نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی روانشناسی عمومی، دانشکده روان‌شناسی و علوم اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

10.22054/jcps.2023.63124.2629

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت مدیریت استرس- هیجان بر کیفیت رابطه مادر-کودک در مادران کودکان با اختلال طیف اتیسم انجام شده است. این مطالعه از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون-پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه مادران کودکان با اختلال طیف اتیسم انجمن اتیسم ایران در شهر تهران بود که از بین آنها 30 نفر به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. از پرسشنامه ارزیابی رابطه مادر– کودک (رابرت راس، 1961) برای گردآوری داده ها و از تحلیل واریانس آمیخته چند متغیری با رعایت پیش فرض ها برای تحلیل داده ها استفاده شد. برنامه ارتقائی مادران در 7 جلسه دوساعته برای گروه آزمایش اجرا شد. نتایج نشان داد که نمرات مولفه های طرد و بیش حمایتگری در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش اما در پذیرش به طور معنادار افزایش یافته است(P<0.01) در مرحله پیگیری نیز ماندگاری اثر دیده شد. با توجه به موثر بودن برنامه ارتقائی مادران (مدیریت استرس- هیجان) در بهبود رابطه مادر- کودک مادران کودکان با اختلال طیف اتیسم، از این بسته می توان به عنوان یک مداخله روانشناختی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of stress-emotion management skills training on quality of the mother-child relationship of mothers’ children with autism spectrum disorder

نویسندگان [English]

  • Mehrzad Ramezanloo 1
  • Khadijeh Abolmaalialhosseini 2

1 PhD in General Psychology. Faculty of Psychology and Social Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University,Tehran, Iran

2 President of Islamic Azad University, Roodehen Branch

چکیده [English]

Abstract
The aim of this study was to determine The effectiveness of stress-emotion management skills training on quality of the mother-child relationship of mothers’ children with autism spectrum disorder. This study was an experimental study with a pretest-posttest-follow-up plan with a control group. The statistical Society was all mothers of children with autism spectrum disorder in Iran Autism Association in Tehran, from which 30 people were selected by purposive sampling and randomly divided into experimental and control groups. Mother-Child Relationship Evaluation (MCRE) Questionnaire (Robert Ross, 1961) were used to collect data. Mixed multivariate analysis of variance was used to analyze the data with respect to defaults. The mothers' promotion program was implemented in 7 two-hour sessions for the experimental group. The results showed that the scores of components of rejection and overprotection decreased in the experimental group compared to the control group, but in acceptance increased significantly (P <0.01).,in the follow up step lasting effect was seen. Due to the effectiveness of mothers' promotion program (stress-emotion management), improving the mother-child relationship of mothers’ children with autism spectrum disorder, this package can be used as a psychological intervention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stress-emotion management skills
  • mother-child relationship
  • mothers
  • child with autism spectrum disorder