نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روان شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف " طراحی و تدوین مدل پیامدهای ارتباطی و شغلی اضطراب ناشی از پاندمی کووید 19 و شناسایی نقش میانجی‎گری خودشفقت‎ورزی در پرستاران بیمارستان‎های پذیرش‎کننده بیماران کرونایی در شهر تهران" به انجام رسید. این پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش گردآوری داده‏ ها، پژوهشی توصیفی - همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر پرستاران شاغل در بیمارستان‎های پذیرش کننده بیماران کرونایی دولتی شهر تهران بود. نمونه آماری برابر با 384 نفر بود که بر اساس روش نمونه‎گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و تحلیل معادلات ساختاری در بخش استنباطی در نرم افزار SPSS23 و AMOS بهره گرفته شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه خودشفقت‎ورزی ریس و همکاران، اضطراب چندبعدی بیماری‎های اپیدمیک درتاج و همکاران، دلبستگی شغلی شوفلی و همکاران و روابط بین‎فردی پیرس و همکاران بود. پایایی ابزار پژوهش بر اساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 89/0، 94/0، 96/0 و 89/0 مورد تأیید قرار گرفت. یافته ها نشان داد که خودشفقت‎ورزی به صورت معنادار دارای نقش میانجی گری در رابطه علّی اضطراب پاندمی کروناویروس و متغیرهای ارتباط بین‎فردی و دلبستگی شغلی بود. بر اساس این یافته ها می‎توان نتیجه گرفت که خودشفقت‎ورزی متغیری است که می‎توان با تکیه بر آن به طراحی مداخلات کارآمد در جهت کاهش اثرات نامطلوب بحران هایی مانند اضطراب ناشی از گسترش پاندمی کروناویروس در فضای درمان و دیگر محیط های شغلی اقدام کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing and Developing a Model of relational and occupational Consequences of Covid19 pandemic anxiety with the Mediating Role of Self compassion in Nurses of Tehran Hospitals

نویسنده [English]

  • kamran Sheivandi

Assistant Professor, Department of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to "designing and developing a model of Social and occupational consequences of Covid19 anxiety pandemic and to identify mediating role of self-compassion in nurses of Tehran hospitals”. This research in terms of purpose was applied and in terms of nature and method of data collection was descriptive-correlative research based on structural equation. The statistical population of this study included nurses working in coronavirus department of Tehran hospitals. The statistical sample was 384 cases that selected based on cluster sampling method. The research tools included Pierce et al.'s interpersonal relationship, Dortaj al.'s coronavirus anxiety, Riss et al.'s self-compassion and Shaufelli, bekker & salanova work attachment. Descriptive indicators and structural equation were used to data analysis. The results showed that self compassion had a mediating role in the causal relationship between coronavirus pandemic anxiety and interpersonal relations and work attachment of nurses. The results showed that the cognitive self-compassion had a mediating role in the causal relationship between coronavirus pandemic anxiety and interpersonal relation and job attachment. Based on these findings, it can be concluded that cognitive self-compassion is a variable that can be relied on to design effective interventions to reduce the adverse effects of crises such as anxiety by the spread of coronavirus pandemic in the treatment environment and other work settings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coronavirus anxiety
  • Interpersonal relation
  • Selfcompassion
  • Work attachment
حسینی‎قدمگاهی، جواد. (1376). کیفیت روابط اجتماعی، میزان استرس و راهبردهای مقابله با آن در بیماری کرونری قلب. پایان‎نامه کارشناسی ارشد روان‎شناسی بالینی. تهران، انستیتو روان‌پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران.
درتاج، فریبرز؛ دانش­پایه، مسلم؛ حسنوند، فضل الله و موسوی، سیدعلی. (1399). ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سبک‌های مقابله‌ای در رویارویی با اپیدمی کرونا. فصنامه روان‌شناسی تربیتی، 16 (55)، 155-137.
شهبازی، مسعود؛ رجبی، غلامرضا؛ مقامی، ابراهیم و جلوداری، آرش (۱۳۹۴). ساختار عامل تأییدی نسخه فارسی مقیاس درجه بندی تجدیدنظر شده شفقت خود در گروهی از زندانیان. فصلنامه روشها و مدلهای روان‌شناختی، سال ششم، شماره ۱۹، بهار ۱۳۹۴، صص ۳۱-۴۶.
شیخ‎اسلامی، علی؛ صادقی ولنی، زلیخا و محمدی، نسیم. (1394). رابطه تاب‎آوری و حمایت اجتماعی ادراک‎شده با سازگاری مادران با فرزند کم‎توان ذهنی. فصلنامه­ی روان‌شناسی افراد استثنایی، 5 (22)، ص 140 – 125.
شیخ‎الاسلامی، علی و محمدی، نسیم. (1396). آموزش خودشفقت‎ورزی بر سلامت روان، جسمانی‎کردن اضطراب، بدکارکردی اجتماعی و افسردگی زنان سرپرست خانوار. مجله پژوهش‎های مشاوره. 18 (70)، 110 – 87.
طالب‎پور، مهدی و امامی، فرشاد. (1386). بررسی ارتباط تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی و مقایسه آن بین دبیران تربیت‎بدنی آموزشگاه‌های نواحی هفت‎گانه مشهد. پژوهش در علوم ورزشی. 4 (12)، 32 – 15.
غفاری، ظفر؛ اسمعلی، احمد؛ آتشگیر، اکبر و حکم‎آبادی، سمانه. (1397). بررسی ارتباط حس انسجام و دلسوزی نسبت به دیگران با نگرش پرستاران نسبت به آموزش بیماران. مجله پرستاری، مامایی و پیراپزشکی، 4 (2)، 50- 27.
محمدی، پروین و عارف، مختار. (1394). رابطه خودارزشمندی و سبک‎های ارتباطی با سازگاری زناشویی در زنان. مجله روان‌شناسی و روان‎پزشکی شناخت. 2 (4)، ص 22 – 11.
محمودی، هیوا و سلیمانی، اسماعیل. (1396). پیش‎بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس همدلی و خوددلسوزی در پرستاران. مجله مدیریت پرستاری. 6 (6)، ص 88 – 78.
مختاری، سمانه؛ آهی، قاسم و شریف‎زاده، غلام­رضا. (1396). نقش خوددلسوزی و شایستگی بالینی در کیفیت زندگی حرفه‎ای پرستاران. مجله پژوهش پرستاری. 12 (6)، ص 8- 1.
میرهاشمی، مالک. (1386). تدوین مدل روابط بین ادراک از عوامل محیط کار: نقش­های شغلی، ویژگی‌های شـغل، سبک نظـارتی و ساختار سازمانی با سطح درگیری شغلی و تعهـد سـازمانی اعضـای هیـأت علمـی دانشـگاه آزاد اسلامی. رساله دکتری چاپ­نشده. دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
نظری، زهرا؛ خضری‎مقدم، نوشیروان و نظری، آسیه. (1396). رابطه کیفیت روابط (حمایت اجتماعی ادراک شده، تعارض‌های بین فردی، عمق روابط) با شدت درد زایمان طبیعی. فصلنامه روان‌شناسی سلامت. 6 (2)، ص 35 – 20.
یوسفی، بهرام؛ فرزی، حامد و عیدی‎پور، کامران. (1393). رابطه عدم تعادل تلاش - پاداش با دلبستگی شغلی دبیران تربیت بدنی استان لرستان. دوفصلنامه مدیریت و توسعه ورزش. 6 (1)، 230 – 206.
Alabdulaziz, H., Alquwez, N., Almazan, J. U., Albougami, A., Alshammari, F., Cruz, H. P. (2020). The Self-Compassion Scale Arabic version for baccalaureate nursing students: A validation study. Nurse Education Today. 89, 1- 6.
Babenko, O., Mosewich, A. D., Koppula, L. S. (2019). Association of Physicians’ Self-Compassion with Work Engagement, Exhaustion, and Professional Life Satisfaction. Medical Sciences, 7 (2), 29 – 41.
Bakker, A. B., Demerouti, E. & Sanz-Vergel, A. I. (2014) Burnout and Work Engagement: The JD-R Approach. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 1 (0(, 21 – 44.
Banerjee, D. (2020). The COVID-19 outbreak: Crucial role the psychiatrists can play. Asian journal Psychiatric, 20 (50), 102 - 114.
Bebanic, V., Clench-Aas, J., Raanaas, R.K. & Bang Nes, R.  (2015). The relationship between violence and psychological distress among men and women: Do sense of mastery and social support matter? Journal of interpersonal violence, 25, 1 – 25.
Borges, J. W., Moreira, T. M., & DeAndrade, D. F. (2017). Nursing Care Interpersonal Relationship Questionnaire: elaboration and validation. Review Latin-American Nursing, 25, 29 – 52.
Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L.E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., & Rubin, G. J. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. Rapid review. 395, 912 – 920.
Brown, S. P. (2007). Job involvement. Steven G Rotenberg (Editor). encyclopedia of Industrial and Organizational Psychology,Volume 1. Thousand Oaks: Sage Publications. 397-399.
Cherif, A., Barley, K., Hurtado, M. (2016). Homo-psychological: reactionary behavioral aspects of epidemics. Epidemics, 14, 45–53.
Croft, R., & Timpson, C. (2020). Self-Compassion and Quality of Life in Adults Who Stutter. American Journal of Speech-Language Pathology, 29 (1), 1-12.
Dadkhah, S., Jarareh, J., Akbari Asbagh, F. (2021). The Relationships Between Self-compassion, Positive and Negative Affect and Marital Quality in Infertile Women: A Systematic Review and Meta-analysis. Iranian Rehabilitation Journal, 19 (1), 1-12.
Dasgupta, P. (2016). Work Engagement of Nurses in Private Hospitals: A Study of Its Antecedents and Mediators. Journal of Health Management, 18 (4), 1–14.
Duarte, J., Pinto-Gouveia, J., Cruz, B. (2016). Relationships between nurses’ empathy, selfcompassion and dimensions of professional quality of life: a cross-sectional study. International journal of nursing student. 60, 1–11.
Fiabane, E., Giorgi, I., Sguazzin, C., Argentero, P. (2013). Work engagement and occupational stress in nurses and other healthcare workers: the role of organizational and personal factors. Journal of clinical nurse, 22 , 17-18, 2614-24.
Fernandez, M. D., Pichardo, J. D., Masero, O., Rega, M. I., Ruiz, M. J., & Galán, A. M. (2021). Professional quality of life, self‐compassion, resilience, and empathy in healthcare professionals during COVID‐19 crisis in Spain. Research in Nursing & Health. 2, 1-13.
Fiorillo, A., & Gorwood, P. (2020). The consequences of the COVID-19 pandemic on mental health and implications for clinical practice. European Psychiatry. 63 (1), 1-12.
Freeney, Y., & Tiernan, J. (2009). Exploration of the Facilitators of and Barriers to Work Engagement in Nursing. International Journal of Nursing Studies, 46, 1557-1565.
Froiland, J. M., Worrell, F. C., & Oh, H. (2019). Teacher–student relationships, psychological need satisfaction, and happiness among diverse students. Psychology in the Schools, 2 (5), 1–15.
Huang, Y., & Zhao, N. (2020). Generalized anxiety disorder, depressive symptoms and sleep quality during COVID-19 epidemic in China: A
web-based cross-sectional survey. Medical Rxiv (the preprint server for health sciences). (In print).
Jiang, X., Denga, L., Zhu, Y., Jia, H., Taoc, L., Liua, L., Yanga, D., Jia, W. (2020). Psychological crisis intervention during the outbreak period of new coronavirus pneumonia from experience in Shanghai. Psychiatry Research, 286, 112 – 116.
Jin, G., Liu, Z., & Cui, W. (2014). Prevalence survey on Internet use and addiction in high school students of Yanbian area. Journal of Medical Science Yanbian University, 37, pp 31-34.
Kang, H. S., Son, Y. D., Chae, S. M., Corte, C. C. (2018). Working experiences of nurses during the Middle East respiratory syndrome outbreak. International Journal of nursing practice. 12, 1-8.
Kang, L., Li, Y., Hu, S., Chen, M., Yang, C., Yang, B. X. (2020). The mental health of medical workers in Wuhan, China dealing with the 2019 novel coronavirus. Lancet Psychiatry. 7 (3), 14 – 15.
Karkhanis, V., & Joshi, J. (2012). Pleural effusion: diagnosis, treatment, and management. Open Access Emergency Medicine, 4, 31–52.
Khamisa, N, Peltzer, K., Ilic, D., & Oldenburg, B. (2017). Effect of personal and work stress on burnout, job satisfaction and general health of hospital nurses in South Africa. Journal of interdisciplinary health science. 22, 258 – 266.
Kim, J. S., & Choi, J. S. (2016). Factors Influencing Emergency Nurses’ Burnout during an Outbreak of Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus in Korea. Asian Nursing Research, 10 (4), 295–299.
Kotera, K., & Gordon, W. V. (2021). Effects of Self-Compassion Training on Work-Related Well-Being: A Systematic Review. Frontier Psychology. 12: 630798, 1-10.
Kowitlawkul, Y., Yap, S. F., Makabe, S., Chan, S., Takagai, J., Tam, W. W. Nurumal, M. S. (2018). Investigating nurses’quality of life and work-life balance statuses in Singapore. International Nursing Review, 66, 61–69.
Lai, J., Ma, S., Wang, Y., Cai, Z., Hu, J., Wei, N., & et al. (2020). Factors Associated With Mental Health Outcomes Among Health Care Workers Exposed to Coronavirus Disease 2019. JAMA Network Open, 3 (3), 203 – 210.
Liu, S., Yang, L. L., Zhang, C. X., Xiang, Y. T, Liu, Z., & Hu, S. (2020). Online mental health services in China during the COVID-19 outbreak, 7 (4), 17 – 19.
Luo, Y., Meng, R., Li, J., Liu, B., Cao, B., Ge, W. (2019). Self-compassion may reduce anxiety and depression in nursing students: a pathway through perceived stress. Public health journal, 174, 1- 10.
Martins, C. C., Santos, V. E., Pereira, M. S., DosSantos, N. P. (2014). The nursing team's interpersonal relationships stress. Cogitare Enferm Journal, 19(2), 287 – 293.
Neff, K. D. (2016). The self-compassion scale is a valid and theoretically coherent measure of self-compassion. Mindfulness, 7 (1), 264-274.
Nicklin, J. M., Seguin, K., Flaherty, S. (2019). Positive Work-Life Outcomes: Selfcompassion and Balance. European Journal of Applied Positive Psychology, 3 (6), 1-13.
Panagopoulou, E., Montgomery, A., Benos, A. (2006). Quality of life after coronary artery bypasses grafting: evaluating the influence of preoperative physical and psychosocial functioning. J Psychosomatic Research, 60 (6), 639 - 644.
Qiu, J., Shen, M., Zhao, M., Wang, Z., Xie, B., Xu, Y. (2020). A nationwide survey of psychological distress among Chinese people in the COVID-19 epidemic: implications and policy recommendations. Gen Psychiatry, 6 (33), 100213.
Raude, J., MCColla, K., Flamand, C., Apostolidis, T. Understanding health behaviour changes in response to outbreaks: Findings from a longitudinal study of a large epidemic of mosquito-borne disease. Social Science & Medicine, 230, 184 – 193.
Salanova, M., Lorente, L., Chambel, M. J. & Martínez, I. M. (2011). Linking transformational leadership to nurses’ extra‐role performance: the mediating role of self‐efficacy and work engagement. Advanced Nursing, 67(10), 2256 – 2266.
Seada, A. M. (2017). Organizational Role Stress and Work Engagement Among Nurses in a Selected Hospital in Cairo. American Journal of Nursing Science. 6 (1), 53 – 62.
Shanafelt, T., Ripp, R., & Trockel, M. (2020). Understanding and Addressing Sources of Anxiety Among Health Care Professionals During the COVID-19 Pandemic. American Medical Association. (In press).
Shigemura, J., Ursano, R. J., Morganstein, J. C., Kurosawa, M., Benedek, D. M. (2020). Public responses to the novel 2019 coronavirus in Japan: mental health consequences and target populations. Psychiatry and Clinical Neurosciences. 74 (4), 281–282.
Stock, E. (2017). Exploring salutogenesis as a concept of health and wellbeing in nurses who thrive professionally. British Journal of Nursing. 26, 238–241.
Sun, N., Shi, S., Jiao, D., Song, R., Ma, L., Wang, H., Wanga, C., Wang, Z., You, Y., Liu, S., Wang, H. (2020). A Qualitative Study on the Psychological Experience of Caregivers of COVID-19 Patients. American Journal of Infection Control, 48(6): 592–598.
Unruh, L.Y., Nooney, J. (2011). Newly licensed registered nurses’ perceptions of job difficulties, demands and control: Individual and organizational predictors. Journal of Nursing Management. 19, 572 - 584.
VanBogaert, P., Peremans, L., Van Heusden, D., Verspuy, M., Kureckova, V., VandeCruys, Z., & Franck, E. (2017). Predictors of burnout, work engagement and nurse reported job outcomes and quality of care: a mixed method study. BMC Nursing, 16 (5), 1-14.
Wang, J., Okoli, C. T., He, H., Feng, F., Li J., Zhuang, L., Lin, M. (2019). Factors Associated with Compassion Satisfaction, Burnout, and Secondary Traumatic Stress Among Chinese Nurses in Tertiary Hospitals: A Cross-Sectional Study, International Journal of Nursing Studies. 102, 234 – 243.
Wedgeworth, M. (2016) Anxiety and education: An examination of anxiety across a nursing program. Journal of Nursing Education and Practice. 6 (10), 23-32.
Zessin, U., Dickhauser, O., Garbade, S. (2015). The relationship between self-compassion and well-being: a meta-analysis. Applied psychology. Health Well Being 7, 340–364