مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و ذهن‌آگاهی بر کیفیت خواب و توانایی‌های شناختی زنان مبتلا به ‌بی‌خوابی

زهرا کمالی نسب؛ شیرین کوشکی؛ شکوه السادات بنی‌جمالی؛ محمد اورکی

دوره 12، شماره 48 ، مهر 1401، ، صفحه 57-84

https://doi.org/10.22054/jcps.2023.64561.2666

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان ‌بی‌خوابی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و شناختی-رفتاری بر کیفیت خواب و توانایی‌های شناختی زنان مبتلا به ‌بی‌خوابی انجام شد. این پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل و پیگیری سه‌ماهه بود. جامعه آماری پژوهش زنان با اختلال بی‌خوابی بودند که در سال 1399 به مرکز مشاوره یکی از دانشگاه‌های ...  بیشتر