مقایسه اثربخشی درمان تدوینی اجتناب متقابل و درمان شناختی-رفتاری هیجان-مدار بر شدت علایم اختلال اضطراب فراگیر

معصومه شفیعی؛ فاطمه رضایی؛ مسعود صادقی

دوره 12، شماره 47 ، تیر 1401، ، صفحه 136-164

https://doi.org/10.22054/jcps.2022.56496.2461

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین مقایسه اثربخشی درمان تدوینی اجتناب متقابل و درمان شناختی-رفتاری هیجان‌مدار بر علایم اختلال اضطراب فراگیر انجام گرفت. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر در شهر خرم‌آباد بود که از میان آن‌ها 45 نفر به صورت در دسترس ...  بیشتر