بررسی خصوصیات روان‌سنجی نسخه‌ی فارسی پرسشنامه‌ی امنیت در زیرسیستم بین‌والدینی (SIS)

الهه عبودی؛ مریم مقدسین؛ جعفر حسنی

دوره 12، شماره 46 ، فروردین 1401، ، صفحه 27-62

https://doi.org/10.22054/jcps.2022.62362.2608

چکیده
  هدف این پژوهش انطباق‌سازی و بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه‌ی فارسی پرسشنامه‌ی امنیت در زیرسیستم بین‌والدینی (SIS) در نوجوانان بود. بدین منظور، نسخه‌ی انگلیسی پرسشنامه‌ی امنیت در زیر سیستم بین والدینی (SIS) به صورت مضاعف ترجمه و بر 587 دانش‌آموز ( 269پسر و 318دختر) پایه های اول و دوم متوسطه شهر شیراز در سال تحصیلی 1397-1398 اجرا شد. بعد از اجرا، ...  بیشتر