نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مشاوره دانشگاه شهرکرد

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران (واحد مازندران)

3 استادیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

پردازش حسی و معنایی اطلاعات دو عامل مهم در تعیین واکنش‌های رفتاری می‌باشند. هدف از پژوهش حاضر مقایسه پردازش حسی و معنایی اطلاعات در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و افراد عادی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای بود و جامعه آماری پژوهش شامل افراد مراجعه کننده به مرکز روانپزشکی ایران بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند 30 بیمار مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و 30 فرد عادی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. پردازش حسی و معنایی اطلاعات از طریق پرسشنامه  نیمرخ حسی بزرگسالان براون و آزمون افتراق معنایی آزگود مورد ارزیابی قرار گرفتند. از روش تحلیل واریانس چند متغیره(مانووا) جهت تحلیل داده ها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در مولفه های حساسیت حسی و دورجویی حسی و نیز در تمامی مولفه های پردازش معنایی اطلاعات (بعد زندگی) با افراد عادی تفاوت معناداری دارند(05/0>P). نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی نقایصی در حساسیت حسی و دوری جویی حسی دارند. به علاوه، در مقایسه با افراد عادی، بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی زندگی را قدرتمندتر، ناآرامتر، خطرناکتر و منفی‌تر ارزیابی می‌کنند. این یافته ها مورد بحث قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Sensory and Semantic Processing between People with Borderline Personality Disorder and Normal

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Hajihasani 1
  • Effat-o- Sadat Mahmoud Panahi 2
  • Bahram Mirzaeian 3

1 Assistant Professor in Counseling, Shahrekord University,

2 M. A. in Clinical Psychology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Mazandaran,

3 Assistant Professor, Islamic Azad University, Sari Branch,

چکیده [English]

Sensory and semantic information processing are two important factors in determining behavioral reactions. The aim of the current study was to compare of sensory and semantic information processing between borderline personality disorder people and normal ones. The descriptive study was causal-comparative (ex post facto) in design and the statistical population of the current study comprised of people who had registered to obtain services from the Psychiatric Center of Iran. The purposive sampling approach was adopted and thirty patients with borderline personality disorder (BPD) and thirty healthy controls were included in the study. Sensory and semantic information processing were assessed with Brown Adult Sensory Profile Questionnaire (BASPQ) and Osgood Semantic Differentiation Questionnaire (OSDQ). MANOVA test was applied to analyze data. The study's results were that individuals with BPD displayed significant differences in components of sensory sensitivity and sensation avoiding and all components of the semantic processing (life's component) (p<0.05).The study's conclusions were that while BPD involves deficits in sensory sensitivity and sensation avoiding. Furthermore, relative to healthy controls, BPD patients assess live more potency, more agitated, more dangerous and more negative. These findings were discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sensory processing
  • Semantic processing
  • Borderline personality disorder
  • Normal individuals
اتکینسون، ریتا ال، اتکینسون، ریچارد سی، اسمیت، ادوارد ای، بم، داریل ج و هوکسما، سوزان نولن.(2000). زمینه‏ی روانشناسی هیلگارد. ترجمه‏ی محمدنقی براهنی، بهروز بیرشک، مهراد بیک، رضا زمانی، سعید شاملو، مهرناز شهرآرای، یوسف کریمی، نیسان گاهان، مهدی محی‏الدین و کیانوش هاشمیان( 1387) . تهران: انتشارات رشد.
آستانه، رزیتا.(1391). بررسی رابطه‏ی بین طرحواره‏های ناسازگار اولیه با سبک‏های دلبستگی در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی. پایان‏نامه‏ی کارشناسی ارشد روان‎شناسی بالینی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات.
شاملو، سعید. (1377). مکتب‏ها و نظریه‏ها در روان‎شناسی شخصیت. تهران: انتشارات رشد.
صدوقی، زهره، وفایی، مریم وکاظم زاده‏ی طباطبایی، سید رسول. (1387). تحلیل عاملی مقیاس شخص با حساسیت پردازش حسی بالا: رابطه‏ی مؤلفه‏های پردازش حسی با افسردگی و اضطراب. مجله‏ی روان‏پزشکی و روان‏شناسی بالینی ایران. 14، 89-85..
عیسی‏زادگان، علی. (1389). مقایسه‏ی پردازش مفاهیم هیجانی در بین افراد افسرده‏ی غیر بالینی و افراد با  صفات شخصیتی برون‏گرایی. مجله‏ی مطالعات روان‏شناختی. 5، 34-23.
فرهادی، علی، عباسی، مسلم، بگیان، محمد جواد و عظیم پور، علیرضا.(1394). اثربخشی و کارآمدی روان درمانگری شناختی- تحلیلی در بهزیستی ذهنی و کاهش رفتارهای تکانشی مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی.  فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، 6، 21، 120-145.
قاسم‏زاده، حبیب الله. (1379). استعاره و شناخت. تهران: انتشارات فرهنگان.
قمری گیوی، حسین، بیگدلی، ایمان الله، گلی، احسان، آق، عبدالصمد و مهرآبادی، سعید.(1389). اثربخشی گروه درمانی انسان گرایانه- وجودی بر کاهش ناامیدی، تکانشگری و علائم پارانوئیدی و تجزیه ای .ابسته به استرس در اختلال شخصیت مرزی. فصلنامه مطالعات بالینی، 2، 1، 120- 135.
قمری‏گیوی حسین، بشرپور سجاد. (1389). مقایسه‏ی پردازش حسی و معنایی اطلاعات در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی، افسردگی اساسی و افراد بهنجار. مجله‏ی مطالعات روان‏شناسی بالینی. 5، 27-18.
محمود علیلو، مجید و شریفی، محمدامین. (1390). رفتاردرمانی دیالکتیکی برای اختلال شخصیت مرزی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
نظیری، قاسم، قاسم‏زاده، حبیب الله، عاطف‏وحید، محمدکاظم و بیان‏زاده، سیداکبر. (1383). معرفی شیوه‏ی افتراق معنایی و کاربرد آن در ارزیابی بازنمایی معنایی بیماران افسرده. مجله‏ی روانشناسی بالینی. 3، 34-21.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). American Psychiatric Pub.
Beck, AT., Freeman, A. & Davis, DD. (2004). Cognition Therapy of Personality Disorder. New York: Guilford Press.
Becker, D.F., Grilo, C.M., Edell, W.S. & McGlashan, T.H. (2000). Comorbidity of borderline personality disorder with other personality disorder in hospitalized adolescent and adults. American Journal of Psychiatry, 157, 2011- 2016.
Bremner JD. (2002). Does Stress damage the brain? New York: Norton.
Brown, C, Tollefson N, Dunn W, Cromwell R.L & Filion D. (2001). Sensory processing in schizophrenia: missing and avoiding information. American Journal of Occupational Therapy, 55, 95- 187.
Brown, C. & Dunn, W. (2002).The adult sensory profile. Sam Antonio. TX: Psychological Corporation.
Burgess, W. (1981). Development of social spacing in normal and mentally retarded children. Journal of Nonverbal Behavior, 6, 89-95.
Dunn, W. (1997). The impact of sensory processing abilities on the daily lives of young children and their families. A conceptual model department of occupational therapy of university of Kansas.
Dunn, W. )2001(. The sensation of everyday life: Empirical theoretical and pragmatic considerations. The Journal of Occupational Therapy 55, 608-620.
Dunn, W. (2000). Technical Report. Unpublished manuscript, Department of Occupational Therapy of University of Kansas.
Gunderson, J.L. & Singer, M.T. (1975). Defining borderline pasterns- an overview. American Journal of Psychiatry, 132, 1-10.
Irwin, W., Davidson, RJ., Lowe, MJ., Mock, BJ., Sorenson, JA., Turski , PA.(1996) Human amygdale activation detected with echo-planar functional magnetic resonance imaging. Neuroreport, 7, 1765–9.
Linehan, M. (1993). Skills Training Manual for Treating Borderline Personality Disorder. New York: Guilford.
Lisa, A., Miller, M.D., Robert, L., Collins, Thomas, A. (2008). Language and the Modulation of Impulsive Aggression. J Neuropsychiatry Clin Neurosis, 203, 12-22.
Miller, L.J., Coll, JR. & Schoen, S.A (2006). A randomized controlled pilot study of occupational therapy for children with sensory modulation disorder. American journal of occupational therapy, 61, 228- 233.
Nestor, PG., Akdag, SJ., O’Donnell, BF., Niznikiewicz, M., Law, S., Shenton, ME., McCarley, RW. (1998), Word recall in schizophrenia a connectionist model. American Journal of Psychiatry; 155, 1685–1690.
Paris, J. (1993). The treatment of borderline personality disorder in light of the research on its long term outcome. Canadian Journal of Psychiatry, 38, 528-534.
Ruocco, AC. (2005). The neuropsychology of borderline personality disorder: a meta-analysis and review. Psychiatry Res, 137, 191–202.
Schmahl, C. G., Vermetten, E., Elzinga, BM. & Bremner, JD. (2004). A PET study of memories of childhood abuse in Borderline Personality Disorder. Biological Psychiatry, 55, 759–65.
Trull, T.J., Sher, K.J., Durbin, J. & Burr, R. (2000). Borderline personality disorder and substance USE disorders- a review and integration. Cilinical Psychology Review, 20, 235-253.
Weiss, M., Zelkowitz, P., fledman, R.B., Vogel, J., Heyman, M. & Paris, J. (1996). Psychopathology of spring of mothers with borderline personality disorder. A pilot study. Canadian Journal of Psychiatry, 4, 285-290.
Williams, M., Watson, F., Meloud, C., Mathews, A. (1988). Cgnitive psychology and emotional disorders. New York: Wiley.
Williams, J. M. G. & Broadbent, K. (1986). Autobiographical memory in suicide attempters. Journal of Abnormal Psychology, 95, 144-149.
Young, J.E. (1996). Schma- Focused diagnosis for personality disorders. New york: Wily.
Zimmerman, M. & Mattia, J.I. (1999). Axis I diagnostic comorbidity and borderline personality disorder. Comprehensive Psychiatry, 40, 245-252.