نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

2 گروه روانشناسی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه خلیج فارس. بوشهر. ایران

10.22054/jcps.2021.60505.2569

چکیده

تیپ شخصیتی دی به وسیله آسیب پذیری نسبت به بیماری مشخص می‌‌گردد و شامل دو بعد عاطفه منفی و بازداری اجتماعی می‌شود. در پژوهش‌‌های سال‌های اخیر به نقش تیپ شخصیتی دی در پیامدهای جسمانی و روانشناختی توجه شده است. لذا هدف از مطالعه حاضر، پیش بینی اختلالات روانی بر اساس تیپ شخصیتی دی در دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر بود. روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی بود. از بین دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر، نمونه‌ای به تعداد 213 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردید. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه تیپ شخصیتی دی (DS-14) و چک لیست نشانه‌های اختلالات روانی (SCL-90-R) استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های توصیفی، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام با استفاده از نرم افزار SPSS-26 استفاده گردید. یافته‌ها بیانگر رابطه بین تیپ شخصیتی دی و نیز هر دو بعد آن (عاطفه منفی و بازداری اجتماعی) با نمره کلی اختلالات روانی و 9 بعد آن می‌باشد (05/0>p و 01/0>p ) یافته‌های رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که تیپ شخصیتی دی قادر به تبیین 39 درصد از واریانس اختلالات روانی و بعد عاطفه منفی قادر به تبیین 42 درصد از واریانس اختلالات روانی می‌باشد. به دلیل قدرت پیش بینی کننده تیپ شخصیتی دی در ایجاد اختلالات روانی، به نظر می‌رسد مداخلات مربوط به تیپ شخصیتی دی در دانشجویان می‌تواند کاهش مشکلات روانشناختی در این افراد را به دنبال داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prediction of Mental Disorders Based on Type D personality in College Students

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Zahra Mousavi 1
  • Ali Pakizeh 2

1 psychology, faculty of literature and humanities. persian gulf university, Bushehr, Iran

2 department of psychology. faculty of literature and humanities. Persian gulf university. Bushehr. Iran

چکیده [English]

Type D personality is characterized by vulnerability to disease and includes two dimensions of negative affect and social inhibition. Recent studies have focused on the role of type D personality in physical and psychological consequences. So the aim of present study was to predict mental disorders based on type D personality. The research method was descriptive and correlational. The statistical population included students of Persian Gulf University of Bushehr, from which a sample of 200 people was selected by sampling method available. The type D personality questionnaire (DS-14) and a checklist of symptoms of mental disorders (SCL-90-R) were used. The results showed that the average of type D didn’t differ between two sexes, different educational levels and physically and non-physically ill patients, but it was different in different marital statuses. There was no difference in the mean of mental disorders between two sexes and between patients and non-patients, but there was a difference between different educational levels and different marital status. The relationship between type D and its two dimensions with the overall score of mental disorders and its 9 dimensions was positively significant. type D personality is able to explain 39% of the variance of mental disorders and the negative affect dimension is able to explain 42% of the variance of mental disorders. Due to the predictive power of type D personality in causing mental disorders, it seems that manipulating type D in college students can reduce the psychological problems in these individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Type D personality
  • Mental disorders
  • College students