دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، زمستان 1395 
4. درمان اختلال استرس پس از ضربه در زنان با تجربه خیانت همسر

صفحه 85-106

10.22054/jcps.2017.7133

مونا شیورانی؛ پرویز آزادفلاح؛ علیرضا مرادی؛ حسین اسکندری