تاثیر درمان شناختی - رفتاری بر شدت درد و سلامت روانی بیماران زن مبتلا به کمردرد مزمن مراجعه کننده به کلینیک های تخصصی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان شناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز dr_najmehhamid@yahoo.com

2 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز l.saatchi@gmail.com

3 استاد گروه روان شناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز m_mehrabizade@yahoo.com

چکیده

زمینه: دردهای مزمن به عنوان یکی از مهم ترین معضلات پزشکی در تمام جهان بوده و خواهند بود، امروزه درمان های پزشکی و روان شناختی بسیاری از جمله درمان های شناختی-رفتاری برای کنترل و بهبود این دردها به کار گرفته می شود.
هدف: هدف از انجام این پژوهش تعیین تاثیر گروه درمانی شناختی- رفتاری بر شدت درد و سلامت روانی بیماران مبتلا به کمر درد مزمن می باشد.
روش: این پژوهش از نوع آزمایشی به صورت پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش30 زن مبتلا به کمر درد مزمن بود که از میان 88 نفر مراجعه کننده به 4 کلینیک تخصصی درد مزمن و مرکز فیزیوتراپی که ملاک های ورود به پژوهش را داشتند و کمر درد مزمن در آنها توسط پرسشنامه درد مزمن تایید شد، به طور تصادفی انتخاب شدند. سپس این 30 نفر به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند .داده های حاصل از پژوهش با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری (MANCOVA) مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد گروه درمانی شناختی- رفتاری بر کاهش درد و افزایش سلامت روانی بیماران مبتلا به کمر درد مزمن در مقایسه با کنترل در سطح 001/0>p  تاثیر معناداری داشته است. این نتایج در دوره ی پیگیری تداوم داشت. با توجه به یافته های پژوهش حاصل، می‌توان از درمان های شناختی- رفتاری به عنوان یکی از درمان های حوزه روان شناسی برای مدیریت دردهای مزمن و بالا بردن سلامت روانی افراد مبتلا به دردهای مزمن استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Cognitive-Behavioral Therapy on Pain Severity and Mental Health of Women with Chronic Low back Pain

نویسندگان [English]

  • Najmeh Hamid 1
  • Leili Ramezan Sa’atchi 2
  • Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand 3
1 Associate Professor, Department of Clinical Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz; e-mail: dr_najmehhamid@yahoo.com
2 MA Holder, Clinical Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz; e-mail: l.saatchi@gmail.com
3 Professor, Department of Clinical Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz; e-mail: m_mehrabizade@yahoo.com
چکیده [English]

In the present study, the effect of cognitive-behavioural therapy on pain severity and mental health of women with chronic low back pain has been investigated. The research method was experimental with pre-post, follow-up, and control group. The statistical society of this study was consisted of all women outpatients with chronic low back pain who referred to Tehran’s clinical institutions during winter 2011. 30 out of 88 women who had referred to four chronic-pain specialized clinics and physiotherapy centres of Tehran and whose chronic low back pain was confirmed by chronic-pain questionnaire were randomly selected to represent the sample. The subjects were assigned to one of the experimental or control groups, randomly. In pre-post, both groups of experimental and control replied to mental health questionnaire and pain intensity scale of multifaceted questionnaire. The experimental group was treated in 11 sessions of 70 minutes cognitive-behavioural therapy. In contrast, the control group was not subjected to any treatment. Furthermore, both groups were subjected to fallow-up test. The result of MANCOVA method indicated that cognitive-behavioural therapy significantly reduced pain and increased mental health of patients with chronic low back pain compared to control group (p<0.001). These results were also observed during follow-up period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: cognitive-behavior therapy
  • pain
  • Mental Health
  • Chronic Pain
احدی، حسن، ایمانی، فرناد، رهگذر، مهدی و مسچی، فرحناز. (1390). مقایسه نشانگان بالینی بیماران مبتلا به درد مزمن و افراد عادی. اندیشه و رفتار، دوره 5، شماره 19.
اصغری مقدم، محمد علی و گلک، ناصر.(1387). بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه چند وجهی درد در میان جمعیت ایرانی مبتلا به درد مزمن. مجله روان شناسی، شماره 45، 50-72.
اوتیس، جان. دی. (2007). راهنمای عملی درمان شناختی- رفتاری درد مزمن. ترجمه فرزانه محمدی و ندا علی بیگی (1390). تهران : انتشارات ارجمند.
پالاهنگ، حسن، نصر، مهدی، براهنی، محمد تقی و شاه محمدی، داود. (1375). بررسی همه گیر شناسی اختلالات روانی در شهر کاشان، مجله روانپزشکی و روان شناسی بالینی، شماره 4، 19-27.
پولادی ریشهری، ا... کرم، نجاریان، بهمن، شکر کن، حسین و مهرابی زاده هنرمند، مهناز. (1380). بررسی اثربخشی روش های درمان شناختی، تن آرامی و رفتاری در بهبود کمردرد مزمن در دبیران مرد دبیرستانهای شهر اهواز.  مجله علوم تربیتی و روان شناسی شهر اهواز، شماره‌های 1و 2، 49-72.
تقوی، سید محمدرضا. (1380). بررسی روایی و پایایی پرسشنامه سلامت عمومی (G.H.Q-28) بر روی گروهی از دانشجویان دانشگاه شیراز. مجله روان شناختی، شماره 4، 381- 398.
رحیمیان بوگر، اسحق و طباطبائیان، مریم (1390). تاثیر درمان شناختی-رفتاری به شیوه گروهی بر افسردگی بیماران مبتلا به کمردرد مزمن پی گیری 4 ماهه. مجله کومش، شماره 42.
رحیمیان بوگر، اسحق. (1390). تاثیر درمان شناختی- رفتاری بر بهبود علایم چند وجهی درد در بیماران مبتلا به کمر درد مزمن پی گیری 4 ماهه. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
گچل، رابرت ج. و ترک، دنیس سی. (2002). روان شناسی درد (رویکردهای کنترل و درمان). ترجمه محمد علی اصغری مقدم، بهمن نجاریان،سید محمد محسن محمدی و محسن دهقانی (1381). تهران: انتشارات رشد.
گلچین، ندا؛ جان بزرگی، مسعود؛ علی پور، احمد؛ آگاه هریس، مژگان. (1390). اثربخشی درمانگری شناختی رفتاری در به کارگیری راهبردهای مقابله ای و کاهش درد زنان مبتلا به کمردرد مزمن. اصول بهداشت روانی. شماره 50. 160-169.
محرابیان، نرگس. (1388). اثربخشی مداخله تلفیقی شناختی- رفتاری کنترل درد و خشم بر کاهش افسردگی، اضطراب و اختلال در عملکرد روزانه بیماران دارای کمردرد مزمن در مقایسه با گروه کنترل. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه شاهد.
ناصری، محسن. (1383). بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری برکاهش افسردگی، شدت درد ادراک شده و ناتوانی حاصل از درد در مبتلایان به آرترئیت رومتوئید، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی تهران.
وکیلی، نجمه، طاهر نشاط دوست، حمید، عسگری، کریم، رضایی، فاطمه و نجفی، محمد رضا. (1388). بررسی اثربخشی درمان گروهی شناختی- رفتاری مدیریت درد بر افسردگی زنان مبتلا به کمر درد مزمن. مجله روان شناسی،  شماره 4، 11-19.
منابع انگلیسی
Bogaret, R. K., & et al. (2007). Efficacy of group cognitive behavior therapy for the treatment of masticatory myofascail pain. Psychology journal, 172, 169-174.
Breivik, H., Collett, B., Ventafridda, V., Cohen, R., and Gallacher, D. (2006). Survey of chronic pain in Europe: prevalence, impact on daily life, and treatment. Eur. J. Pain, 10, 287–333.
Burns, J. W., Kubilus, A., Bruehl, S., Harden, R. N., & Lofland, K. (2003). Do changes in cognitive factors influence  outcome following multidisciplinary treatment for chronic pain? A cross-lagged panel analysis. J Consult Clin Psychol. 71, 81-91.
Burton, A. K., Balague, F., Cardon, G., Eriksen, H. R., Henrotin, Y., Lahad, A. &, et al. (2005). How to prevent low back pain. Best Pract ResClin Rheumatol , 19, 541-555.
Chen, E., Cole ,S. W., & Kato, P. M. (2004). A review of empirically supported psychosocial interventions for pain and adherence outcomes in sickle cell disease. J Pediatr Psychol, 29, 197-209.
Chou, R., Qaseem, A., Snow, V. (2007). For the clinical efficacy assessment subcommittee of the American college of physician, American pain society low back pain: a joint clinical practice guideline from the American college of physicians and the American pain society [published correction appears in Ann intern Med. 2008:148(3):247-248]. Ann intern Med, 147(7), 478-491.
Claiborne, N., Vandenburgh, H., Krause ,T. M., & Leung, P. (2002). Measuring quality of life changes in individuals with chronic low back conditions: A back education program evaluation. Evaluation and Program Planning, 25, 61-70.
Dresh, J., Gatchel, R., & Polatine, P. B. (2002). Chronic spinal disorders and psychopathology: Research findings and theoretical considerations. Psychosomatic Medicine, 1, 88-94.
Ferreira, M. L., Ferreira, P. H., Latimer, J., Herbert, R., & Maher, C. (2002). Dose spinal manipulative therapy help people with chronic low back pain? Aust Journal Physiology, 48, 277-282.
Flink, I. K., Nicholas, M. K., Boersma, K., Linton, S. J. (2009). Reducing the threat value of chronic pain: A preliminary replicated single- case study of interceptive exposure versus distraction n six individuals with chronic back pain. Behavior research and therapy, 47, 721-728.
Flor, H., Fidrich, T., &Turk, D. C. (1992). Efficacy of multidisciplinary pain treatment  center. A meta-analytic. Pain, 49, 221-230.
Gatchel, R. J., Kathryn, H. R. (2008). Evidence- informed management of chronic low back pain with cognitive behavioral therapy. The Spine Journal, 8, 40-44.
Guzman, J.,  Esmail, R., & Karjalainen, K. (2001). Mulitdisciplinary rehabilitation for c b p:Systematic review. BMJ, 322, 1511-1516.
Hoffman, B. M., Papas, R. K., Chatkoff, D. K., & Kerns, R. D. (2007). Meta-analysis of psychological intervention for  chronic low back pain. Health Psychology, 27, 1-9.
International Association for The study for pain, (1994). Classification of chronic pain. International Association for the study of pain press Seattle.
Kalber- Maffett, J., Torgerson, D., Bell-Sayer, S. (1999). Exercise for low back pain: clinical out comes, costs and preferences. British Medical Journal, 319, 279-283.
Kalber-Maffett, J. A., Carr, J., Howarth, E. (2004). High fear avoiders of physical activity benefit from an exercise program for patients with back pain. Spine, 29,1167-1173.
Karjalainen, K., Malmivaara, A., Van Tulder, M, et al. (2003). Multidisciplinary biopsychosocial rehabilitation for subacuye low back pain among working age adults. Cochrane database syst rev: (2): CD002193.
Kerns. R. D, Haythornthwaite, J. A. (1988). Depression among chronic pain patients: cognitive behavioural analysis and effect on rehabilitation outcome. Journal of Consulting and Cilinical Psycology, 56, 870-876.
Krueger, A. B., & Stone, A. A. (2008). Assessment of pain: A communitybased diary survey in the USA. Lancet, 371, 1519–1525.
Lepine, J. P., & Briley, M. (2004). The epidemiology of pain in depression. Psychopharmacology Journal , 19, 3-7.
Linton, S. J., Jensen, I. B., Bodin, L.,  Nygeren, L. A., &Carlson, S. G. (1998). Reliability and Factor structure of the Multidimentional pain inventory –Swidish language Version (MPI-S). Pain, 75, 101-110.
Lousberg, R., Van  reuken, G. I., Groenman, N. H, Schmite, A. J. N., Arnetz , A., &Winter, F. A. (1999). Psychometric properties of the Multidimentional pain inventory. Dutch language version (MPI-DlV). Behavior and Research Therapy, 37, 167-182.
Main, C., Sullivan, M., & Watson, P. (2008). Pain management: practical applications of the biopsychosocial perspective in clinical and occupational settings.
Mccracen, L. M., Turk, D. C. (2002). Behavioral and cognitive behavioral treatment for schrnic pain. Spine, 27, 2564-2573.
Mirzamani , S. M. & et al. (2005). Anxiety and depression in patients with lower back pain. Psychological reports, 96, 553-558.
Morley, S. J., Eclleston, C., & Williams, A. (1999). Systematic review and meta analysis of randomized control trials of cognitive –behavior therapy for chronic pain in adults excluding headache. Pain, 80, 1-13.
Morlion, B., Kempke, S., Luyten, P., Coppens, E., & Van Wambeke, P.(2011). Multidisciplinary Pain Education Program (MPEP) for chronic pain patients: preliminary evidence for effectiveness and mechanisms of change. Curr Med Res Opin, 27 (8), 1595-601.
Nicholas, M. K. (2007). The pain self- efficacy questionnaire: taking pain into account. Ero J pain, 11, 153-163.
Nicholas, M. k., Asghari, A., &Blyth, F. M. (2008). What do the numbers mean? Normative data in chronic pain measures .Pain. 134:158-173.
Ostelo, R. W. J. G., VN Tulder, M. W.,& Vlayen, J. W. S. (2006). Bhavoural treatment for chronic low back pain. The Cochran Database of Systematic Reviews, issue 1, art  no:CD002014.DOL:10.1002/14651858.CD002014.
Pool, J. J., Ostelo, R. W,. Koke, A. J., Bouter, L. M., & de Vet, H. C. W. (2006). Comparison of the effectiveness of a behavioral graded activity program and manual therapy in patients with sub-acute neck pain: Design of a randomized clinical trial. Man Ther . 11, 297-305.
Spinhoven,  P., Ter Kuile , M. N., Kole-Snijders,  A. M. J ., Hutten Mansfield,  M., Den Outen,  D. J., & Vlaeyen, J. W. S. (2004). Catastrophizing and internal pain control as mediators of outcome in the multidisciplinary treatment of chronic low back pain. Eur J Pain , 8, 211-9.
Tatrow, K. & Montgomery, G. (2006). Cognitive behavioral therapy techniques for distress and pain in breast cancer patients: a meta- analysis. Journal of behavioral medicine, 29, 34-45.
Turk, D. C., & Flor, H. The cognitive-behavioral approach to pain Management. (2006). In: McMahon SB, Koltzenburg M, editors. Wall and Melzack’s textbook of pain. 5th ed. London: Elsevier Churchill Livingstone.
Vollenbroek- Hutten, M. M., Rinket, J., Lizerman, M. J. (2004). Differences of chrnic low back pain patients defined using two multiaxial assessment in struments: the multidimensional pain inventory and lumbar dynamometry. Clin Rehabil, 18 (5), 566-579.
Yuan, J., Purepong, N., Kerr, D. P., Park, J., Bradbury, I., & McDonough,  S. (2008). Effectiveness of acupuncture for low back pain: A systematic review. Spine, 33, 887-900.
Zinzen, E. (2002). Epidemiology: Musculoskelatal problem in Belgium nurses.In: T, Reliy, editor. Musculoskeletal disorders in health - related occupations. Ohmsha: Ios Press, 41-67.