نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روان‌شناسی، گروه آموزشی روان‌شناسی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

2 دانشجوی دکتری تخصصی روان‌شناسی، گروه آموزشی روان‌شناسی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

https://doi.org/10.22054/jcps.2024.75881.2986

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر آشفتگی ذهنی وضرب‌آهنگ شناختی کند بزرگسالان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی انجام شده است.
روش شناسی پژوهش: روش پژوهش شبه‌آزمایشی با گروه کنترل و طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری و جامعه آماری شامل بزرگسالان شهر شیراز بود که دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی بودند و به مرکز مشاوره دانشگاه شیراز در سال 1400-1401 مراجعه کرده بودند. به­ روش نمونه‌گیری در دسترس 10 نفر که ویژگی‌های لازم را داشتند در گروه آزمایش و 10 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل مقیاس درجه‌بندی اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی بزرگسالان بارکلی، پرسشنامه آشفتگی ذهنی MWQ و برنامه آموزش ذهن‌آگاهی بود که طی 8 جلسه ۴۵ دقیقه‌ای، یک‌بار در هفته در مورد گروه آزمایش اجرا شد. داده‌های حاصل از پرسشنامه‌ها در دو گروه در سه مرحله اندازه‌گیری شد و با تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و نرم‌افزار آماری SPSS نسخه ۲۲ تجزیه وتحلیل گردید.
یافته‌ها:  نتایج بیانگر تغییرات نمرات شرکت‌کنندگان از پیش‌آزمون به پس‌آزمون است، به نحوی که آموزش ذهن‌آگاهی بر بهبود آشفتگی ذهنی  و ضرب‌آهنگ شناختی کند بزرگسالان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی اثر داشته (p<0.05) و این تأثیر در مرحله پیگیری دو ماهه پایدار مانده است (p<0.05).
بحث و نتیجه‌گیری: از آنجا که آموزش ذهن‌آگاهی در کاهش علائم مرتبط با بیش‌فعالی موثر بوده است؛ می‌توان از آن به عنوان روش مداخله‌ای مؤثری برای بهبود آشفتگی ذهنی و ضرب‌آهنگ شناختی کند بزرگسالان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی و نیز سایر افرادی که دچار ناتوانی‌های مشابه هستند استفاده کرد.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of mindfulness on mental confusion and slow cognitive rhythm in adults with attention deficit/hyperactivity disorder

نویسندگان [English]

  • Farideh Hosseini 1
  • Leila Kamran 2

1 Assistant Professor of Psychology, Department of Psychology, Persian Gulf University, Bushehr, Iran

2 PhD student in Psychology, Department of Psychology, Persian Gulf University, Bushehr, Iran

چکیده [English]

Purpose: This research was conducted with the aim of determining the effectiveness of mindfulness training on Mind Wandering and Sluggish cognitive tempo in adults with attention deficit hyperactivity disorder.
Research Method: quasi-experimental research method with a control group and a pre-test, post-test and follow-up design and the statistical population included adults in Shiraz who had attention deficit/hyperactivity disorder and had referred to the counseling center of Shiraz University in 1400-1401. Based on the available sampling method, 10 people who had the necessary characteristics were included in the experimental group and 10 people were included in the control group. The research tools included Barkley adult attention deficit/hyperactivity disorder rating scale, MWQ Mind Wandering questionnaire and mindfulness training program which was implemented in 8 sessions of 45 minutes, once a week for the experimental group. The data obtained from the questionnaires were measured in two groups in three stages and analyzed by variance analysis with repeated measurements and SPSS version 22 statistical software.
Findings: The results show the changes in the participants' scores from the pre-test to the post-test, in such a way that mindfulness training had an effect on improving the Mind Wandering and Sluggish cognitive tempo of adults with attention deficit/hyperactivity disorder (p<0.05) and this effect remained stable in the two-month follow-up phase (p<0.05).
Conclusion: Since mindfulness training has been effective in reducing symptoms related to hyperactivity; It can be used as an effective intervention method to improve Mind Wandering and Sluggish cognitive tempo of adults with attention deficit/hyperactivity disorder and other people with similar disabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness
  • Mental Disturbance
  • Sluggish Cognitive Tempo
  • Hyperactivity-Attention Deficit

 

امیری، شاهرخ، قریشی زاده، سیدمحمدعلی، جنگ گو، محمد، صادقی، همایون، و صفی خانلو، سلمان. (1389). شیوع اختلال کمبود توجه/بیش فعالی در بزرگسالان در شهر تبریز (چکیده دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران). مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)، 16(3 (پیاپی 62) (همراه با چکیده مقالات دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکی ایران))، 277-277. https://sid.ir/paper/17037/fa
گنجی کامران، عسگری محمد & ترک فرزانه. (2011). شیوع اختلال «نارسایی توجه/بیش فعالی» در دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی استان مرکزی در سال 90-1389.‎
American Psychiatric Association. (2018). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing .
Abdolmohammadi, K., & Alimohamadi, A. (2024). The Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) On Improving the Executive Functions of Students with Sluggish Cognitive Tempo. Journal of Applied Psychological Research.
Asghar Zamani Mahtab Pouratashi. The relationship between academic performance and working memory, self-efficacy belief, and test anxiety [Persian]. J Sch Psychol. 2018;6(4):25–44.
Alizadeh, Hamid. Theoretical explanation of attention-deficit/hyperactivity disorder: behavioral inhibition pattern and the nature of self-control. [Persian]. Research on Exceptional Children.2005; 252-231, 3(5)
Araujo Jiménez, E. A., Jané Ballabriga, M. C., Bonillo Martin, A., Arrufat, F. J., & Serra Giacobo, R. (2015). Executive functioning in children and adolescents with symptoms of sluggish cognitive tempo and ADHD. Journal of Attention Disorders19(6), 507-514.
Barkley, R. A., & Murphy, K. R. (2011). The nature of executive function (EF) deficits in daily life activities in adults with ADHD and their relationship to performance on EF tests. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment33, 137-158.
Barkley, R. A. (2011). Barkley deficits in executive functioning scale (BDEFS). Guilford Press.
Becker, S. P., & Barkley, R. A. (2021). Field of daydreams? Integrating mind wandering in the study of sluggish cognitive tempo and ADHD. JCPP Advances1(1), e12002.
Becker, S. P., Burns, G. L., Smith, Z. R., & Langberg, J. M. (2020). Sluggish cognitive tempo in adolescents with and without ADHD: Differentiation from adolescent-reported ADHD inattention and unique associations with internalizing domains. Journal of Abnormal Child Psychology48, 391-406.
Biederman, J., Lanier, J., DiSalvo, M., Noyes, E., Fried, R., Woodworth, K. Y., ... & Faraone, S. V. (2019). Clinical correlates of mind wandering in adults with ADHD. Journal of psychiatric research117, 15-23.
Becker, S. P., Leopold, D. R., Burns, G. L., Jarrett, M. A., Langberg, J. M., Marshall, S. A., ... & Willcutt, E. G. (2016). The internal, external, and diagnostic validity of sluggish cognitive tempo: A meta-analysis and critical review. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry55(3), 163-178.
Becker, S. P. (2021). Systematic review: Assessment of sluggish cognitive tempo over the past decade. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry60(6), 690-709.
Becker, S. P., Burns, G. L., Leopold, D. R., Olson, R. K., & Willcutt, E. G. (2018). Differential impact of trait sluggish cognitive tempo and ADHD inattention in early childhood on adolescent functioning. Journal of Child Psychology and Psychiatry59(10), 1094-1104.
Brinkman, W. B., Simon, J. O., & Epstein, J. N. (2018). Reasons why children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder stop and restart taking medicine. Academic pediatrics18(3), 273-280.
Bozhilova, N. S., Michelini, G., Kuntsi, J., & Asherson, P. (2018). Mind wandering perspective on attention-deficit/hyperactivity disorder. Neuroscience & Biobehavioral Reviews92, 464-476.
Bauermeister, J. J., Barkley, R. A., Bauermeister, J. A., Martínez, J. V., & McBurnett, K. (2012). Validity of the sluggish cognitive tempo, inattention, and hyperactivity symptom dimensions: Neuropsychological and psychosocial correlates. Journal of abnormal child psychology40, 683-697.
Christoff, K., Irving, Z. C., Fox, K. C., Spreng, R. N., & Andrews-Hanna, J. R. (2016). Mind-wandering as spontaneous thought: a dynamic framework. Nature reviews neuroscience17(11), 718-731.
Cougle, J. R., Timpano, K. R., Fitch, K. E., & Hawkins, K. A. (2011). Distress tolerance and obsessions: an integrative analysis. Depression and anxiety28(10), 906-914.
Elaheh Sarabadani; Zekrollah Morovati; Maryam Bakhshi. The relationship between Mind Wandering and Sleep Quality with Working Memory of Medical Student [Persian]. Med J Mashhad Univ Med Sci. 2019;62(3):1553–1545.
Figueiredo, T., Lima, G., Erthal, P., Martins, R., Corção, P., Leonel, M., ... & Mattos, P. (2020). Mind-wandering, depression, anxiety and ADHD: Disentangling the relationship. Psychiatry research, 285, 112798.
Fredrick, J. W., Kofler, M. J., Jarrett, M. A., Burns, G. L., Luebbe, A. M., Garner, A. A., ... & Becker, S. P. (2020). Sluggish cognitive tempo and ADHD symptoms in relation to task-unrelated thought: Examining unique links with mind-wandering and rumination. Journal of psychiatric research123, 95-101.
Fredrick, J. W., & Becker, S. P. (2021). Sluggish cognitive tempo symptoms, but not ADHD or internalizing symptoms, are uniquely related to self-reported mind-wandering in adolescents with ADHD. Journal of Attention Disorders25(11), 1605-1611.
Feldman, G., Greeson, J., & Senville, J. (2010). Differential effects of mindful breathing, progressive muscle relaxation, and loving-kindness meditation on decentering and negative reactions to repetitive thoughts. Behaviour research and therapy48(10), 1002-1011.
Helfer, B., Cooper, R. E., Bozhilova, N., Maltezos, S., Kuntsi, J., & Asherson, P. (2019). The effects of emotional lability, mind wandering and sleep quality on ADHD symptom severity in adults with ADHD. European Psychiatry55, 45-51.
Hagborg, J. M., Tidefors, I., & Fahlke, C. (2017). Gender differences in the association between emotional maltreatment with mental, emotional, and behavioral problems in Swedish adolescents. Child Abuse & Neglect67, 249-259.
Hofmann, S. G., Sawyer, A. T., Witt, A. A., & Oh, D. (2010). The effect of mindfulness-based therapy on anxiety and depression: A meta-analytic review. Journal of consulting and clinical psychology78(2), 169.
Johnson, J. H., & Reader, S. K. (2002). Assessing stress in families of children with ADHD: Preliminary development of the Disruptive Behavior Stress Inventory (DBSI). Journal of Clinical Psychology in Medical Settings9, 51-62.
Kabat-Zinn, J. (2003). Mindfulness-based interventions in context: past, present, and future.
Kandeğer, A., Odabaş Ünal, Ş., Ergün, M. T., & Yavuz Ataşlar, E. (2024). Excessive mind wandering, rumination, and mindfulness mediate the relationship between ADHD symptoms and anxiety and depression in adults with ADHD. Clinical psychology & psychotherapy31(1), e2940.
Kessler, R. C., Adler, L., Barkley, R., Biederman, J., Conners, C. K., Demler, O., ... &          Zaslavsky, A. M. (2006). The prevalence and correlates of adult ADHD in the United States: results from the National Comorbidity Survey Replication. American Journal of psychiatry163(4), 716-723.
Kooij, J. J. S., Bijlenga, D., Salerno, L., Jaeschke, R., Bitter, I., Balazs, J., ... & Asherson, P. (2019). Updated European Consensus Statement on diagnosis and treatment of adult ADHD. European psychiatry56(1), 14-34.
Kong, F., Wang, X., & Zhao, J. (2014). Dispositional mindfulness and life satisfaction: The role of core self-evaluations. Personality and individual differences56, 165-169.
Lanier, J., Noyes, E., & Biederman, J. (2021). Mind wandering (internal distractibility) in ADHD: A literature review. Journal of attention disorders25(6), 885-890.
Luo, Y., Zhu, R., Ju, E., & You, X. (2016). Validation of the Chinese version of the Mind-Wandering Questionnaire (MWQ) and the mediating role of self-esteem in the relationship between mind-wandering and life satisfaction for adolescents. Personality and Individual Differences92, 118-122. 
Mashhadi, A., Mirdoraghi, F., Hosainzadeh-Maleki, Z., Hasani, J., & Hamzeloo, M. (2015). Factor structure, reliability and validity of Persian version of Barkley Deficits in Executive Functioning Scale (BDEFS)-Adult version. Journal of Clinical Psychology7(1), 51-62.
Marshall, S. A., Evans, S. W., Eiraldi, R. B., Becker, S. P., & Power, T. J. (2014). Social and academic impairment in youth with ADHD, predominately inattentive type and sluggish cognitive tempo. Journal of abnormal child psychology42, 77-90.
Mowlem, F. D., Agnew-Blais, J., Pingault, J. B., & Asherson, P. (2019). Evaluating a scale of excessive mind wandering among males and females with and without attention-deficit/hyperactivity disorder from a population sample. Scientific reports9(1), 3071.
Mrazek, M. D., Phillips, D. T., Franklin, M. S., Broadway, J. M., & Schooler, J. W. (2013). Young and restless: validation of the Mind-Wandering Questionnaire (MWQ) reveals disruptive impact of mind-wandering for youth. Frontiers in psychology4, 560.
Mrazek, M. D., Smallwood, J., & Schooler, J. W. (2012). Mindfulness and mind-wandering: finding convergence through opposing constructs. Emotion12(3), 442.
Miller, M. L., Gerhart, J. I., Maffett, A. J., Lorbeck, A., England, A. E., & O’Mahony, S. (2022). Experiential avoidance and post-traumatic stress symptoms among child abuse counselors and service workers: a brief report. Journal of interpersonal violence37(11-12), NP10382-NP10392.
Nilsson, H. (2021). Mindfulness as a tool for ADHD drivers: a comparative study of higher levels of self-awareness. Journal of disability & religion25(2), 225-238.
Nigg, J. T., Butler, K. M., Huang-Pollock, C. L., & Henderson, J. M. (2002). Inhibitory processes in adults with persistent childhood onset ADHD. Journal of consulting and clinical psychology70(1), 153.
Pallanti, S., & Salerno, L. (2020). The burden of adult ADHD in comorbid psychiatric and neurological disorders (No. 180345). Springer.
Ronald, A., de Bode, N., & Polderman, T. J. (2021). Systematic review: how the attention-deficit/hyperactivity disorder polygenic risk score adds to our understanding of ADHD and associated traits. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry60(10), 1234-1277.
Siebelink, N. M., Bögels, S. M., Speckens, A. E., Dammers, J. T., Wolfers, T., Buitelaar, J. K., & Greven, C. U. (2022). A randomised controlled trial (MindChamp) of a mindfulness‐based intervention for children with ADHD and their parents. Journal of Child Psychology and Psychiatry63(2), 165-177.
Seli, P., Smallwood, J., Cheyne, J. A., & Smilek, D. (2015). On the relation of mind wandering and ADHD symptomatology. Psychonomic bulletin & review22, 629-636.
Skirbekk, B., Hansen, B. H., Oerbeck, B., & Kristensen, H. (2011). The relationship between sluggish cognitive tempo, subtypes of attention-deficit/hyperactivity disorder, and anxiety disorders. Journal of abnormal child psychology, 39(4), 513-525.
Smallwood, J. (2013). Distinguishing how from why the mind wanders: a process–occurrence framework for self-generated mental activity. Psychological bulletin139(3), 519.
Smallwood, J., & Schooler, J. W. (2015). The science of mind wandering: Empirically navigating the stream of consciousness. Annual review of psychology66, 487-518.
Smith, Z. R., & Langberg, J. M. (2020). Do sluggish cognitive tempo symptoms improve with school‐based ADHD interventions? Outcomes and predictors of change. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 61(5), 575-583.
 Swanson, J. M. (2019). Debate: are stimulant medications for attention-deficit/hyperactivity disorder effective in the long term?(against). Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry58(10), 936-938.
Salavera, C., Urcola-Pardo, F., Usán, P., & Jarie, L. (2017). Translation and validation of the Mind-Wandering Test for Spanish adolescents. Psicologia: Reflexão e Crítica30.
Segal, Z. V., Teasdale, J. D., Williams, J. M., & Gemar, M. C. (2002). The mindfulness‐based cognitive therapy adherence scale: Inter‐rater reliability, adherence to protocol and treatment distinctiveness. Clinical Psychology & Psychotherapy9(2), 131-138.
Somer, E. (2002). Maladaptive daydreaming: A qualitative inquiry. Journal of Contemporary Psychotherapy32, 197-212.
Tang, Y. Y., Hölzel, B. K., & Posner, M. I. (2015). The neuroscience of mindfulness meditation. Nature reviews neuroscience16(4), 213-225.
Oliva, F., Malandrone, F., di Girolamo, G., Mirabella, S., Colombi, N., Carletto, S., & Ostacoli, L. (2021). The efficacy of mindfulness-based interventions in attention-deficit/hyperactivity disorder beyond core symptoms: A systematic review, meta-analysis, and meta-regression. Journal of affective disorders292, 475-486.
Willcutt, E. G., Chhabildas, N., Kinnear, M., DeFries, J. C., Olson, R. K., Leopold, D. R., ... & Pennington, B. F. (2014). The internal and external validity of sluggish cognitive tempo and its relation with DSM–IV ADHD. Journal of abnormal child psychology42, 21-35.
Wielgosz, J., Goldberg, S. B., Kral, T. R., Dunne, J. D., & Davidson, R. J. (2019). Mindfulness meditation and psychopathology. Annual review of clinical psychology15, 285-316.
Wamser-Nanney, R., & Cherry, K. E. (2018). Children’s trauma-related symptoms following complex trauma exposure: Evidence of gender differences. Child Abuse & Neglect77, 188-197.
Xue, J., Zhang, Y., & Huang, Y. (2019). A meta-analytic investigation of the impact of mindfulness-based interventions on ADHD symptoms. Medicine98(23).