نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشکده رفاه

2 گروه روانشناسی، دانشکده رفاه

3 عضوهیات علمی، گروه روانشناسی، دانشگاه الزهراء

چکیده

هدف: رویکردهای درمانی موج سوم در سال‌های اخیر در به علت مناسب نبودن درمانهای شناختی-رفتاری برای همه مبتلایان، به اختلال وسواسی-اجباری مورد توجه قرار گرفته‌اند. از طرفی دیگر وجود سیستم عاطفه مثبت در نظامRDoC یک مسیر درمانی با تاکید برعلائم هیجانی و بدون برچسب زنی اختلال را پیشنهاد می‌کند. بر همین اساس مطالعه حاضر با هدف تدوین و اعتباریابی بسته درمان اختلال وسواس، طبق سیستم عاطفه مثبت انجام شد. روش: جامعه آماری، افراد مبتلا به اختلال وسواس در شهرتهران در سال 1401 بودند و نمونه‌گیری از شانزده شرکت کننده به صورت هدفمند از چندکلینیک انجام شدند و مصاحبه تا رسیدن داده‌ها به اشباع ادامه یافت. گردآوری داده‌ها از طریق پرسش‌نامه و مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها مبتنی بر روش گراندد تئوری با روش استراوس و کوربین و سه مرحله کدگذاری انجام شد. یافته‌ها: کدهای نظری بدست آمده در پژوهش شامل: یادگیری پاداش، پاسخ‌گویی به پاداش، ارزش‌گذاری پاداش و امیدواری در کسب پاداش بودند که هر یک چهار دسته کد محوری و ده کد باز را شامل شدند که با عاملهای عاطفه مثبت در نظام RDoC تطابق بالایی داشتند. کدهای باز، محوری و نظری با تایید شش متخصص روان‌شناسی با ضریب کاپای 85/0 مورد تایید اعتبار قرار گرفتند. نوآوری: درمان اختلال وسواس، با توجه به حوزه عاطفه مثبت در نظام RDoC ، می‌تواند یکی از جدیدترین نگاهها به سبب شناسی و درمان این بیماری باشد که تاکنون با این جزییات به آن پرداخته نشده است. نتیجه گیری: توجه به سیستم عاطفه مثبت در افراد وسواسی، قادر است سطح خلقی و امیدواری مبتلایان را بالا برده و انگیزه آنان را جهت مبارزه درست با اختلال افزایش دهد. یافته‌های این مطالعه، کدهای ارزشمندی را در این زمینه معرفی می‌نماید؛ اما مطالعات بیشتری در خصوص یافتن کدهای بیشتر و دقیق‌تر، جهت تحصیل نتایج قابل اتکا مورد نیاز است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Compilation and Validation of Positive Affect Syste0m Training Protocol According to RDoC in Obsessive-Compulsive Disorder

نویسندگان [English]

  • Ghazal Zandkarimi 1
  • Elaheh Bafghi 2
  • Roshanak Khodabakhsh Pirkalani 3

1 Faculty member of Group of psychology, Refah UNiversity College

2 ۀقخعح خب \سغزاخمخلغو ریالثبشا ,دهرثقسهفغ ژخممثلث

3 Faculty Member, Group of Psychology, Alzahra University

چکیده [English]

Purpose: Today, the presence of the positive affect system in the research domain criteria (RDoC) suggests a different treatment path with emphasis on emotional symptoms and without labeling the disorder. Based on this, the present study aimed to develop and validate the treatment protocol for obsessive-compulsive disorder, according to the positive affect system. Method: The statistical population was people suffering from obsessive-compulsive disorder in Tehran in 2022. Sixteen participants were purposefully participated from mental health clinics and sampling continued until data saturation was reached. Data was collected through a questionnaire and a semi-structured interview that was approved. Data analysis was done based on grounded theory method with Strauss and Corbin method and three stages of coding. Findings: The theoretical codes obtained in the research included: reward learning, response to reward, valuing reward and hope for reward. Each of theoretical codes included four central code categories and ten open codes that correspond to positive affective factors in the RDoC domain. Open, central and theoretical codes were approved by six psychologists with a content validity index coefficient of 0.85. Innovation: The treatment of obsessive-compulsive disorder, considering the field of positive affect in the RDoC system, can be one of the most recent looks at the etiology and treatment of this disease, which has not been discussed in detail so far. Conclusion: According to the findings, paying attention to the positive affect system in obsessive people can raise the mood and hope of the sufferers and increase their motivation to fight the disorder properly. The findings of this study introduce valuable codes in this field, but more studies are needed to find more and more accurate codes in order to obtain reliable results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Negative affect system
  • Obsessive-compulsive disorder
  • Positive affect system
خدابخش پیرکلانی، روشنک. (1401). نقش واسطه‌ای وسواس و عدم تحمل ابهام در پیش‌بینی اضطراب کروناویروس بر اساس باورهای فراشناختی افراد در شیوع ویروس کووید ۱۹. فصلنامه تحقیقات روان‌شناسی نوین; 17 (65)، 57-67. doi: 20.1001.1.27173852‌.1401.17.65.5.3
راجزی اصفهانی، سپیده؛ متقی پور، یاسمن؛ کامکاری، کامبیز؛ ظهیرالدین، علیرضا؛ و جان‌بزرگی، مسعود. (1391). پایایی و روایی نسخه فارسی مقیاس وسواس اجباری ییل براون (Y-BOCS). مجله روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی; 17 (4)، 297-303. http://ijpcp‌.ium.ac.ir/article-1-1453-fa.html
زندکریمی، غزال و بهاالدینی، حمیده. (1397). راهنمای گام‌به‌گام کنترل استرس و هیجان: پروتکل یکپارچه در درمان اختلالات هیجانی. تهران: انتشارات دانشگاه رفاه.
زندکریمی، غزال. (1390). رابطه اختلالات هیجانی بر اساس معیارهای حوزه پژوهش و اختلالات طیف نوروتیک بر اساس DSM5 روایی و پایایی خودگزارشی‌ها. فصلنامه مطالعات روان‌شناختی; 17 (2)، 77-96. doi: 10.22051/PSY0202103628202460
عظیمی یانچشمه، کوثر.، احدی، بتول.، پیوسته‌گر، مهرانگیز و خدابخش پیرکلانی، روشنک. (1400). بررسی ساختار عاملی تأییدی، روایی و پایایی شاخص درستنمایی پاداش در دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر تهران. روان‌شناسی بالینی و شخصیت؛ 19 (1)، 183-193.doi: 10.22070/CPAP.2021.7254.0
References
Abrantes, A. M., Farris, S. G., Brown, R. A., Greenberg, B. D., Strong, D. R., McLaughlin, N. C., & Riebe, D. (2019). Acute effects of aerobic exercise on negative affect and obsessions and compulsions in individuals with obsessive-compulsive disorder. Journal of affective disorders245, 991–997. doi: 10.1016/j.jad.2018.11.074
Azimi, K., Ahadi, B., Peyvastehghar, M., & Khodabakhsh-Pirkalani, R. (2021). Investigating the confirmatory factor structure, validity and reliability of reward likelihood index in secondary school students in Tehran. Clinical psychology and personality; 19 (1), 181-191. doi: 10.22070/CPAP.2021.7254.0
Beck, A. T. (2019). A 60-year evolution of cognitive theory and therapy. Perspectives on Psychological Science; 14(1) 16-20. doi: 10.1177/1745691618804187
Basile, V. T., Newton-John, T., & Wootton, B. M. (2022). Remote cognitive-behavior therapy for obsessive-compulsive symptoms: A meta-analysis. Journal of Clinical psychology; 78(12), 2381–2395. doi: 10.1002/jclp.23360
Byrne, R. M. (2016). Counterfactual thought. Annual review of psychology; 67(1), 135-157. doi: 10.1146/annurev-psych-122414-033249
Carpenter, W. T. (2016). Shifting paradigms and the term schizophrenia. Schizophrenia Bulletin42, 863–864. doi: 10.1093/schbul/sbw050
Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (seconded). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Cuthbert, B. N. (2022). Research Domain Criteria (RDoC): Progress and potential. Current directions in psychological science31(2), 107–114. doi: 10.1177/09637214211051363
Cuthbert, B. N., & Insel, T. R. (2013). Toward the future of psychiatric diagnosis: the seven pillars of RDoC. BMC Medicine; 11(126), 1741-7015. doi: 10.1186/1741-7015-11-126
Fontenelle, L. F. Oostermeijer, S., Ferreira, J. M., Lorenzetti, V., Luigjes, J., & Yücel, M. (2016). Anticipated reward in Obsessive-Compulsive Disorder. European Neuropsychopharmacology; 26(2), 888-889. doi: 10.1016/j.euroneuro.2015.06.020
Ford, B. Q., & Gross, J. J. (2019). Why Beliefs About Emotion Matter: An Emotion-Regulation Perspective. Current Directions in Psychological Science28(1), 74–81. doi: 10.1177/0963721418806697
Goodman, W. K., Price, L. H., Rasmussen, S. A., Mazure, C., Fleischmann, R. L., Hill, C. L., Heninger, G. R., & Charney, D. S. (1989). The Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale. I. Development, use, and reliability. Archives of general psychiatry46(11), 1006–1011. doi: 10.1001/archpsyc.1989.01810110048007
Gross, J. J. (2014). Handbook of Emotion Regulation, Second Edition. New York: Guilford Publications.
Kajs, B. L., van Roessel, P. J., Davis, G. L., Williams, L. M., Rodriguez, C. I., & Gunaydin, L. A. (2022). Valence processing alterations in SAPAP3 knockout mice and human OCD. Journal of psychiatric research151, 657–666. doi: 10.1016/j.jpsychires.2022.05.024
Kesner, A. J., Calva, S. B., Ikemoto, S. (2022). Seeking motivation and reward: Roles of dopamine, hippocampus, and supramammillo-septal pathway.Progress in Neurobiology; 212(102252), 1-16. doi: 10.1016/j.pneurobio.2022.102252
Khodabakhsh-Pirkalai, R. (2022). Mediating role of obsession and ambiguity intolerance in predicting Corona-Virus anxiety based on metacognitive beliefs of people in the spread of the covid 19 virus. New Psychological Research Quarterly; 17(65), 57-67. doi: 20.1001.1.27173852.1401.17.65.5.3
Kozak, M., & Cuthbert, B. N. (2016). The NIMH research domain criteria initiative: Background, issues, and pragmatics. Psychophysiology; 53(3), 276-297. doi: 10.1111/psyp.12518
Lindner, C., Kotta, I., Marschalko, E. E., Szabo, K., Kalcza-Janosi, K., & Retelsdorf, J. (2022). Increased Risk Perception, Distress Intolerance and Health Anxiety in Stricter Lockdowns: Self-Control as a Key Protective Factor in Early Response to the COVID-19 Pandemic. International journal of environmental research and public health19(9), 5098-5122. doi: 10.3390/ijerph19095098
Öst, L., Enebrink, P., Finnes, A., Ghaderi, A., Havnen, A., Kvale, G., Salomonsson, S., & Wergeland, G. J. (2022). Cognitive behavior therapy for obsessive-compulsive disorder in routine clinical care: A systematic review and meta-analysis. Behaviour Research and Therapy; 159(2022), 104170. doi: 10.1016/j.brat.2022.104170
Ribeiro, A. P., Piquet-Pessôa, M., Félix-da-Silva, C., Mühlbauer, J., de-Salles-Andrade, J. B., & Fontenelle, L. F. (2022). Subjective assessments of research domain criteria constructs in addiction and compulsive disorders: a scoping review protocol. BMJ open12(8), e059232. doi: 10.1136/bmjopen-2021-059232
Rosellini, A. J. (2014). Initial development and validation of a dimensional classification system for the emotional disorders (Unpublished doctoral dissertation). Boston: Boston University.
Rouhani, N., Wimmer, G. E., Schneier, F. R., Fyer, A. J., Shohamy, D., & Simpson, H. B. (2019). Impaired generalization of reward but not loss in obsessive-compulsive disorder. Depression and anxiety36(2), 121–129. doi: 10.1002/da.22857
Roy, D., Tripathy, S., Kar, S. K., Sharma, N., Verma, S. K., & Kaushal, V. (2020). Study of knowledge, attitude, anxiety & perceived mental healthcare need in Indian population during COVID-19 pandemic. Asian journal of psychiatry51(2020). 102083. doi: 10.1016/j.ajp.2020.102083
Serafini, G., Parmigiani, B., Amerio, A., Aguglia, A., Sher, L., & Amore, M. (2020). The psychological impact of COVID-19 on the mental health in the general population. QJM: monthly journal of the Association of Physicians113(8), 531–537. doi: 10.1093/qjmed/hcaa201
Stein, D. J., Costa, D., Lochner, C., Miguel, E. C., Reddy, Y., Shavitt, R. G., van den Heuvel, O. A., & Simpson, H. B. (2019). Obsessive-compulsive disorder. Nature reviews. Disease primers5(1), 52-63. doi: 10.1038/s41572-019-0102-3
Steinberg, H., Carius, D., & Fontenelle, L. F. (2017). Kraepelin's views on obsessive neurosis: a comparison with DSM-5 criteria for obsessive-compulsive disorder. Revista brasileira de psiquiatria (Sao Paulo, Brazil: 1999)39(4), 355–364. doi: 10.1590/1516-4446-2016-1959
Strauss, A., & Corbin, J. (2010). “Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory." 2nded, SAGE Publication, Tausand Oaks, CA, USA.
Twohig, M. P., Abramowitz, J. S., Smith, B. M., Fabricant, L. E., Jacoby, R. J., Morrison, K. L., Bluett, E. J., Reuman, L., Blakey, S. M., & Ledermann, T. (2018). Adding acceptance and commitment therapy to exposure and response prevention for obsessive-compulsive disorder: A randomized controlled trial. Behaviour research and therapy, 108(2), 1–9. doi: 10.1016/j.brat.2018.06.005
Zandkarimi, G., & Bahaodini, H. (2018). Step-by-step manual of stress and emotion control: Unified protocol in emotional disorders treatment. Tehran: Refah University College Publishing.
Zandkarimi, G. (2021). Relationship between emotional disorders based on research domain criteria and neurotic spectrum disorders based on DSM-5; Validity and reliability of self-reports. Psychological Studies Quarterly; 17(2), 77-96. doi: 10.22051/PSY.2021.36282.2460