نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

رضایت زناشویی از جمله کلید واژه های پرشماری است که پژوهشگران خانواده سالهاست به آن پرداخته اند. علیرغم وجود مطالعات گسترده در این زمینه، تاکنون پژوهشی به منظور طراحی الگو و نیمرخ بومی‌ای برای پیش‎بینی رضایت زناشویی نپرداخته است. هدف از پژوهش حاضر طراحی نیمرخ عملیاتی بومی برای پیش‎بینی میزان موفقیت ازدواج در ایجاد رضایت زناشویی براساس مولفه‎های مهم تعیین‎کننده است. با الهام از پژوهش های موجود مهمترین متغییر های در گیر در رضایت زناشویی شناسایی و پرسشنامه ای تدارک شد. برای کشف مولفه های موجود و ساختار عاملی رضایت زناشویی در جامعه ایرانی ، 240 فرد متاهل ساکن شهر تهران به صورت تصادفی به پرسشنامه تدوین شده رضایت زناشویی پاسخ دادند. داده ها به وسیله تحلیل عاملی و تحلیل عملکرد سیستم (ROC) تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد عشق، ثبات هیجانی همسر، بخشش زناشویی، تعهد، تفاهم مالی و رضایت جنسی ساختار عاملی را به خود اختصاص داده اند. همچنین نتایج نشان داد که در گروه زنان و مردان مقادیر این عوامل یکسان نیست. با این توصیف دو نیمرخ برای گروه زنان و مردان به دست آمد. نتایج این پژوهش نشان داد که با استفاده از این نیمرخ ها به خوبی می توان میزان رضایت زناشویی را در چشم اندازی آینده نگر پیش بینی کرد. نتایج این پژوهش می تواند در توسعه برنامه های آموزشی با هدف ارتقاء رضایت زناشویی و نیز در مشاوره های زوجی به خوبی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing A Profile To Predict Marital Satisfaction Among Married Couple In Tehran

نویسندگان [English]

  • Sajedeh Tabesh 1
  • Hadi Bahrami Ehsan 2
  • Seyed Mohammad Reza Rezazadeh 3

1 Msc Of Department of clinical psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Tehran University, Tehran, Iran.

2 Professor Of Department of clinical psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Tehran University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor Of Department of clinical psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Tehran University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Marital satisfaction is one of the many keywords that family researchers have focused on for years. Despite extensive studies in this field, so far no research has been done on designing a native pattern and profile for predicting marital satisfaction. The present study aims to design a native operational profile for predicting the success rate in creating marital satisfaction based on the important and determinative components. Inspired by existing research, the most important variables involved in marital satisfaction were identified and a questionnaire was prepared. To discover the existing components and factor structure of marital satisfaction in the Iranian society, 240 married individuals living in Tehran randomly answered the prepared questionnaire regarding marital satisfaction. The data were analyzed by factor analysis and receiver operating characteristic (ROC). The findings showed that the factor structure has been assigned to love, spouse emotional stability, marital forgiveness, commitment, financial understanding, and sexual satisfaction. The results also showed that the values of these factors are not the same in men and women. Thus, two profiles were obtained for the groups of men and women. The results of this study portrayed that by using these profiles, the level of marital satisfaction can be well predicted in a future oriented perspective. The results of this study can be well used in developing educational programs aimed at promoting marital satisfaction and also in couples counseling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital satisfaction
  • Marital Satisfaction Prediction
  • Marital Satisfaction factors
  • Marital Satisfaction Prediction Profile
ابراهیمی، ابوالفضل و جان بزرگی، مسعود. (1387). رابطه مهارت‌های ارتباطی و رضایت زناشویی پدیدآورده (ها). روان‌شناسی: ‌روان‌شناسی و دین، 2، 147-164.
امیری، حسن؛ و امیریان، کامران. (1396). بررسی رابطه بین مؤلفه‌های عشق و سبک‌های دلبستگی با رضایت زناشویی. فصلنامه نسیم تندرستی.
بخشایش، علیرضا و مرتضوی، مهناز. (1388). رابطه رضایت جنسی، سلامت عمومی و رضایت زناشویی زوجین. فصلنامه ‌روان‌شناسی کاربردی، 3(12)، 73-85.
بشارت، محمدعلی و رفیع زاده، بهار. (1395). پیش‌بینی سطوح رضایت جنسی و سازگاری زناشویی بر اساس متغیرهای شغلی، تعهد، صمیمیت و دانش و نگرش جنسی. دو فصلنامه ‌روان‌شناسی خانواده، 3(1)، 31-46.
بنی فاطمه، حسین و طاهری تیمورلویی، طاهره. (1388).، تعیین عوامل اجتماعی-فرهنگی مرتبط با میزان رضایت از زندگی زناشویی در میان زنان متأهل شهر آذرشهر. فصلنامه مطالعات جامعه‌شناسی، 1(2)، 7-29.
بهاری، زهرا. (1394). نقش سبک زندگی در رضایت زناشویی زوجین. فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 6(22)، 126-145
تجویدی، منصوره، بهرامی، توران، ضیغمی محمدی، شراره و طالقانی، مونا. (1396). ارتباط سلامت معنوی و رضایت زناشویی در زنان متأهل مراجعه‌کننده به مراکز بهداشت شهرستان کرج. نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 6(2)، 123-129.
سلیمی، هادی، محسن زاده، فرشاد و نظری، علی‌محمد. (1394). پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس عوامل فرایندی و محتوایی خانواده در معلمان ابتدایی شهر کرج. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 16(2)، 84- 92.
شاملو، سعید. (1382). بهداشت روانی، تهران: چاپ پنجم، انتشارات رشد.
صفری، سعید و براتلو، علیرضا. (1395). قسمت پنجم: ویژگی عملکردی تست و سطح زیر منحنی راک. مجله طب اورژانس ایران، 3(3)، 119-121.
طلایی زاده، فخری و بختیارپور، سعید. (1395). رابطه­ی رضایت زناشویی و رضایت جنسی با سلامت روان زوجین. مجله اندیشه و رفتار، 10(2)، 37- 46.
فتحی، الهام، اعتمادی، احمد، حاتمی، ابوالفضل و گرجی، زهرا. (1391). رابطه بین سیک‌های دلبستگی، تعهد زناشویی و رضایتمندی زناشویی در دانشجویان متأهل دانشگاه علامه طباطبائی. فصلنامه زن و مطالعات خانواده، 5(4)، 63-82.
کاظمیان مقدم ،کبری، مهرابی زاده هنرمند، مهرناز، کیامنش، علیرضا، و حسینیان، سیمین. (1395). نقش تمایزیافتگی، معناداری زندگی و بخشودگی در پیش‌بینی رضایت زناشویی. دوفصلنامه روان‌شناسی خانواده، 3(2)، 71-82.
نادری، لیلا، مولوی، حسین و نوری، ابوالقاسم. (1394). پیش‌بینی رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان بر اساس همدلی و بخشودن. دانش و پژوهش در ‌‌روان‌شناسی کاربردی، 16(4)، 69-75.
Aalgaard, R. A., Bolen, R. M., & Nugent, W. R. (2016). A literature review of forgiveness as a beneficial intervention to increase relationship satisfaction in couples therapy. Journal of Human Behavior in the Social Environment26(1), 46-55.
Amiri, H., & Amirian, K. (2017). The Relationship between Love Components and Attachment Styles with Marital Satisfaction. Quarterly Journal of Health Breeze. [in Persian]
Archuleta, K. L., Britt, S. L., Tonn, T. J., & Grable, J. E. (2011). Financial satisfaction and financial stressors in marital satisfaction. Psychological reports108(2), 563-576.
Aron, A., & Henkemeyer, L. (1995). Marital satisfaction and passionate love. Journal of Social and Personal Relationships12(1), 139-146.
Arriaga, X. B., Slaughterbeck, E. S., Capezza, N. M., & Hmurovic, J. L. (2007). From bad to worse: Relationship commitment and vulnerability to partner imperfections. Personal Relationships, 14(3), 389–409. https://doi.org/10.1111/j.1475-6811.2007.00162.x
Backus, L. N. (2009). Establishing Links Between Desecration, Forgiveness, and Marital Quality During Pregnancy (Doctoral dissertation, Bowling Green State University).
Bagarozzi, D. A. & Bagarozzi, J. I. (1982). A theoretically derived model of premarital intervention: The building of a family system. Clinical Social Work Journal, 10, 52-64.
Bahari, Z. (2015). Role of the life stlye on marital satisfaction. Counseling Culture and Psycotherapy, 6(22), 125-145. doi: 10.22054/qccpc.2015.4212 [in Persian]
Bakhshayesh, A. R., & MORTAZAVI, M. (2010). The relationship between sexual satisfaction, general health and marital satisfaction in couples [in Persian]
Banifatemeh, H., & Taheri, T. (2009). Identifying the Cultural-Social Factors on the Satisfaction Rate of Matrimony Among Married Women in Azarshahr [in Persian]
Barta, W. D., & Kiene, S. M. (2005). Motivations for infidelity in heterosexual dating couples: The roles of gender, personality differences, and sociosexual orientation. Journal of Social and Personal Relationships22(3), 339-360.
Besharat, M. A., & Rafiezadeh, B. (2016). Prediction of sexual satisfaction and marital adjustment levels according to job variables, commitment, intimacy, and sexual knowledge and attitude. Journal of Family Psychology3(1), 31-46 [in Persian]
Bloch, L., Haase, C. M., & Levenson, R. W. (2014). Emotion regulation predicts marital satisfaction: More than a wives’ tale. Emotion14(1), 130.
Brezsnyak, M., & Whisman, M. A. (2004). Sexual desire and relationship functioning: The effects of marital satisfaction and power. Journal of Sex & Marital Therapy30(3), 199-217.
Britt, S. L.,&Huston, S. J. (2012). The role of money arguments in marriage. Journal of Family and Economic Issues. Advance online publication.doi:10.1007/s10834-012-9304-5.
Cao, H., Zhou, N., Fine, M. A., Li, X., & Fang, X. (2018). Sexual Satisfaction and Marital Satisfaction During the Early Years of Chinese Marriage: A Three-Wave, Cross-Lagged, Actor–Partner Interdependence Model. The Journal of Sex Research, 1-17.
Caughlin, J. P., Huston, T. L., & Houts, R. M. (2000). How does personality matter in marriage? An examination of trait anxiety, interpersonal negativity, and marital satisfaction. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 326–336.
Christopher, F. S., & Sprecher, S. (2000). Sexuality in marriage, dating, and other relationships: A decade review. Journal of Marriage and Family62(4), 999-1017.
Dawar, N. (2019). Perceived Marital Satisfaction In Relation To Emotional Maturity, Personality Traits, Emotional Intelligence and Commitment Towards Marriage (Doctoral dissertation).
Dew, J., Britt, S., & Huston, S. (2012). Examining the relationship between financial issues and divorce. Family Relations, 61(4), 615–628. https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2012.00715.x.
Ebrahimi, A., & JanBozorgi, M. (2009). The Relationship between Communication Skills and Marital Satisfaction. Journal of psychology and religion, 2, 147-164 [in Persian]
Emerman, C. (2017). The Relationship among Spousal Interactions, Forgiveness, Conflict, and Marital Satisfaction. Hofstra University
Estrada, R. I. (2009). An examination of love and marital satisfaction in long-term marriages.
Fathi, E., Etemadi, A., Hatamy, A., & Gorji, Z. (2013). The Relationship between Attachment Styles, Marital Commitment and Marital Satisfaction among Married Student of Allame Tabatabai University. Journal of  Woman & Study of Family, 5(4), 63-82 [in Persian]
Faulkner, R. A., Davey, M., & Davey, A. (2005). Gender-related predictors of change in marital satisfaction and marital conflict. The American Journal of Family Therapy33(1), 61-83.
Fenell, D. (1993). Characteristics of long-term first marriages. Journal of Mental Health Counseling, 15, 446–460.
Fincham, F. D., Hall, J., & Beach, S. R. (2006). Forgiveness in marriage: Current status and future directions. Family Relations55(4), 415-427.
Fincham, F. D., Stanley, S. M., & Beach, S. R. (2007). Transformative processes in marriage: An analysis of emerging trends. Journal of Marriage and Family69(2), 275-292.
Fisher, T. D., & McNulty, J. K. (2008). Neuroticism and marital satisfaction: The mediating role played by the sexual relationship. Journal of family psychology22(1), 112.
Givertz, M., Segrin, C., & Woszidlo, A. (2016). Direct and indirect effects of commitment on interdependence and satisfaction in married couples. Journal of Family Psychology30(2), 214.
Glenn, N. (1990). Quantitative research on marital quality in the 1980’s: A critical review. Journal of Marriage and the Family, 52, 818-831.
Gordon, K. C., & Baucom, D. H. (2003). Forgiveness and marriage: Preliminary support for a measure based on a model of recovery from a marital betrayal. The American Journal of Family Therapy, 31(3), 179-199.
Gottman, J. M. (1993). A theory of marital dissolution and stability. Journal of family psychology7(1), 57.
Gottman, J. M. (1994a). What predicts divorce: The Relationship between Marital Processes and Marital outcomes. Hillsdale, N.J: Lawerence Erlbaum Associates.
Gudmunson, C. G., Beutler, I. F., Israelsen, C. L., McCoy, J. K., & Hill, E. J. (2007). Linking financial strain to marital instability: Examining the roles of emotional distress and marital interaction. Journal of Family and Economic Issues, 28(3), 357–376. https://doi.org/10.1007/s10834-007-9074-7.
Heiman, J. R., Long, J. S., Smith, S. N., Fisher, W. A., Sand, M. S., & Rosen, R. C. (2011). Sexual satisfaction and relationship happiness in midlife and older couples in five countries. Archives of sexual behavior40(4), 741-753
Hendrick, C., & Hendrick, S. S. (Eds.). (2000). Close relationships: A sourcebook. Sage. 203-217.
Henry, R. G., Miller, R. B., & Giarrusso, R. (2005). Difficulties, disagreements, and disappointments in late-life marriages. The International Journal of Aging and Human Development61(3), 243-264.
Hoesni, S. M., Subhi, N., Alavi, K., & Azreena, W. W. (2013). Exploring love and marital satisfaction among married Malay males. Pertanika Journal of Social Science and Humanities21(December), 59-68.
Holmes, J. G., Clark, M. S., & Reis, H. T. (2004). Perceived partner responsiveness as an organizing construct in the study of intimacy and closeness. In Handbook of closeness and intimacy (pp. 211-236). Psychology Press.
Hou, Y., Jiang, F., & Wang, X. (2018). Marital commitment, communication and marital satisfaction: An analysis based on actor–partner interdependence model. International Journal of Psychology.
Israelsen, C. L. (1990). Family resource management research: 1930-1990. Financial Counseling and Planning, 1, 3-37.
Jenkins, N. H., Stanley, S. M., Bailey, W. C., & Markman, H. J. (2002). You paid how much for that? How to win at money without losing at love. San Fransisco, CA: Jossey-Bass.
Kazemian Moghaddam, K., Mehrabizadeh Honarmand, M., Kiamanesh, A., & Hosseiniyan, S. (2017). The role of differentiation, meaningfulness in life and forgiveness in predicting martial satisfaction. Journal of Family Psychology3(2), 71-82 [in Persian]
Kelley, H. H., & Thibaut, J. W. (1978). Interpersonal relationships. A theory of interdependence. New York.
Kerkmann, B. C., Lee, T. R., Lown, J. M., & Allgood, S. M. (2000). Financial management, financial problems and marital satisfaction among recently married university students. Journal of Financial Counseling and Planning11(2), 55.
Kiecolt-Glaser, J. K., & Newton, T. L. (2001). Marriage and health: his and hers. Psychological bulletin127(4), 472.
Lavee, Y., & Ben-Ari, A. (2004). Emotional expressiveness and Neuroticism: Do they predict marital quality? Journal of Family Psychology, 18, 620–627.
Lavner, J. A., & Bradbury, T. N. (2012). Why do even satisfied newlyweds eventually go on to divorce? Journal of Family Psychology, 26(1), 1–10. https://doi.org/10.1037/a0025966
Litzinger, S., & Gordon, K. C. (2005). Exploring relationships among communication, sexual satisfaction, and marital satisfaction. Journal of sex & marital therapy31(5), 409-424.
Magyar, G. M. (2001). Violating the sacred: An initial study of desecration in romantic relationships among college students and its implications for mental and physical health. Unpublished master’s thesis, Bowling Green State University.
McNulty, J. K. (2008). Forgiveness in marriage: Putting the benefits into context. Journal of Family Psychology, 22(1), 171–175. doi:10.1037/0893-3200.22.1.171
Mernitz, S. E., & Kamp Dush, C. (2016). Emotional health across the transition to first and second unions among emerging adults. Journal of Family Psychology30(2), 233.
Merves-okin, L., Amidon, E., & Bernt, F. (1991). Perceptions of intimacy in marriage: A study of married couples. The American Journal of Family Therapy, 19(2), 110–118.
Naderi, L., & Nory, A. (2016). The prediction of marital satisfaction of couples in isfahan based on empathy and forgiveness. Jsr16(4), 69-75 [in Persian]
Olson, J. R., Marshall, J. P., Goddard, H. W., & Schramm, D. G. (2015). Shared religious beliefs, prayer, and forgiveness as predictors of marital satisfaction. Family Relations64(4), 519-533.
Proulx, C. M., Helms, H. M., & Buehler, C. (2007). Marital quality and personal well‐being: A meta‐analysis. Journal of Marriage and family69(3), 576-593.
Robins, R. W., Caspi, A., & Moffitt, T. E. (2002). It’s not just who you’re with, it’s who you are: Personality and relationship experiences across multiple relationships. Journal of Personality, 70, 925–964.
Rosen-Grandon, J. R., Myers, J. E., & Hattie, J. A. (2004). The relationship between marital characteristics, marital interaction processes, and marital satisfaction. Journal of Counseling & Development, 82(1), 58–68. https://doi.org/10.1002/j.1556-6678.2004.tb00286.x
Safari, S,. & Baratloo, A. (2016). Part 5: The Functional Characteristics of the Test and the Area Under the ROC Curve. Iranian Journal of Emergency Medicine, 3(3), 119-121 [in Persian]
Salimi, H., Mohsenzadeh, F., & Nazari, A. (2015). Prediction of Marital Satisfaction Based on Factors of Family Process and Content among Primary School Teachers in the City of karaj. JSR16(2), 84-92 [in Persian]
Schoen, R., Astone, N. M., Kim, Y. J., Rothert, K., & Standish, N. J. (2002). Women's employment, marital happiness, and divorce. Social forces81(2), 643-662.
Schoenfeld, E. A., Loving, T. J., Pope, M. T., Huston, T. L., & Štulhofer, A. (2017). Does sex really matter? Examining the connections between spouses’ nonsexual behaviors, sexual frequency, sexual satisfaction, and marital satisfaction. Archives of sexual behavior46(2), 489-501.
Shamloo, S. (2004). Mental Health. Tehran: Roshd Publication [in Persian]
Shapiro, M. (2007). Money: A therapeutic tool for couples therapy. Family Process, 46, 279 – 291.
Shoda, Y., Tiernan, S. L., & Mischel, W. (2002). Personality as a dynamical system: Emergence of stability and distinctiveness from intra- and interpersonal interactions. Personality and Social Psychology Review, 6, 316–325.
Sternberg, R. J. (1988). Triangulating love. In R. J. Sternberg, & M. L. Barnes (Eds), The psychology of love (pp. 119-138). New Haven, CT: Yale University Press.
Sternberg, R. J. (1996). Love stories. Personal relationships3(1), 59-79.
Stone, E. & Shackelford, T. (2007). Marital satisfaction. In R. F. Baumeister & K. D. Vohs (Eds.), Encyclopedia of social psychology (Vol. 1, pp. 600-544). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications Ltd. doi: 10.4135/9781412956253.n323
Tajvidi, M., Bahrami, T., ZeighamiMohammadi, S., & Taleghani, M. (2017). The Relationship Between Spiritual Well Being and Marital Satisfaction in Married Women Referred to Health Centers in Karaj. Alborz University Medical Journal6(2), 123-129 [in Persian]
TALAIZADEH, F., & BAKHTIYARPOUR, S. (2016). The relationship between marital satisfaction and sexual satisfaction with couple mental health [in Persian]
Worthington, E. L., & DiBlasio, F. (1990). Promoting mutual forgiveness within the fractured relationship. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 27, 219–223.
Yoo, H., Bartle-Haring, S., Day, R. D., & Gangamma, R. (2014). Couple communication, emotional and sexual intimacy, and relationship satisfaction. Journal of Sex & Marital Therapy, 40(4), 275-293.
Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). Schema therapy: A practitioner's guide. Guilford Press.