نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

4 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

دشواری در تنظیم هیجان مایه به کارگیری راهبرد های سازش نایافته برای پاسخ دهی به هیجان ها می شود. وجه تمایز اساسی میان رویکرد شناختی با رویکرد های دیگر تاکیدی است که این رویکرد بر پردازش های ذهنی دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر اصلاح سوگیری توجه بر تنظیم هیجان و مولفه های آن در افراد با سبک دلبستگی دوری گزین است. جامعه پژوهش شامل کلیه افراد دارای سبک دلبستگی دوری گزین با دشواری در تنظیم هیجانی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر سمنان در سال 97 بودند. به همین منظور 60 نفر از مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره شهر سمنان در سال 97 به صورت تصادفی در دو گروه گواه ( 30(n= و آزمایش ( 30(n= قرار گرفتند. پرسش نامه دشواری در تنظیم هیجان، پرسش نامه تجارب در روابط نزدیک و نرم افزار سوپر لب برای اندازه گیری نمرات شرکت کنندگان بهره برداری شد. نمرات متغیر های تنظیم هیجانی و ابعاد آن در دو مرحله پیش و پس آزمون با استفاده از مدل تحلیل واریانس چند متغیری اندازه گیری مکرر تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که اصلاح سوگیری توجه به روش دات پراب توانست دشواری در تنظیم هیجانات را کاهش دهد و تغییرات معنی داری در نمرات ابعاد دیگر این مقیاس بدست آمد. نتایج نشان داد که با روش اصلاح سوگیری توجه می توان مداخلاتی در جهت کاهش مشکلات تنظیم هیجانی ایجاد کرد و این شیوه می تواند در مداخلات درمانی با رویکرد هیجانی و سوگیری توجه سودمند باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ٍThe effect of attention bias modification on emotion regulation items in avoidant attached people

نویسندگان [English]

  • sedighe safaie 1
  • mosayeb yarmohamadi vasel 2
  • hossain mohagheghi 3
  • siavash talepasand 4

1 PhD student in Psychology, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran.

2 Associate Professor, Department of Psychology, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran

3 Associate Professor, Department of Psychology, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran.

4 Associate Professor, Department of Psychology, Semnan University, Semnan, Iran.

چکیده [English]

Abstract
Introduction: Difficulty in emotion regulation causes employing unadjustment strategies to respond to emotions. The basic distinction between cognitive approach and other approaches is the emphasis on this approach to mental processes. The purpose of this research is studying the effect of attention biase modification on emotion regulation and its items in people with avoidant attachent syle. Method: Thus 60 persons of Semnan counselling centers clients in 2018-2019 were selected randomly as sample of the research. Difficulty in Emotion Regulation questionnaire, Experience in Close Relationship questionnaire and Superlab software were used for participates scores evaluating. The scores of emotional adjustment variables and its dimensions in both pre and post test phases were analyzed using repeated measure multivariate analysis of variance analysis. Results: The findings determined attention bias modification by dot probe could reduce difficulty in emotion regulation and make some significant effects on emotion regulation subscales. Conclusion: Results showed attention bias modification can make intervention in order to reduce emotion regulation problems. Also this way can be useful in treatment by emotional and attentional bias approach.
Keyword: Emotion regulation, Avoidant attachment, Attention bias, Dot prob

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotion regulation
  • emotion items
  • Avoidant attachment
  • Attention bias
  • Dot prob
بگیان کوله مرزی، محمدجواد؛ کرمی، جهانگیر؛ مومنی، خدامراد؛ و الهی، عادله. (1398). مقایسه اثربخشی سیستم روان‌درمانی تحلیل شناختی ـ رفتاری و یکپارچه‌سازی رفتاردرمانی دیالکتیکی با درمان شناختی مبتنی بر ذهن شفقت ورز بر کاهش درد ذهنی و دشواری در تنظیم هیجانی افراد اقدام کننده به خودکشی. فصلنامه مطالعات روان‌شناسی بالینی، 9 (34)، 63-35.
تقوی، محمدرضا؛ طاوسی، علیرضا و گودرزی، محمدعلی. (1395). تأثیر برنامه اصلاح سوگیری توجه بر تغییر میزان سوگیری توجه زنان چاق نسبت به نشانه‌های مواد غذایی. روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 7(25)، 10 – 1.
خسته مهر، رضا؛ امان الهی، عباس؛ زهره‌ای، اسماعیل؛ و رجبی، غلامرضا. (1393). سبک‌های دلبستگی، اسناد علی و اسناد مسئولیت به‌عنوان پیش‌بین‌های خشونت علیه زنان. روانشناسی خانواده، 1، 52-41.
ذوالفقاری نیا، همایون. (1395). ارزیابی نقش میانجی‌گری تنظیم هیجانی وناگویی هیجانی در تأثیر سبک‌های دلبستگی بر رضایتمندی زناشویی زوجین ایرانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی. تهران.
 غضنفری، فیروزه؛ و بدری، مجتبی. (1398). تدوین مدل سبب‌شناسی اختلال اضطراب اجتماعی نوجوانان بر اساس مؤلفه‌های حساسیت اضطرابی، تنظیم هیجانی منفی و سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسو گرا با نقش میانجی راهبرد مقابله هیجان مدار. فصلنامه مطالعات روان‌شناسی بالینی، 9 (35)، 130-97.
قمری گیوی، حسین؛ ایمانی، حسن؛ برهمند، اوشا؛ و صادقی موحد، فریبا. (1391). بررسی نقص بازداری و بازشناسی هیجانی در بیماران دچار اختلال وسواس فکری – عملی. مجله روان‌شناسی بالینی،4(2)، 18-9.
کرمانی مامازندی، زهرا؛ و طالع پسند، سیاوش. (1397). ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس دشواری تنظیم در دانشجویان دانشگاه سمنان. نشریه علمی پژوهشی آموزش و ارزشیابی، 42: 142 – 117.
Bullemor-Day, P. (2015). Emotion regulation, attention and mindfulness in adolescents with social, emotional and behavioural difficulties. Thesis for thedegree of Doctor in Clinical Psychology (DClinPsy), Royal Holloway, University of London.
Cooper, M. J. & Warren, L. (2011) The relationship between body weight (body mass index) and attachment history in young women, Eating Behavior, 12(1); 94-96.
Fraley, R. C., Waller, N. G., & Brennan, K. A. (2000). An item-response theory analysis of self-report measures of adult attachment. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 350-365.
Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. Journal of Psychopathology Behavior Assessment, 26, 41–54
Gratz, K. L., & Roemer, L.(2008). The relationship between emotion dysregulation and deliberate self-harm among female undergraduate students at an urban commuter university. Cognitive behaviour therapy; 37(1):14-25
Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: an integrative review. Review of General Psychology, 2, 271.
Izadpanah. S., Barnow. S., Neubauer, A.B., & Holl, J. (2019). Development and Validation of the Heidelberg Form for Emotion Regulation Strategies (HFERST): Factor Structure, Reliability, and Validity. Assessment, 26; 880 – 906
Joormann, J., & Gotlib, I.H. (2007). Selective Attention to Emotional Faces Following Recovery from Depression. Journal of Abnormal Psychology, 116(1), 80-85.
Kristoffersen, J. T. (2016). Attention Bias Modification and Emotion Regulation in Depression Recurrence, Thesis for thedegree of Doctor in Clinical Psychology, UNIVERSITY OF OSLO.
MacLeod, C. (2011). Emotion Regulation and the Cognitive-Experimental Approach to Emotional Dysfunction. Emotion Review, 3(1), 62 -73.
MacLeod, C., & Bridle, R. (2009). The reduction of anxiety vulner­ability through the modification of attentional bias: A real-world study using a home-based cognitive bias modification procedure. Journal of Abnormal Psychology, 118, 65–75.
MacLeod, C., Koster, E. H. W., & Fox, E. (2009). Whither cognitive bias modification research? Commentary on the special section articles. Journal of Abnormal Psychology, 118, 89–99.
MacLeod, C., Rutherford, E., Camobell, L., Ebsworthy, G. & Holker, L. (2002). Selective Attention and Emotional Vulnerability: Assessing the CausalBasis of Their Association Through the Experimental Manipulationof Attentional Bias, Journal of Abnormal Psychology, 111(1): 107-123.
Marganska, A., Gallagher, M., & Miranda, R. (2013). Adult attachment, emotion dysregulation, and symptoms of depression and generalized anxiety disorder. American Journal of Orthopsychiatry, 83(1), 131-141.
Mathews, B. L., Kerns, K. A., Ciesla, J. A. (2014). Specificity of emotion regulation difficulties related to anxiety in early adolescence. Journal of adolescence, 37(7):1089-97.
Mennin, D. M., Heimberg, R. G., Turk, C. L., & Fresco, D. M. (2005). Preliminary evidence for an emotion dysregulation model of generalized anxiety disorder. Behavior Research Therapy. 43(10), 1281-3104.
Noah, C., Pollock, G. A., McCabe, A. C., Southard, A., & Virgil Zeigler-Hill, C. (2016). Pathological personality traits and emotion regulation difficulties. Journal of Personality and Individual Differences, 95, 168–177
Ollendick, T.H., White, S.W., Richey, J., Kim-spoon, J., Ryan, S.M., Wieckowski, A.T., Coffman, M.C., Elias, R., Strege, M.V., Capriola-Hall, N, & Smith, M. (2019). Attention Bias Modification Treatment for Adolescents with Social Anxiety Disorder, Behavior Therapy, 50(1):126-139
Peckham, A.D., McHugh, R.K., & Otto, M.W. (2010). A Meta-Analysis of the Magnitude of Biased Attention in Depression. Depression and Anxiety, 27(12), 1135-1142.
Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics, 6th Edition, Pearson Education, New York

 

Tull, M. T., Weiss, N. H., Adams, C. E., & Gratz, K. L. (2012). The contribution of emotion regulation difficulties to risky sexual behavior within a sample of patients in residential substance abuse treatment. Journal of Addictive Behaviors, 37, 1084-1092
Van Reekum, C. M., Urry, H. L., Johnstone, T., Thurow, M. E., Frye, C. J., Jackson, C. A., Schaefer, H. S., Alexander, A. L., & Davidson, R. J. (2007). Individual differences in amygdala and ventromedial prefrontal cortex activity are associated with evaluation speed and psychological well-being. Journal of Cognitive Neuroscience, 19, 237–248.
Van-Bockstaele, B., Notebaert, L., MacLeod, C., Salemink, E., Clarke, P. J., Verschuere, B., Bogels, S. M. & Wiers, R. W. (2019). The effects of attentional bias modification on emotion regulation, Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 62, 38 -48.
Wadlinger, H.A., & Isaacowitz, D.M. (2011). Fixing our Focus: Training attention to regulate emotion. Personality and Social Psychology Review, 15(1), 72-102.
Zelazo, P. D., Anderson, J. E., Richler, J., Wallner-Allen, K., Beaumont, J. L., & Weintraub, S. (2013). NIH toolbox cognition battery: measuring executive function and attention. Monographs of the Society for Research in Child Development, 78(4), 16-33.