مقایسه فراوانی و محتوای گفتار درونی افراد دارای رگه های اختلال اضطراب تعمیم یافته، رگه های اختلال وسواسی – جبری و بهنجار

محمود پرچمی خرم؛ شهریار شهیدی؛ محسن دهقانی

دوره 12، شماره 48 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22054/jcps.2023.64426.2663

چکیده
  شناخت با وساطت و ترکیب فرایندهای ذهنی توسط گفتار درونی شکل می‌گیرد و فرایندهای شناختی، نقش اساسی در اختلال‌های اضطراب تعمیم یافته و وسواسی جبری ایفا می‌کنند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه فراوانی و محتوای گفتار درونی در افراد دارای رگه‌های اختلال اضطراب تعمیم یافته، رگه‌های وسواسی – جبری، رگه‌های اختلال اضطراب تعمیم یافته – ...  بیشتر

پیش‌بینی افسردگی بر اساس مؤلفه‌های کمال‌گرایی: نقش میانجی خود انتقادی

علی‌محمد رضایی؛ فائزه جهان

دوره 5، شماره 19 ، تیر 1394، ، صفحه 1-18

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش مستقیم مؤلفه‌های کمال‌گرایی با افسردگی و همچنین نقش غیرمستقیم این مؤلفه‌ها با میانجی‌گری خود انتقادی با افسردگی بود. به این منظور تعداد 200 نفر از دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب و به ابزارهای تحقیق شامل مقیاس کمال‌گرایی، مقیاس خود انتقادی و پرسشنامه افسردگی ...  بیشتر