نویسنده = عذرا اعتمادی
تعداد مقالات: 4
1. Investigating the Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on Marital Conflicts of Coronary Artery Bypass Patients

دوره 9، شماره 33، زمستان 1397، صفحه 91-103

10.22054/jcps.2019.36697.2012

Darioush Khaneiee؛ Rezvanossadat Jazayeri؛ Fatemeh Bahrami؛ Nafiseh Montazeri؛ Ozra Etemadi


2. اثربخشی درمان بین‌فردی فراشناختی بر آسیب‌های تعاملی زوجی مردان دارای علائم شخصیت خودشیفته: پژوهش مورد منفرد

دوره 8، شماره 32، پاییز 1397، صفحه 1-27

10.22054/jcps.2019.34128.1910

عیسی مرادی؛ مریم فاتحی زاده؛ سیداحمد احمدی علون آبادی؛ عذرا اعتمادی


3. واکاوی پدیدارشناختی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی زناشویی اسرای جنگی: یک مطالعه کیفی

دوره 8، شماره 30، بهار 1397، صفحه 27-64

10.22054/jcps.2018.8538

محمدعلی طالبی؛ عذرا اعتمادی؛ فاطمه بهرامی؛ مریم فاتحی زاده؛ رضوان السادات جزایری؛ سید محسن فاطمی


4. اثربخشی رویکرد طرحواره‌درمانی بر کاهش آسیب‌های تعاملی زناشویی مردان دارای شخصیت اجتنابی

دوره 8، شماره 29، زمستان 1396، صفحه 137-161

10.22054/jcps.2018.8318

علیرضا روحی؛ رضوان‌السادات جزایری؛ مریم‌ فاتحی‌زاده؛ عذرا اعتمادی