نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد روان‌شناسی بالینی دانشگاه تبریز

2 استاد روان‌شناسی دانشگاه تبریز

3 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه تبریز

چکیده

دوران نوجوانی یکی از دوره­های تحولی مهم است. مشکل در تنظیم هیجان، مقابله و نیز وجود نشانه­های شخصیت مرزی می­تواند منجر به اختلالات اضطرابی شود. هدف این پژوهش پیش­بینی اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب نوجوانان براساس تنظیم هیجان، راهبردهای مقابله­ای و نشانه­های اختلال شخصیت مرزی بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیش­بینی بود. جامعه‌ی آماری کلیه‌ی دانش‌آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان شهرستان تویسرکان در سال­تحصیلی 94- 1393 بود که 331 نفر از آنان به روش طبقه­ای انتخاب شدند. آزمودنی­ها پرسشنامه­های تنظیم هیجان گراس و جان، راهبردهای مقابله­ای اندلر و پارکر، اختلال شخصیت مرزی (BPI) و اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب را پاسخ دادند. داده­ها به روش تحلیل رگرسیون چندمتغیره تجزیه و تحلیل شد. تجزیه و تحلیل داده­های این پژوهش نشان داد که تنظیم هیجان، راهبردهای مقابله­ای و نشانه­های اختلال شخصیت مرزی نوجوانان می­تواند نشانه­های اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب را پیش­بینی کند (05/0 > P). همچنین بین تنظیم هیجان با نشانه­های اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب، راهبردهای مقابله­ای با نشانه­های اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب و نشانه­های اختلال شخصیت مرزی با نشانه­های اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب، از نظر آماری همبستگی معنادار وجود دارد (05/0 > P). بنابراین، می­توان نتیجه گرفت که تنظیم هیجان، شیوه‌ی مقابله­ی نوجوانان و میزان بروز نشانه­های اختلال شخصیت مرزی در بروز نشانه­های اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب نقش مهمی دارد و می­توان با توجه به ویژگی­های روان‌شناختی مذکور بروز یا عدم بروز این دسته از اختلالات را در نوجوانان پیش‌بینی کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prediction of Anxiety-Related Emotional Disorders in Adolescences Based on Emotion Regulation, Coping Strategies and Symptoms Borderline Personality Disorder

نویسندگان [English]

  • Majid Mahmoud Alilou 1
  • Zeinab Khanjani 2
  • Ahmad Bayat 3

1 Professor of Psychology, Tabriz University

2 Professor of Psychology, Tabriz University

3 MSc. in Child and Clinical Psychology Tabriz University

چکیده [English]

Adolescence is one of the important periods of development. Difficulty in coping, emotional regulation and can lead to anxiety disorders. The purpose of this research was the prediction of anxiety-related emotional disorders in adolescences based on emotion regulation, coping strategies and symptoms of borderline personality disorder. Method was descriptive and predictive. Population was the students of middle and high schools in Touyserkan, 2014-2015 that 331 were selected in categorized sampling method. Examinees answered Cross & John Emotion Regulation, Endler & Parker Coping Strategies, Borderline Personality Disorder (BPD) and Anxiety-Related Emotional Disorders questionnaires. Data were analyzed by Multivariable Regression method. Data analyze showed that emotion regulation, coping strategies and symptoms of borderline personality disorder can predict anxiety-related emotional disorders (P < 0.05). Also, a significant correlation between emotion regulation and symptoms of anxiety-related emotional disorders, coping strategies with symptoms of anxiety-related emotional disorders, and symptoms of borderline personality disorder with symptoms of anxiety-related emotional disorders (P < 0.05) was obtained.Thus, it is concluded that emotion regulation, type of coping of adolescences and the rate of emerge of borderline personality disorder symptoms have important role in appearance of symptoms of anxiety-related emotional disorders; and appearance or lack of such disorders can be predicted based on psychological features that mentioned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety
  • emotion regulation
  • Coping strategies
  • Borderline personality disorder
ادریسی، فروغ؛ خان‌زاده، مصطفی و بحیرنیان، عبدالمجید. (1394). مدل ساختاری نظم‌بخشی هیجانی و علائم اختلال اضطراب فراگیر در دانشجویان. فصلنامه‌ی مطالعات روان‌شناسی بالینی. سال 5، 20، 226- 203.
بشارت، محمد علی؛ محمدی حاصل، کوروش؛ نیک­فرجام، محمد؛ ذبیح­زاده، عباس و فلاح، محمد حسین. (1392). مقایسه­ی سبک­های دلبستگی در بیماران مبتلا به افسردگی، اختلال­های اضطرابی و افراد عادی. فصلنامه­ی روان­شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی. سال 9، 25، 236- 227.
بشرپور، سجاد؛ طلوعی، احمد؛ نریمانی، محمد و عطادخت، اکبر. (1393). ارتباط سبک‌های پردازش هیجان و ناگویی خلقی با علائم اختلال شخصیت مرزی. مجله‌ی دانشگاه علوم پزشکی بابل. دوره‌ی 16، 7، 62- 55.
بیات، احمد. (1394). مقایسه‌ی سبک‌های دلبستگی، راهبردهای مقابله‌ای و تنظیم هیجان نوجوانان دارای نشانه­های اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب با گروه بهنجار. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز.
خانجانی، زینب؛ حسینی نسب، سید داوود؛ کاظمی، آمنه و پناه علی، امیر. (1391). سبک‌های دلبستگی و اختلالات شخصیت: تحلیلی بر نقش ناایمنی دلبستگی بر اختلالات شخصیت خوشه‌ی B و C. فصلنامه‌ی مطالعات روان‌شناسی بالینی. سال 2، 7، 126- 105.
سلطانی‌نژاد، عبدالله؛ فتحی آشتیانی، علی؛ احمدی، خدابخش؛ یاحقی، عماد؛ نیک‌مراد، علیرضا؛ کریمی، روح‌الله و عبدالمنافی، عاطفه. (1391). الگوی ساختاری رابطه‌ی اختلال شخصیت مرزی، سبک مقابله‌ای هیجان‌مدار، تکانشگری و افکار خودکشی در سربازان. مجله‌ی طب انتظامی. 1، 182- 176.
علی­پور، احمد؛ هاشمی، تورج؛ باباپور، جلیل و طوسی، فهیمه. (1389). رابطه­ی بین راهبردهای مقابله­ای و شادکامی دانشجویان. فصلنامه­ی روان­شناسی دانشگاه تبریز. سال 5، 18، 90 -75.
غضنفری، فیروزه و قدم­پور، عزت­اله. (1387). بررسی رابطه­ی راهبردهای مقابله­ای و سلامت روانی در ساکنین شهر خرم­آباد. فصلنامه­ی اصول بهداشت روانی. سال 10، 37، 54- 47.
قاسم‌پور، عبدالله، ایل‌بیگی، رضا و حسن‌زاده، شهناز. (1391). خصوصیات روان‌سنجی پرسشنامه‌ی تنظیم هیجانی گراس و جان در یک نمونه‌ی ایرانی. ششمین همایش بهداشت روانی دانشجویان. دانشگاه گیلان.
گلکار، حمید؛ آزادفلاح، پرویز و رسول‌زاده طباطبایی، سید کاظم. (1390). بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر سلامت عمومی و حرمت خود. فصلنامه‌ی مطالعات روان‌شناسی بالینی. سال 1، 2، 24- 1.
محمود علیلو، مجید؛ قاسم‌پور، عبدالله؛ عظیمی، زینب؛ اکبری، ابراهیم و فهیمی، صمد. (1391). نقش راهبردهای تنظیم هیجانی در پیش‌بینی صفات مرزی. فصلنامه‌ی اندیشه و رفتار. دوره‌ی 6، 24، 18- 9.
محمدزاده، علی و رضایی، اکبر. (1390). اعتبارسنجی پرسشنامه­ی شخصیت مرزی در جامعه­ی ایرانی. مجله­ی علوم رفتاری. دوره­ی 5، 3، 277- 269.
مشهدی، علی؛ قاسم­پور، عبدالله، اکبری، ابراهیم؛ ایل­بیگی، رضا و حسن­زاده، شهناز. (1392). نقش حساسیت اضطرابی و تنظیم هیجانی در پیش­بینی اضطراب اجتماعی دانشجویان. فصلنامه­ی دانش و پژوهش در روان­شناسی کاربردی. سال 14، 2، 100- 90.
مشهدی، علی؛ سلطانی، اسماعیل و رزمجویی، رودابه. (1389). رابطه­ی هوش هیجانی و نشانه­های اختلال شخصیت مرزی. مجله­ی اصول بهداشت روانی. سال 12، 1، 399- 390.
میرزایی، کبری؛ عبداللهی، محمد حسین و شاهقلیان، مهناز. (1392). ارتباط باورهای فراشناخت با اضطراب اجتماعی و کمرویی: نقش راهبردهای تنظیم هیجان. پژوهشدرسلامتروان­شناختی. دوره­ی 7، 2، 22- 13.
هاشمی، تورج؛ عبداللهی هریس، نسیم؛ محمود علیلو، مجید و ماشینچی عباسی، نعیمه. (1393). نقش راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در نشانه‌های شخصیت مرزی. فصلنامه‌ی پژوهش‌های نوین روان‌شناختی. سال 9، 36، 226- 209.
Aldao, A., & Nolen-Hoeksema, S. (2010). Specificity of cognitive emotion regulation strategies: A trans-diagnostic examination. Behavior Research and Therapy, 48, 974-983.
Dennis, T. A. (2007). Interactions between emotion regulation strategies and affective style: Implications for trait anxiety versus depressed mood. Journal of Motivation & Emotion,31, 200-207.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). American Psychiatric Publishing.
Garnefski, N., Legerstee, J., Kraaih, V., van der Kommer, T. & Teerds, J. (2002). Cognitive coping strategies and symptoms of depression and anxiety: a comparison between adolescents and adults. Adolescence, 25, 603-611.
Garnefski, N., Teerds, J., Kraaij, V., Legerstee, J. & van der Kommer, T. (2004). Cognitive emotion regulation strategies and depressive symptoms: differences between males and females. Journal of Personality and Individual Differences, 36, 267-276.
Geirdal, A. Q. & Dahl, A. A. (2008). The relationship between coping strategies and anxiety in women from families with familial breast–ovarian cancer in the absence of demonstrated mutations. Psycho-Oncology, 17, 49-57.
Goldin, Ph., Ziv, M., Jazaieri, H., Hahn, K. & Gross, J. J. (2013). MBSR vs. aerobic exercise in social anxiety: fMRI of emotion regulation of negative self-beliefs. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 8(1): 65-72.
Haley, T., Puskar, K. & Terhorst, L. (2011). Psychometric properties of the screen for child anxiety-related emotional disorders in a rural high school population. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 24, 23-32.
Hannesdottir, D. K. & Ollendick, T. H. (2007). The role of emotion regulation in the treatment of child anxiety disorders. Clinical Child & Family Psychological Review, 10, 275-293.
Kashdan, T. B., Barrios, V., Forsyth, J. P. & Steger, M. F. (2006). Experiential avoidance as a generalized psychological vulnerability: Comparisons with coping and emotion regulation strategies. Behavior Research and Therapy, 44, 1301-1320.
Keating, K. S. (2011). Emotional regulation, adult attachment and splitting cognitions. A thesis presented to the faculty of the Graduate School of Western Carolina University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in Psychology.
Kelly, M. M., Tyrka, A. R., Price, L. H. & Carpenter, L. L. (2008). Sex differences in the use of coping strategies: predictors of anxiety and depressive symptoms. Depression and Anxiety, 25, 839-846.
Krohne, H. W. & Hock, M. (2011). Anxiety, coping strategies, and the processing of threatening information: Investigations with cognitive-experimental paradigms. Personality and Individual Differences, 50, 916-925.
Martin, R. C. & Dahlen, E. R. (2005). Cognitive emotion regulation in the prediction of depression, anxiety, stress, and anger. Personality and Individual Differences, 39, 1249-1260.
Mennin, D. S., Heimberg, R. G., Turk. C. L. & Fresco. D. M. (2002). Applying an emotion regulation framework to integrative approaches to generalized anxiety disorder. American Psychological Association, Clinical Psychology: Science and Practice, 12, 9(1): 85-90.
Salters-Pedneault, K., Roemer, L., Tull, M. T., Rucker, L. & Mennin, D. S. (2006). Evidence of broad deficits in emotion regulation associated with chronic worry and generalized anxiety disorder. Cognitive Therapy, 30(4): 469-480.
Simpson, D., Suarez, L. & Connolly, S. (2012). Treatment and outcomes for anxiety disorders among children and adolescents: A review of coping strategies and parental behaviors. Current Psychiatry Reports, 14, 87-95.
Suveg, C. & Zeman, J. (2004). Emotion Regulation in Children with Anxiety Disorders. Clinical Child and Adolescent Psychology, 33(4): 50-59.
Trosper, S. E., Buzzella, B. A., Bennett, S. M. & Ehrenreich, J. T. (2009). Emotion Regulation in Youth with Emotional Disorders: Implications for a Unified Treatment Approach. Clinical Child and Family Psychological Review, 12, 234-254.
Tull, M. T., Stipelman, B. A., Salters-Pedneault, K. & Gratz, K. L. (2009). An examination of recent non-clinical panic attacks, panic disorder, anxiety sensitivity, and emotion regulation difficulties in the prediction of generalized anxiety disorder in an analogue sample. Anxiety Disorders, 23, 275-282.
Wang, X. Q., Lambert, C. E. & Lambert, V. A. (2007). Anxiety, depression and coping strategies in post-hysterectomy Chinese women prior to discharge. International Nursing Review, 54(3): 271-279.
Warner, K. H., Goldin, P. R., Ball, T. M., Heimberg, R. G. & Gross, J. J. (2011). Assessing emotion regulation in social anxiety disorder: The emotion regulation interview. Journal of Psychopathological and Behavioral Assessment, 3, 346-354.
Wright, M., Banerjee, R., Hoek, W., Rieffe, C. & Novin, S. (2010). Depression and social anxiety in children: differential links with coping strategies. Journal of Abnormal Child Psychology, 38, 405-419.