نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد،اصفهان،ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، موسسه غیرانتفاعی امین فولادشهر، اصفهان، ایران.

چکیده

اختلال افسردگی اساسی یکی از شایع‌ترین اختلالات روانی است که بار قابل ملاحظه‌ی هیجانی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی را به فرد و جامعه تحمیل می‌کند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان متمرکز‌ بر شفقت بر افکار خودآیند منفی و نگرش‌های ناکارآمد بیماران مبتلا به افسردگی اساسی است. روش پژوهش حاضر طرح تجربی تک موردی از نوع خط پایه چندگانه می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش متشکل بود از کلیه بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی مراجعه کننده به مرکز مشاوره فانوس هدایت امین شهر اصفهان در سال 99-98 که دارای پرونده فعال بودند. که از این جامعه آماری با توجه به ملاک‌های ورود و خروج پژوهش، چهار نفر از بیماران مبتلا به افسردگی اساسی با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و در3 نوبت خط پایه، 8 جلسه درمان متمرکز بر شفقت و ۳نوبت پیگیری شرکت کردند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه افکار خودآیند منفی هولون و کندال (1980 ) و نگرش‌های ناکارآمد وایزمن و بک (1979 ) می‌باشد. داده‌ها با استفاده ازروش تحلیل دیداری، تعیین تغییر ثبات روند و درصد همپوشی (PND ) مورد تحلیل قرار می‌گیرند. با توجه به نتایج آماری به دست آمده در مورد هر‌ دو متغیر افکار خود آیند منفی و نگرش‌های ناکارآمد، کاهش میانه و میانگین نمرات در مرحله مداخله نسبت به خط پایه، PND 100%بین موقعیت درمان و خط پایه برای هر ۴ آزمودنی و کاهش میزان PND بین موقعیت مداخله و پیگیری، بیانگر آن بود که CFT بر افکار خودآیند منفی و نگرش‌های ناکارآمد بیماران مبتلا به افسردگی اساسی موثر بوده است اما این نتایج تاثیر قابل ملاحظه درمان در مرحله مداخله نسبت به خط پایه و کاهش تاثیر درمان در مرحله پیگیری نسبت به مرحله مداخله را نشان داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Compassion Focused Therapy on Negative Automatic Thoughts and Dysfunctional Attitudes of Patients with Major Depression Disorder

نویسندگان [English]

  • Farzane Alijani 1
  • Zohre Ranjbarkohan 2

1 Master of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan, Iran

2 Assistant Professor, Amin Fooladshahr University, Esfahan, Iran

چکیده [English]

Major depressive disorder is one of the most common mental disorders that imposes considerable emotional, social and economic burden on the individual and society. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of compassion-focused therapy on negative spontaneous thoughts and dysfunctional attitudes of patients with major depression. The method of the present study is a single case experimental design of multiple baseline types. The statistical population of this study consisted of all patients with major depressive disorder who referred to Hedayat Amin Lantern Counseling Center1998-99 who had an active record
. From this statistical population according to the inclusion and exclusion criteria of the study, four patients with major depression with Available sampling methods were selected and participated in 3 baseline sessions, 8 sessions of compassion-focused treatment and 3 follow-up sessions. The research instruments are the Holon and Kendall (1980) Negative Spontaneous Thoughts Questionnaire and the dysfunctional attitudes of Wiseman and Beck (1979). Data are analyzed using visual analysis, trend stability change and overlap percentage (PND). According to the statistical results obtained for both variables of negative self-thoughts and dysfunctional attitudes, reduction of mean and mean scores in the intervention stage compared to baseline, 100% PND between treatment position and baseline for all 4 subjects and reduction of PND between The position of intervention and follow-up indicated that CFT was effective on negative spontaneous thoughts and dysfunctional attitudes of patients with major depression, but these results significantly reduced the effect of treatment in the intervention phase compared to the baseline and reduced the effect of treatment in the follow-up phase compared to the phase. Demonstrated intervention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compassion focused therapy
  • Major depression
  • Negative Automatic thought
  • Dysfunctional attitudes
منابع
ابراهیمی، ولی‌الله.، موسوی، سید غفور. (1391). ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس نگرش‌های ناکارآمد در بیماران مبتلابه اختلالات خلقی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام،210 (5)، ۴8-37
بیرامی، منصور.، موحدی، یزدان.، علیزاده، جابر. (1394). اثربخشی درمان ذهن آگاهی بر شناخت در کاهش اضطراب اجتماعی و نگرش‌های ناکارآمد نوجوانان. مجله شناخت اجتماعی، 4(1)، 5۳-41
برقی ایرانی، زیبا. (1395). اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن شفقت ورز بر تعدیل روان سازه‌های ناسازگار و کاهش عواطف منفی دانش آموزان مبتلابه اختلال ریاضی. مجله روان‌شناسی معاصر، 11(1)، 117-103
حسینی، فریده.، امیدوار، یاسر.، عباسی، نرجس. (1395). نقش کارکردهای اجرایی و افکار خودآیند منفی در تبیین دشواری در تنظیم هیجان نوجوان. فصلنامه مطالعات روان‌شناسی بالینی، 7(1)، 83-111
دابسون، کیت استفان.، محمدخانی، پروانه.، مساح چولایی، امید. (1386). مختصات روان‌سنجی پرسشنامه افسردگی بک-2 در یک نمونه بزرگ مبتلایان به اختلال افسردگی اساسی. فصلنامه علمی پژوهشی توان‌بخشی، 8 (29)، 86-80
رجبی، غلامرضا.، کسمایی، سونا. (1391). کفایت شاخص‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه افسردگی بک-ویرایش دوم. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی،3(10)،157-139
زارعی، فاطمه. (1393). اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت در درمان افسردگی و کنترل قند خون بیماران مبتلابه دیابت نوع ll. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی.
شریفی، باستان.،  آسیابانی، فرنگیس. (1397). اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر نگرش به زندگی بیمار مبتلابه اختلال افسردگی اساسی. کنگره ملی گزارش‌های موردی بالینی، کرج، تاریخ آخرین بازنگری 4/11/1400 civilica com/doc 840043
صالحی زاده، مریم.، نجفی، محمدرضا.،  ابراهیمی، امرالله. (1390). اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر نگرش‌های ناکارآمد بیماران مبتلابه صرع. فصلنامه مطالعات دانشگاه علوم پزشکی صدوقی یزد، 19(3)، 87-377
قاسمی بافقی، وجیهه. (1392). اینترنت و افسردگی دختران نوجوان و رابطه آن باعزت نفس و نگرش‌های ناکارآمد در میان آن‌ها. نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب‌های نوپدید، تهران، تاریخ آخرین بازنگری 4/11/1400 268607 civilian. com/doc/
کاظمی، آمنه سادات.، بنی جمالی، شکوه السادات.، احدی، حسن.، فرخی، نورعلی. (1391). بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی -رفتاری در کاهش علائم اختلال پس از ضربه ثانویه و مشکلات روان‌شناختی هم‌زمان جانبازان مبتلابه PTSD مزمن ناشی از جنگ تحمیلی. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، ۲۲ (۲)، ۱۲۲-۱۲۹
معین الغربایی، فاطمه.، نوفرستی، اعظم.، کرملو، سمیرا.،  گنجی، نیما. (1396). مقایسه سبک‌های اسنادی، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و نگرش‌های ناکارآمد در افراد افسرده و عادی. فصلنامه علمی پژوهشی، 6 (11)، 72-63.
 موسی رضایی، امیر.، خالدی، فیروز.، خبازی فرد، محمدرضا.، مؤمنی قلعه قاسمی، طاهره.، کشاورز، محبوبه .، خدایی، مهناز. (1395). نگرش‌های ناکارآمد و رابطه آن‌ها با استرس اضطراب و افسردگی در بیماران افسرده و عادی. مجله تحقیقات نظام سلامت، 1 (11)، 76-68
ولی تبار، زهرا.، حسین ثابت، فریده.، حسینی، محمد. (1393). اثر آموزش مدیریت حافظه هیجانی برشدت واکنش به خاطرات ناخوانده در افسردگی. فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، 4(16)، 52-42
هاوتون، کیت. (1380). راهنمای کاربردی در درمان اختلال‌های روانی. حبیب‌الله قاسم‌زاده. چاپ ششم، انتشارات ارجمند، تهران