نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب

چکیده

چکیده
اضطراب اجتماعی معمولا روندی مزمن و پیوسته دارد و به میزان زیادی با دوران کودکی و خانواده در ارتباط است. هدف این پژوهش تعیین رابطه باورهای وسواسی والدین و اضطراب اجتماعی در فرزندان با میانجی گری تنظیم هیجان بود. طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری 500 نفر دانشجوی دختر عضو شبکه مجازی تلگرام دانشکده روان شناسی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب بود. نمونه آماری 600 نفر شامل 200 دانشجوی دختر و 400 نفر والدین آن‌ها بودند که با روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب شدند. مقیاس اضطراب اجتماعی (مایکل لایبویتز، 1987)، توسط دانشجویان و پرسش‌نامه باورهای وسواسی (گروه کاری دریافت های شناختی در اختلال وسواس فکری عملی،2003) و فرم کوتاه پرسش نامه تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی، گرایچ و اسپینهاون، 2002)، توسط والدین دانشجویان تکمیل و برای آزمون فرضیه‌ها از آزمون های همبستگی گشتاوری پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد. یافته ها نشان داد باورهای وسواسی والدین با راهبردهای غیرانطباقی تنظیم هیجان آن ها، و راهبردهای غیرانطباقی تنظیم هیجان والدین با اضطراب اجتماعی فرزند رابطه مثبت با سطح معنا‌داری05/0≥p داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Parental Obsessive Beliefs and Social Anxiety in Children Through Emotion Regulation in Female students

نویسندگان [English]

  • Motahare Nouran 1
  • mehran azadi 2

1 Azad University Tehran South

2 islamic azad university south tehran

چکیده [English]

Abstract
Social anxiety has a chronic and continuous process and is highly related to childhood and family. The aim of this study was determine the relationship between parents' obsessive beliefs and social anxiety in children with emotion regulation mediation. The research design was descriptive and correlational. The statistical population was 500 female students who were members of the Telegram virtual networks of the Faculty of Psychology of the Islamic Azad University, South Tehran Branch. The statistical sample consisted of 600 students including 200 female students and 400 parents who were selected by voluntary sampling. The Social Anxiety Scale (Michael Leibovitz, 1987) was completed by students, and the Obsessive Beliefs Questionnaire (Obsessive Compulsive Cognitions Working Group, 2003), and the short form of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (Garnefsky, Gerich, & Spinhaven, 2002) were completed by parents. Pearson torque correlation tests and path analysis were used to test the hypotheses. Findings showed that parents' obsessive beliefs with their non-adaptive emotion regulation strategies, and parents' non-adaptive emotion regulation strategies with social anxiety in their children have a positive relationship, with a significance level of p≥0.05.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obsessive beliefs
  • social anxiety
  • emotion regulation
بشارت، م. ع.، حسینی‌نژاد محمدی، ا و غلامعلی لواسانی، م (1393). نقش واسطه‌ای راهبردهای تنظیم هیجان در رابطه بین ناگویی هیجانی، خشم و نشخوار خشم با سبک‌های دفاعی من. روان‌شناسی معاصر، 9 (18)، 48-29.
بابایی، ز.، حسنی، ج و محمدخانی، ش (1391). تأثیر آموزش مهارت نظم‌جویی هیجان مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیک در وسوسه افراد مبتلا به سوی مصرف مواد: مطالعه تک آزمودنی. مجله روان‌شناسی بالینی، 4 (3)، 41-33.
جهان‌ شاه، ف.، طهماسبی، م و حیدری، ا (1395). پیش‌بینی اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان دختر بر اساس مؤلفه‌های کمال‌گرایی والدین در شهر اهواز. دومین کنفرانس ملی روان‌شناسی و علوم تربیتی.
خانزاده، م.، سعیدیان، م.، حسین ژاری، م و ادریسی، ف (1391). ساختار علمی و ویژگی‌های روان‌سنجی. مقیاس دشواری در تنظیم هیجان. مجله علوم رفتاری، 6، 87-96.
 خسروی، م.، مهرابی، ح و عزیزی مقدم، م (1387). بررسی مقایسه‌ای مؤلفه‌های نشخوار فکری در بیماران افسرده، وسواس اجباری و افراد عادی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، 10 (29)، 73-65.
مقدم‌پور، ن و سپهوند، ت (1397). پیش‌بینی اضطراب اجتماعی کودکان دبستانی بر اساس مشکلات در تنظیم هیجانی و انعطاف‌پذیری شناختی مادران. فصلنامه سلامت روان کودک، 5 (2)، 24-14.
نادی نوبندگانی، ز و مؤمنی جاوید، م (1394). تأثیر آموزش رفتار جرات‌مندانه بر کیفیت زندگی در مدرسه و اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان دختر. 10 (2)، 116-101.
واحدی، ش.، هاشمی، ت و عینی‌پور، ج (1392). بررسی رابطه کنترل هیجانی و تنظیم شناختی هیجان با باورهای وسواسی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر یزد. تازه‌های علوم شناختی. 15 (2)، 71-63.
 ولز، آ (1388). راهنمای علمی درمان فراشناختی اضطراب و افسردگی. ترجمه: ش محمدخانی، تهران: واری دانش. (2009).