نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه لرستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ایران.

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

3 عضو هییت علمی گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران و رییس بیمارستان آیت‌الله خوانساری.

چکیده

دریافت تشخیص سرطان سینه و درمان آن رویدادی استرس‌زا می‌باشد و بر جنبه‌های گوناگون سلامت روان اثر می‌گذارد از آن-جمله تصویر بدنی و کیفیت زندگی را می‌توان مطرح کرد. از این رو هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش خودشفقتی بر تصویر بدنی و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان سینه بدون متاستاز تحت شیمی درمانی بود. طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس‌آزمون با گروه گواه بود. به صورت دردسترس با مراجعه به مطب پزشکان آنکولوژیست و بیمارستان آیت‌الله خوانساری در شهر اراک در سال 1397، 20 زن (با توجه به ملاک‌های ورود) انتخاب شده و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. شرکت کنندگان به عنوان پیش‌آزمون به پرسشنامه‌های تصویر بدنی در بیماران مبتلا به سرطان سینه و کیفیت زندگی پاسخ دادند. گروه آزمایش به طور گروهی خودشفقتی را طی 8 جلسه 60 دقیقه‌ایی آموزش دیدند. در آخر، شرکت‌کنندگان هر دو گروه به عنوان پس‌آزمون به پرسشنامه‌های مذکور پاسخ دادند. نتایج نشان داد آموزش خودشفقتی با تاکید بر سه مولفه مهربانی با خود، اشتراکات انسانی و ذهن‌آگاهی بر بهبود تصویر بدنی اثر مثبت و معنادار داشته است همچنین بر اساس یافته‌ها، کیفیت زندگی زنان به ویژه در حیطه‌های جسمانی و روانی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه بعد آموزش افزایش مثبت و معناداری داشت. بر اساس یافته‌های حاصل، می‌توان نتیجه گرفت تدوین برنامه‌های آموزشی و درمانی مبتنی بر خودشفقتی می‌تواند به سلامت روان و کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

the effect of self compassion training on body image and quality of life in women with breast cancer without metastasis under chemotherapy

نویسندگان [English]

  • reyhane sheykhan 1
  • Ezatollah Ghadampour 2
  • reza aghabozorgi 3

1 . Psychology phd student, department of psychology, faculty of humanities, university of lorestan, iran

2 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Khorramabad, Iran.

3 faculty Member of Arak University of Medical Sciences, Iran

چکیده [English]

Getting a diagnosis of breast cancer and treating, it is a stressful event that affects many aspects of mental health, including body image and quality of life. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of self compassion training on body image and quality of life in women with breast cancer without metastasis under chemotherapy. The research design was a semi-experimental, pret-post test with control group. Twenty-nine women (according to entry criteria) were selected by referring to the office of ancolologists and Ayatollah Khansari Hospital in Arak in 1397. They were randomly divided into two groups of experimental and control. The participants responded to body image questionnaires in patients with breast cancer and quality of life as a pretest.The experimental group was trained based on self compassion package, eight sessions of 60 minutes. Finally, the participants of both groups responded to the questionnaires as a post-test.The results showed that self-compassion training, with emphasis on the three components of kindness with itself, human sharing and mind-consciousness, had a positive and significant effect on improving the body image. Also, based on the findings, the quality of life of women, especially in the physical and mental areas, in the experimental group, had a positive and significant increase compared to the control group. Based on the findings, it can be concluded that the development of educational and therapeutic programs based on self compassion can help to improve the mental health and quality of life in cancer patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self compassion
  • body image
  • Quality of life
  • Breast Cancer
  • chemotherapy
عسگریان، فاطمه، میرزایی، مسعود، عسگریان، صدیقه و جزایری، مهرداد. (1395). بررسی اپیدمیولوژیک سرطان پستان و توزیع سنی بیماران در یک بازه ده ساله. فصلنامه علمی - پژوهشی بیماری های پستان ایران، 9 (1)، 31- 36.
یوسفی، فریده و صفری، هاجر. (1388). بررسی رابطه هوش عاطفی با کیفیت زندگی و ابعاد آن. مطالعات روانشناختی،  5(4)و 107- 128.
Akbari A, Razzaghi Z, Homaee F, Khayamzadeh M, Movahedi M, Akbari ME.(2011). Parity and breastfeeding are preventive measures against breast cancer in Iranian women. Breast Cancer,  18(1), 5-51.
Albertson, E. R., Neff, K. D., & Dill-Shackleford, K. E. (2015). Self-Compassion And Body Dissatisfaction In Women: A Randomized Controlled Trial Of A Brief Meditation Intervention. Mindfulness, 6(3), 444-454.
Angahar, L., T. (2017). An Overview Of Breast Cancer Epidemiology, Risk  Factors, Pathophysiology, And Cancer Risks Reduction. MOJ Biol Med, 1(4). 1-5.
Barnard, L. K., & Curry, J. F. (2011). Self-compassion: Conceptualizations, correlates, & interventions. Review of General Psychology, 5(4), 289-303.
Foster, L., & McLellan, L. (2000). Cognition and the cancer experience: clinical implications. Cancer Practice, 8(1), 25-31.
Gilbert, P. & Procter, S. (2006). Compassionate mind training for people with high shame and  self-criticism: Overview and pilot study of a group therapy approach. Clinical Psychology & Psychotherapy, 13, 353-379.
Gilbert, P., Tirch, D. (2009). Emotional memory, mindfulness and compassion.hn f. didonna (ed.), clinical handbook of mindfulness (pp. 99- 110). New York, NY, US: spring science.
Golpour, r., abolghasemi, a., ahadi, b., narimani, m. (2014). The effectiveness of cognitive self compassion training and emotion focused therapy on quality of life with depression disorder. Journal of clinical psychology, 6(1), 53- 65.
Homan, K. J., And Sirois, F. M.(2017). self compassion and physical health: exploring the roles of perceived stress and health-promoting behaviors. Health psychology open, 1-9.
Hopwood, p., Fletcher, i., Lee, a. and Ghazal, s. a. (2001). A body image scale for use with cancer patients. European Journal of Cancer, 37, 189-197.
Kearnery, K. G., And Hicks, R. E. (2017). Self Compassion And Breast Cancer In 23 Cancer Respondents: Is The Way You Relate To Yourself A Factor In Disease Onset And Progress? Psychology, 8, 14- 26.
Louise Lawrence, C. (2012). The Impact Of Chemotherapy For Breast Cancer On Managing Daily Tasks: A Longitudinal Study Of Cognitive, Psychosocial And Safety Outcomes In The Home And Workplace. A doctoral thesis, loughborough university.
Moreira, H. And Canavarro,  M. C. (2012). The association between self-consciousness about appearance and psychological adjustment among newly diagnosed breast cancer patients and survivors: The moderating role of appearance investment. Body Image, 9(2), 209-215.
Neff, K.D. (2003). Development And Validation Of A Scale To Measure Self-Compassion. Self Idennt,2, 223- 250.
Neff, K. D., Kirkpatrick, K., Rude, S. S. (2007). Self-compassion  and  its  link  to  adaptive  psychological functioning. J Res Pers. (41): 139-54.
Neff, K. D. (2009). Self-Compassion. In M. R. Leary & R. H. Hoyle (Eds.), Handbook of Individual Differences in Social Behavior (pp. 561-573). Guilford Press.
Neff, K. D. (2011). Self-compassion: Stop beating yourself up and leave insecurity behind. New York, NY: HarperCollins. 
Pinto- Gouveia, J., Duatre, C., Matos, M., Fraguas, S. (2013). The Protective Role Of Self Comassion In Relation To Psychology Symptoms And Quality Of Life In Chronic And In Cancer Patients. Clinical Psychology And Psychotherapy, 21(4), 311- 323.
Prates, A. C. L., Feritas-Junior, R. Prates, M. F. O., Veloso, M. D. F., And Barros, N. M. (2017). Influence Of Body Image In Women Undergoing Treatment For Breast Cancer. Rev Bras Ginecol Obstet, 39, 175- 183.
Przezdziecki, A., Sherman, K. A., Baillie, A., Taylor, A., Foley, E. And Stalgis- Bilinski, K. (2013). My Changed Body: Breast Cancer, Body Image, Distress And Self- Compassion. Psycho-Oncoligy, 22(8), 1872- 1879.
Raes, F. (2011). The Effect Of Self Compassion On The Development Of Depression Symptoms In A Nonclinical Sample. Mindfulness, 11(2), 33- 36.
Tabari, F., Zakeri Moghadam, M., Bahrani, N., Monjamed, Z. (2007). Evaluation of the quality of life in newly recognized cancer patients. Hayat, 13(2), 5- 12.
Teo, L., Reece, G. P., Christie, I.C., Guindani, M. Markey, M. K. And Etal. (2016). Body Image And Qualityof Life Of Breast Cancer Patients: Influence Of Timing And Stage Of Breast Cancer Reconstruction. Psychooncology, 25(9), 1106- 1112.
Toole, A. M., And Craighead, L. W. (2016). Brief Self-Compassion Meditation Training For Body Image Distress In Young Adult Women. Body Image 19, 104- 112.
Todorov, N., Sherman, K. A., Kilby, Ch, J. (2019). Self Compassion And Hope In The Context Of Body Image Disturbance And Distress  In Breast Cancer Survivors. Psycho- Oncology, 28, 2025- 2032.
Van Dam, N. T., Sheppard, S. C., Forsyth, J. P., & Earleywine, M. (2011). Self-compassion is a better predictor than mindfulness of symptom severity and quality of life in mixed anxiety and depression. Journal of Anxiety Disorders, 25, 123–130. 
Wren, A., Somers, J., Melissa, A. W., Goetz,Mark, C., Leary, M. R., Fras, A. M., Huh, B. K., Roger, Lesco L. S., Keefe, F. J. (2012) Self-Compassion in Patients With Persistent Musculoskeletal Pain: Relationship of Self-Compassion to Adjustment to Persi stent. J Pain Symptom Managem ent, 43(4), 759- 770.