بررسی کیفی طرحواره‌های جنسیت و انتظارات از نقش همسر آسیب‌زننده به ازدواج

آسیه شریعتمدار

دوره 5، شماره 17 ، دی 1393، ، صفحه 137-155

چکیده
  پویایی‌های مؤثر بر شکل‌گیری فرد به رشد هویت و سبک شخصیتی می‌انجامد که به نوبه ی خود بر شیوه‌ای که فرد با دیگران ارتباط بر قرار می‌کند تاثیر می‌گذارد. هدف این تحقیق بررسی کیفی طرحواره‌های جنسیتی و انتظارات از نقش همسر  آسیب زننده به ازدواج است. روش این پژوهش کیفی است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش باز استفاده شده است. با کد گذاری ...  بیشتر