مقایسه پردازش حسی و معنایی اطلاعات در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و افراد بهنجار

مهرداد حاجی‌حسنی؛ عفت السادات محمود پناهی؛ بهرام میرزاییان

دوره 7، شماره 25 ، اسفند 1395، ، صفحه 149-171

https://doi.org/10.22054/jcps.2017.7136

چکیده
  پردازش حسی و معنایی اطلاعات دو عامل مهم در تعیین واکنش‌های رفتاری می‌باشند. هدف از پژوهش حاضر مقایسه پردازش حسی و معنایی اطلاعات در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و افراد عادی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای بود و جامعه آماری پژوهش شامل افراد مراجعه کننده به مرکز روانپزشکی ایران بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند 30 بیمار ...  بیشتر