1. تاثیر درمان پذیرش و تعهد بر فرانگرانی، نگرانی اجتماعی و نگرانی سلامتی دانشجویان

حسین محققی؛ پیمان دوستی؛ داود جعفری

دوره 6، شماره 23 ، تابستان 1395، ، صفحه 81-94

http://dx.doi.org/10.22054/jcps.2016.4559

چکیده
  پژوهش حاضر در پی بررسی تاثیر درمان پذیرش و تعهد بر فرانگرانی، نگرانی اجتماعی و نگرانی سلامتی دانشجویان بود. پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی و طرح پژوهش از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد همدان به تعداد 15000 نفر در سال 1394 بود. نمونه این تحقیق مشتمل بر 30 دانشجو (20 دختر و 10 پسر) از جامعه مذکور ...  بیشتر

2. بررسی حساسیت اضطرابی، فرانگرانی و مؤلفه‌های تنظیم هیجانی در دانشجویان با نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی و بهنجار

منصور بیرامی؛ ابراهیم اکبری؛ عبدالله قاسم‌پور؛ زینب عظیمی

دوره 2، شماره 8 ، پاییز 1391، ، صفحه 40-69

چکیده
  هدف: حساسیت اضطرابی، فرانگرانی و تنظیم هیجانی از مؤلفه‌های مهم روانشناختی دخیل در اختلال اضطراب اجتماعی­اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه حساسیت اضطرابی، فرانگرانی و مؤلفه­های تنظیم هیجانی در دانشجویان با نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی و بهنجار انجام شده است. روش: روش این پژوهش از نوع پس رویدادی (علّی- مقایسه­ای) است. نمونه ...  بیشتر