بوده (04/11 = F ، 01/0 >P) و آموزش مدیریت شرم در طی هشت جلسه‏ی هفتگی 75 دقیقه‏ای، 17% تغییرات خشم مدرسه‏ای را تبیین می‏کند. همچنین، بر اساس نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره‏ی یک‏راهه از میان مولفه‏های خشم چندبعدی (خشم، خصومت و مقابله‏ی سازنده و مخرب)، نمره‏ی خرده‏مقیاس خشم کاهش معنی‏داری یافت (15/0= Eta ، 82/8 = F ، 01/0 >P). مطابق با یافته‏های پژوهشی و با در نظر گرفتن محدودیت‏های آن، بکارگیری بسته‏ی آموزشی حاضر برای کاهش خشم مدرسه‏ای نوجوانان دختر پیشنهاد می‏شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Shame Management Training in Reducing Female Adolescents’ Anger in the Environment of School

نویسندگان [English]

  • Parvaneh Alaie 1
  • Mansour Bayrami 2

1 Assistant Professor, Department of Family Studies, Shahid Madani University of Azarbaijan

2 Professor, Department of Psychology, Tabriz University

چکیده [English]

Anger and its experience in the environment of school is one of the common emotions of adolescence that has been always attended by psychologists based on Tangney theory, shame appearances before anger. So, the goal of this research was the examination of the effectiveness of shame management training in reducing female adolescents’ anger in the environment of school; so non-equivalent pretest-posttest control group design was used for achieving this goal. Hence, students of two female public middle schools in Tabriz were chosen by multistage-cluster random sampling method and screened. Finally, 30 students from every school were selected by purposeful random sampling and results of Multidimensional School Anger Inventory. Every school consisted of two groups. The schools were randomly designed for experimental and control groups, and correspondingly received educational package and placebo. Results of One-way analysis of covariance, after examination of its presumptions, indicated that intervention was effective (F=11.04, P

کلیدواژه‌ها [English]

  • anger
  • female
  • school
  • Shame Management
  • adolescents